Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wireless sensor network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Wireless sensor networks (WSNs) have experienced enormous growth, both in terms of the technology used and their practical applications. In order to understand the features of WSNs that make the solution suitable for a specific purpose, one needs to be aware of the theoretical concepts behind and technological aspects of WSNs. In this paper, the significance of WSNs is illustrated, with a particular emphasis placed on their demands and on understanding researchrelated problems. A review of the literature available is presented as well. Detailed discussions concerning sensor node architecture, different types of sensors used and their relevance for various types of WSNs is presented, highlighting the need to achieve application-specific requirements without degrading service quality. Multipath and cluster-based routing protocols are compared in order to analyze QoS requirements they are capable of satisfying, and their suitability for different application areas is reviewed. This survey highlights the performance of different routing protocols, therefore providing guidelines enabling each of the routing techniques to be used, in an efficient manner, with factors such as specific network structure, protocol operation and routing path construction taken into consideration in order to achieve better performance.
PL
Praca dotyczy sieci bezprzewodowych czujników. Prezentowany jest ogólny model tego typu sieci. Szczególna uwaga jest zwrócona na metody oszczędzania energii oraz energooszczędne i bezpieczne protokoły komunikacyjne stosowane w bezprzewodowych sieciach sensorowych. Omawiane są dwa podstawowe podejścia do efektywnego zarządzania zasobami energetycznymi urządzeń tworzących sieci, tj. sterowanie aktywnością węzłów oraz sterowanie poziomem mocy nadawanego sygnału. Prezentowane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych potwierdzają, że zastosowanie tych rozwiązań pozwala na efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi sieci co znacząco podnosi jej ˙zywotność i niezawodność.
EN
The paper is concerned with wireless sensor networks (WSN). The formal model of a WSN system is presented. Next properties, limitations and basic issues related to development of wireless sensor network applications are investigated. The focus is on energy aware inter-node communication strategies. The approaches to power control and activity control of nodes are briefly summarized. The results of the performance evaluation of energy aware protocols through simulation and testbed implementation are presented and discussed. The presented results confirm the efficiency of discussed techniques in energy saving and extending the lifetime and reliability of WSN.
EN
The paper presents the concept of a node of an acoustic-based system for leak detection and location. The system monitors hydraulic parameters and condition of a water distribution network (WDN) using a wireless sensor network (WSN). The WSN’s nodes communicate with each other using acoustic waves propagating through water in the pipeline. Alternatively, a WSN uses a combination of acoustic-based and radiowavebased communication. The preliminary research positively verified communication capabilities of the WSN in laboratory conditions. The paper discusses the improvements of an idea presented in [12, 14] and its possible application to leak detection and location. The paper continues the long-term research on diagnostics of water distribution networks conducted by the Institute of Fundamentals of Machinery Design.
PL
Niniejsza praca przedstawia koncepcję węzła akustycznego systemu detekcji i lokalizacji wycieków. System monitoruje parametry hydrauliczne i stan sieci wodociągowej wykorzystując bezprzewodową sieć sensoryczną. Węzły sieci komunikują się ze sobą za pomocą fal akustycznych rozchodzących się wewnątrz wypełnionego wodą rurociągu. Rozwiązaniem alternatywnym jest wykorzystanie zarówno fal akustycznych, jak i radiowych. Wstępne badania pozytywnie zweryfikowały możliwości komunikacyjne sieci w warunkach laboratoryjnych. Praca omawia szereg ulepszeń pomysłu przedstawionego w [12, 14] oraz potencjalne zastosowanie do detekcji i lokalizacji wycieków. Praca kontynuuje wieloletnie badania nad diagnozowaniem sieci wodociągowych prowadzone przez Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn.
PL
Występujące w środowisku pracy zagrożenia spowodowane różnego rodzaju czynnikami szkodliwymi są przyczyną powstawania chorób zawodowych. Podejmowanie działań profilaktycznych chroniących pracowników przed nadmiernym narażeniem na czynniki szkodliwe wymaga wiedzy na temat stanu zagrożenia tymi czynnikami w zakładzie pracy. Do monitorowania zagrożeń w środowisku pracy mogą być wykorzystane bezprzewodowe sieci sensorowe. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące bezprzewodowych sieci sensorowych oraz możliwości realizacji tego rodzaju sieci wykorzystującej rozwiązania z zakresu Internetu rzeczy i przeznaczonej do monitorowania środowiska pracy pod kątem występowania zagrożeń czynnikami szkodliwymi oraz ostrzegania o nich pracowników za pomocą urządzeń nasobnych.
EN
Hazards caused by various types of factors harmful to health that occur in the work environment are the cause for occupational diseases. Undertaking preventive actions that protect employees against excessive exposure to these factors requires their measurements and assessment of exposure of workers at the workplace. For these purposes wireless sensor networks can be used. The article presents the basic issues of wireless sensor networks and the possibility of implementing this type of network as well as the Internet of Things to monitor the work environment for the occurrence of hazards caused by harmful factors, and to warn workers about them by means of wearable devices.
EN
The safety of concrete dams, such as gravity dams, buttress dams, and arch dams, is directly related to not only its social and economic benefits, but also the personal and property safety of residents around the reservoir area. Therefore, it is of great importance to monitor the health of concrete dams using the obtained real-time information. In this paper, reviewed using an automatic wireless sensor monitoring system for temperature and humidity monitoring within concrete structures and A Real-Time Temperature Data Transmission Approach for Intelligent Cooling Control of Mass Concrete by using temperature sensors in arch dam. Structural Health Monitoring (SHM) aims to develop automated systems for the continuous monitoring, inspection, and damage detection of structures with minimum labour involvement.
PL
Obecnie istnieje wiele rozwiązań systemów monitorujących różnorodne obiekty techniczne. Część rozwiązań jest projektowana specjalnie z myślą o sieciach wodociągowych. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zastosowania modułów do komunikacji akustycznej wewnątrz rurociągu, w którym medium komunikacyjnym jest woda. Przedstawione rozwiązanie stanowi alternatywę dla obecnie wykorzystywanych metod komunikacji w bezprzewodowych sieciach sensorycznych (WSN). We wstępie krótko scharakteryzowano problem badawczy oraz opisano tematykę bezprzewodowych sieci sensorycznych. Kolejne sekcje opisują koncepcję węzła sieci sensorycznej oraz metody modulacji i kodowania sygnałów wykorzystane podczas badań, jak również przedstawiają prototyp węzła sieci. Końcowe akapity poświęcone zostały wynikom wstępnych badań, najważniejszym wnioskom i planowi dalszych badań.
EN
A plethora of monitoring systems of different technical objects exists nowadays. Some of the solutions are specifically designed for water supply networks. The main objective of the paper is to describe the use of acoustic signal modules for communication in pipeline systems, where water is used as the transmission medium. This idea is proposed as an alternative to methods used in Wireless Sensor Networks (WSNs) nowadays. The paper begins with short introduction to the research problem and WSNs in general. Further sections describe the concept of a node, methods of signal modulation and coding used during the research and a brief description of acoustic node prototype. Results of the preliminary tests together with the major conclusions and future research plans are discussed at the end of the paper.
EN
This article proposes a methodology for obtaining a cryptographic algorithm, optimized for wireless sensor networks, through genetic algorithm. With the objective of increasing the level of security, computational efficiency and highlighting the energy consumption, considering that the autonomy of the wireless sensor devices is directly influenced by this factor. In aptitude function of genetic algorithm, were used metrics of algorithm runtime, maximum deviation and irregular, space occupied in memory and correlation coefficient (a new proposed metric), in order to find a safe and fast algorithm. The results obtained through computational simulations show the efficiency of the proposed methodology, in terms of processing time, coefficient of correlation and occupation of memory.
PL
W tym artykule zaproponowano metodologię uzyskiwania algorytmu kryptograficznego, zoptymalizowanego dla bezprzewodowych sieci czujników, za pomoca˛ algorytmu genetycznego. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, wydajności obliczeniowej i podkreślenia zużycia energii, biorąc pod uwagę fakt, że ten czynnik ma bezposśredni wpływ na autonomię bezprzewodowych czujników. W funkcji uzdatniania algorytmu genetycznego wykorzystano metryki czasu pracy algorytmu, maksymalnego odchylenia i nieregularności, miejsca zajmowanego w pamięci i współczynnika korelacji (nowa proponowana metryka), aby znaleźć bezpieczny i szybki algorytm. Wyniki uzyskane za pomocą symulacji obliczeniowych pokazują efektywność proponowanej metodologii, pod względem czasu przetwarzania, współczynnika korelacji i zajęcia pamięci.
EN
In view of the characteristics of low speed mobile ship network, strong network dynamics and large signal interference, this paper proposes a low-rate mobile sensor network routing algorithm. In mobile wireless sensor networks, network topology changes frequently is a new challenge for resource constrained sensor node. Constantly updated network topology, sensor nodes need to exchange data frequently in order to maintain fresh route, resulting in sensor nodes consume a lot of energy. To solve this problem, to reduce control overhead is considered to be an effctive strategy. In this paper, we present a vector network-based dynamic routes (VNDR) scheme aims to minimize the control cost of the sensor nodes. We propose data exchange based on binary-coded vector address to reduce the control cost, moreover, we present a set of communication rules that govern the routes search procedure thereby requiring little cost of packet analysis to determine the next hop of node. VNDR performance was compared with well known scheme such as SPIN and DD. Simulation results show that, our VNDR scheme reduced the network control overhead and improved network lifetime.
EN
The aim of this work is to present a project of a network of wireless sensors for the monitoring of plantations in agriculture. The developed project can be used to automate the field irrigation process. The design of the field moisture control system was based on the WSN (Wireless Sensor Network) technology. A measuring element with necessary sensors was also designed for the project. The methodological part of the work includes the network design and the development of the concept of measuring device construction. The Advantech ADAM 2000Z series components were used for the wireless sensor network project.
XX
Celem niniejszej pracy jest prezentacja projektu sieci bezprzewodowych czujników dla potrzeb monitoringu plantacji w rolnictwie. Opracowany projekt może być wykorzystywany do automatyzacji procesu nawadniania pól. Projekt systemu kontroli stopnia uwilgotnienia pola został wykonany na podstawie technologii WSN (ang. Wireless Sensor Network). Na potrzeby projektu został również zaprojektowany element pomiarowy wraz z niezbędnymi czujnikami. Cześć metodyczna pracy obejmuje projekt sieci, oraz opracowanie koncepcji budowy urządzenia pomiarowego. Do projektu bezprzewodowej sieci czujników użyto komponentów firmy Advantech ADAM seria 2000Z.
PL
Wraz ze wzrostem prędkości kolejowych pojazdów elektrycznych zwiększają się wymagania utrzymania sieci trakcyjnej w odpowiednim stanie technicznym. Ciągły monitoring i diagnostyka pozwalają wykrywać pogarszającą się jakość odbioru prądu z sieci jezdnej. Jedną z metod jest umieszczenie czujników przyspieszenia na przewodzie jezdnym. Analiza przebiegu przyspieszenia pozwala określić jakość współpracy sieci jezdnej z pantografem. Symulacja dynamiki takiego układu ułatwia dobór parametrów akcelerometrów. Wykorzystanie bezprzewodowej sieci sensorowej redukuje konieczność izolacji elektrycznej czujników od sieci trakcyjnej. W artykule omówiono projekt i realizację sieci sensorowej do rejestracji przyspieszeń przewodów sieci jezdnej. Zaprezentowano wstępne wyniki pomiarów laboratoryjnych.
EN
Together with increasing traction vehicle’s speed a need to maintain overhead contact lines in an appropriate technical condition constantly rises. Permanent monitoring and diagnostics is necessary to detect unfavorable phenomenon deteriorating current collecting quality e.g.: excessive wear of contact strips, incorrect vehicle’s pantograph force settings. One of the methods is to place acceleration sensor on the contact wire. Analysis of measured waveforms should allow quality estimation of cooperation the overhead contact line with the pantograph. Preliminary simulation of the dynamics of such a system facilitates selection of important accelerometer parameters. Wireless network selection as sensor network communication medium bypasses necessity for electric insulation between measurement system’s elements and overhead line. The design has to take into an account low power usage and renewable sources energy harvesting methods. The paper presents the results of simulation of dynamic pantograph cooperation with the overhead contact line. The design and realization of wireless sensor network to investigate the contact line acceleration are described. Preliminary laboratory measurement’s results are presented.
PL
Wraz z rozwojem bezprzewodowych systemów sensorowych rośnie zainteresowanie Internetem Rzeczy (ang. Internet of Things). Celem artykułu jest przybliżenie możliwości jakie dostarcza środowisko symulacyjne NS2 do badań nad bezprzewodowymi sieciami sensorowymi. W artykule opisano symulator sieci NS2, scharakteryzowano główne funkcje symulatora, przedstawiono i opisano przykładowy proces budowy skryptu sieci WSN oraz analizę wyników symulacji testowanej sieci.
EN
Nowadays, with the growing interest in the Internet of Things, in most cases sensor network technology is used. The purpose of this article is to introduce the readers to the possibilities that provides the NS2 simulation environment for the study of wireless sensor networks. The article describes the network simulator NS2, characterized the most essential functions that it meets. In this article will be described a diagram of the WSN networks script, and how to correctly read the results obtained from the simulation.
PL
Opieka zdrowotna jest jednym z najważniejszych aspektów życia ludzkiego. Tradycyjna opieka zdrowotna coraz częściej ustępuje miejsca technologiom informacyjnym. Nowoczesna opieka medyczna oparta o IT, znana pod nazwą e-Healthcare, wykorzystuje różne funkcje technologii informatycznych i sprawia, że jest to skuteczne rozwiązanie dla człowieka. Aplikacje e-Healthcare oparte o sieci WSN to jedne z najważniejszych osiągnieć w tej dziedzinie. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję sieci zdalnego monitorowania pacjenta w oparciu o technikę WSN. Uzasadnienie takiego rozwiązania poparte jest wynikami ankiety przeprowadzonej w środowisku medycznym.
EN
Healthcare service is one the most important aspects of human life. Traditional healthcare industry has shifted to Information Technology. Modern IT-based healthcare also known as e-Healthcare uses various features of IT and makes it a smart and effective choice for human being. EHealthcare applications based on WSN are some of the most important advancements in this field. Taking into account the results of questionnaire in medical environment, as well as basing on analysis of technical possibilities, the concept of WSN for monitoring of patient was proposed in this paper.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania techniki energy harvesting do zasilania układów pomiarowych na przykładzie systemu zdalnego monitoringu parametrów wibroakustycznych środowiska pracy. Wymieniono główne rodzaje odnawialnych źródeł energii, które mogą mieć zastosowanie w technice energy harvesting w warunkach przemysłowych, oraz metody przetwarzania energii z tych źródeł na energię elektryczną. Przedstawiono wyniki badań generatorów termoelektrycznych w warunkach laboratoryjnych. Omówiono także budowę i zasadę działania sieci sensorowej służącej do monitoringu parametrów wibroakustycznych środowiska pracy zasilanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
EN
In this paper the possibilities of using energy harvesting technique to power measuring devices on the example of system for remote monitoring noise and vibration parameters of the working environment is presented. The major types of renewable energy sources, which can be used in energy harvesting technique in industrial conditions, and methods of conversion of energy from these sources for electricity are described. The results of measurements of thermoelectric generators in laboratory conditions are presented. The construction and operation of a sensor network used for monitoring vibroacoustic parameters of working environment powered from renewable energy sources are also discussed.
14
Content available remote Niskoenergetyczne bezprzewodowe personalne sieci sensorowe
PL
W artykule przedstawiono dwa spośród szerokiej gamy protokołów bezprzewodowych, personalnych sieci sensorowych – ANT/ANT+ oraz Smart Bluetooth (BLE). Protokoły te należą obecnie do najpowszechniej używanych, a ich popularność jest związana z faktem, iż większość urządzeń mobilnych (tabletów i smartfonów) jest wyposażona w interfejsy obsługujące te standardy. Skoncentrowano się na porównaniu obu protokołów oraz przedstawianiu struktury systemu monitoringu aktywności węzła sieci, opartego na uniwersalnym module transmisyjnym BLE/ANT.
EN
In the paper two from many different personal wireless sensor networks standards, namely ANT/ANT+ and Smart Bluetooth (BLE) are presented. Both are currently most popular and it is because vast majority of mobile devices (smartphones and tablets) are equipped with interfaces supporting this standards. Emphasis is put on comparative study of both protocols and description of activity monitoring system proposal based on universal BLE/ANT transmission module.
15
EN
The paper describes an idea and the realization of a remote reading water meters system with wireless pictures transmission to the mobile server. The system consists of various water meters with installed electronic devices for measurement capturing. The measurements are read by taking a picture of the analog number indicators from the front panel. The pictures are send wirelessly to the mobile server which stores them until the acknowledgement from the main server is received. The mobile server is constructed of the microcomputer Raspberry Pi 3 connected with the XBee_PRO through adapter. The pictures transmission from the mobile server to the main server is realized by the Internet connection. The main server application allows recognizing the numbers from received pictures. The measurement data is available as digital numbers in a data base of the main server. The designed system is dedicated to the work in a low population density area.
EN
The paper aims at localization of the anchor node (fixed node) by pursuit nodes (movable node) in outdoor location. Two methods are studied for node localization. The first method is based on LNSM (Log Normal Shadowing Model) technique to localize the anchor node and the second method is based on Hybrid TLBO (Teacher Learning Based Optimization Algorithm) - Unilateral technique. In the first approach the ZigBee protocol has been used to localize the node, which uses RSSI (Received Signal Strength Indicator) values in dBm. LNSM technique is implemented in the self-designed hardware node and localization is studied for Outdoor location. The statistical analysis using RMSE (root mean square error) for outdoor location is done and distance error found to be 35 mtrs. The same outdoor location has been used and statistical analysis is done for localization of nodes using Hybrid TLBO-Unilateral technique. The Hybrid-TLBO Unilateral technique significantly localizes anchor node with distance error of 0.7 mtrs. The RSSI values obtained are normally distributed and standard deviation in RSSI value is observed as 1.01 for outdoor location. The node becomes 100% discoverable after using hybrid TLBO- Unilateral technique.
17
Content available Building Energy Efficient Wireless Sensor Networks
EN
This article provides an overview of the existing problems in the construction of wireless sensor networks (WSN), in particular the problem of energy efficiency of the system. In many cases, the WSN is set in places where the connection to the stationary power sources is difficult or impossible. Such situations require the use of autonomous energy sources: traditional (batteries) or alternative (solar panels, wind generators, etc.). Due to limitations in the available system power there is obvious need in efficient use of available energy resources.
EN
Grey Wolf Optimizer (GWO) is a new meta-heuristic search algorithm inspired by the social behavior of leadership and the hunting mechanism of grey wolves. GWO algorithm is prominent in terms of finding the optimal solution without getting trapped in premature convergence. In the original GWO, half of the iterations are dedicated to exploration and the other half are devoted to exploitation, overlooking the impact of right balance between these two to guarantee an accurate approximation of global optimum. To overcome this shortcoming, an Enhanced Grey Wolf Optimization (EGWO) algorithm with a better hunting mechanism is proposed, which focuses on proper balance between exploration and exploitation that leads to an optimal performance of the algorithm and hence promising candidate solutions are generated. To verify the performance of our proposed EGWO algorithm, it is benchmarked on twenty-five benchmark functions with diverse complexities. It is then employed on range based node localization problem in wireless sensor network to demonstrate its applicability. The simulation results indicate that the proposed algorithm is able to provide superior results in comparison with some wellknown algorithms. The results of the node localization problem indicate the effectiveness of the proposed algorithm in solving real world problems with unknown search spaces.
PL
W artykule przedstawiono realizację samoorganizującej się radiowej sieci ad hoc dedykowanej do pracy w środowiskach zamkniętych. Przedstawiono wyniki pomiarów propagacyjnych, z wykorzystaniem docelowej warstwy fizycznej, mające zweryfikować funkcjonowanie sieci w środowisku propagacyjnym promu pasażerskiego, które bezpośrednio oddziałuje na dynamikę sieci i strukturę opracowanego protokołu komunikacji radiowej. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów opracowano pełną formę sieci, w tym m.in. strukturę pakietów.
EN
In the article a self-organizing ad hoc radio network dedicated for operation in harsh environments is presented. The results of propagation measurements, using the target hardware layer, having to verify the ship environment that directly influence on the dynamic of the network and the developed radio communication protocol were presented. Then, on the basis of the results of measurements, a complete network structure, including the packet structure and routing were developed.
20
Content available remote Secure energy efficient routing protocol for wireless sensor network
EN
The ease of deployment of economic sensor networks has always been a boon to disaster management applications. However, their vulnerability to a number of security threats makes communication a challenging task. This paper proposes a new routing technique to prevent from both external threats and internal threats like hello flooding, eavesdropping and wormhole attack. In this approach one way hash chain is used to reduce the energy drainage. Level based event driven clustering also helps to save energy. The simulation results show that the proposed scheme extends network lifetime even when the cluster based wireless sensor network is under attack.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.