Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  winter triticale
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Efektywność nawożenia i wykorzystania azotu przez pszenżyto ozime
PL
Przeprowadzono doświadczenie polowe z odmianami pszenżyta ozimego w celu określenia wskaźników wykorzystania azotu z nawozów w zależności od dawki azotu i sposobu uprawy gleby. Badania wykazały zmniejszenie efektywności fizjologicznej przy wzroście nawożenia azotem z 90 do 120 kg/ha. Efektywność rolnicza nie różniła się istotnie. Duże wykorzystanie azotu z nawozów i istotnie wyższy plon ziarna odnotowano dla obiektu, w którym azot stosowano w dawce 90 kg/ha, przy uprawie płużnej oraz u odmiany mieszańcowej.
EN
Four varieties of winter triticale (Meloman, Trapero, Rotondo and hybrid BOH 2415) were cultivated on wheat soils by using different doses of N fertilizers (0-120 kg/ha) in traditional (plow) and simplified (without plowing) cultivation systems. The indicators of N consumption from fertilizers were examd. by detn. of N content in grain and straw. High N utilization from fertilizers and significantly higher yields were recorded in the case of N fertilization at a dose of 90 kg/ha in plow cultivation and for hybrid BOH 2415 cultivar. A physiol. efficiency decreased with the increase of N fertilization from 90 to 120 kg/ha, while the agricultural efficiency did not differ significantly.
2
EN
The aim of this thesis was to evaluate the impact of a sowing method (pure, 2-species and 3-species sowing) on the health condition of an ear, leaves and a stem base of winter triticale, Borowik variety. A single-factor experience was conducted in three repetitions on a very good wheat complex soil. In mixed 2-species sowing spring triticale accounted for 50% and 3-species sowing 25% and 50% of the sowing norm had a share with the participation of rye and winter wheat. The results obtained demonstrated that a sowing method differentiated significantly the intensity of leaves and ear blight septoria (Septoria nodorum) and fusarium foot rot (Fusarium spp.) of winter triticale. As far as the compared sowing methods are concerned, winter triticale grown in a 3-species mixture with share of 25%, rye 50% and winter wheat 25% demonstrated a significantly lower index of leaves and ear blight infestation by Septoria nodorum and fusarium foot rot (Fusarium spp.). The highest intensity of such diseases was recorded in the winter triticale pure sowing.
PL
Celem pracy była ocena wpływu sposobu siewu (siew czysty, mieszany dwugatunkowy i trójgatunkowy) na stan zdrowotny kłosa, liści oraz podstawy źdźbła pszenżyta ozimego odmiany Borowik. Doświadczenie jednoczynnikowe prowadzono w trzech powtórzeniach na glebie kompleksu pszennego bardzo dobrego. W siewie mieszanym dwugatunkowym pszenżyto stanowiło 50%, a trójgatunkowym 25% i 50% normy wysiewu z udziałem żyta i pszenicy ozimej. Uzyskane wyniki wykazały, że sposób siewu istotnie różnicował nasilenie występowania septoriozy liści i plew (Septoria nodorum) oraz fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła (Fusarium spp.) pszenżyta ozimego. Z porównywanych sposobów siewu, pszenżyto ozime uprawiane w mieszance trójgatunkowej, której udział stanowił 25%, żyto 50% i pszenica ozima 25% odznaczało się istotnie niższym indeksem porażenia liści i plew kłosów przez S. nodorum (septorioza) oraz podstawy źdźbła przez Fusarium spp. (fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła. Największe nasilenie tych chorób notowano w siewie czystym pszenżyta ozimego.
EN
The aim of the study was to evaluate the degree of weed infestation of spring and winter triticale harvested at different dates, depending on the method of cultivation (with or without undersown crop) in the organic farming system. The research was conducted in the Agricultural Advisory Center in Szepietowo, Poland, in the years of 2014-2016. The experiment took into account the method of cultivation of spring and winter triticale: pure sowing and sowing with undersown serradella, and the date of cereal harvest: milk-dough stage and full maturity. The studies have shown that the method of triticale cultivation significantly affected the level of weed infestation. The biggest mass of weeds was recorded in spring triticale cultivated in pure sowing, regardless of biomass use, while undersown serradella significantly reduced fresh and dry mass of weeds, both in the crops grown for green matter and for grain. A higher number of weeds were recorded in single-species crops of triticale, while the undersown crop reduced both the abundance and the number of segetal flora species in the crops. The most numerous weed species were: Chenopodium album, Erigeron candensis, Poligonum aviculare, Trifolium arvense, Setaria pumila.
PL
Celem badań była ocena stopnia zachwaszczenia pszenżyta jarego i ozimego zbieranych w różnych terminach w zależności od sposobu uprawy (z wsiewką lub bez) w ekologicznym systemie gospodarowania. Badania przeprowadzono w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Szepietowo, w latach 2014-2016. W doświadczeniu dwuczynnikowym uwzględniono sposób uprawy pszenżyta jarego i ozimego: siew czysty i z wsiewką seradeli oraz termin zbioru zboża (dojrzałość mleczno-woskowa i pełna). Badania wykazały, że sposób uprawy pszenżyta istotnie wpływał na stan zachwaszczenia upraw. Największą masę chwastów wykazano w łanie pszenżyta jarego uprawianego w siewie czystym, niezależnie od przeznaczenia biomasy, natomiast wsiewka z seradeli istotnie zmniejszała świeżą i suchą masę chwastów, zarówno w uprawie na zieloną masę, jak i na ziarno. Większą liczebnością chwastów charakteryzowały się jednogatunkowe zasiewy pszenżyta, natomiast wsiewka redukowała zarówno liczebność, jak i liczbę gatunków flory segetalnej w łanach. Najliczniej występowały: Chenopodium album, Erigeron candensis, Poligonum aviculare, Trifolium arvense, Setaria pumila.
EN
The intensification of livestock production in our country, forces farmers to search for optimum manners to manage byproducts such as slurry or manure. The traditional manner consists in their use as fertilizer. Although such an approach has obvious advantages, well known for many years, it involves an increase in operating costs, which may outweigh the profitability of the use of natural fertilizers. Based on the results of the economic analysis related to the production of winter triticale, in two neighbouring farms, an increase in production costs of winter triticale was found out, arising from the application of slurry. However, the farm using slurry, owing to higher crop, achieved more profit and in consequence featured a factor of economic efficiency on average higher by 0.1.
PL
Intensyfikacja produkcji zwierzęcej w naszym kraju, zmusza producentów rolnych do poszukiwania optymalnych sposobów zagospodarowania powstających produktów ubocznych takich jak: gnojowica czy obornik. Tradycyjnym sposobem ich wykorzystania jest wykorzystanie nawozowe. Pomimo niewątpliwych, znanych od wielu lat zalet takiego podejścia, wiąże się to ze wzrostem kosztów eksploatacyjnych, które mogą zaważyć na opłacalności stosowania nawozów naturalnych. Na podstawie wyników analizy ekonomicznej produkcji pszenżyta ozimego, w dwóch sąsiadujących ze sobą gospodarstwach stwierdzono wzrost kosztów produkcji pszenżyta ozimego na skutek stosowania nawożenia gnojowicą. Jednak gospodarstwo stosujące gnojowicę dzięki wyższym uzyskiwanym plonom osiągało większy zysk, a w konsekwencji cechowało się wyższym średnio o 0,1 współczynnikiem efektywności ekonomicznej.
PL
W latach 2011–2013 przeprowadzono doświadczenie polowe w Stacji Oceny Odmian Roślin w Szczecinie Dąbiu. Celem doświadczenia było określenie oddziaływania gnojowicy bez i z dodatkiem wzrastających dawek preparatu PRP Fix na wielkość i niektóre cechy jakościowe plonów roślin. Uzyskane rezultaty badań wskazują, równoważne nawożenie mineralne odpowiadające ilości makroskładników w gnojowicy wpłynęło na zwiększenie plonów bulw ziemniaka oraz zmniejszenie efektów w plonach ziarna pszenżyta ozimego. Zastosowane nawożenie gnojowicą łączenie z preparatem PRP Fix i PK wpłynęły na zwiększenie plonów roślin testowych oraz zawartości w nich makroskładników. Plony roślin testowych były większe na obiektach, w których stosowano nawożenie gnojowicą z dodatkiem 8 kg preparatu PRP Fix na 1 m3 w porównaniu do obiektów na których stosowano wyłączne nawożenie mineralne lub gnojowicą (obiekty 1 i 2). Rośliny testowe zawierały z reguły więcej makroskładników na obiektach nawożonych gnojowicą z preparatem PRP Fix w ilości 8 na m3 z dodatkowym nawożeniem PK (II seria) w porównaniu z I serią bez dodatkowego nawożenia PK. Różnice w zawartości makroskładników w roślinach testowych pod wpływem zastosowanego systemu nawożenia były zróżnicowane.
EN
Vegetative-field experiments were conducted from 2011 to 2013 at the Plant Variety Assessment Station in Szczecin Dąbie. The undertaken studies were targeted to determine reacting of the liquid manure with addition of increasing doses of the PRP Fix preparation on the volume and some qualitative features of plant crops. Obtained results demonstrate that equivalent mineral fertilization corresponding to the amount of macronutrients in the liquid manure influenced increasing of the crop of the potato tubers and diminishing of the effects for the crop of the winter triticale grain. Application of fertilization together with the liquid manure jointly with the PRP Fix preparation and PK influenced increasing of crops of the test plants and their content of macronutrients. The test plant crops were larger for thy objects, in which the liquid manure fertilization was applied with 8 kg of the PRP Fix preparation per 1 m3 was used as compared to the objects, in which only mineral fertilization or liquid manure fertilization was applied (Objects 1 and 2). The test plants usually included more macronutrients on the objects fertilized with the liquid manure with addition of PRP Fix preparation amounting 8 per m3 with additional PK fertilization (Series II) in comparison with Series I without additional PK fertilization. The differences of macronutrient content in test plants due to the influence of the applied fertilizing system were differentiated.
PL
W pięcioletnim doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2008-2012, wykazano, że zastosowanie dawki 120 kg N*ha-1, niezależnie od wariantu wodnego, było bezpieczne dla środowiska i nie przekraczało 30 kg N*ha-1. Niezależnie od poziomu uzyskiwanych plonów, zastosowane dawki fosforu i potasu powodowały powstawanie nadwyżki bilansowej tych składników, a zwłaszcza potasu.
EN
In five year experiment carried out in 2008-2012, it was shown that the use of doses of 120 kg of N*ha-1, irrespective of the variant of the water was safe for the environment and did not exceed 30 kg of N*ha-1. Regardless of the level of obtained yields, applied doses of phosphorus and potassium caused the formation of the excess of amount of these ingredients, in particular potassium.
EN
The aim of the presented investigations was to examine changes in the intensity of dehydrogenase and acid phosphatase activities as well as of the dynamics of selected groups of microorganisms in the soil under the cultivation of winter triticale following the application of the following seed dressings: (a.s.) flutriafol 2.5% + fludioxonil 2.5% in two doses and (a.s.) carboxin and tiuram. The experiment had a field character. The number of microorganisms (total bacteria, fungi, oligotrophic, copiotrophic and Azotobacter) was determined by the plate method on adequate agar substrates. Activity levels of the selected enzymes were defined using the spectrometrical method. The obtained results indicate a change in the dehydrogenase and phoshatase activity in soil depending on the seed dressing applied in the experiment as well as at the date of investigations. The number of microorganisms in the soil underwent fluctuations depending on the developmental stage of triticale and the applied fungicide. The performed experiment demonstrated that counts of microorganisms in the soil underwent fluctuations depending on the developmental stage of triticale and the applied fungicide.
PL
Celem badań było zarówno określenie zmian aktywności dehydrogenaz i fosfatazy kwaśnej, jak i zmian liczebności wybranych grup mikroorganizmów w glebie pod uprawą pszenżyta ozimego po zastosowaniu wybranych zapraw nasiennych, których substancją aktywną (s.a.) były:1.s.a flutriafol 2,5% + fludioksonil 2,5% w dwóch dawkach i 2. s.a. karboksyna i tiuram. Doświadczenie miało charakter polowy. Liczebność mikroorganizmów (ogólna ilość bakterie, grzyby, bakterie oligotroficzne i kopitroficzne oraz Azotobacter) oznaczano metodą płytkową na odpowiednim podłożu agarowym. Poziom aktywności wybranych enzymów został oznaczone metodą spektrofotometryczną. Uzyskane wyniki wskazują na zmiany w aktywności dehydrogenaz i fosfatazy kwaśnej w glebie w zależności od zastosowanych zapraw nasiennych. Liczebność mikroorganizmów w glebie była również zależna od stadium rozwoju pszenżyta i stosowanej zaprawy nasiennej.
PL
Określano przyczynę fuzariozy kłosów ekologicznego pszenżyta chronionego biopreparatami oraz zanieczyszczenie ziarna tego zboża przez deoksyniwalenol, toksynę T-2, zearalenon, aflatoksynsy i ochratoksynę A. W badaniach wykorzystano Biochicol 020 PC i biopreparat sporządzony w laboratorium na bazie chitozanu i grzyba Fusarium culmorum. Zawartość mikotoksyn określano za pomocą immunoenzymatycznej metody ELISA. Główną przyczyną fuzariozy kłosów pszenżyta były grzyby Fusarium poae i Fusarium culmorum. Spośród 13 badanych odmian pszenżyta deoksyniwalenol wykrywano w kilku odmianach chronionych przy użyciu środka Biochicol 020 PC lub rosnących w obiektach kontrolnych. W niektórych odmianach Biochicol 020 PC stymulował akumulację mikotoksyn w ziarnie. DON nie był stwierdzany w ziarnie odmian chronionych z użyciem biopreparatu sporządzonego w laboratorium. Zearalenon, toksyna T-2, aflatoksyny i ochratoksyna A nie były identyfikowane w ziarnie ekologicznego pszenżyta.
EN
Cause of Fusarium head blight (FHB) in organic triticale protected by biopreparations and contamination of the grain with the deoxynivalenol, T-2 toxin, zearalenone, aflatoxins and ochratoxin A were analysed. Biochicol 020 PC and biopreparation made in laboratory on the ground chitosane and Fusarium culmorum were used in field experiment. Content of mycotoxins was defined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Main cause of triticale head blight were Fusarium poae and Fusarium culmorum. Among 13 of the examined cultivars of organic triticale deoxynivalenol was identified in some cultivars protected by Biochicol 020 PC or grown in control objects. Biochicol 020 PC stimulated accumulation of deoxynivalenol in grain of some cultivars. DON was not found in all object protected by biopreparation made in laboratory. The zearalenone, T-2 toxin, aflatoxins and ochratoxin A were not found in triticale grain.
PL
W badaniach polowych zmierzono zużycie paliwa i czasu pracy przy kilku alternatywnych sposobach przygotowania roli do siewu. Potwierdzono, ze nawet przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych narzędzi uprawowych możliwe jest stosowanie z powodzeniem uproszczeń. Wykonanie orki razówki tuż po żniwach pozwala na zmniejszenie nakładów energetycznych w stosunku do ponoszonych przy uprawie tradycyjnej (z podorywką i orką siewną), przy obserwowanym równocześnie wzroście plonu.
EN
Field tests were carried out the aim of which was to determine fuel consumption and working time for several alternative methods of preparing soil for sowing. It has been confirmed that even when using generally available tillage equipment, it is possible to introduce simplifications. Single ploughing after harvest makes it possible to reduce energetic outlays, compared to those incurred with conventional tillage (with skimming and pre-sow ploughing), and to increase yield.
EN
The influence of NaCl (0, 25, 50 and 75 mmol dm-3) content in Hoagland medium on frost resistance of seedlings of winter triticale Alzo and Tornado cultivars, growing in controlled conditions, was studied. First of all it was observed that the inhibition of electron transport at hardened seedlings of Tornado cultivars under the influence of salinity occurs at a lower temperature than in control plants. Gradient of potential induced on thylacoid membranes in unhardened plants practically does not depend on salinity. In Alzo cultivar seedlings a small concentration of NaCl decreases the permeability of thylakoid membranes after the hardening process. Conductometric measurements showed that the solutions of sodium chloride increase the resistance of the investigated seedlings to low temperature stress, mainly for Alzo cultivar seedlings.
PL
Zbadano wpływ zawartości NaCl w pożywce Hoaglanda - o stężeniach 0, 25, 50 i 75 mmol o dm 3 na mrozoodporność siewek pszenżyta odmiany Alzo i Tornado, rosnących w warunkach kontrolowanych. Poprzez detekcję opóźnionej luminescencji stwierdzono, że blokowanie transportu elektronowego, przede wszystkim u hartowanych na niską temperaturę siewek odmiany Tornado, poddanych zasoleniu, następuje przy niższej temperaturze niż u roślin kontrolnych. Przepuszczalność błon tylakoidalnych i indukowany gradient potencjału u roślin niehartowanych nie zależał od zasolenia. Natomiast po procesie hartowania niewielkie stężenia NaCl zmniejszały przepuszczalność błon tylakoidalnych siewek odmiany Alzo. Konduktometryczna ocena odporności błon komórkowych na niską temperaturę wykazała, że zastosowane roztwory chlorku sodu zmniejszają nieznacznie wrażliwość badanych siewek na stres temperaturowy, zarówno u roślin hartowanych, jak i niehartowanych, głównie odmiany Alzo.
PL
W pracy określono zależności plonowania pszenżyta ozimego od sumy i rozkładu opadów w wybranych okresach wzrostu i rozwoju oraz w całym okresie wegetacji, w południowej części Polski, na glebach pszennych i żytnich. Na podstawie 1413 danych z lat 1981-1996 pochodzących z 12 stacji doświadczalnych przeprowadzono badania, które umożliwiły określenie wpływu wysokości i rozkładu opadów na wielkość plonu pszenżyta ozimego. Jakość gleby istotnie wpływała na plony pszenżyta ozimego. Najwyższe plony na kompleksach pszennych (ok. 7,0 t·ha-¹) wystąpiły, gdy suma opadów wynosiła 180-220 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm - 35-45, a ogólna liczba dni z opadem - 50-60. Na kompleksach żytnich największy plon (6,5 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 220-260 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była większa niż 50, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
The paper presents dependence of winter triticale yielding on the sum and distribution of rainfall in particular growth stages and throughout the vegetation season in the southern part of Poland on wheat and rye soils. The study was based on 1413 results of experiments carried out at 12 experimental stations in the years 1981-1996. Soil quality had a significant effect on winter triticale yielding. The highest yields of ca. 7.0 t·ha-¹ on wheat complexes were obtained under the following conditions: rainfall 180-220 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm - 35-45 days and the overall number of days with rainfall 50-60 days. The respective figures for rye complexes (yield 6.5 t·ha-¹) were: 220-260 mm, over 50 days and over 60 days.
PL
Na podstawie wyników doświadczeń COBORU z lat 1981-1996 określono zależność plonowania pszenżyta ozimego na glebach pszennych i żytnich w północnej części Polski od sumy i rozkładu opadów w następujących okresach wzrostu i rozwoju: wiosenny początek wegetacji - strzelanie w źdźbło, strzelanie w źdźbło - dojrzałość woskowa oraz w całym okresie wiosenno-letniej wegetacji. Wyniki pochodziły z 13 stacji, a łączna liczba danych wynosiła 1039. Dane opracowano stosując analizę korelacji i regresji kwadratowej. W warunkach prowadzenia badań największe plony pszenżyta ozimego (ok. 7,5 t·ha-¹) na kompleksach pszennych wystąpiły, gdy opady wyniosły 180-200 mm, liczba dni z opadem ≤ 45 mm była większa niż 50, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60. Na kompleksach żytnich największy plon (6 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 150-225 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była równa 60, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
Based on COBOR experiments from the years 1981-1996, the dependence of winter triticale yielding on rye and wheat soils in the northern part of Poland was determined on the sum and distribution of rainfall in the following growth periods: the spring beginning of vegetation - shoooting, shooting - dough maturity and in the entire summer vegetation. The results came from 13 stations, the total number of data being 1039. The data were processed using the square correlation and regression analysis. The highest yields of winter triticale on wheat complexes, ca. 7.5 t·ha-¹, were obtained when rainfall ranged between 180-225 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm exceeded 50 days and the total number of days with rainfall was over 60 days. Respective figures for rye complexes (yield 6 t·ha-¹) were: 150-200 mm, 60 days and more than 60 days.
PL
W pracy określono zależności plonowania pszenżyta ozimego od sumy i rozkładu opadów w następujących okresach rozwojowych: wiosenny początek wegetacji - strzelanie w źdźbło, strzelanie w źdźbło - dojrzałość woskowa oraz w całym okresie wegetacji na glebach pszennych i żytnich w środkowej części Polski. Na podstawie 2437 danych z 19 stacji doświadczalnych z lat 1981-1996 opracowano modele plonowania. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie, które z badanych parametrów i w jakich okresach mają istotny wpływ na wielkość plonu ziarna pszenżyta ozimego. Największe plony na kompleksach pszennych (ok. 7,3 t·ha-¹) wystąpiły, gdy opady wyniosły 200-240 mm. Liczba dni z opadem ≤ 5 mm i ogólna liczba dni z opadem nie wpływały wyraźnie na plon. Na kompleksach żytnich największy plon (6,5 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 200-260 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była większa niż 45, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
The study presents dependence of winter triticale yielding on the sum and distribution of rainfalls in the growth stages: beginning of vegetation - shooting, shooting - dough maturity and in the whole vegetation season. Winter triticale was grown on wheat and rye soils in the middle part of Poland. Based on 2437 one-year experiments from 19 experimental stations over 1981-1996, a model of yielding has been elaborated. The study allowed determining which of the studied parameters and when exerts an essential impact on the yield of winter triticale. The largest yields of ca. 7.3 t·ha-¹ was obtained on wheat complexes when rainfall was 200-240 mm. The number of days with precipitation ≤ 5 mm and the total number of days with rainfall did not significantly correlate with the yield. The largest yield (6.5 t·ha-¹) on rye complexes was obtained at total rainfall ca. 200-260 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm over 45 days and overall number of days with rainfall greater than 60 days.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.