Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wireless data transmission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Praca ma na celu przedstawienie aktualnego stanu zabezpieczeń w obecnie eksploatowanych rozproszonych, komputerowych systemów zarzadzania i sterowania ruchem kolejowym, ale też systemów przyszłościowych związanych z wdrażaniem w kolejnictwie polskim opartych na standardach bezprzewodowych też związanych z ERTMS/ETCS.
EN
The paper deals with presentation of up to date state of protection in dissipated, computer railway control and management systems, including the future systems implemented in Polish State Railways based on wireless standards with regard the ETMS/ETCS solutions.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę perfekcyjnej rekonstrukcji sygnałów używaną w układach transmisji bezprzewodowej MIMO, składających się z nierównej liczby anten nadawczych i odbiorczych. Zaproponowanie nowe rozwiązanie bazuje na rachunku wielomianowomacierzowym, w szczególności na tzw. S-inwersji pewnej niekwadratowej macierzy stowarzyszonej z opisem dynamiki środowiska propagacyjnego. Przeprowadzone w autorskim symulatorze badania wskazują na dużą wartość implementacyjną nowej metody w kontekście poprawy odporności całego procesu odzysku sygnału.
EN
In this paper a new method of perfect signal reconstruction dedicated to MIMO wireless data transmission systems comprising different number of input and output antennas is presented. A new proposed approach based on polynomial matrix calculus, in particular so-called S-inverse of certain nonsquare matrix associated with dynamic description of propagation environment. The simulation studies conducted by means of authors’ tool confirm a big potential of a new method in terms of increasing the robustness of whole signal recovery process.
PL
Bezprzewodowa transmisja danych prowadzona w oparciu o infrastrukturę operatorów komórkowych zyskała w ostatnich latach bardzo dużą popularność. Przyczyniły się do tego: duży zasięg komunikacji, szersza dostępność sygnału komórkowego oraz szybka i łatwa instalacja. Do prostych aplikacji najczęściej stosuje się modemy pracujące w standardzie GSM/GPRS, widoczny jest jednak trend podnoszenia niezawodności połączeń o znaczeniu krytycznym w oparciu o lepiej zabezpieczone i bardziej funkcjonalne routery 3G/LTE.
4
Content available remote Steute Wireless. Nowe urządzenia radiowe w ofercie
PL
Ostatnie lata to czas niezwykle dynamicznego rozwoju technologii radiowych wykorzystywanych w przemyśle. Obok systemów bezprzewodowej transmisji danych procesowych na popularności zyskują także bezprzewodowe czujniki, łączniki i osprzęt tablicowy. Niemiecka firma steute, ze swoim działem Wireless, oferuje szeroką gamę urządzeń radiowych, co roku powiększaną i uzupełnianą o kolejne pozycje.
PL
Technologie bezprzewodowe są nowym kierunkiem w rozwoju systemów sterowania ruchem kolejowym na liniach regionalnych. Mimo transmisji otwartej są one tak samo bezpieczne jak dotychczas stosowane linie kablowe, czy światłowodowe. W pracy podjęto analizę zastosowania radiolinii do komunikacji pomiędzy systemami stacyjnymi srk stosowanymi na liniach regionalnych.
EN
The wireless technology is a trend of railway control systems development especially designed for regional lines. The applied open transmission guarantees the same safety level such existing cable and optical connections. The paper deals with reliability analysis for radio-line applied for communication between inerlocking systems for regional line.
PL
Technologia montażu części ciśnieniowej kotła energetycznego wymaga instalacji dużych konstrukcji mechanicznych [1-3, 5], za pomocą hydraulicznych siłowników linowych (rys. 1). Kluczowym problemem w tym procesie jest kontrola poziomu montowanych elementów z dużą dokładnością na poziomie pojedynczych milimetrów. W tym celu zaprojektowany, przetestowany i wykonany został innowacyjny, mikroprocesorowy, przemysłowy system kontroli poziomu wykorzystujący laserowy pomiar odległości (LIS – Level Indication System).
EN
The assembly technology of a power boiler pressure part requires installation of the so-called buckstays [1-3, 5]. The buckstays constitute a steel construction whose job is to stiffen screens of a combustion chamber. The buckstays are suspended on all four internal walls of the boiler support construction (Fig. 1) by means of strand jacks. In the corners of the boiler supporting construction the auxiliary equipment (e.g. burners) is installed and assembled with the buckstays subsystem. However, in spite of the fact that the procedure of suspending buckstays seems theoretically to be very simple, it is very inconvenient for the operating stuff. Thus, a key issue from the perspective of the boiler pressure part assembly process is to control the level of engineering structures during suspending processes with an accuracy of a single millimeter. Not uniform suspending of buckstays could lead to damage of the piping systems installed in the power boiler chamber. For this reason, there was designed, tested and implemented an innovative, microprocessor-based level control system using high precision laser distance measurement. This prototype solution supporting the assembly of power boiler subsystems is presented in this paper.
7
Content available Wybrane technologie bezprzewodowej transmisji danych
PL
Artykuł dotyczy podstawowych informacji o możliwościach i działaniu wybranych technologii bezprzewodowych (IrDA, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX). Omówione zostały ich podstawowe parametry, standardy oraz zastosowanie. W artykule pojawią się również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Dodatkowo zostaną przybliżone zjawiska warchalking’u i wardriving’u.
EN
The paper concerns basic information about capabilities and performance of selected wireless Technologies (IrDA, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX). Their basic parameters, standards and applications were discussed. The paper will also include issues concerning wireless networks safety. Additionally, warchalking and wardriving will be explained.
PL
W pracy opisano budowę dynamometru przeznaczonego do badań postępu procesu rehabilitacji. Dynamometr, dzięki radiowej transmisji danych pomiarowych do komputera, umożliwia rejestrację przebiegu ćwiczeń i wykonywanie analizy przebiegu rehabilitacji. Budowę dynamometru oparto na nowoczesnym mikrokontrolerze jednoukładowym ADuC845. Opracowano program w środowisku LabVIEW, który umożliwia analizę rejestrowanych danych.
EN
The construction of the push-pull dynamometer dedicated for the investigation of the rehabilitation process is described in the paper. The application of the wireless data transmission between the dynamometer and computer allows users to record and make analysis of rehabilitation process. The dynamometer circuit is based on the ADuC845 microconverter. Application in LabVIEW was carried out for analysis of data from dynamometer.
PL
Artykuł ten prezentuje rozważania nad zastosowaniem bezprzewodowych technik transmisji danych w systemach tomografii procesowej. Przedstawiono pokrótce problematykę związaną z wykorzystaniem zaawansowanych systemów tomografii procesowej w różnych warunkach i środowiskach. Przedyskutowano rozwiązania problemu nadmiernej ilości kabli prowadzących od elektrod pomiarowych do urządzenia zbierającego dane. Dokonano przeglądu wymagań, jakie stawiane są przed systemami tomografii procesowej, a także przeglądu różnych technik bezprzewodowej transmisji danych oraz porównania wybranych technologii. W podsumowaniu przeprowadzono rozważania na temat zalet i wad proponowanych rozwiązań pod kątem różnych typów tomografii i różnych zastosowań przemysłowych.
EN
The paper covers the discussion about the wireless data transmission technologies employment possibilities into the industrial tomography systems. Problems with the advanced tomography systems application in different environments are shown. There is also a debate about lots of cables among the measuring electrodes and the data acquisition device and the industrial tomography systems demands versus different wireless data transmission technologies and parameters review. Finally there are proposed solutions, their comparison, advantages and disadvantages included.
PL
Przedstawiono podstawowe informacje o budowie sieci Mobitex, stosowanych protokołach transmisyjnych oraz usługach oferowanych użytkownikom. Na zakończenie podano przykładowe zastosowania systemu Mobitex w Polsce.
EN
The article contains general information about Mobitex network structure, transmission protocolls and services. Presented several applications based on Mobitex network in Poland.
PL
W referacie przedstawiono ogólną charakterystykę i budowę opracowanego i wykonanego w Instytucie Odlewnictwa przy współudziale firmy JOTA prototypu systemu pomiaru i rejestracji temperatury nazywanego w skrócie SPiRT-mz. System ten umożliwia dublowanie wskazań miernika na dodatkowych wyświetlaczach lub monitorach komputerów, pozwala również zarejestrować wybrane dane które po zakończeniu cyklu pomiarowego można przesłać w postaci pliku tekstowego do pamięci komputera w celu ich dalszego wykorzystania do przetworzenia lub udokumentowania. Konstrukcja systemu pozwala na stosunkowo łatwe przekonfigurowanie i adoptowanie systemu dla indywidualnych warunków pomiaru użytkownika lub dla pomiarów innych parametrów niż temperatura, co rozszerza możliwości jego zastosowania. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.