Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  winter rape
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W badaniach oceniono fitotoksyczne oddziaływanie zanieczyszczenia gleby lekkiej nadmiarem miedzi i pozostałością herbicydu w doświadczeniach wazonowych z rzepakiem ozimym, a także skuteczność detoksykacji badanej gleby poprzez wprowadzanie sorbentów organicznych (torfu, biohumusu) oraz węglanu wapnia. Badania przeprowadzono w warunkach hali wegetacyjnej, stosując symulacyjne skażenie gleby miedzią na poziomie 180 i 360 mg Cu.kg-1 suchej masy gleby oraz pozostałością herbicydu w ilościach stwierdzanych w glebie w następstwie stosowania preparatu Starane 250 EC w uprawie przedplonu. Stwierdzono niekorzystne dla rozwoju roślin współdziałanie badanych polutantów, wyrażające się spadkami plonowania przy wzrostowej tendencji biodostępności miedzi. Zastosowana remediacja wyraźnie łagodziła skutki fitotoksyczności nadmiaru miedzi, jednak jej skuteczność była mniejsza na glebie zanieczyszczonej pozostałością herbicydu. Efekt ten wiązać można z wolniejszym przebiegiem procesów degradacji herbicydu w glebie obiektów doświadczenia zanieczyszczonych miedzią. Najwyższą skuteczność remediacji uzyskano pod wpływem łącznej aplikacji biohumusu i węglanu wapniowego.
EN
The study has been carried out in order to assess the phytotoxic effect that light soil polluted with excess copper and herbicide residue can exert on winter rape plants. Another aim has been to evaluate the effectiveness of detoxifying the analyzed soil by amending it with organic sorbents (peat, biohumus) or/and calcium carbonate. The experiment consisted of pot trials, carried out in a greenhouse, in which the simulated soil contamination with copper reached the levels of 180 and 360 mg Cu.kg-1 of soil dry matter and herbicide was introduced in the amounts determined in soil after the herbicide Starane 250 EC had been applied while cultivating the preceding crop. Adverse interaction of the analyzed pollutants on the crop development was observed with the bioavailability of Cu being elevated. Soil remediation alleviated the harmful effect of excess copper toxicity with this positive impact being impaired on soil polluted with herbicide residue. This effect can be associated with the reduced degradation of herbicide in the copper contaminated soil. The highest remediation effectiveness was achieved when soil had been amended with biohumus along with CaCO3.
PL
W pracy przeprowadzono analizę możliwości oraz zdolności wykorzystania wszelkich pozostałości poprodukcyjnych pochodzących z upraw, tłoczenia nasion rzepaku oraz produktów powstających w wyniku produkcji paliw odnawialnych. Zebrane informacje umożliwiają dalszą pracę nad opracowaniem innowacyjnych metod utylizacji powyższych produktów zapobiegając ewentualnym problemom z jego nadprodukcją oraz przyczynią się do obniżenia kosztów pozyskiwania biopaliw.
EN
The paper presents the analysis of the possibility and the ability to use any post-production remains from crops, winter rape and products resulting from the production of renewable fuels. The information collected will allow for further work on development of innovative methods of disposal of these products in order to prevent possible problems with its over-production and will contribute to lower acquisition costs of biofuels.
EN
The article presents an analysis and economic evaluation of the production technology of winter rape and processing of the obtained seeds into biofuel. The experiments were conducted on farms, which use different technologies of field preparation for sowing. Economic efficiency of biodiesel from winter rape was calculated with consideration of the rape seed production costs and its processing into biodiesel. The conducted experiments prove that the production of biodiesel may be profitable if not only biofuel is sold but also straw, rape cake and glycerine.
PL
W artykule przedstawiono analizę i ocenę ekonomiczną technologii produkcji rzepaku ozimego oraz przetworzenia uzyskanych nasion na biopaliwo. Badania przeprowadzono w gospodarstwach stosujących różne technologie przygotowania roli do siewu. Obliczono efektywność ekonomiczną biodiesla z rzepaku ozimego z uwzględnieniem kosztów produkcji nasion rzepaku oraz przetworzenia na biodiesel. Z przeprowadzonych badań wynika, że produkcja biodiesla może być opłacalna pod warunkiem sprzedaży nie tylko biopaliwa, ale także słomy, makuchu rzepakowego, a także gliceryny.
PL
W różnych regionach Czeskiej Republiki w latach od 2001/02 do 2005/06 przeprowadzono badania polowe w ponad 40 zakładach rolnych oraz na 15 parach pól w gospodarstwach rolnych, w których uprawiano rzepak ozimy z wykorzystaniem technologii tradycyjnej (z orką) oraz technologii uproszczonej (z podorywką) w przygotowaniu roli do siewu. Tak dobrane pola minimalnie różniły się ze względu na czynniki przyrodnicze, wykorzystywane do produkcji materiały oraz stosowaną mechanizację. Badano i mierzono głównie wskaźniki agrotechniczne i eksploatacyjne, wydajności agregatów, uzyskiwane plony, koszty poszczególnych zabiegów oraz całych technologii produkcji rzepaku ozimego. W trakcie badań mierzono i kontrolowano wybrane parametry upraw oraz gleby.
EN
In years 2001/02 until 2005/06, there was a field research carried out in more than 40 agricultural plants and on 15 pairs of fields in farms in different regions of the Czech Republic, where winter rape was grown using conventional technology (involving ploughing) and simplified technology (involving skimming) to prepare soil for sowing. Fields selected in this way minimally differed from each other as regards natural factors, materials used in production, and employed mechanisation. The researchers were examining and measuring mainly agrotechnical and operating indexes, outputs of units, obtained crop levels, costs of individual operations, and entire winter rape production technologies. Selected crop and soil parameters were measured and controlled during the research.
5
Content available Wpływ suszenia na jakość nasion rzepaku ozimego
PL
Celem podjętych badań było porównanie parametrów jakości nasion rzepaku dostarczonych do ZT "Kruszwica" poddanych dosychaniu naturalnemu oraz suszeniu w suszarni. Pod uwagę wzięto takie parametry jak: rok i rejon uprawy, temperaturę suszenia, wilgotność, zawartość tłuszczu i białka oraz ilość uszkodzeń.
EN
The purpose of tests was to compare quality parameters of rape seeds delivered to ZT "Kruszwica" vegetable fats manufacturer, and subject to natural drying off and drying in a drying room. The following parameters were taken into account: crop year and area, drying temperature, humidity (moisture content), fat and protein content, and number of defects.
PL
Celem niniejszych badań była ocena jakości nasion rzepaku ozimego pod względem stopnia zanieczyszczeń pochodzących od różnych producentów z województwa: kujawsko-pomorskiego i lubuskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio- -pomorskiego. W badaniach uwzględniono poziom zanieczyszczeń w zależności od wilgotności początkowej nasion po dosychaniu naturalnym oraz suszeniu w suszarni. W badaniach zastosowano metodę spektrometrii bliskiej podczerwieni mającą na celu określenie wilgotności poszczególnych próbek. Z dostępnych w programie Statistica testów post - hoc wybrano test Tukeya (HSD).
EN
The purpose of this research was to evaluate the quality of winter rape seeds as regards their contamination degree. The tested seeds originated from different manufacturers from the following voivodeships: Kujawsko-Pomorskie and Lubuskie, Wielkopolskie, Warmińsko-Mazurskie and Zachodniopomorskie. Contamination level depending on initial humidity of seeds after natural drying off and drying in a drying plant was taken into account. The method of near infrared spectrometry was used in the research, aimed to determine humidity of individual samples. The Tukey's test (HSD) was chosen post - hoc from among all tests available in the Statistica application.
EN
The studies were conducted basing on a field experiment carried out on medium soil (silt loam), very acid. The experiment design inc1uded 4 objects of soil fertilization: O, NPK, NPK + MgS04 .7H2O, NPK + CaO + MgO, and 3 variants of foliar application: O, Insol PK + 5 % urea solution, Ekosol U. The test plant was winter rape. The aim of the study was to evaluate the influence of foliar application in winter rape under defined soil fertilization conditions on iron and manganese content in it. Rape seeds and straw harvested from the control, as well as from the test object fertilized with NPK + CaO + MgO, with the simultaneous application of Ekosol U, contained the least amount of Fe. The content of Mn was the lowest also after lime application, but with no clear interaction with foliar fertilizers.
PL
W badaniach wykorzystano doświadczenia polowe, założone na glebie średniej (pył gliniasty), bardzo kwaśnej. Schemat doświadczenia obejmował 4 obiekty nawożenia doglebowego: O, NPK, NPK + MgS04 x x 7H2O, NPK + CaO + MgO oraz 3 warianty dokarmiania dolistnego: O, Insol PK + 5 % roztwór mocznika, Ekosol U. Rośliną testową był rzepak ozimy. Celem pracy była ocena wpływu dokarmiania dolistnego rzepaku ozimego w określonych warunkach nawożenia doglebowego na zawartość w nim żelaza i manganu. Najmniej Fe zawierały nasiona i słoma rzepaku zebranego z obiektu kontrolnego oraz NPK + CaO + MgO, dokarmianego równocześnie Ekosolem U. Zawartość Mn była najmniejsza także po zastosowaniu wapnowania, ale bez wyraźnego współdziałania z nawozami dolistnymi.
8
Content available remote Jakość biomasy uzyskanej na glebie rozwijającej się z gruntów pogórniczych
PL
Badania dotyczyły wpływu dwu kombinacji 0 NPK i 1 NPK na wybrane parametry jakościowe nasion rzepaku ozimego i ziarniaków pszenicy ozimej. Badania wykazały, że nawożenie mineralne wpływa na wielkość i jakość plonów obu gatunków roślin. Wyższe plony i lepszą ich jakość uzyskano na kombinacji z nawożeniem mineralnym. Ziarniaki pszenicy ozimej nie spełniały wymogów ziarna technologicznego.
EN
The investigations concerned the influence two combinations 0 NPK and 1 NPK on some qualitative parameters of the seeds winter rape and grain winter wheat. Investigations show that mineral fertilization influenced on size and quality of crops both plants' species. Higher crops and better their quality were got on combination from fertilization mineral. The grain did not it fulfill the requirements of technological grain.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu różnych poziomów nawożenia na jakość technologiczną nasion wybranych odmian rzepaku ozimego. Materiał do badań stanowiły próbki nasion 6 odmian rzepaku ozimego pochodzące z doświadczeń odmianowo - nawozowych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głębokim w latach 2002-2004. Doświadczenie zostało założone w oparciu o metodę split- block. Wartość technologiczną nasion oceniano na podstawie: plonu, zawartości białka i tłuszczu. W badaniach zastosowano metody analiz chemicznych i spektrometrii bliskiej podczerwieni polegające na określeniu zawartości tłuszczu surowego i białka ogółem w nasionach. Przeprowadzone badania wykazały, że na jakość technologiczną nasion rzepaku wpływają zarówno sezony wegetacyjne, jak i poziomy zastosowanego nawożenia.
EN
The purpose of the study was to determine different fertilizing levels on technological quality of selected varieties of winter rapeseeds. The test material were samples of seeds of 6 varieties of winter rapeseed coming from experiments on varieties and fertilizers in the Variety Assessment Experimental Plant in Głębokie in the years 2002 - 2004. The experiment was based on split-block method. The technological value of the seeds was assessed based on: yield, content of proteins and fat. In the study, the methods of chemical analyses and near infrared spectrometry were used, consisting in establishing the content of raw fat and general protein in the seeds. The test showed that the technological quality of the rapeseeds is influenced by both vegetation seasons and fertilization levels.
PL
Celem badań było określenie, które ze stosowanych technologii, z uwzględnieniem regionu produkcji, są technicznie i ekonomicznie najbardziej przydatne. Badania prowadzone były w latach 2001 - 2004. Obejmowały one liczbę roślin które przezimowały, uzyskane plony, zużycie paliwa, nakłady pracy, koszty produkcji (materiałów, surowców i eksploatacji maszyn). Do oceny technologii przyjęto dwie grupy z podziałem na podgrupy. Pierwsza grupa to technologie z tradycyjnym przygotowaniem roli oraz z nawożeniem obornikiem i bez nawożenia obornikiem, druga grupa to technologie z płytkim przygotowaniem roli do siewu czyli technologia uproszczona bez nawożenia obornika i z obornikiem oraz uproszczona z nawożeniem pod redlicę wykonanym przy siewie. Z przeprowadzonych badań wynika, że różnice w kosztach, nakładach pracy i plonowaniu przy produkcji rzepaku ozimego w badanych technologiach tradycyjnych i uproszczonych nie były istotne.
EN
The objective of the research was to establish, which of the applied technologies, taking into consideration the production region, are the best suited both technically and economically. The research was done in the years 2001-2004. It covered a number of plants that had overwintered, the obtained yield, fuel consumption, manpower expense, production costs (materials, raw materials and machinery operation). To assess the technology two groups were created, split into sub-groups. The first group included technologies with traditional preparation of the ploughland, with and without manure fertilization, the second group were the technologies with shallow preparation of the ploughland for the sowing, that is, simplified technology with and without manure fertilization, as well as simplified technology with fertilization under the coulter done during the seeding. The research has shown that the differences in costs, work expense and yield regarding winter rape production in the examined traditional and simplified technologies were not significant.
PL
W artykule przedstawiono analizę ekonomicznego ryzyka produkcji rzepaku ozimego. Analiza przeprowadzona została na podstawie statystycznych wyników uzyskanych w latach 1990-2003. Przy modelowaniu wykorzystano algorytm generowania przypadkowych liczb na podstawie wcześniej określonych warunków i analizy statystycznej. Jako parametr do porównania przyjęto wartość zysku brutto, osiąganego przy produkcji w przeliczeniu na jeden hektar. Z przeprowadzonej analizy wynika, że prezentowaną metodę modelowania ekonomicznego ryzyka produkcji rzepaku ozimego można wykorzystać przy modelowaniu innych upraw w produkcji roślinnej. Dokładność wyników modelowania jest tym wyższa im bliższe są wstępne parametry dotyczące produkcji dla danego regionu. Najlepsze wyniki osiąga się przy określaniu wstępnych parametrów dla konkretnego Zakładu Rolnego.
EN
This paper on economical risk analysis of rape cultivation is the result of statistical analysis from 1990-2003. The modelling was done basing on the algorithm for generating random numbers for earlier established parameters and statistical analysis. For comparison the gross income achieved per 1 ha. The analysis showed that this method of modelling the economical risk of winter rape cultivation can be used for simulation of the risk for other crops. Accuracy of the results increases with the similarity of preliminary parameters pertaining to the production of given region. The best results are achieved when the preliminary parameters are assessed for a given farm.
EN
Soil samples were taken from the top (ploughing) layer of soil contaminated with Zn for a long period. In dependence on the source of contamination, Zn contents (estimated in 1 mol. dm[to -3] HCI solution) were 45-60, 127-131, 186-194 and 263-298 mg. kg[to -1]. The effect of increased Zn levels on yields and health status of seeds of winter rape and of ryegrass hay was studied in a vegetation pot trial. The yields of seeds of winter rape increased proportionally to the level of Zn in the soil. The highest yields were obtained on the soil, which contained 186 mg Zn. Kg[to -1], A further increase of the Zn level in the soil resulted in the depression of both seed and straw yields. The content of Zn in seeds increased in dependence on the level of Zn in soil and increased from 50.8 to 84.6 mg. kg[to -l]. The content of Zn in the straw increased too, viz. from 50.9 to 203 mg. kg[to -1]. Higher levels of zinc in the soil showed a more marked effect on the Zn content in straw than in seeds. In seeds, the Zn content decreased with the increasing level of zinc from 37.1 to 19.4%. The content of available zinc in the soil bad no statistically significant effect on dry matter yields of ryegrass, but bad a positive effect only on the production of dry matter in the period among the individual cuts. The highest increase in dry matter production was monitored in the variant with a content of 127 mg Zn . kg[to -1] in the soil in the first and second cut. The Zn level in the soil was seen to have a marked effect on the Zn concentration in the plants. The lowest Zn concentration appeared in the 1st cut. From the 2nd cut the Zn level increased to a favourable level, however in no case did it exceed a high to toxic level. On soil with a higher level of Zn the selection of a suitable crop is inevitable if we are to produce a healthy and safe product.
PL
Próbki gleby pobrano z wierzchniej (ornej) warstwy gleby zanieczyszczonej Zn przez dłuższy okres. W zależności od źródła zanieczyszczenia, zawartości Zn (oznaczona w roztworze I mol HCI . dm[do -3]) wynosiły 45-60,127-131,186-194 i 263-298 mg. Kg[do -1]. Wpływ wzrastających poziomów Zn na plony i stan zdrowotny nasion rzepaku ozimego i siana z rajgrasu badano w wazonowym doświadczeniu wegetacyjnym. Plony nasion rzepaku ozimego wzrastały proporcjonalnie do poziomu Zn w glebie. Największe plony uzyskano na glebie, która zawierała 186 mg Zn . kg[do -1]. Dalszy wzrost poziomu Zn w glebie skutkował zmniejszeniem ilości plonu zarówno nasion, jak i słomy. , Zawartość Zn w nasionach wzrastała w zależności od poziomu Zn w glebie od 50,8 do 84,6 mg . kg[do -1]. Zawartość Zn w słomie także wzrastała, mianowicie z 50,9 do 203 mg . kg[do -1]. Wyższe poziomy cynku w glebie wykazały znaczny wpływ na zawartość Zn w słomie i nasionach. W nasionach zawartość Zn obniżyła się ze wzrostem poziomu cynku od 37,1 do 19,4%. Zawartość przyswajalnego cynku w glebie nie miała statystycznie znaczącego wpływu na plon suchej masy rajgrasu, ale miała pozytywny wpływ tylko na produkcję suchej masy w okresie pomiędzy poszczególnymi pokosami. Największy wzrost produkcji suchej masy obserwowano w wariancie z zawartością 127 mg Zn. Kg[do -1] w glebie w pokosach pierwszy i drugim. Poziom Zn w glebie wydawał się mieć wyraźny wpływ na zawartość Zn w roślinach. Najmniejszą zawartość Zn obserwowano w pierwszym pokosie. Od drugiego pokosu poziom Zn wzrastał do korzystnego poziomu, jednak w żadnym przypadku nie przekraczał wysokości poziomu toksycznego. Na glebie z wyższym poziomem Zn dobór odpowiedniej rośliny jest niezbędne, jeśli chce się wytwarzać zdrowe i bezpieczne produkty.
PL
W pracy przeanalizowano potrzeby pokarmowe i nawozowe rzepaku ozimego. Rzepak ozimy należy do roślin w przypadku których pobranie składników pokarmowych na jednostką plonu dwukrotnie przewyższa analogiczne wartości dla roślin zbożowych. Rzepak wykazuje szczególnie wysokie wymagania względem azotu, potasu, a także wapnia, siarki i mikroelementów. Dawki stosowanych nawozów pod tę roślinę zależą od uzyskiwanych plonów, odczynu gleby i jej zasobności w składniki pokarmowe, a także od stosowanej ochrony chemicznej.
EN
In the study nutrional and fertilizer requirement of winter oilseed rape were discussed. In case of winter oilseed rape uptake of nutritients is twice as high as in the case of cereals. One can observe particularly high requirements for nitrogen, potassium and also for calcium, sulphur and micro-components. Dose rate of applied fertilizers depend on the achieved crops, soil reaction, soil nutrient availability and the chemical protection.
EN
Rape acreage and yield are fluctuating. In the paper the potential rape acreage in Poland have been estimated. Profitability analysis of rape and biodiesel has been assessed. The problems with disposing of by-products i. e. rapeseed remains and glycerine have been signalised.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.