Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  witamina D
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W dzisiejszym świecie zainteresowanie witaminą D rośnie z roku na rok, co wiąże się z coraz większą suplementacją i zapotrzebowaniem na rzetelne, szybkie i dokładne oznaczenia. Pomimo, że metody chromatograficzne, w porównaniu z komercyjnymi testami, są relatywnie drogie, to znacząco większa dokładność kompensuje ich cenę.
EN
The increase in time of exposure to artificial lighting affects physiological processes in animals and humans. Changes in physiological rhythms result mainly from malfunction of the master clock, located in humans in the nucleus suprachiasmaticus of the anterior hypothalamus, and in consequence – from reduction of melatonin amount produced in the pineal gland and secreted into the circulation only in the dark. That hormone regulates a number of body functions, and its deficiency in the conditions of increased exposure to light is associated, among others, with various forms of cancer, including breast cancer. Anticarcinogenic effects of melatonin are due to its antioxidant, immunomodulatory and antiestrogen properties. Reducing the level of melatonin also interferes with the normal rhythm of sleep and wakefulness, making sleep lighter and increasing the risk of depression. Increased exposure to artificial light, with limited time spent under natural, solar light also causes deficit of calcitriol - vitamin D, whose initial synthesis takes place in the skin due to UV radiation. Vitamin D deficiency may lead to cardiovascular disease and atherosclerosis, increased insulin resistance and diabetes, as well as obesity. In the paper, selected aspects of the physiological mechanisms leading to the development of the above disorders.
PL
Wzrost czasu ekspozycji na sztuczne oświetlenie wpływa na przebieg procesów fizjologicznych u zwierząt i ludzi. Zmiana rytmów fizjologicznych jest głównie następstwem nieprawidłowego funkcjonowania głównego zegara, zlokalizowanego u człowieka w jądrze nadskrzyżowaniowym przedniego podwzgórza, a w konsekwencji - zmniejszenia ilości wytwarzanej w szyszynce melatoniny, wydzielanej do krwiobiegu wyłącznie w ciemności. Hormon ten reguluje szereg funkcji organizmu, a jego niedobór w warunkach zwiększonej ekspozycji na światło wiązany jest m.in. z różnymi postaciami nowotworów, w tym nowotworów piersi. Antykancerogenne działanie melatoniny wynika z jej właściwości antyoksydacyjnych, immunomodulacyjnych i antyestrogenowych. Obniżenie poziomu melatoniny zaburza również prawidłowy rytm snu i czuwania, spłycając sen i zwiększając ryzyko depresji. Zwiększona ekspozycja na sztuczne światło, z ograniczeniem czasu przebywania w warunkach naturalnego, słonecznego oświetlenia wywołuje również deficyt kalcytriolu - witaminy D, której początkowy etap syntezy zachodzi w skórze pod wpływem promieniowania UV. Niedobór witaminy D może prowadzić do chorób sercowo-naczyniowych i miażdżycy, wzrostu insulinooporności i cukrzycy oraz otyłości. W artykule zostaną przedstawione wybrane aspekty mechanizmów fizjologicznych, prowadzących do powstania powyższych zaburzeń.
PL
Zmiany klimatu wywierają bezpośredni wpływ na zdrowie i funkcjonowanie człowieka oraz na rozwój wielu chorób, w tym gałki ocznej. Jest to ściśle związane z nadmierną emisją szkodliwych substancji chemicznych do środowiska i zaobserwowanym od 1970 roku zjawiskiem powiększania się dziury ozonowej. W konsekwencji zaistniałych zmian dochodzi do zwiększenia ilości docierającego do Ziemi promieniowania ultrafioletowego. Istnieją liczne dowody na to, że nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne może prowadzić do rozwoju m. in. takich chorób jak skrzydlika, nowotworów aparatu ochronnego oka i gałki ocznej, zaćmy, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Należy zatem podejmować działania mające na celu ochronę warstwy ozonowej oraz środowiska.
EN
Climate change can affect human health. Since 1970 scientists have observed that production of numerous substances to atmosphere is responsible for ozone depletion development. It has led to an increase in solar UV radiation reaching the Earth. There is strong evidence that overexposure to the sun is a major risk factor for pterygium, carcinoma, cataract and age-related macular degeneration. It is our responsibility to protect ozone layer and global environment.
PL
Termin witamina D odnosi się głównie do dwóch jej form, tj. witaminy D2 i D3. Witamina D2 występuje w tkankach roślinnych, drożdżach i grzybach, natomiast w organizmach zwierzęcych wytwarzana jest witamina D3, która może pochodzić ze źródeł pokarmowych lub może być wytwarzana w skórze pod wpływem ekspozycji na światło słoneczne. Główną rolą witaminy D jest regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej w organizmie. Wpływa również na funkcjonowanie układu krwionośnego i insulinooporność. Położenie geograficzne Polski uniemożliwia efektywną syntezę witaminy D z udziałem słońca, zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych. Z tego powodu uzyskanie i utrzymanie optymalnego stężenia tej witaminy w organizmie powinno opierać się na wspomaganiu jej podaży na drodze żywieniowej. Warto pamiętać, że stężenie witaminy D w żywności jest dodatnio skorelowane z zawartością tłuszczu. Najbogatszym źródłem tej witaminy są świeże, tłuste ryby, tran oraz produkty mleczne wysokotłuszczowe.
EN
The term vitamin D refers mainly to two of its forms, i.e. vitamins D2 and D3. Vitamin D2 is present in plant tissues, yeasts and fungi, while vitamin D3 is produced in organisms of animals. Vitamin D3 can be derived from either dietary sources or can be produced in the skin during an exposure to sunlight. The main role of vitamin D is to regulate calcium and phosphate management in the body. It also affects blood system and insulin resistance. Geographical location of Poland makes the effective synthesis of vitamin D with the participation of the sun impossible, especially in the autumn-winter months. For this reason, an achievement and maintenance the optimum concentration of this vitamin in the body should be based on supporting it by the feed supply. It is worth remembering that the content of vitamin D in food is positively correlated with the amount of fat. The richest sources of this vitamin include fresh, oily fish, fish oil, as well as high-fat dairy products.
5
Content available Droga pod słońce. Wczesna historia witaminy D
EN
Two natural products are called „vitamin D”: (1) vitamin D3 which is biosynthesized in humans and animals and (2) vitamin D2 which is generated in photochemical rearrangement of a sterol of fungy – ergosterol (Fig. 1 and 2). The vitamins D are further metabolized (Scheme 1) first into 25-hydroxy- and then into 1.,25-dihydroxy derivatives in various tissues. The compounds control the calcium transport and act as a cell growth regulator important for tumor prevention. The early history of vitamin D stems from outburst of rickets at the beginning of the industrialization era. Rickets was a child bond disease that often led to a permanent disability. A comprehensive description of the rickets was presented by D. Whistler ( 1619–1684) and then F. Glisson (1597–1677) and coauthors. Jędrzej Śniadecki ( 1768–1838) was the first who associated the rickets with the sunlight. In his book “On the Physical Education of Children” Śniadecki stated that exposition of a child’s body to a direct action of sunlight is the most efficient method for the prevention and the cure of rickets (Illustrations 1 and 2). T. A. Palm in 1890 observed that the rickets is rare in countries where sunshine is abundant and prevalent whenever there is a little of sunlight. The first experimental evidence on the sunlight effects in rickets were presented by J. R aczyński in 1912 who postulated that the sunlight affects metabolic processes in blood related to calcium transport (Illustration 3 and 4). E. Mellanby showed (1919) that the disease is connected to the lack of certain dietary factors and he recommended the use of cod liver – oil. K. Huldschinsky experimentally proved that UV irradiation cures the rickets. The Mellanby’s and Huldschinsky’s observations were confirmed by clinical studies in 1922. E.V. McCollum has developed efficient methods for “biological analysis” of food and named anti-rachitic factor as vitamin D.H. Steenbock and A.F. Hess in 1924 found independently that various food products gain anti-rachitic properties after being irradiated with a UV lamp. A.F. Hees and A. Windaus showed that irradiation of ergosterol affords a product with high anti-rachitic activity. In 1919 the first structure for cholesterol has been proposed by A. Windaus (Scheme 2, Fig. 3) and then with contribution of H. Wieland it was modified to the “Wieland-Windaus” structure (1928, Nobel Price lectures, Fig. 4). O. Diels’ investigation on dehydratation of cholesterol (Fig. 5) and J.D. Bernal’s crystallographic measurements of ergosterol challenged the Wieland-Windaus structure. Finally, the correct structure for cholic acid and sterols was deduced by O. Rosenheim and H. King (Fig. 6). In 1932 crystalline vitamin D2 was prepared in the Windaus laboratory (Scheme 3). In 1935 vitamin D3 was isolated from a fish-oil and the same compound was synthesized from cholesterol (Illustration 5). The structure of vitamin D2 was elucidated by Windaus in 1935 (Illustration 6) and confirmed by X-ray studies in 1948. Scientific contributions of Adolf Windaus are associated with his highest ethical standards and non-conformist political position in the national-socialist age.
6
Content available Witamina słońca
PL
W referacie przedstawiono rolę światła słonecznego i witaminy D w rozwoju i funkcjonowaniu organizmu człowieka. Szczególną rolę zwrócono na ewolucyjne aspekty pigmentacji skóry oraz na funkcjonowanie układu krwionośnego i kości. Obecnie, gdy Dyrektywa Efektywności Energetycznej Wspólnoty Europejskiej 2002/91/EC staje się motorem rozwoju technik oświetlania w budownictwie, właściwe rozumienie prozdrowotnej roli światła dziennego staje się istotne.
EN
This paper introduces into problem of the sunny light and vit. D in development and functioning man's organism. Especially part was turned on evolutionary aspects of pigmentation of skin as well as on the circulatory system and bones. At present when the Directive 2002/91/EC of the European Parliament becomes the motor of development of lighting technology in building, proper understanding the healthy lighting becomes essential.
7
Content available remote Konwergentna synteza analogów witamin D
PL
Przedstawiono konwergentną strategię syntezy substancji farmaceutycznych z grupy witamin D, w której z tego samego kluczowego półproduktu otrzymuje się nie tylko główny naturalny metabolit witaminy D3, ale także jego analogi zmodyfikowane w alifatycznym łańcuchu bocznym. Analogi te są substancjami czynnymi leków lub nowymi związkami o potencjalnym działaniu terapeutycznym. Kluczowy półprodukt (C-22 alkohol witaminowy) jest obecnie otrzymywany z dostępnego handlowo ergocalciferolu, w wyniku wprowadzenia dodatkowej grupy hydroksylowej przy atomie węgla C-1 i usunięcia naturalnego łańcucha bocznego. Analogi są otrzymywane przez dołączenie do syntonu witaminowego oddzielnie otrzymanego fragmentu łańcucha bocznego. Konwergentna strategia syntezy stała się podstawą do opracowania w Instytucie Farmaceutycznym technologii wytwarzania substancji farmaceutycznych z grupy witamin D.
EN
A review with 47 refs. covers a convergent strategy for prepg. vitamin D group compds., based on one key intermediate (C-22 vitamin alc.) and affording not only the major vitamin D3 metabolite but also analogs modified at the aliphatic side chain. The analogs are active components in drugs or new compds. endowed with a therapeutic activity. The key intermediate is now prepd. from ergocalciferol. Analogs are prepd. by adding a side-chain fragment (prepd. sep.) to the vitamin synthon. The strategy is illustrated by syntheses of vitamin D2 and D3 analogs which may have a therapeutic value.
9
Content available remote Nie kończąca się historia witaminy D
EN
The existence of vitamin D was discovered as a consequence of human disease. Vitamin D deficiency in childhood produces rickets, which is characterized by inadequate calcification of cartilage and bone. In rickets, the whole bony structure is soft and flexible, so that can hardly support the superposed weight of the body. Rickets was common in the 19th century, when the industrial revolution caused change of an agrarian society to an industrial society. The population in large measure spent much more time inside buildings, which shielded them from ultraviolet light. It was proved that sun light and cod liver oil are equally active in preventing and curing rickets. Further studies led to the discovery of an anti-rachitic vitamin D. A deficiency in vitamin D impairs bone formation in growing animals. The precursor of cholecalciferol (vitamin D3) is 7-dehydrocholesterol (provitamin D3) present in the skin. Irradiation of this compound results in the formation of previtamin D3, which spontaneously isomerizes to vitamin D3 (thermal rearrangement). Vitamin D3 is further converted by enzymatic hydroxylation reactions occurring in the liver and kidneys into an active hormone, which was isolated and identified as 1a,25-dihydroxyvitamin D3. Other biologically active metabolites and analogues of vitamin D were also described. The vitamin D endocrine system was primarily recognized for its critical role in calcium and phosphorus homeostasis. The active form of the vitamin, 1a,25-(OH) 2D3, acts on the intestine, bone, and kidney to increase serum levels of these two elements. Receptors for 1a,25-(OH) 2D3 have also been detected in a wide variety of target tissues and cell types, which are not involved in the calcemic activity. The non-classical actions of 1a,25-(OH) 2D3 have suggested a multitude of potential therapeutic applications of the vitamin D hormone for the treatment of hyperproliferative disorders (e.g. cancer and psoriasis), immune dysfunction and endocrine disorders. A number of new drugs based on the vitamin D analogues has been recently introduced to the pharmaceutical market. The story of vitamin D is not finished yet.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.