Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 327

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wilgotność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
1
Content available remote Niewłaściwa wentylacja ściany trójwarstwowej z elewacją klinkierową
PL
W artykule przedstawiono zasady projektowania i wykonywania ściany trójwarstwowej z uwagi na właściwą wentylację międzywarstwowej pustki powietrznej. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność pozostawienia szczelin wentylacyjnych, które obecnie są wykonywane z zastosowaniem puszek wentylacyjno-odwadniających. Jako przykład przedstawiono problemy wilgotnościowe w lokalu mieszkalnym, których jedną z przyczyn było niewłaściwe wykonanie tego elementu ściany trójwarstwowej.
EN
The article presents the principles of design and construction of a three-layer wall due to proper ventilation of the inter-layer air cavity. Particular attention was paid to the necessity to leave ventilation slots, which are currently made with the use of ventilation and drainage boxes. As a case study, internal moisture problems were presented, one of the reasons for which was the inadequate execution of this part of the three-layer wall.
EN
This paper presents various constructions of flexible textile humidity resistive sensor prototypes which can be used in textronic clothing applications and can be easily integrated with fabric. They can be also used as sensors applied to sheets in hospitals and nursing homes, as well as in special medical clothing, especially for protecting elderly people. The author describes a method of manufacturing such sensors by three different techniques, such as embroidery, printing and sputtering (PVD). Also presented are electrical properties of the textile sensors under various environmental conditions. The resistance of the sensors was studied in a wide range of humidity, from 30 to 90%, and at temperatures of 30 °C and 40 °C. The author then chose the right type of textile substrate on which the sensors should be made. A microscopic examination of the upper electroconductive layer of the prototype sensors was also conducted. These novel methods of sensor creation for humidity measurement on flexible textile substrates and their comparison could be used for clothing functionalisation.
PL
W artykule przedstawiono różne konstrukcje elastycznych, rezystancyjnych czujników wilgotności, które można wykorzystać w aplikacjach tekstronicznych. Przedstawione sensory cechuje łatwość integracji z wyrobami odzieżowymi. Badane czujniki mogą być stosowane w aplikacjach szpitalnych, domach opieki, a także jako czujniki w specjalnej odzieży medycznej, przeznaczonej w szczególności do ochrony osób starszych. Autor opisał metodę produkcji takich czujników za pomocą trzech różnych technik, takich jak haftowanie, drukowanie i napylanie (PVD). Przedstawił także charakterystyki czujników tekstylnych, zmian rezystancji w funkcji wilgotności, w różnych warunkach otoczenia. Parametry czujników badano w szerokim zakresie wilgotności: 30-90% oraz w temperaturach: 30-40 °C. Autor wybrał dwa rodzaje podłoża tekstylnego, na którym wykonane są czujniki, które według niego będą odpowiednie do zastosowań w tekstronicznych aplikacji odzieżowych. Przedstawił również zdjęcia mikroskopowe warstw elektroprzewodzących prototypowych czujników, badania zmian wilgotności w warunkach laboratoryjnych na stanowisku testowym oraz warstwie pododzieżowej na ochotnikach podczas kontrolowanej próby wysiłkowej.
EN
Special requirements are placed on finishing materials and foundations for these materials. The technical datasheets for wooden floors contain detailed moisture guidelines regarding counter-floors for these materials. To check the moisture level, the carbide method (CM method) is recommended by manufacturers and many specialists. The authors of the paper performed moisture tests for various counter-floors (anhydrite and cement jointless floors, cement-sand mixtures) using the direct gravimetric (laboratory) method and the carbide method. Test results were collected and analyzed.
PL
Produkty żywnościowe niezależnie od ich pochodzenia (roślinnego lub zwierzęcego), stopnia przetworzenia (surowce, półprodukty, produkty gotowe) i sposobu utrwalenia, są przechowywane przez krótszy lub dłuższy czas. Wiąże się to z fizjologicznymi cechami człowieka, który nie może odżywiać się "na zapas".
EN
The objective of the paper was to determine the impact of moisture and rotational speed of threshers on the process of crushing of lupine seeds. Raw material was led to four levels of moisture from 8 to 14% every 2%. The studies were carried out on the laboratory hammer mill with the use of variable speeds of mill hammers within 5500-7000 rot·min-1. The studies that were carried out proved significant relations (p<0.05) between the analysed process variables and energy consumption and susceptibility of seeds to crushing. It was stated that along with the increase of the rotational speed, a reduction in the drop of the average dimension of particles of mill takes place. Along with the increase of moisture of lupine from 8 to 14% a unit energy of crushing increases on average by approx. 83%. It was proved that the susceptibility ratio of seeds to crushing increases along with the increase of raw material moisture. Such relations were determined for all investigated rotational speeds of hammers.
PL
Celem pracy było określenie oddziaływania wilgotności i prędkości obrotowej bijaków na proces rozdrabniania nasion łubinu. Surowiec doprowadzano do czterech poziomów wilgotności od 8 do 14% co 2%. Badania przeprowadzono na laboratoryjnym rozdrabniaczu bijakowym, przy zastosowaniu zmiennych prędkość bijaków rozdrabniacza w przedziale 5500-7000 obr·min-1. Przeprowadzone badania wykazały, że występują istotne zależności (p<0.05) pomiędzy analizowanymi zmiennymi procesu a energochłonnością i podatnością nasion na rozdrabnianie.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z badaniem zawartości wody w produktach spożywczych metodą promieniowania podczerwonego oraz promieniowania mikrofalowego. Wskazano zalety oraz wady omawianych metod. W części badawczej sprawdzono dokładność i szybkość analizy zawartości wody z wykorzystaniem wagosuszarki (MA 50.X2.A) bazującej na promieniowaniu podczerwonym oraz za pomocą wagosuszarki (PMV 50) emitującej promieniowanie mikrofalowe. Badano: jogurt naturalny, mleko, serek waniliowy, serek śmietankowy z oliwkami oraz margarynę. Stwierdzono, że dokładność analizy zawartości wody w badanych produktach zawierała się w granicach od 0,01% do 0,52% przy zastosowaniu mikrofal oraz od 0,02% do 0,26%, gdy źródłem ciepła było promieniowanie podczerwone. Czas analizy zawartości wody za pomocą mikrofal wyniósł ok. 3 min, a przy zastosowaniu promieniowania podczerwonego ok. 13 min.
EN
The issues related to the determination of water content in food products by means of infrared radiation and microwave radiation were discussed in presented work. The advantages and disadvantages of the discussed methods are indicated. In the research part, the accuracy and speed of water content analysis was checked when it is carried out using a moisture analyzer (MA 50.X2.A) based on infrared radiation and when the same products are subject to a moisture analyzer (PMV 50) emitting microwave radiation. The following products: natural yoghurt, milk, vanilla cream cheese, cream cheese with olives and margarine were examined. It was found that the accuracy of the water content analysis in the tested products ranged from 0,01% to 0,52% when using microwaves and from 0,02% to 0,26% when the heat source was infrared radiation. The analysis time of the water content was about 3 minutes when using microwavesand about 13 minutes for infrared radiation.
7
Content available Drewno księżycowe jako materiał konstrukcyjny
PL
W pracy przedstawiono koncepcję drewna księżycowego i najważniejsze jego zasady. Przedstawiono również badania potwierdzające fenomen wpływu faz Księżyca na właściwości drewna księżycowego, od fazy kiełkowania do jego cech fizykomechanicznych, tj. na gęstość czy wytrzymałość.
8
Content available Gazy wilgotne
PL
Wstęp i cele: W pracy opisano parametry gazu wilgotnego oraz opracowano charakterystykę wilgotności i stopnia nasycenia. Celem pracy jest analiza parametrów i charakterystyka gazu wilgotnego. Materiał i metody: Materiał stanowią źródła z literatury z zakresu termodynamiki. W pracy zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: Opracowano wykres zmian stanu czynnika. Przy małej zawartości pary w gazie, jej ciśnienie cząstkowe jest niskie i jeżeli jest mniejsze od ciśnienia nasycenia występuje para przegrzana i otrzymuje się gaz wilgotny nienasycony. W miarę zwiększania zawartości wody w gazie ciśnienie cząstkowe rośnie i może osiągnąć możliwą najwyższą wartość, równą ciśnieniu nasycenia. Uzyskany gaz jest wilgotnym nasyconym. Przy ciśnieniu nasycenia zawarta jest w gazie możliwa, największa ilość wody (albo innej cieczy) w postaci gazowej (lotnej). Zwiększenie zawartości wody w gazie ponad stan nasycenia może spowodować utworzenie się mgły. Wnioski: Do określenia wilgotności bezwzględnej nie włącza się zawartości wody w postaci mgły tzn. cząstek wody lub lodu. Zwiększenie zawartości wody w gazie, ponad stan nasycenia przy tej samej temperaturze nasycenia, nie spowoduje jej odparowania i wzrostu ciśnienia cząstkowego powyżej ciśnienia nasycenia. Stopień wilgoci gazu nasyconego odpowiada maksymalnej zawartości pary lotnej w gazie.
EN
Introduction and aim: The work describes moist gas parameters and develops humidity and saturation characteristics. The purpose of the work is to analyze parameters and characteristics of moist gas. Material and methods: Material covers some sources based on the literature in the field of thermodynamics. The method of theoretical analysis has been shown in the paper. Results: A graph of changes in the state of the factor was prepared. With a low content of vapor in the gas, its partial pressure is low and if it is less than the saturation pressure, superheated steam occurs and a wet unsaturated gas is obtained. As the water content in the gas increases, the partial pressure increases and can reach the highest value possible, equal to saturation pressure. The resulting gas is moist saturated. At saturation pressure, the largest possible amount of water (or other liquid) in gaseous (volatile) form is contained in the gas. Increasing the water content of the gas above saturation may cause fog to form. Conclusion: Water content in the form of fog, i.e. water or ice particles, is not included in the determination of absolute humidity. Increasing the water content in the gas, above saturation at the same saturation temperature, will not cause it to evaporate and the partial pressure to rise above saturation pressure. The moisture content of the saturated gas corresponds to the maximum content of volatile vapor in the gas.
9
PL
W cyklu publikacji przedstawię propozycję procedury umożliwiającej wyznaczenie wytrzymałości na ściskanie muru wykonanego z ABK ze spoinami cienkowarstwowymi na podstawie badań właściwości materiału elementów murowych. W tym artykule zaprezentuję metodę mało niszczącą (MDT), bazującą na wyskalowaniu własnej krzywej empirycznej uwzględniającej kształt i wielkość próbek oraz wpływ wilgotności ABK.
EN
In publication cycle I will present a proposal for the procedure to determine the compressive strength of a wall made of AAC with thin-layer bed joints based on a study of the material properties of masonry components. In this paper I present the minor-destructive method (MDT) based on the calibration of its own empirical curve taking into account the shape and size of samples and the impact of AAC moisture.
10
PL
Zdecydowanie mniejszy stopień uszkodzeń konstrukcji występuje, gdy do określenia charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie zastosuje się ultradźwiękową metodę nieniszczącą (NDT). W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości podłużnych fal ultradźwiękowych cp metodą przepuszczania, stosując głowice punktowe z eksponencjalnymi falowodami. Sformułowano postać krzywej (fBw – cp) umożliwiającej określenie wytrzymałości na ściskanie ABK o dowolnej wilgotności (fBw). Rozważania zobrazowano przykładem wyznaczania charakterystycznej wytrzymałości muru na ściskanie.
EN
A much smaller degree of structural damage occurs when the ultrasonic non-destructive method (NDT) is used to determine the characteristic compressive strength. The paper presents the results of the longitudinal velocity of cp ultrasound waves using the penetration probes with the overhead waveguides. The form of the curve (fBw – cp) was formulated to determine the compressive strength AAC with any moisture content (fBw). The considerations are illustrated by an example of determining the characteristic strength of the wall for compression.
11
Content available remote Wilgotność elementów i konstrukcji z betonu komórkowego
12
PL
W Polsce badania nad trwałością autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) rozpoczęto na początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Przez okres 8 – 9 lat badaniami objęto ABK wyprodukowany w skali przemysłowej oraz przegrody wykonane z tego materiału. Szersze badania związane z trwałością wznowiono w 1999 r. Badaniami objęto beton komórkowy popiołowy i piaskowy pobrany (co 5 cm) z przegród obiektów eksploatowanych przez 20-35-40 lat oraz betonów składowanych w warunkach polowych przez 21 i 40 lat (przykrytych jedynie od góry papą). Analiza wyników badań wykazała, że ABK jest materiałem trwałym, co ma znaczenie dla formułowania wniosków dotyczących jego stosowania.
EN
In Poland, studies on the durability of AAC began in early 1960s. Over a period 8 – 9 years research focused on AAC materials in industrial production and partitions made of this material. Extensive studies of durability resumed in 1999. The studies examined AAC made with fly ash and sand sampled at 5 cm intervals from partitions of 20-35-40 y.o. buildings and AAC stored outdoors under extreme conditions for the period of 21 and 40 years (protected with a tarpaper top cover). An analysis of the results of studies confirms the durability profile of AAC, which should be considered in formulating conclusions about the possible uses of autoclaved aerated concrete.
13
Content available remote Epoksydowe posadzki przemysłowe – uwagi praktyczne
PL
W artykule przedstawiono najistotniejsze aspekty praktyczne związane z wykonywaniem posadzek epoksydowych. Szczegółowo omówiono wymagania dotyczące podłoża betonowego i warunków temperaturowo-wilgotnościowych, które muszą być spełnione, aby możliwe było skuteczne aplikowanie żywic epoksydowych na powierzchnie betonowe. Zebrane informacje mogą być pomocne dla uczestników procesu inwestycyjnego przy prowadzeniu prac związanych z wykonywaniem posadzek epoksydowych.
EN
The following paper presents the key aspects related to the application of epoxy coatings to concrete floors. What have been discussed in detail are the requirements for epoxy industrial floors as well as temperature and humidity conditions which have to be met to effectively apply epoxy resin to concrete surfaces. The collected information may be helpful for the participants of the investment process in performing of epoxy industrial floors.
EN
Drought is one of the important phenomena resulting from variability and climate change. It has negative effects on all economic, agricultural and social sectors. The objective of this study is to rapidly detect climate dryness situations on an annual scale at the Mellah catchment (Northeast Algeria) for periods ranging from 31 years through the calculation of: the standardized precipitation index (SPI), the standardized Streamflow index (SSFI), the standardized temperature index (STI). Calculations made it possible to locate periods of drought more precisely by their intensity, duration and frequency, and detect years of breaks using the tests of Pettitt, rang, Lee and Heghinian, Hubert and Buishand. The use of the statistical tests for the rainfall series analyzed show all breaks, the majority of which are in 1996/1997 and 2001/2002. For the temperatures the breaks are situated in 1980/1981.
PL
Susza jest jednym z ważnych zjawisk wywoływanych zmianami klimatu. Wywiera ujemny wpływ na gospodarkę, rolnictwo i społeczeństwo. Celem przedstawionych badań było śledzenie sytuacji suszy klimatycznej w skali roku w zlewni Mellah (północnowschodnia Algieria) w ciągu 31 lat przez obliczenia: standaryzowanego wskaźnika opadu (SPI), standaryzowanego wskaźnika przepływu (SSFI) i standaryzowanego wskaźnika temperatury (STI). Obliczenia z zastosowaniem testów Petitta, rang, Lee i Heghiniana oraz Huberta i Buishanda umożliwiły dokładniejsze ustalenie okresów suszy przez analizę intensywności, czasu trwania i częstotliwości, umożliwiły też wykrycie lat przerw w ciągach suszy. Dzięki testom statystycznym dla serii analizowanych opadów wykazano okresy przerw, głównie w latach 1996/1997 i 2001/2002. Dane temperaturowe wskazywały na okresy przerw w latach 1980/1981.
15
Content available remote Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych
PL
W artykule przedstawiono metody wykorzystywane do badania wilgotności materiałów budowlanych. Opisano sposób określania wilgotności oraz nasiąkliwości materiału budowlanego. Dokonano także przeglądu zasad oceny zawilgocenia materiałów budowlanych oraz scharakteryzowano metody pomiaru ich wilgotności, który uzupełniono opisem nieinwazyjnych, bezpośrednich oraz higrometrycznych metod pomiarowych wilgotności materiałów budowlanych.
EN
The article presents methods used to study humidity of construction materials. Described was the mode of determining humidity and water uptake capacity of construction materials. An analysis was conducted of the rules of evaluation of the level of humidification of construction materials; characterised were the methods of measurement of their humidity, amended by a description of non-invasive, direct and hygrometric measurement methods of humidity of construction materials.
16
Content available Flowability of Moist Coal Combution Fly Ash
EN
In the combustion of coal the mineral contents remain as ash. The fine size fraction of the ash leaves the combustion zone with the off-gas from which it is separated as fly ash. Depending on the physical and chemical properties these fly ashes can be utilized. An essential parameter for the design and operation of transport equipment and storage facilities for fine grained materials is their flowability. The moisture content of the material has considerable influence on the flowability because of the increasing influence of the liquid bridges between the particles and the resulting capillary forces. In this study the influence of the moisture content on the flow characteristics of a coal combustion fly ash was investigated. The fly ash sample was collected from the dust discharge of the electrostatic precipitator of a power plant using Polish hard coal as fuel. The mass median diameter of the fly ash was approximately 20 µm. Microscopic images show that most of the particles are spheres. The flow properties of the fly ash were measured using a ring shear tester. The moisture content of the sample was adapted by addition of water. The dry fly ash was characterized by very good flow properties, the flowability ffc was in the category ‘easy flowing’. Significant decrease in flowability was found at increased moisture contents. Additionally, the bulk density of the fly ash was influenced by the moisture content. Thus, the flow-relevant parameters which have to be considered in design of transport and storage facilities of fine granular material worsened with increasing moisture content.
PL
Przy spalaniu węgla zawarte w nim minerały pozostają w postaci popiołu. Drobna frakcja popiołu opuszcza strefę spalania z gazem odlotowym, z którego jest oddzielana jako popiół lotny. W zależności od właściwości fizycznych i chemicznych można wykorzystać popioły lotne. Istotnym parametrem dla projektowania i eksploatacji urządzeń transportowych i magazynów materiałów drobnoziarnistych jest ich zdolność płynięcia. Zawartość wilgoci w materiale ma znaczący wpływ na zdolność płynięcia ze względu na rosnący wpływ mostków cieczowych między cząstkami i wynikającymi z nich siłami kapilarnymi. W pracy zbadano wpływ zawartości wilgoci na charakterystykę przepływu popiołu lotnego ze spalania węgla. Próbka popiołu lotnego została pobrana z odbiornika pyłu z elektrofiltra elektrowni z wykorzystaniem polskiego węgla kamiennego jako paliwa. Mediana średnicy ziarna popiołu lotnego wynosiła około 20 μm. Obrazy mikroskopowe pokazują, że większość cząstek to kule. Właściwości przepływu popiołu lotnego mierzono za pomocą testera ścinania pierścieniowego. Zawartość wilgoci w próbce zmieniano przez dodatek wody. Suchy popiół lotny charakteryzował się bardzo dobrymi właściwościami płynięcia, płynność ffc była w kategorii „łatwo płynący”. Znaczny spadek płynności stwierdzono przy zwiększonej zawartości wilgoci. Dodatkowo zawartość wilgoci ma wpływ na gęstość nasypową popiołu lotnego. Zatem istotne dla przepływu parametry, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu urządzeń do transportu i przechowywania drobnego materiału ziarnistego, pogarszają się wraz ze wzrostem zawartości wilgoci.
PL
W artykule wyjaśniono, w jaki sposób wilgoć wpływa na ludzi, przedstawiono aktualne wymagania i zalecenia dotyczące poziomu wilgotności powietrza oraz wskazano na potencjalne problemy z jego utrzymaniem spotykane podczas eksploatacji typowych dla budynków biurowych instalacji HVAC.
PL
Badania obejmowały dużą grupę betonów, których skład był zróżnicowany z uwagi na rodzaj cementu i kruszywa grubego, stosunku w/c oraz zawartości zaczynu. Próbki przechowywano 90 dni w typowych warunkach laboratoryjnych, po których materiał uzyskuje umownie tak zwany stan powietrzno-suchy. Przedstawione wyniki badań wykazały, że po 90 dniach przechowywania próbek ich wilgotność w dużym stopniu zależała od składu betonu i zawierała się w granicach od około 2,5% do około 5,5%. Największą wilgotność miały próbki betonów z cementu hutniczego CEM III. Dominujący wpływ na ich wilgotność miał zarówno wskaźnik w/c, jak i zawartość zaczynu. Próbki betonów z cementów CEM I i CEM II miały znacznie mniejszą wilgotność, na którą wpływała głównie zawartość zaczynu w betonie. Przedstawione wyniki powinny zwrócić uwagę na relatywnie dużą i zmienną, w zależności od składu, wilgotność betonu po 90 dniach przechowywania w typowych warunkach. Mogą one być przydatne podczas interpretacji wyników badań innych właściwości betonu, które zależą od ich stanu wilgotnościowego.
EN
The study concerned a large group of concretes diversified in terms of the type of cement and coarse aggregate, the w/c ratio and the cement paste content. The samples were stored for 90 days under normal laboratory conditions, after which the material conventionally achieves the so-called air-dry state. The presented test results indicate that, after 90 days of the storage in such conditions, the humidity of the samples is strongly correlated with their composition. The moisture content, depending on the composition of concrete, ranged from approx. 2.5% to approx. 5.5%. The highest values were recorded in the case of concrete from blast furnace slag cement CEM III. The w/c ratio and the cement paste content had a dominant effect on their moisture content. Samples from concrete made of CEM I and CEM II cements showed much lower humidity, which was mainly influenced by the cement paste content in concrete. The presented test results are showing that it must be important to draw attention to the relatively high and variable humidity of various concrete, after 90 days of storage in typical conditions. They can be useful when interpreting the test results of other concretes properties dependent on their moisture level.
19
Content available remote Możliwości zupełnego wykorzystania właściwości betonu komórkowego
PL
Przeprowadzony duży program badawczy posłużył głównie do lepszego poznania właściwości murów z autoklawizowanego betonu komórkowego oraz wpływu różnych czynników, które powinny być uwzględniane lub pomijane na etapie projektowym. Jak wykazano ważny okazał się wpływ wilgotności ABK, który w normach jest arbitralnie ustalony. Równie ważny jest wpływ rodzaju zaprawy oraz technologii układania zbrojenia, w spoinach wspornych. Wyniki uzyskiwane na elementach dużych i średnich wymiarów wykazały wpływ zbrojenia, który w normach jest zupełnie pomijany. Dalsze prace będą służyć wykorzystaniu uzyskanych wyników do analitycznych modeli nośności ścian ściskanych i ścian usztywniających ścinanych, z uwzględnieniem możliwości najlepszego stosowania ABK. Na wstępie wykorzystane zostaną zalecenia Eurokodu PN-EN 1990, dopuszczającego zastosowanie metod projektowania, wspomaganego badaniami, w celu weryfikacji zaproponowanych modeli.
EN
The extensive research programme was mainly used to learn details about properties of AAC masonry and the effect of various factors, which should be included or neglected at the design phase. Moisture content of AAC was found to have a significant effect, arbitrary defined in standards. The type of used mortar and technology of reinforcement embedding in bed joints is also very important. Results obtained for large and middle-size units indicated the significance of reinforcement, which is completely neglected in standards. Further works will focus on employing the obtained results in analytical models of load-bearing capacity of compressed walls and shear stiffening walls, taking into account the best possible use of AAC. At first, recommendations of Eurocode PN-EN 1990 which allows for design methods based on tests to verify the proposed models.
EN
Mycotoxin contamination of food and feed is a big problem, also with regard to cereal products from organic farming. For that reason screening of mycotoxins occurrence in cereal grains from organic farming after prolonged storage was performed. The work presents monitoring of the contamination of organic spring wheat, spelt, oat, rye and spring barley harvested in 2017, by the most important mycotoxins: deoxynivalenol (DON), zearalenone (ZEA), ochratoxin A (OTA), sum of aflatoxins (AFL) and the sum of T-2 and HT-2 toxins after nine months of grain storage in different storage systems. Content of mycotoxins was defined by enzyme-linked immunosorbent assay ELISA. Concentration of mycotoxins was very diverse and high in relation to OTA in spring barley and rye and in relation to Fusarium toxins (DON, ZEA, T-2/H-T2) despite low moisture of the grains (below 15%). Among analyzed cereals samples, rye was the grain that was the most frequently contaminated with all kinds of mycotoxins.
PL
Zanieczyszczenie żywności i pasz mikotoksynami stanowi duży problem, również w odniesieniu do produktów zbożowych pochodzących z rolnictwa ekologicznego. Z tego powodu przeprowadzono monitoring występowania mikotoksyn w ziarnie zbóż z upraw ekologicznych po dłuższym okresie jego przechowywania. W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń pięciu najważniejszych mikotoksyn: deoksyniwalenolu (DON), zearalenonu (ZEA), ochratoksyny A (OTA), sumy aflatoksyn (AFL) oraz sumy toksyn T-2 i HT- 2 w pszenicy jarej, orkiszu, owsie, życie i jęczmieniu jarym po dziewięciu miesiącach przechowywania ziarna w różnych systemach magazynowych. Zawartość mikotoksyn została określona za pomocą testu immunoenzymatycznego ELISA. Stężenie mikotoksyn było bardzo zróżnicowane i wysokie w odniesieniu do ochratoksyny A w jęczmienu jarym i życie oraz w odniesieniu do toksyn fuzaryjnych (DON, ZEA, T-2/HT-2), pomimo niskiej wilgotności składowanego ziarna (poniżej 15%). Spośród przebadanych zbóż, próbki żyta były najbardziej zanieczyszczone wszystkimi oznaczanymi mikotoksynami.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.