Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wilgotność względna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wymagania prawne oraz wytyczne branżowe dotyczące zalecanych poziomów wilgotności względnej (RH) powietrza wewnętrznego w różnych obiektach. Dokonano przeglądu literatury nt. badań dotyczących wpływu wilgotności względnej powietrza wewnętrznego na czas przetrwania i zakaźność wirusów znajdujących się w powietrzu wewnętrznym i na powierzchniach w budynkach. Wyniki badań, w tym dotyczących koronawirusów, zdają się potwierdzać słuszność zalecanych przez wytyczne branżowe przyjmowanych poziomów wilgotności względnej powierza wewnętrznego w aspekcie sanitarnym.
EN
In this paper there were discussed legal requirements and sector guidelines considering recommended level of indoor air relative humidity (RH) in various buildings. There was reviewed subject literature on relative humidity influence on infectivity and survival of viruses present in the indoor air and on surfaces in buildings. The research results, including the ones concerning coronaviruses, seem to confirm validity of relative humidity levels in sanitary aspect recommended by sector guidelines.
PL
Utrzymanie wymaganych wartości wilgotności względnej i temperatury w obszarach, w których dzieła sztuki są przechowywane, eksponowane lub poddawane konserwacji, często jest wspólnym wyzwaniem dla specjalistów z różnych dziedzin i zespołów interdyscyplinarnych. Powiązanie wiedzy i doświadczenia konserwatorów zabytków oraz specjalistów w zakresie nauk technicznych w dziedzinie warunków środowiskowych, przemian psychrometrycznych powietrza, termodynamiki, przepływów powietrza w pomieszczeniach, systemów wentylacji i klimatyzacji, pozwala na rozwiązanie wielu problemów, które mogą wystąpić w tak ciekawym i wymagającym środowisku, jakimi są muzea, archiwa, magazyny dzieł sztuki oraz pracownie konserwatorskie. Aby przybliżyć takie problemy oraz przedstawić sposoby ich analizy, w artykule odniesiono się do zagadnień związanych z funkcjonującą instalacją wentylacyjno-klimatyzacyjną pracującą na potrzeby pomieszczeń w muzeum, służących jako magazyn oraz pracownia konserwatorska. Sformułowane wnioski mogą posłużyć zarówno pracownikom muzeum, jak i inżynierom zajmującym się w swojej pracy zawodowej instalacjami wewnętrznymi w muzeach i archiwach do analizy poprawności i korekty pracy systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych tak, aby osiągnąć wymagany cel, jakim jest spełnianie bardzo restrykcyjnych wymagań w zakresie warunków wewnętrznych w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu.
EN
Maintaining the required relative humidity and temperature in areas where works of art are stored, exhibited, or maintained is often a common challenge for specialists in various fields and interdisciplinary teams. Combining the knowledge and experience of monument conservators and specialists in technical sciences in the field of environmental conditions, psychrometric changes of air, thermodynamics, indoor air flows, operation of ventilation and air conditioning systems, allows to solve many problems that may occur in such interesting and demanding environments as museums, archives, art magazines and conservation studios. In order to present such problems and ways of analysing them, the article refers to issues related to a ventilation and air conditioning installation working for the needs of museum rooms, serving as a maintenance room and an art store. The formulated conclusions can be used by both museum employees and engineers dealing with internal installations in museums and archives in their professional work, to analyse the correctness and correction of ventilation and airconditioning systems in order to achieve the required goal: meeting very restrictive requirements in the field of internal conditions in rooms for various purposes.
PL
Najczęściej zalecanym poziomem wilgotności względnej dla pomieszczeń biurowych jest zakres 40-60%. Oprócz niewątpliwego wpływu na odczuwanie komfortu, nastawiona wartość wilgotności względnej ma duży wpływ na zużycie i koszty energii w budynku. W artykule zostały omówione najważniejsze systemy nawilżania stosowane w tego typu pomieszczeniach.
EN
Filtration plays a major role in managing the rapid increase of environmental pollution and deterioration of atmospheric air quality. One of the most damaging noxious gases in the atmosphere is toluene, which is a common gas that appears in crude oil and is used in various production processes. The adsorption behaviour of activated carbon was examined in dependence of the concentration, temperature and relative humidity. The results showed that increasing air temperature decreased the time to reach the maximum saturation ratio, which occurred due to the increasing pore diffusion coefficient and pore diffusion rate.
5
Content available remote Forecast of relationship between a relative humidity and a dew point temperature
EN
Relative humidity is a sensitive parameter in the sciences. It impacts the physical performance of electrical devices, metals, agro-food and biological items to name just a few. There are numerous factors such as dew point temperature, ambient temperature and solar radiation that can combine to influence relative humidity. There have been a handful of studies conducted on forecasting variations in relative humidity in the city of Biskra, Algeria. One typically finds that the dew point temperature is involved in variants of relative humidity, so we have been trying to predict it and create a semi-empirical equation as a function of apparent solar time, influenced by maximum and minimum dew point temperature, rather than create a new correlation related with ambient temperature. This study aims to contribute relative humidity as a function of the dew point temperature and validate it with experimental measurements.
6
Content available remote Analiza termiczna inteligentnego budynku
PL
W artykule zaprezentowano model matematyczny pomieszczenia w inteligentnym budynku oraz dokonano analizy termicznej na podstawie symulacji wykonanych przy użyciu pakietu Ansys z modułem Fluent. Zmiany temperatury oraz wilgotności zachodzące wewnątrz budynku są ściśle związane z czynnikami zewnętrznymi (np. temperaturą, nasłonecznieniem) oraz wewnętrznymi (np. systemami grzewczymi). W modelu symulacyjnym uwzględniono zmiany nasłonecznienia i związanej z nim temperatury oraz prędkości powietrza, a także rzeczywistą strukturę ścian, sufitu i podłogi pomieszczenia. Wykonano również analizę rzeczywistych pomiarów temperatury i wilgotności.
EN
In the paper the simulation and measurements of temperature distribution and humidity in a room of smart building have been discussed. Initially, mathematical and simulation models have been created. For this purpose ANSYS Fluent has been used. Simulation includes changes in solar radiation, temperature and air velocity. The real structure of the walls, the ceiling and the floor of the room have been taken into account for the simulations. The values obtained from measurement and simulations have been compared.
PL
Dążenia do zmniejszenia zużycia wody oraz usunięcia wad skraplaczy ociekowych doprowadziły do skonstruowania skraplaczy natryskowo-wyparnych, pracujących na zasadzie skraplaczy ociekowych, lecz z wymuszonym przepływem powietrza. Tego typu skraplacze wyparły ze stosowania prawie w 100% skraplacze płaszczowo-rurowe. Skraplacze natryskowo-wyparne cechuje lepsza charakterystyka pracy, zwartość zabudowy, mniejsze zużycie wody, niższe koszty eksploatacyjne i inwestycyjne. Z kolei ich wadami są: wysoka temperatura skraplania w czasie pracy oraz dodatkowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napędu wentylatorów i pompy cyrkulacyjnej. W artykule omówiona została m. in. gospodarka wodna w tych aparatach, a również pokazany ich dobór na dwóch przykładach przemysłowych instalacji amoniakalnych.
EN
Reduction of water consumption and elimination of disadvantages of atmospheric condensers were the reasons for development of evaporative condensers with forced air flow. They have almost completely replaced shell-and-tube condensers because of better working characteristics, compact design, lower water consumption and lower investment and operational costs. Evaporative condensers have also disadvantages which are higher condensing temperature and additional electric power demand for fans and circulation pump. In the paper water distribution in a system with such a heat exchanger is discussed and two examples of evaporative condensers selection for industrial ammonia plants are given.
8
Content available remote Badanie rozkładów przestrzennych w komorach klimatycznych
PL
Ujednolicenie i zharmonizowanie podejścia podczas badania rozkładów przestrzennych w komorach klimatycznych dotyczące potwierdzenia kompetencji laboratoriów wzorcujących i badawczych w dziedzinie termometrii i wilgotności względnej.
EN
Harmonize the approach in the study of spatial distribution in climate chambers on the confirmation of the competence of calibration laboratories and research in the field of thermometry and relative humidity.
9
Content available remote Different Patterns of Changes in Foliar Carbon Isotope Composition Along Altitude
EN
Three types of alpine plant species, Carex montis-everestii, Quercus aquifolioides and Stipa capillacea, along an altitudinal gradient of 3005-5025 m on the Tibetan Plateau, were chosen to test the generality of the hypothesis that foliar carbon isotope composition (δ13C) of C3 plants increases significantly with altitude and to determine climate drivers shaping its altitudinal pattern. Temperature and relative humidity showed significantly negative correlations with altitude; however, precipitation and soil water potential remained unchanged with altitude. Foliar δ13C of C. montis-everestii, Q. aquifolioides, S. capillacea alone or combined together did not significantly increase with altitude, which does not support the leading hypothesis of increased foliar δ13C with altitude. There was no difference in foliar δ13C among all three species. Multi-factor correlation analyses showed that temperature, precipitation and relative humidity alone did not affect foliar δ13C of C. montis-everestii and S. capillacea, but conferred significant effects on foliar δ13C of Q. aquifolioides.
PL
W procesie przygotowania powietrza w centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej wilgotność względna jest parametrem trudnym do utrzymania. Jednocześnie zarówno inwestorzy, jak i projektanci systemów HVAC zwracają coraz większą uwagę na zachowanie jej prawidłowych wartości zarówno w klimatyzacji komfortu, jak i przemysłowej. Dlatego też coraz bardziej rośnie zainteresowanie rynku nawilżaczami do instalacji HVAC.
11
Content available remote Pomiary wilgotności względnej w budynku teatru
PL
Przedmiotem opracowania jest zbadanie mikroklimatu w pomieszczeniach wykończonych elementami drewnianymi (tj. parkiet, bruk, zabytkowe drzwi, parapety) w budynku teatru. Badania prowadzono po wykonaniu generalnego remontu zabytkowego budynku teatru w celu sprawdzenia warunków mikroklimatu panującego w teatrze, które mogą negatywnie oddziaływać na elementy drewniane wykończenia pomieszczeń teatru. W pomieszczeniach, w których przeprowadzono pomiary znajduje się instalacja wentylacyjna nawiewna i wywiewna. Dokonano pomiarów średniej temperatury oraz wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach teatru. Według wytycznych dotyczących użytkowania i pielęgnacji podłóg drewnianych minimalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach z elementami wykończenia wykonanymi z drewna powinna wynosić 45-60%. W badanych pomieszczeniach wilgotność ta wynosi od 46,73% do 55,29% co stanowi średnią wartość na poziomie 50%. Wilgotność względna panująca w pomieszczeniach spełnia więc wytyczne.
EN
The elaboration is the study of the microclimate in rooms finished wooden elements (eg. Floor, pavement, antique doors, window sills) in the theater building. The survey was conducted after the general renovation of the historic building of the theater in order to check the conditions of microclimate in the theater, which could adversely affect the wooden elements fit-theater. In rooms where the measurements is the ventilation system supply and exhaust. The measurements were average temperature and relative humidity in rooms of theater. According to the guidelines for the use and maintenance of wooden floors the minimum relative humidity of indoor air with finishes made of wood should be 45-60%. In the studied areas moisture content is from 46.73% to 55.29%, which is the average value of 50%. Relative humidity prevailing in the public meets so guidelines.
EN
The effects of the growing season climatic factors (i.e., temperature, precipitation, vapor pressure and relative humidity) on the growing season maximum normalized difference vegetation index (MNDVI), which can mirror the aboveground net primary production and the vegetation maximum absorbed ability of photosynthetically active radiation, were examined during the period from 2000 to 2012 on the Tibetan Plateau. The effects of climatic factors on the MNDVI changed with vegetation types, which was probably due to the fact that the changes of climatic factors differed with the type of vegetation. There was a significant increasing trend for the spatially averaged MNDVI of the vegetation area over the entire plateau. Approximately 16 and 3% of the vegetation area demonstrated a significant MNDVI increasing and decreasing trend, respectively. The MNDVI was significantly affected by relative humidity and vapor pressure, but not affected by temperature and precipitation over the entire plateau. Our findings suggested that the environmental humidity played a predominant role in affecting the variation of MNDVI over the entire Tibetan Plateau.
EN
The aim of this study is to compare climatic conditions between the interior of the Iberian Peninsula and the southeastern coast of Spain. The article analyzes selected elements of climate over the last 15 years (2000-2014). Synoptic data from airport meteorological stations in Madrid Barajas and Alicante Elche were used. Attention was focused on annual air temperature, relative humidity and precipitation. The mean climatic conditions over the period 2000-2014 were compared with those over the 1961-1990 period which is recommended by WMO as climate normal and with data for the 1971-2000 coming from ‘Climate Atlas’ of Spanish meteorologists group AEMET. Two of climate elements discussed were characterized by significant changes. The annual air temperature was higher by about 0.2°C in Alicante and 0.9°C in Madrid in the period 2000-2014 compared to the 1961-1990. The current winters were colder than in years 1961-1990 at both stations. Gradual decrease in annual precipitation totals was observed at both stations. In 1961-1990 the annual average precipitation in Madrid amounted to 414 mm, while in Alicante it was 356 mm. However, in the recent years of 2000-2014 these totals were lower compared to 1961-1990 reaching 364.1 mm in the central part of Spain and 245.7 mm on the south-western coast.
EN
The paper presents the conditions of transport of perishable goods in the form of fruit. Defined rules for road transport fruit, showing the range of temperatures and relative humidity for selected each kinds. Characterized the role of the transport logistics of fruit on the way from the producer to the last customer. Moreover the paper shows requirements for vehicles carrying food articles.
PL
W pracy przedstawiono warunki przewozu artykułów łatwopsujących się w postaci owoców. Zdefiniowano zasady transportu drogowego owoców, przedstawiając zakres temperatur i wilgotności względnej dla wybranych ich rodzajów. Dokonano charakterystyki roli logistyki transportu owoców na drodze od producenta do ostatecznego klienta. Ponadto wskazano wymagania dla pojazdów przewożących artykuły żywno- ściowe, do których zaliczane są produkty sektora sadowniczego.
EN
The aim of this article to present of research results of microclimate parameters in barns with different gravitational ventilation systems and comparison of efficiency of these systems. Two tied-up and three loose-housing barns for dairy cows and one for beef cattle were researched. Tied-up barns had functional attic and duct ventilation, in barns with loose housing systems there were skylights with roof ridge gap. In stalls with ventilation by vertical channels there was not sufficient area of air inflow and outflow. The negative consequence of this was overcoming of recommended internal relative humidity of air (80%) in these stalls. In non-littered barns, with roof- ridge gap ventilation, temperature of air exceeded recommended values of 25oC. The luminance of daily light in stalls with functional attic was below of minimal level, which was described by standards (100 lx).
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań parametrów mikroklimatu w oborach z dwoma różnymi systemami wentylacji grawitacyjnej i porównanie skuteczności tych systemów. Zbadano po dwie obory stanowiskowe i wolnostanowiskowe dla krów mlecznych oraz jedną dla bydła mięsnego. Obory stanowiskowe posiadały poddasze użytkowe z wentylacją kanałową, natomiast w pozostałych oborach był świetlik ze szczeliną kalenicową. W oborach z wentylacją pionowymi kanałami nie była zapewniona odpowiednia powierzchnia nawiewu i wywiewu. Negatywnym tego skutkiem było przekroczenie zalecanych wartości wilgotności względnej powietrza (80%) w tych oborach. Temperatura w oborach bezściółkowych z wentylacją kalenicową przekraczała zalecane standardami wartości (25oC). Natężenie oświetlenia dziennego, w oborach z poddaszem użytkowym było poniżej minimalnego poziomu określonego standardami (100 lx).
PL
Opisano zagadnienie klimatyzowania obiektów sakralnych, w których znajdują się instrumenty wymagające odpowiednich warunków klimatycznych. Jednym z takich instrumentów są organy piszczałkowe, które z powodu swego wykonania i złożoności konstrukcji wymagają zapewnienia odpowiedniej wilgotności, temperatury i czystości powietrza.
EN
Sacral objects are equipped very often in pipe organs. The pipe organ is a musical instrument commonly used in churches or cathedrals that produces sound by driving pressurized air (called wind) through pipes selected via a keyboard. Pipe organs needs special conditions like constant temperature and relative humidity. Article presents main information about air conditioning for such requirements.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu zmiennych warunków wilgotnościowych na dynamikę wchłaniania wilgoci z powietrza przez produkty ekstrudowane. Materiałem wykorzystywanym w badaniach był ekstrudat pszenno-kukurydziany wyprodukowany na ekstruderze dwuślimakowym. Próbki poddawane były działaniu trzech czynników: temperatury, wilgotności względnej i czasu oddziaływania, podczas przechowywania ich w komorze klimatycznej. Stwierdzono, że ekstrudaty charakteryzowały się dużą wrażliwością na zmienne warunki przechowywania. Obserwowano szybki wzrost ich wilgotności masowej, szczególnie w pierwszych godzinach przechowywania w komorze klimatycznej.
EN
The objective of the paper was to evaluate the influence of variable humidity conditions, especially dynamic water absorption from air, on the extrudated products. The material used for the research was the wheat - corn extrudate processed in a double-screw extruder. During the storage in the climatic chamber three factors influenced the investigated samples: temperature, relative humidity and the storage time. It was found that extrudates were characterized with considerable sensibility on variable conditions of the storage. Rapid growth of the absorbed humidity mass, particularly in the initial hours of the storage in the climatic chamber was reported.
18
Content available Use of zeolite dust in lime mortars
EN
Fine grained waste zeolite in the form of a zeolite dust or a finely ground zeolite can be used as an active pozzolanic admixture to lime mortars. Lime mortars containing various content of fine grained zeolite were prepared and tested. Development of compressive strength, shrinkage and weight loss of lime mortars stored in different conditions was then evaluated. X ray powder diffraction of lime-zeolite pastes was also used to evaluate lime-pozzolan reaction. The results confirmed that fine grained zeolite can be usefully used as pozzolanic addition to lime mortars. Positive effect of pozzolan on the compressive strength of mortars is effective when mortars are stored in humid atmosphere where favorable conditions for lime-pozzolan reaction are. However, compressive strength of mortars stored in open air at RH 65% cannot fully develop and after some time it even decreases.
PL
Drobnoziarnisty zeolit odpadowy w formie pyłu zeolitowego lub proszku zeolitowego może zostać użyty jako pucolanowa domieszka do zapraw wapiennych. Zaprawy wapienne zawierające różne ilości drobnoziarnistego zeolitu zostały przygotowane i przetestowane. Następnie określono wytrzymałość na ściskanie, kurczenie się oraz utrata masy zaprawy wapiennej składowanej w różnych warunkach. Widmo rentgenowskie proszkowe zostało również zastosowane w celu oznaczenia reakcji wapno-pucolana. Wyniki potwierdziły, że drobnoziarnisty zeolit może być z powodzeniem użyty jako pucolanowy dodatek do zaprawy wapiennej. Pozytywny efekt pucolanu na wytrzymałość na ściskanie jest skuteczny gdy zaprawa jest składowana w wilgotnej atmosferze gdzie występują dogodne warunki dla reakcji wapno-pucolana. Jednakże, wytrzymałość na ściskanie zaprawy wapiennej przetrzymywanej na otwartym powietrzu o wilgotności względnej 65% nie może się w pełni rozwinąć i po pewnym czasie wytrzymałość ta nawet maleje.
PL
W siedmiu oborach dla bydła mięsnego oceniono następujące parametry mikroklimatu sposobem ciągłej pracy aparatury badawczej: temperaturę powietrza wewnątrz i na zewnątrz obór, wilgotność względną powietrza wewnątrz i na zewnątrz, stężenie dwutlenku węgla i amoniaku. Ponadto zmierzono prędkość ruchu powietrza oraz natężenie oświetlenia. Wartość średniej temperatury wnętrza obór wynosiła od 7,2 do 24,1°C. Wartość średniej wilgotności względnej powietrza wynosiła od 56,13 do 76%, przy czym tylko w dwóch oborach przekraczała wartość optymalną (70%). Średnie stężenie amoniaku wewnątrz obór wynosiło od 1,08 do 4,02 ppm, z wahaniami od 1 do 13 ppm. W żadnej z obór średnie stężenie dwutlenku węgla nie przekraczało 1000 ppm. W oborach stwierdzono dodatnią korelację między temperaturą a stężeniem amoniaku (z wyjątkiem obory nr 6), ujemną korelację między wilgotnością względną powietrza a stężeniem amoniaku (z wyjątkiem obory nr 3, 6 i 7), a także ujemną korelację między temperaturą i wilgotnością względną powietrza wewnątrz wszystkich obór. Prędkość ruchu powietrza w większości obór mieściła się w granicach komfortu. Jedynie w dwóch oborach prędkość ta nieznacznie przekraczała granicę 0,30 m·s–1 i wynosiła 0,33 oraz 0,37 m·s-1. Odnotowane natężenie oświetlenia powyżej 30 lx było zgodne z wymaganiami dobrostanu zwierząt.
EN
The results of continuous measurements of microclimate parameters, as well as the instruments and methods used, were described for seven tested beef cattle barns. Following microclimatic factors were determined: ambient and indoor air temperature, relative humidity of air inside and outside the buildings, carbon dioxide and ammonia concentrations, air movement velocity and lighting inside the buildings. Average temperature inside the barns ranged within 7.2-24.1°C, relative humidity of air oscillated between 56.13 and 76%, but in the two of them exceeded optimum value (70%). Average ammonia concentration inside the barns ranged from 1.08 to 4.02 ppm., at fluctuations from 1 to 13 ppm. Average concentration of the carbon dioxide did not exceed 1000 ppm. In the barns tested (with exception of barn no.6) positive correlation occurred between the temperature inside the buildings and ammonia concentration, as well as a negative correlation between relative air humidity and ammonia concentration (with the exception of barns no. 3, 6 and 7); also negative correlation was observed inside all the cattle barns between the temperature and relative humidity. Velocity of the air movement, in majority of barns was comprised within comfort limits. Only in two buildings air movement velocity slightly exceeded the limit of 0.30 m·s-1, reaching 0.33 and 0.37 m·s-1. Observed lighting intensity of above 30 lx was consistent with the requirements.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.