Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wireless communication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Wireless endoscopic capsules can transmit the picture of the inside of the digestive tract to the external receiver for the purpose of gastrointestinal diseases diagnose. The localization of the capsule is needed to correlate the picture of detected anomalies with the particular fragment of intestine. For this purpose, the analysis of wireless transmission parameters can be applied. Such methods are affected by the impact of the human body on the electromagnetic wave propagation that is specific to the anatomy of individual person. The article presents the algorithm of localization of endoscopic capsules with wireless transmitter based on the detection of phase difference of received signals. The proposed algorithm uses simplified human body models that can change their dielectric properties in each iteration to improve the location of the capsule endoscope. Such approach allows to reduce localization error by around 12 mm (15%) and can by used for patients of different physique without the need of the numerical models of individual body.
EN
In paper we present a case study of the radio dispatching communications for providing the voice service during mass events of the “Lednica 2000” Youth Meetings. The presentation is supported by over 20-year experience in organization of this event every year. We also describe a FM radio system deployed during this meeting for broadcasting the English translation.
PL
Robotyka jest interdyscyplinarną dziedziną, która wykorzystuje zasoby wiedzy elektroniki, automatyki, sensoryki, informatyki. Postęp technologiczny umożliwia tworzenie nowoczesnych robotów, a szeroki dostęp do współczesnej elektroniki otwiera nowe perspektywy i możliwości [1]. W artykule został przedstawiony projekt robota mobilnego, który cechuje się prostą konstrukcją, niewielkim rozmiarem i niskim kosztem wykonania. Projekt ma charakter konstrukcyjny i zawiera opis zastosowanego rozwiązania budowy robota oraz oprogramowania służącego do sterowania nim. Badanie układu przeprowadzono w celu określenia dokładności wykorzystywanych czujników, zasięgu komunikacji bezprzewodowej z urządzeniem oraz czasu pracy robota mobilnego. Wyniki badań zostały przedstawione na rysunku i w tabelach porównawczych.
EN
Robotics is an interdisciplinary field that uses the knowledge resources of electronics, automation, sensorics, computer science. Technological progress makes it possible to create modern robots, and wide access to modern electronics opens new perspectives and possibilities. The article presents a project of a mobile robot, which is characterized by a simple design, small size and low cost. The project has a constructional character and includes a description of the robot’s construction solution and software used to control it. The examination of the system was carried out in order to determine the accuracy of the sensors used, the range of wireless communication with the device and the working time of the mobile robot. The test results are depicted on figure and in comparison tables.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku wsparte ponad 20-letnim doświadczeniem realizacji bezprzewodowej łączności radiowej w celu zapewnienia usług rozmównych oraz radiowej transmisji rozsiewczej podczas imprez masowych na przykładzie Spotkań Młodych Lednica 2000.
EN
In paper we present a case study of the wireless dispatching communication to provide voice service and FM radio broadcasting during mass events of the Youth Meetings Lednica 2000. The presentation is supported by over 20-year experience in organization of this event every year.
PL
Bezprzewodowe kapsułki endoskopowe umożliwiają lekarzom wizualizację i diagnozowanie chorób przewodu pokarmowego. W celu wdrożenia odpowiedniej metody leczenia oprócz transmisji obrazu ważna jest również informacja o lokalizacji endoskopu, na zlokalizować wykryte zaburzenie. W artykule zaprezentowano metodę lokalizacji kapsułek endoskopowych wyposażonych w nadajnik w oparciu o różnicę faz synałów w odbiorniku umieszczonym na ciele pacjenta. Zaproponowana metoda wykorzystuje modele uproszczone ciała człowieka, których właściwości dielektryczne są automatycznie dopasowywane przez algorytm lokalizacji tak, aby poprawić lokalizację endoskopu kapsułkowego.
EN
Wireless endoscopic capsules can visualize gastrointestinal diseases for diagnostic purposes. In order to implement the appropriate treatment method, the transmitted picture should be followed by the information about the location of the endoscope. The article presents the method of localization of endoscopic capsules with transmitter based on the detection of phase difference of signals in the receiver located on patients body. The proposed method uses simplified human body models that can change their dielectric properties to improve the location of the capsule endoscope.
6
Content available remote Technologia 5G jako etap rozwoju komunikacji bezprzewodowej
PL
W artykule przedstawiono w zarysie historię rozwoju łączności bezprzewodowej, a w szczególności telefonii komórkowej. Wykazano, że kolejne generacje telefonii komórkowej są naturalnym rozwojem tej dziedziny techniki i technologia 5G (piąta generacja) jest tylko elementem tego ciągu. Stwierdzenie takie jest panaceum na krytykę tej technologii, wyrażanej w emocjonalnej dyskusji, jak toczy się w Polsce oraz, mniej lub bardziej podobnie, w świecie.
EN
The paper aims at showing the history and development of wireless telecommunication, especially the history of mobile telephony. The paper is to show that the 5G technology is the continuation of technological process and then the results of previous investigations can be extended to 5G technology.
PL
Współczesne systemy komórkowe bazują na technologii LTE, czyli standardu czwartej generacji (4G). Obecnie trwają pracę nad zakończeniem standardu definiującego systemy piątej generacji (5G), które będą implementowane w najbliższych latach. Nowa generacja systemów dotyczy już nie tylko sieci komórkowych ale również innych systemów łączności bezprzewodowej, od Internetu rzeczy, przez sieci Wi-Fi, po łączność satelitarną. Technologie 5G zrewolucjonizują całą łączność bezprzewodową zapewniając jednocześnie kompatybilność wsteczną. Jednymi z kluczowych technologii 5G są efektywne technologie antenowa, tzn. massive-MIMO oraz elektroniczne sterowanie wiązką. Ich zastosowanie w przyszłych stacjach bazowych makro-komórek pozwoli na przestrzenne zdywersyfikowanie zasobów radiowych. Technologie te pozwalają na generowanie bardzo wąskich wiązek radiowych, dzięki czemu zapewniają przestrzenną filtrację składowych sygnału emitowanych przez antenę nadawczą oraz docierających do anteny odbiorczej w środowiskach wielodrogowych. W artykule przedstawiono problematykę minimalizacji zjawiska dyspersji kątowej w sieciach 5G na bazie badań symulacyjnych. W tym celu wykorzystano wieloeliptyczny model propagacyjny.
EN
Modern cellular systems are based on the LTE technology, i.e., fourth generation (4G) standard. Currently, works on the standard defining fifth generation (5G) systems is underway, which will be implemented in the coming years. The new system-generation applies not only to cellular networks but also to other wireless communication systems, from the Internet of Things, through Wi-Fi networks, to satellite communications. 5G technologies will revolutionize all wireless connectivity while providing backward compatibility. One of the key 5G technologies are efficient antenna technologies, i.e., massive-MIMO and beamforming. Their use in future macro-cell base stations will allow spatial multiplexing of radio resources. These technologies allow the generation of radio narrow-beams, thus providing spatial filtration of the signal components emitted by the transmitting antenna and reaching the receiving antenna in multipath environments. The paper presents issues of minimizing the angular dispersion in 5G networks based on simulation studies. For this purpose, a multielliptical propagation model is used.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki prac związanych z implementacją metody SDF (Signal Doppler Frequency) na platformie radia programowalnego USRP B200mini firmy Ettus Research. W implementacji wykorzystano środowiska programistyczne LabVIEW oraz MATLAB. Opracowana aplikacja pracuje na zewnętrznym komputerze połączonym z odbiornikiem USRP za pomocą interfejsu USB. Interfejs ten jest użyty do sterowania USRP oraz przesyłania próbek IQ odebranego sygnału. Aplikacja została wyposażona w graficzny interfejs użytkownika, który zapewnia: sterowanie odbiornikiem USRP, wprowadzanie istotnych parametrów dla metody SDF i scenariusza badań, kontrolę procesu pomiarowego, analizą odbieranego sygnału, wyznaczaniem chwilowych wartości dopplerowskiego przesunięcia częstotliwości, estymację współrzędnych położenia lokalizowanego emitera oraz rejestrację sygnału i danych pomiarowych. W papierze przedstawiono ponadto przykładowe wyniki badań empirycznych, które posłużyły do wstępnej weryfikacji wykonanej implementacji.
EN
This paper presents the results of work related to the implementation of the Signal Doppler Frequency (SDF) method on the USRP B200mini, a software-defined radio platform from the Ettus Research company. This implementation is based on two programming environments, i.e., the LabVIEW and MATLAB. The developed application works on an external computer connected to the USRP receiver via a USB interface. This interface is used to the USRP control and sending IQ samples of the received signal. This program has been equipped with a graphical user interface that provides: the USRP receiver control, introducing important parameters for the SDF method and test scenario, control of measurement process, analysis of the received signal, determination of instantaneous Doppler frequency shifts, position estimation of a located emitter, and recording of the signal and measurement data. Additionally, the paper presents examples of empirical measurement results, that are used for initial verification of the hardware implementation.
9
Content available Węzły końcowe systemów Internetu Rzeczy
PL
Innowacyjność i rozwój w dziedzinie technologii komputerowych i sieciowych doprowadziły w ostatnim dziesięcioleciu do szybkiego rozwoju i poszerzenia oferty marketingowej związanej z nowoczesnymi urządzeniami (smartfony, tablety itd.) dostępnymi dla przeciętnego odbiorcy. Rosnąca oferta możliwości sieci oraz dostępnych aplikacji stała się początkiem idei połączenia w ramach sieci Internet różnych urządzeń także takich, które nie są kojarzone z technologią komputerową jak czujniki, urządzenia AGD, elementy wykonawcze, a nawet ubrania czy książki. Taki rozwinięty system złożony z wielu elementów wyposażony w odpowiednie oprogramowanie sterujące i aplikacyjne nazywa się Internetem Rzeczy (ang. Internet of Things, w skrócie IoT). Artykuł przestawia przegląd głównych cech technologii IoT oraz ogólną charakterystykę węzłów podłączanych do takiego systemu.
EN
Innovation and development in the field of computer and network technologies have led in the last decade to rapid development and expansion of the marketing offer associated with modern devices (smartphones, tablets, etc.) for the average recipient. The growing offer of network possibilities and available applications has become the beginning of the idea of connecting various devices within the Internet network, also those that are not associated with computer technology such as sensors, household appliances, executive elements and even clothes or books. Such a developed system composed of many elements equipped with appropriate control and application software is called the Internet of Things (IoT for short). In order for an object to become part of such a system, a number of requirements related to its computing power, communication, routing etc. should be met. The article presents the main features of IoT technology and the general characteristics of nodes connected to such a system.
PL
W systemach zarządzania budynkiem (BMS) nieodzownym elementem projektowania jest zastosowanie niezawodnej formy komunikacji. Oprócz formy przewodowej dopuszczalne są również rozwiązania bezprzewodowe. Różnorodność wyboru opracowanych bezprzewodowych standardów zapewnia projektantom BMS różne alternatywy rozwiązań programowo - sprzętowych. W artykule dla opracowanego niekomercyjnego BMS przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie ograniczeń jakie mogą wystąpić podczas komunikacji.
EN
In building management systems (BMS) reliable forms of communication is an important design element. In addition to the wired form, wireless solutions are also acceptable. A large number of developed wireless standards ensure BMS designers different choices of software and hardware solutions. In the article for the developed non-commercial BMS, the results of the research were presented. The purpose of the research was to determine the limitations that may occur during wireless communication.
11
Content available remote Newly identified electromagnetic problems with medical telemetry systems
EN
The current telemetry systems have enabled continuous monitoring of inpatient vital signs, but have the potential of being affected by electromagnetic noise or inappropriate signal range, which can impact patient safety. Herein, we report on newly identified problems associated with telemetry systems. We propose ways to solve these problems through information sharing among workers who construct and design hospitals, those who manage the medical devices used in hospitals, and those who deal with wireless communications.
PL
Obecne systemy telemetryczne pozwalają na ciągły monitoring funkcji życiowych pacjentów, ale jednocześnie są narażone na szum elektromagnetyczny i problemy z zasięgiem, co może wpływać na bezpieczeństwo pacjentów. Artykuł dotyczy nowo zidentyfikowanych problemów związanych z systemami telemetrycznymi i proponuje metody ich rozwiązania poprzez współpracę z projektantami szpitali, zarządcami urządzeń medycznych oraz specjalistami komunikacji bezprzewodowej.
EN
A compact planner patch ultra-wideband (UWB) antenna is presented in this paper. The antenna configuration consists of a spectacles-shaped patch and a slotted ground plane. Different parameters are investigated for improving the antenna’s properties and for achieving the preferred UWB band (3.1–10.6 GHz). The experimental and simulated results demonstrate that the proposed antenna acquires an operating bandwidth of 117% (3–11.5 GHz) with a stable omnidirectional radiation pattern, about 89% of average radiation efficiency and 4.2 dBi of average gain with the maximum of 5.7 dBi at 10.2 GHz.
EN
Together with the rise of importance of devices employing wireless networks based on the principle of radio frequency data transfers, also the discussion on harmfulness of the electromagnetic radiation has occurred. The authors of this paper obviously cannot provide unambiguous answers to stop this discussion. On the other way, they can provide the reader of this paper with real data obtained by measurements processed inside a semi anechoic chamber that were performed at several wireless alarm peripherals. The measured values are compared to the technical and hygienic standards so the reader can form an idea of the amount of the radiated energy. Moreover, examples of waterfall diagrams of spectra generated by the devices are also listed in this paper.
PL
W różnych warunkach użytkowania systemów bezprzewodowego dostępu do internetu (SBDI) przeprowadzono 8-godzinne rejestracje promieniowania elektromagnetycznego (p-EM). W warunkach intensywnego użytkowania SBDI wykazano 4-krotny wzrost poziomu p- EM w pasmie Wi-Fi i jego istotny (40%) udział w całkowitym poziomie p-EM z zakresu (0,087 – 5,85) GHz. W miejscach intensywnego użytkowania łączy SBDI składowa Wi- Fi powinna być oceniana w kontekście możliwych zakłóceń implantów medycznych i zagrożeń zdrowia.
EN
Electromagnetic radiation (EM-r) were recorded during 8-hours in various conditions of the use of wireless systems of internet access (WSIA). Under intensive use of WSIA it was shown 4-fold increase of EM-r level in Wi-Fi band and its significant (40%) contribution to total level of EM-r in (0,087 – 5,85) GHz range. Wi-Fi component in places of intensive use of WSIA should be assessed with regard to medical implants possible malfunctions and health risks.
15
Content available remote Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego o modyfikowanej treści
PL
W artykule zaproponowano koncepcję oprawy i systemu oświetleniowego, z komunikacją bezprzewodową, realizującą w czasie rzeczywistym wyświetlanie piktogramów, w zależności od zaistniałej sytuacji awaryjnej. Zweryfikowano właściwości fotometryczne samej oprawy z emiterami LCD i LED oraz wykonano badania na obiekcie rzeczywistym.
EN
The article proposes the concept of fixtures and lighting system with wireless communication, realizing the real-time display of pictograms, depending on the situation of emergency. Verified photometric same luminaire with LCD and LED emitters and tests on a real object.
EN
In this paper the quality aspects of bitrate and loudness in digital broadcasting and webcasting systems are examined. The authors discuss a survey concerning user preferences related with processing and managing audio content. The coding efficiency of a popular audio format is analyzed in the context of storing media. An objective study on a representative group of signal samples, as well as a subjective study of the perceived quality of real-time broadcasted and webcasted radio programs are performed.
17
Content available A New CPW-fed Patch Antenna for UWB Applications
EN
In this paper, the design and analysis of a compact size coplanar waveguide (CPW)-fed antenna for ultrawideband (UWB) applications is presented. The antenna has a compact size of 20×20×1.1 .5 .mm and provides a good impedance matching over the entire bandwidth of 3.2–14.3 GHz. The characteristics parameters, i.e. return loss, VSWR and radiation pattern, are analyzed using HFSS 11.0 software.
PL
W artykule omówiono rolę komunikacji bezprzewodowej w życiu współczesnego człowieka. Dokonano analizy wybranych technologii w zakresie pełnionych funkcji. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie 100 osób, uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne oraz techniczne, w zestawieniu z globalnymi trendami na rynku usług oraz sprzętu mobilnego i bezprzewodowego.
EN
In this paper we discuss the role of wireless communications in the life of a modern man. We perform an analysis of selected technologies in terms of their impact on society. We present results of a research study performed on a group of 100 people, taking into account the social, economical and technical aspects, with respect to global trends on the market of services, as well as mobile and wireless devices.
PL
Przedyskutowano możliwości zastosowania oświetleniowych diod LED w łączności bezprzewodowej. Pomimo tego, że w bezprzewodowych łączach LED udaje się uzyskać przepływności rzędu wielu Gbit/s, to jednak nie wydaje się, aby sieci optyczne oparte na diodach oświetleniowych LED mogły stać się samodzielnym rozwiązaniem.
EN
The possibilities of using lighting LEDs in wireless communication are discussed in the paper. Despite the fact that optical wireless LED links may reach multi Gbit/s thoughputs it is unlikely that wireless networks based on LEDs may become a standalone solution.
PL
Celem publikacji jest szczegółowa analiza zależności pomiędzy przyjętym rozmiarem komórki Yee stosowanym w metodach różnicowych (np. FDTD, FDFD) a wiarygodną wartością rozwiązania uzyskanego metodą numeryczną. Ważnym kryterium wskazanych metod jest stworzenie dyskretnego modelu siatkowego badanego modelu, złożonego z komórek elementarnych i obliczenie rozkładów pola przy założeniu liniowej aproksymacji zmian. Na przykładzie obszaru zawierającego ścianę wykonaną z nieidealnego dielektryka (beton zwykły) porównano wartości natężenia pola elektrycznego wyznaczone metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) z wynikami otrzymanymi przy użyciu zależności analitycznych. W analizie uwzględniono także wpływ grubości ściany oraz zmienność parametrów elektrycznych opisujących beton (tj. konduktywność oraz przenikalność elektryczna). Analiza dotyczyła jednej z powszechnie stosowanych częstotliwości w lokalnych sieciach bezprzewodowych WiFi (f = 2,4 GHz). Otrzymane wyniki analizy pozwalają na obserwację wielkości błędu przy jednoczesnym zwiększaniu siatki różnicowej. Dodatkowo przedstawiono wartości natężenia pola elektrycznego dla rozpatrywanych konstrukcji zawierających ścianę wykonaną z betonu przy zmiennych wartościach elektrycznych.
EN
The aim of this publication is a detailed analysis of the relationship between the adopted size Yee cell used in the differential methods (eg. FDTD, FDFD) and reliable value of solutions obtained by numerical method. An important criterion chosen method is to create a discrete mesh model of the analysed model composed of individual cells and calculation of the field distribution, assuming a linear approximation of changes. As example, the area comprising a wall made of non-ideal dielectric (concrete) compared to the intensity of the electric field as determined by the finitedifference time-domain method (FDTD) with results obtained using according to analytical method. Also was analyzed the impact of the wall thickness and the variability of electrical parameters describing concrete (conductivity and electrical permittivity). The presented analysis was connected with one of standard frequencies generated by a wireless communication system (f = 2.4 GHz). The obtained results of the analysis allow for observation error rate while increasing the mesh differential.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.