Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wire
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 nazywane jest Construction Products Regulation (w skrócie CPR), wymusza na wszystkich producentach kabli oferujących swoje wyroby na rynku Unii Europejskiej, badanie wyrobów pod względem reakcji na ogień. Jego celem jest podniesienie bezpieczeństwa budynków przez stosowanie przebadanych i sklasyfikowanych przewodów oraz kabli elektrycznych stosowanych do budowy instalacji elektrycznych.
EN
The article proposes a new process for the production of thin wires made of copper and copper alloys. The proposed process is based on the idea of dieless drawing. The workpiece for dieless drawing is a thin wire obtained through a conventional drawing method. The proposed technology is based on a multi-pass process. The deformation parameters in each pass are determined on the basis of an analysis of the dependence of the flow stress of the material on the strain, strain rate and temperature. For this purpose, plastometric tests of a copper and CuZn37 alloy were performed. In order to determine technological plasticity and roughness propagation during dieless drawing, physical and numerical modelling of this process were performed. The obtained data were used in the practical implementation of the dieless drawing technology.
PL
Artykuł poświęcono nowemu procesowi produkcji cienkich drutów z miedzi i jej stopów. Zaproponowany proces jest oparty o idee ciągnienia bezmatrycowego. Wsadem do ciągnienia bezmatrycowego jest cienki drut, wyprodukowany za pomocą metody konwencjonalnego ciągnienia. Proponowana technologia jest oparta na wieloprzepustowym procesie. Parametry odkształcenia w każdym przepuście są wyznaczane na podstawie analizy zależności naprężenia uplastyczniającego od odkształcenia, prędkości odkształcenia i temperatury. W tym celu przeprowadzono badania plastometryczne miedzi i stopu CuZn37. Celem wyznaczenia technologicznej plastyczności oraz propagacji chropowatości powierzchni drutu w trakcie ciągnienia bezmatrycowego wykonano fizyczne i numeryczne modelowanie procesu. Otrzymane dane wykorzystano podczas praktycznej implementacji procesu ciągnienia bezmatrycowego.
EN
The paper presents a comparative analysis of wire drawing with the use of monolithic and roller dies on the basis of numerical simulations performed using the QForm 3D program. Significant differences between the above types of drawing dies in the aspect of round wire technology are presented. Distributions of stresses and strains on the semi-finished cross-section during drawing and the final product were analysed in particular. Numerical simulations were performed for the low-carbon unalloyed C10D steel. The calculations concerned the production of wires with a diameter of 6.5 mm from a wire rod with a diameter of 8.5 mm. The results of simulations and analyses showed the validity of using roller dies in the aspect of widely understood production profitability and process efficiency, dependent on tool and energy consumption and time consumption, while maintaining the guarantee of obtaining the required surface quality, shape and internal quality.
PL
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą ciągnienia drutów w ciągadłach monolitycznych i rolkowych na podstawie symulacji numerycznych wykonanych za pomocą programu QForm 3D. Przedstawiono istotne różnice pomiędzy ww. rodzajami ciągadeł w aspekcie technologii wytwarzania drutów okrągłych. Analizie poddano w szczególności rozkłady naprężeń i odkształceń na przekroju półwyrobu w trakcie ciągnienia i wyrobu końcowego. Symulacje numeryczne wykonano dla stali niskowęglowej niestopowej w gatunku C10D. Obliczenia dotyczyły wytwarzania drutów o średnicy 6,5 mm z walcówki o średnicy 8,5 mm. Wyniki symulacji i analiz wykazały zasadność stosowania ciągadeł rolkowych w aspekcie szeroko rozumianej opłacalności produkcji i wydajności procesu, zależnych od zużycia narzędzi i energii oraz czasochłonności, przy zachowaniu gwarancji uzyskania wymaganej jakości powierzchni, kształtu i jakości wewnętrznej.
PL
W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania normy N SEP‑E 007, której zapisy budzą szereg kontrowersji.
PL
W artykule przedstawiono sekwencje działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach w przypadku zwarcia w jednym z nich oraz wynikające stąd konsekwencje. Podano kryterium dla oceny kolejności działania zabezpieczeń zwarciowych zainstalowanych w każdym przewodzie niezależnie. Kryterium tym jest miejsce zwarcia, dla którego płynące z dwóch stron prądy zwarciowe mają taką samą wartość. Wymienione miejsce zwarcia nie jest parametrem stałym, ale zmiennym, zależnym od liczby połączonych równolegle przewodów. Decyduje o skuteczności ochrony przeciwporażeniowej realizowanej za pomocy zabezpieczeń przetężeniowych.
EN
The article presents the sequences of short-circuit protection in parallel lines in case of a short-circuit in one of them and the consequences resulting from it. A criterion was given for the assessment of the sequence of short-circuit protection installed in each wire independently. This criterion is the fault location, for which short-circuit currents on both sides have the same value. The specified fault location is not a fixed parameter, but a variable one, depending on the number of wires connected in parallel. It determines the effectiveness of the protection against electric shock realized with overcurrent protections.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do obliczeń prądów zwarciowych w przewodach lub kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle. Wykazano, że w powszechnie stosowanej metodyce obliczeń prądów zwarciowych przyjęcie miejsca zwarcia w połowie ich długości prowadzi nie tylko do znacznego zawyżenia wartości prądów zwarciowych, ale nie gwarantuje również selektywnej współpracy zainstalowanych zabezpieczeń przetężeniowych oraz ochrony przeciwporażeniowej realizowanej za ich pomocą. W części pierwszej opisane zostały zasady umieszczania zabezpieczeń oraz sposób wyznaczania prądu zwarciowego przy zwarciu trójfazowym symetrycznym.
EN
The paper presents a new approach to the calculation of short-circuit currents in electrical wires and cables connected in parallel. It has been shown that in the commonly used short-circuit current calculation method, the assumption of a short-circuit in half of its length leads not only to a significant overestimation of short-circuit currents but also does not guarantee selectiveness of overcurrent apparatus installed and protection against electrical shock with their help. The first part describes the rules for placing protection apparatus and the method of determining the short-circuit current in symmetrical three-phase fault.
PL
Praca jest kontynuacją tematyki zamieszczonej w części 1. („elektro.info 1–2/2019). W pracy przedstawiono nowe podejście do obliczeń prądów zwarciowych w przewodach lub kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle. Wykazano, że w powszechnie stosowanej metodyce obliczeń prądów zwarciowych przyjęcie miejsca zwarcia w połowie ich długości prowadzi nie tylko do znacznego zawyżenia wartości prądów zwarciowych, ale nie gwarantuje również selektywnej współpracy zainstalowanych zabezpieczeń przetężeniowych oraz ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przy ich pomocy. W części drugiej opisany został sposób wyznaczania prądu zwarciowego przy zwarciu jednofazowym.
EN
The paper presents a new approach to the calculation of short-circuit currents in electrical wires and cables connected in parallel. It has been shown that in the commonly used short-circuit current calculation method, the assumption of a short-circuit in half of its length leads not only to a significant overestimation of short-circuit currents but also does not guarantee selectiveness of overcurrent apparatus installed and protection against electrical shock with their help. The second part describes the rules for placing protection apparatus and the method of determining the short-circuit current in asymmetrical single-phase fault.
EN
The paper discusses experimental studies to determine the effect of the die working portion angle on the lubrication conditions, zinc coating thickness and the mechanical properties of medium-carbon steel wires. The test material was 5.5 mm-diameter wire rod which was drawn into 2.2 mm-diameter wire in seven draws at a drawing speed of v = 10 m/s. Conventional drawing dies of a working portion angle of α = 3, 4, 5, 6, 7°, respectively, were used for the drawing process. After the drawing process, the quantity of the lubricant on the wire surface and the thickness of the zinc coating were determined in individual draws. Testing the finished 2.2 mm-diameter wires for mechanical properties, on the other hand, determined the effect of the die working portion on the yield point, tensile strength, uniform and total elongation, reduction in area, the number of twists and the number of bends.
EN
An analysis of the effect of drawing speed on the formation of a zinc coating in the multi-stage fine steel wire drawing process has been carried out in the article. Pre-hardened 2.2 mm-diameter material was drawn into 1.00 mm-diameter wire in 6 draws on a multi-stage drawing machine. The drawing process was carried out at a drawing speed of 5, 10, 15, 20 and 20 m/s, respectively. Mechanical tests were tests were performed for the final wires to determine their yield strength, ultimate tensile strength, uniform and total elongation and reduction in area. The thickness of the zinc coating on the wire surface was determined by the gravimetric method and based on metallographic examination. The use of electron scanning microscopy, on the other hand, enabled the identification of individual phases in the zinc coating. The above investigations were supplemented with corrosion testing of 1.00 mm-diameter wires. It has been demonstrated that drawing speed significantly influences not only the thickness of the zinc coating on the drawn wire surface, buts also its morphology and corrosion resistance.
10
Content available remote Badania dymotwórczości kabli i przewodów w warunkach pożaru
PL
W artykule przedstawiono opis metody badań dymotwórczości kabli oraz wyniki badań kilku rodzajów kabli o różnych cechach, takich jak średnica, masa, liczba żył przewodzących itp. Ponadto podano propozycje możliwej oceny kabli pod względem dymotwórczości.
EN
The article presents a description of the cable smoke production testing method. The results of tests for several types of cables with various features such as diameter, mass, number of conductive conductors, etc. have been presented. Suggestions for a possible assessment of smoke-producing cable were given.
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia prowadzenia instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów.
EN
The article discusses selected issues of electrical installation through building structures and selected ways of connecting cables and wires.
12
Content available Strain and force measurement in wire guide
EN
The paper presents a new method for measuring the strain and load of wire ropes guide using fiber optic sensors with Bragg gratings. Its principle consists in simultaneous fiber optic measurement of longitudinal strain of the rope and transverse strain of the bolt fixing the rope. The tensometric force transducers which have been used so far were only able to determine the load in the head securing the rope through an indirect measurement using a special strain insert. They required calibration, compensation of temperature changes, as well as periodic checking and calibration. The head fastening the rope required significant design changes. Measurement based on fiber optic sensors does not have these drawbacks and is characterized by a much higher accuracy and safety of measurements, because the working medium is light. The fastening head does not change. The measurement of the rope load may be based on the change of strain value or indirectly by means of measuring the deflection of the bolt fixing the rope holder. The proposed solution consists in placing the optical fiber with Bragg grating inside the bolt. It enables continuous measurements with a frequency of 2 kHz. A special test bench was built at the Research and Supervisory Centre of Underground Mining. Testing on guide ropes was carried out in a mining hoist in the Piast mine.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę pomiaru odkształceń i obciążeń lin stalowych za pomocą czujników światłowodowych z siatkami Bragga. Istota jej polega na jednoczesnym światłowodowym pomiarze odkształceń wzdłużnych liny i poprzecznych sworznia mocującego linę. Stosowane do tej pory tensometryczne przetworniki siły umożliwiały wyznaczanie jedynie obciążenia w głowicy mocującej linę poprzez pośredni pomiar za pomocą specjalnej wkładki odkształceniowej. Wymagały one kalibracji, kompensacji zmian temperatury, oraz okresowego sprawdzania i wzorcowania. Głowica mocująca linę wymagała znacznych zmian konstrukcyjnych. Pomiar oparty na czujnikach światłowodowych nie posiada tych niedogodności i odznacza się znacznie większą dokładnością i bezpieczeństwem prowadzonych pomiarów, gdyż medium roboczym jest światło. Głowica mocująca nie ulega zmianie. Pomiar obciążenia w linie może być oparty na zmianie wartości odkształcenia bądź pośrednio za pomocą pomiaru ugięcia sworznia mocującego uchwyt liny. Zaproponowane rozwiązanie polega na umieszczaniu światłowodu z siatka Bragga wewnątrz sworznia. Umożliwia ono prowadzenie ciągłych pomiarów z częstotliwością 2 kHz. Zbudowano specjalne stanowisko badawcze w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego – CBiDGP. Badania testowe na linach prowadniczych przeprowadzono na wyciągu górniczym w kopali Piast.
EN
The paper analyzes the effect of ageing on the variations in the mechanical and technological properties of steel wire. The process of drawing 5.5 mm-diameter wire rod into 1.70 mm wire was carried out in 12 draws on a Koch KGT multi-stage drawing machine in the drawing velocity range of 5-25 m/s. Finished 1.7 mm-diameter wires after, respectively, 1, 24, 720 and 8760 hours of the completion of the drawing process were subjected to testing to determine their mechanical and technological properties. The yield strength, YS; tensile strength, UTS; uniform elongation, Ar; total elongation, Ac; reduction of area, Z; number of twists, Nt; and the number of bends, Nb, have been determined. It has been demonstrated that variations in mechanical properties occur after the multi-stage drawing process due to ageing, with their degree and mode being dependent on the drawing speed.
14
Content available remote Napawanie wiązką elektronów przy użyciu drutu
PL
Celem pracy było przeprowadzenie badań w zakresie napawania przy użyciu wiązki elektronów i materiału dodatkowego w postaci drutu. Zakres pracy obejmował zbadanie wpływu warunków technologicznych tj.: prędkości podawania drutu, natężenia prądu wiązki, prędkości przesuwu, napięcia przyspieszającego na stabilność procesu napawania oraz wymiarów geometrycznych napoin. Przeprowadzone badania wykazały, iż przy niskim natężeniu prądu wiązki proces napawania nie jest stabilny. Nadlew nie jest równomierny, można zaobserwować nierównomierność szerokości, wysokości i prostoliniowości nadlewu. Przy zbyt wysokim napięciu przyspieszającym oraz natężeniu prądu wiązki można zaobserwować przetopienie płyty próbnej na wskroś i wyciek w grani. Przeprowadzone badania wykazały również, iż wzrost prędkości napawania (przesuwu stołu) powoduje zmniejszenie szerokości lica oraz wysokości nadlewu.
EN
The aim of the presented work was to carry out the research on electron beam cladding with a wire as a filler material. The scope of the work was to investigate the influence of technological parameters such as: wire feed rate, beam current, travelling speed, acceleration voltage on stability of the cladding process and geometric dimensions of the padding welds. The research revealed that, at low beam currents, the cladding process is unstable. The padding weld reinforcement is non-uniform. Irregularity of the width, height and straightness of the padding welds can be observed. At too high acceleration voltage and beam current, burn-through of plate and excess penetration weld can be revealed. The study also showed that increase of the cladding rate (travelling speed on the table) results in reduced face width and padding weld reinforcement.
EN
The technology of producing the current contact connections on the superconductor cable edges is presented. This lead cable is used as one of the major elements of the magnetic system in thermonuclear reactor construction, actuality for modern world energy. The technology is realized by the radial draft of metal thin-walled tube on the conductor’s package. The filling of various profiles by round section wire is optimized. Geometrical characteristics of the dangerous crosssection (as a broken ring) of thin-walled tube injured by the sector cut-out are accounted. The comparative strength calculation of the solid and injured tubes at a longitudinal compression and lateral bending is acted. The radial draft mechanism of cylindrical thin-walled sheath with the wire packing is designed. The necessity to use the nonlinear theory for the sheaths calculate is set. The resilient cooperation of wires as the parallel located cylinders with the contact stripes of rectangular form is considered.
PL
Zaproponowano technologię wytwarzania prądowych złączeń stykowych z brzegów nadprzewodnego kabla, jako jednego z najważniejszych części systemu magnetycznego w termojądrowym reaktorze. Jest to problem aktualny dla współczesnej światowej energetyki. Technologię tą można realizować przez promieniowe obciskanie cienkościennej rurki metalowej na pakiet przewodników. Optymalizacją jest zapełnienie różnych profili drutem o okrągłym przekroju. Obliczono geometryczne charakterystyki niebezpiecznego poprzecznego przekroju (rozłączony pierścień) cienkościennej rury osłabionej przez wykrój wycinkowy. Przeprowadzono porównawcze obliczenie wytrzymałości jednolitej i osłabionej rury w trakcie podłużnego ściskania i poprzecznego zginania. Zamodelowano proces promieniowego obciskania cienkościennej powłoki cylindrycznej z drucianym pakowaniem, skąd wynika konieczność użycia nieliniowej teorii dla obliczeń. Rozpatrzono sprężyste współdziałanie drutów (równolegle rozmieszczonych cylindrów), pomiędzy którymi występują powierzchnie stykowe o kształcie prostokątnym.
PL
W pracy określono wpływ kąta ciągnienia na warunki smarowania i własności mechaniczno-technologiczne drutów ze stali niskowęglowej. Wielostopniowe ciągnienie drutu wstępnie umocnionego o średnicy 2,2 mm na drut o średnicy 1,0 mm zrealizowano w 7 ciągach z prędkością końcową 25 m/s. Wykazano, że w procesie ciągnienia wielostopniowego z dużymi prędkościami cienkich drutów ze stali niskowęglowej kąt ciągnienia wpływa w sposób istotny na warunki smarowania i własności mechaniczne drutu.
EN
The study determined the influence of the drawing angle on the lubrication conditions and mechanical and technological the properties of low carbon steel wires. Multi-stage pre strengthened wire drawing with a diameter of 2.2 mm into a wire 1.0 mm in diameter was performed in seven drafts with the final speed of 25 m/s. It has been shown that in the process of multistage drawing of thin wires of low carbon steel at high speeds, the drawing angle significantly affects the lubrication conditions and mechanical properties of the wire.
PL
Tematyka pracy dotyczy wpływu geometrii ciągadła na jakość powierzchni drutów gat. EN AW-1370 i Cu-ETP. W szczególności w ramach artykułu przedstawiono wyniki badań powierzchni drutów aluminiowych i miedzianych wytworzonych przy wykorzystaniu ciągadeł o różnej wielkości kąta stożka roboczego. Jakość powierzchni oceniono przy wykorzystaniu mikroskopii skaningowej. Ponadto do kompleksowej oceny topografii powierzchni wykorzystano pomiar i analizę chropowatości 3D.
EN
The subject of this work concerns the die geometry influence on the surface quality of EN AW 1370 and Cu-ETP wires. In particular, the article presents the results of the surface quality of aluminum wires and copper produced using dies with different sizes of the cone angle working. Surface quality rated using scanning microscopy In addition to the comprehensive evaluation of the surface topography was used to measure and analyze 3D roughness.
PL
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. nazywane jest Construction Products Regulation, w skrócie CPR. Rozporządzenie to wymusza na wszystkich producentach kabli oferujących swoje wyroby na rynku Unii Europejskiej badanie wyrobów pod względem reakcji na ogień. Rozporządzenie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa budynków przez stosowanie przebadanych i sklasyfikowanych przewodów i kabli elektrycznych stosowanych do budowy instalacji elektrycznych.
PL
W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości dla najczęściej stosowanych oraz o wymaganiach stawianych przewodom i kablom elektrycznym.
PL
Prezentujemy przykładowe rozwiązanie układu zasilania detekcji oraz wentylacji garażu zamkniętego, zgodnie z wymaganiami § 108 pkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1422).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.