Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wilgoć
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Wentylacja mechaniczna odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu pływalni. Jest jej nieodłącznym elementem, umożliwiającym utrzymanie odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych powietrza. Brak prawidłowej wentylacji hali basenowej wpływa nie tylko niekorzystnie na warunki mikroklimatyczne, ale również przyspiesza niszczenie materiałów konstrukcyjnych.
3
Content available remote Diagnozowanie wilgoci w budynkach
PL
Wilgoć stwarza niezwykle złożone warunki eksploatacyjne, ograniczające trwałość obiektów budowlanych. Jako następne po zawilgoceniu i próbie eksploatacji pojawiają się na przegrodach budowlanych bakterie, wirusy, grzyby pleśniowe i domowe oraz glony i porosty. Jednocześnie występują rysy lub pęknięcia obiektów. O ile podczas wykonywania ekspertyz budowlanych pomiary dotyczące konstrukcji najczęściej prowadzone są rzetelnie, to pomiary wilgotności są niekiedy lekceważone lub wykonywane nieumiejętnie, co w późniejszym okresie powoduje katastrofalne skutki zdrowotne dla mieszkańców budynków. Czasami w obiekcie dochodzi do wystąpienia syndromu chorego budynku (SBS), a mieszkańcy rezygnują z zamieszkiwania go. Badania wilgoci wymagają przeprowadzenia analizy projektu, znajomości historii obiektu i zasad technologicznych, a także sumienności i wiedzy w zakresie aplikacji mierników wilgotności.
EN
The moisture produces complicated exploitation conditions, delimiting the durability of building objects. The moisture controlling is necessary for the durability and the first of all old buildings and for the battle against the biological life and chemical corrosion. In time of realization the expert’s report very often the construction tests are executed correctly, but that moisture tests sometimes are make light or without the knowledge. This fact produces later the catastrophic results for the habitants of buildings. In this case very often the Sick Building Syndrome is coming or the tenants leave the buildings. The moisture researches demand the project analyses, the knowledge of the building story and technological principles, as well the conscientiousness and knowledge of the hygrometer application.
PL
W budynkach archiwów niewłaściwe wartości parametrów powietrza (m.in. temperatury, wilgotności względnej), a także ich skokowa i nagła zmiana w czasie, prowadzą do nieodwracalnych fizyko-chemicznych zmian przechowywanych dokumentów. Ze względu na obawy dotyczące niedotrzymania wymaganych wartości parametrów powietrza w magazynach archiwaliów mieszczących się w zabytkowych budynkach, podjęto badania mające na celu sprawdzenie stanu rzeczywistego i ocenienie wynikających z tego faktu zagrożeń. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w lecie, w okresie o najbardziej niepokojących wartościach parametrów powietrza w magazynach archiwaliów. Przeprowadzono analizę ich zgodności z normami konserwatorskimi.
EN
Archive stores are located in historic buildings. Unfortunately, incorrect indoor air parameters (e.g. temperature, relative humidity), as well as their fast and sudden change in time, may destroy stored archives. Due to concerns about not keeping indoor air parameters within recommended range, research was undertaken to determine the actual situation in archive stores located in a historic building. The article discusses the results of research conducted in the summer, the period of the most disturbing values of air parameters in the archives’ stores. Also the analysis of their compliance with conservation standards was conducted.
5
Content available remote Wpływ wilgoci na pojemność sorpcyjną węgla kamiennego względem CH4 i CO2
PL
W pracy wykonano badania wpływu wilgoci na właściwości sorpcyjne węgla kamiennego względem metanu i dwutlenku węgla. Zgodnie z literaturą wilgoć obecna w węglu znacznie ogranicza zdolność sorpcji gazów, w tym w większym stopniu ma to miejsce w przypadku CH4, niż CO2. Zaprezentowane w artykule badania obejmowały analizy próbek węgla z kopalni „Sobieski”, rozdrobnionego do klasy ziarnowej 0,20-0,25 mm. Badania przeprowadzono w warunkach izotermicznych i izobarycznych za pomocą autorskiego urządzenia wolumetrycznego – sorpcjomatu manometrycznego. Wyniki badan wykazały, że wilgoć ogranicza sorpcję CH4 i CO2 w podobnym stopniu. Największy spadek pojemności sorpcyjnej odnotowano pomiędzy próbkami suchymi, a zawierającymi odpowiednio 2.8% wilgoci (dla CH4 jako adsorbatu) oraz 2.5% (dla CO2). Przy dalszym nasycaniu próbek parą wodną, odnotowane spadki pojemności sorpcyjnej były na niższym poziomie.
EN
In the paper the results of the influence of moisture on the sorption properties of hard coal in relation to methane and carbon dioxide were presented. According to the literature, moisture present significantly reduces the sorption capacity of coal to gases, including to a greater extent CH4 than CO2. The research presented in the article included analyses of coal samples from the “Sobieski” mine, crushed to grain class 0.20-0.25 mm. The research was carried out under isothermal and isobaric conditions with the use of an original volumetric device – manometric sorption analyser. The results showed that moisture limits the sorption of coal to CH4 and CO2 to a similar degree. The greatest decrease in sorption capacity was recorded between dry samples and wet samples containing 2.8% moisture (for CH4 as adsorbate) and 2.5% (for CO2) respectively. With further saturation of the samples with water vapour, the recorded decrease in sorption capacity were at a lower level.
EN
The conditions of efficient use of heat pumps in air conditioning systems are considered in order to ensure the established temperature and relative humidity of air in premises with the removal of excess moisture in the warm or hot periods of the year. For this purpose, a thermodynamic analysis of heat pump air conditioning schemes with exhaust air recirculation through a condenser and through a heat pump evaporator has been carried out. To determine the potential capabilities of such schemes to maintain comfortable conditions in the production room, a numerical analysis of their operating parameters, depending on the temperature and relative humidity of external atmospheric air, was performed. It has been shown that recirculation of exhaust air through the heat pump evaporator allows to maintain the given conditions in the room in a wider range of parameters of external atmospheric air. In addition, it has been shown that such a scheme requires less specific energy consumption for the operation of heat pump, which means that it is more efficient.
7
Content available Wilgoć w budynkach zabytkowych
PL
Wilgoć jest głównym zagrożeniem dla zabytków. Prowadzi bezpośrednio do degradacji substancji zabytkowej oraz uruchamia procesy niszczące niewystępujące bez jej udziału. Poprawne rozpoznanie źródeł zawilgocenia pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w stronę skutecznej i trwałej renowacji. Jednak właściwa diagnoza często nie jest łatwa, a z pozoru oczywiste obserwacje mogą owocować sformułowaniem błędnych wniosków i wdrożeniem działań, które przyniosą więcej szkody niż pożytku. Artykuł opisuje najczęstsze przyczyny powstawania zawilgoceń w budynkach zabytkowych oraz zwraca uwagę na podstawowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, chcąc uniknąć nieskutecznych i kosztownych napraw. Szczególnie podnosi problem tzw. wilgoci wstępującej od gruntu, zdecydowanie zbyt często i łatwo wskazywanej jako główny powód zawilgocenia.
EN
Dampness is considered to be one of the most serious threats to heritage buildings. It leads directly to degradation of historical fabric and triggers damaging processes that would not appear without it. Correct diagnosis of the source of damp is necessary for implementing appropriate measures that will lead to effective and lasting renovation. But making a correct diagnosis is not easy, and what appears obvious from observation can lead to formulating incorrect conclusions and actions, which do more harm than good. The paper describes the most common causes of dampness in heritage buildings and draws attention to the basic factors, which need to be taken into account, in order to avoid ineffective and costly repairs. Special attention is devoted to the so-called damp rising from the ground, which is too often and too easily implicated as the main cause of dampness.
PL
Ściany wykonywane w konstrukcji murowej w przeważającej większości budynków mają prostą strukturę materiałową. Mur pruski natomiast to rodzaj konstrukcji szkieletowej z drewna wypełnionej różnymi materiałami budowlanymi, ale najczęściej cegłą ceramiczną, gliną mieszaną ze słomą czy też trzciną. Daje to osobliwą architekturę i oryginalny wygląd budynków, stwarzając jednocześnie duże problemy w czasie, kiedy priorytetem działań w budownictwie staje energooszczędność. W artykule przedstawiono analizę cieplno-wilgotnościową ściany z muru pruskiego z projektowanym dociepleniem od strony wewnętrznej w pomieszczeniach mieszkalnych. Zastosowano dwa materiały do docieplenia: wełnę skalna i EPS. Porównano zachowanie się ściany pod względem zawartości wody w poszczególnych materiałach po roku eksploatacji.
EN
The wall are made in the masonry structure, and predominantly the buildings have a simple material structure. The Prussian wall is a skeletal structure made of wood, filled with various building materials, mostly partly ceramic brick, mixed with straw or other reed. This gives a peculiar architecture and the original look of the buildings, creating a lot of problems while the priorities in building are energy efficiency. The article presents the thermal-moisture wall analysis of the Prussian wall with the design insulation on the inside, in the living room. Two documentation materials were used: rock wool and EPS. The behavior of the wall was compared in terms of the water content of each material after one year of operation.
EN
The aim of the research was to examine the pressure agglomeration process of agri-biomass waste ie. straw with an additive of 20% hard coal. The analyzed parameters included as independent variables the process temperature and the moisture content of the substrate mixture. During the experiment there were examined the maximum densifying pressures and the obtained granule density. The study of the agglomeration process was carried out on a laboratory stand SS-3 (open chamber). The process took place at temperatures of 30, 50, 70, 90°C and the moisture contents of the fuel mixture were 15, 20, 25%. During the test, a sample of 0.6 g was poured into the thickening chamber where, as a result of the piston movement, they were compacted. The high maxiumum densifying pressures (approx. 30 MPa in process temperature of 30°C) obtained while the thickening of straw mixture with 20% of coal indicate a low compaction ability of the material. Increasing the humidity of the compacted coal straw from 15 to 25% caused a decrease in the maximum thickening pressures, compaction and density. The highest density (1149 kg·m-3) was obtained at 20% material humidity and process temperature of 30°C.
PL
Celem badań była analiza procesu ciśnieniowej aglomeracji odpadów rolno-biomasowych, tj. słomy z 20% dodatkiem węgla kamiennego. Analizowane parametry obejmowały jako zmienne niezależne temperaturę procesu i zawartość wilgoci w mieszaninie substratów. Podczas eksperymentu zbadano maksymalne ciśnienia zagęszczania oraz gęstość uzyskanych granul. Badania procesu aglomeracji przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym SS-3 (zapatrzonym w otwartą komorę zagęszczającą). Proces przeprowadzono w temperaturach 30, 50, 70 i 90°C, a zawartość wilgoci w mieszaninie paliwowej wynosiła 15, 20, 25%. Podczas testu w komorze zagęszczającej umieszczano próbkę 0.6 g, w wyniku ruchu tłoka zostawały one aglomerowane. Wysokie maksymalne ciśnienia zagęszczania (około 30 MPa w temperaturze 30°C) uzyskane podczas zagęszczania mieszanki słomy z 20% węgla wskazują na niską zdolność zagęszczania materiału. Zwiększenie wilgotności mieszaniny słomy i węgla z 15 do 25% spowodowało zmniejszenie maksymalnych sił zagęszczających i gęstości. Najwyższą gęstość (1149 kg·m-3) uzyskano przy 20% wilgotności materiału i temperaturze procesu wynoszącej 30°C.
10
Content available remote Chemia w klinice papieru, czyli o konserwacji ksiąg i dokumentów
PL
Do odpowiedniej konserwacji archiwaliów zaczęto przywiązywać większą uwagę dopiero u schyłku XIX wieku, mimo iż pierwsze próby walki z ich niszczeniem podjęto nawet kilka stuleci wcześniej. Wraz z początkiem XX wieku nastąpił silny rozwój chemicznych metod pozwalających na zabezpieczenie papieru. Nieodpowiednia konserwacja miała niestety negatywne skutki dla książek przyczyniając się do ich niszczenia. Okazało się, że szczególnie narażone na szybką degradację były książki i dokumenty drukowane od połowy XIX wieku. Przyczyną kruchości i żółknięcia archiwaliów z tych lat jest kwaśny charakter papieru. Czynnikiem intensyfikującym degradacje papieru przez zrywanie łańcuchów celulozy jest obecność wilgoci, w wyniku której dochodzi do procesu kwasowej hydrolizy zachodzącej dopóki kwas jest zawarty w papierze. Długie włókna celulozy zapewniają kartkom odpowiednią giętkość, elastyczność oraz wytrzymałość, a postępująca reakcja kwasowej hydrolizy prowadzi do pogorszenia tych parametrów w czasie starzenia. Problem trwałości papieru znajduje rozwiązanie poprzez wytwarzanie papierów alkalicznych, czyli takich, w których zachowana jest odpowiednia rezerwa alkaliczna odpowiedzialna za zobojętnienie tworzących się kwasów zanim naruszą one strukturę celulozy. Norma ISO 9706 zawiera „przepis” na długowieczny papier, określając wymagania stawiane papierom, kartonom i tekturom zapewniające im właściwą trwałość. Stan fizyczny ksiąg i dokumentów istotnie zależy od ich składu chemicznego oraz warunków przechowywania, wiąże się to z licznymi czynnikami mechanicznych, fizykochemicznych i biologicznymi, które mogą przyśpieszyć ich destrukcję. Kwasy mogą powstawać na skutek adsorpcji gazów spalinowych i ich rozpuszczenia pod wpływem wilgoci zawartej w materiale. Dodatkowo wchłaniane zanieczyszczenia atmosferyczne takie jak: pyły i kurz, stanowią podłoże do rozwoju mikroflory i owadów, a także zabrudzają i ścierają papier. Biorąc pod uwagę mnogość czynników katalizujących degradację archiwaliów niezwykle istotna jest odpowiednia opieka prewencyjna. Pojęcie konserwacji obejmuje działania podejmowane w celu zachowania obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń. Ze względu na skalę problemu, w niniejszej pracy skupiono się na konserwacji ratunkowej ksiąg i dokumentów wydrukowanych na tzw. „kwaśnym papierze”, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch metod masowego odkwaszania papieru, a mianowicie: bückeburskiej oraz Bookkeeper, których instalacje zostały uruchomione w Bibliotece Jagiellońskiej. Ostatnią część pracy poświęcono wybranym przykładom prac konserwatorskich.
PL
Po kilku latach suszy, która występowała w wielu regionach kraju, nagle pojawił się prawie zapomniany problem – nadmiar wody!
EN
This work presents results of calculations of diffusion coefficient and surface emission coefficient for wood of sub-alpine fir (Abies lasiocarpa) in the case of diffusion in the transverse direction to fibres. The results of moisture desorption in the samples of sub-alpine fir, presented in the article by Cai [1] and realized by slicing samples and weighing individual slices, were employed in the work. The values of moisture diffusion coefficients and mass surface emission coefficient were found using the method of minimizing the fitting function, assuming boundary conditions of the second and third kind with constant surface emission coefficient on the corresponding edges of samples. Moreover, two cases of variations of the moisture diffusion coefficient together with moisture content of the material were analysed each time: in the form of a constant and quadratic function. The obtained results were compared with the results presented in the paper [1].
PL
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych węzła stropowo-ściennego oraz ścian zewnętrznych lokalu mieszkalnego usytuowanego na ostatniej kondygnacji budynku zamieszkania zbiorowego. Opisano zakres zrealizowanych w okresie wcześniejszym prac remontowych mających za zadanie usunięcie występujących uszkodzeń. W pracy zamieszczono wieloparametryczną analizę cieplno-wilgotnościową przeprowadzoną w celu jednoznacznego określenia przyczyn występujących uszkodzeń. Zaproponowano koncepcje rozwiązań mających za zadanie usunięcie uciążliwości eksploatacyjnych.
EN
The paper presents a description of thermal and moisture-related damage to the floor/wall unit and external walls of a flat located on the top floor of a multi-family residential building. There is a description of the scope of repairs carried out previously to rectify the existing damage. The paper presents a multi-parametric temperature and moisture analysis conducted to determine the exact causes of damage. Certain concepts for resolving usagerelated problems are proposed.
14
Content available remote Skuteczność środków iniekcyjnych
PL
W artykule przybliżono metody badania skuteczności środków iniekcyjnych stosowanych do wykonywania wtórnych izolacji przeciwwilgociowych. Omówiono sposób wykonania murów doświadczalnych, sposób ich zawilgocenia, przeprowadzenia procesu iniekcji oraz badania, jakie należy wykonać w celu kontroli skuteczności zabiegów iniekcyjnych.
EN
The article presents the methods of determining performance of injected secondary dampproofing products. There is a discussion of the method of building test walls, method of exposing them to moisture, proceeding with the injection process, and tests that need to be done to verify the efficiency of the injection treatment.
PL
Celem artykułu było sprawdzenie w budynku jednorodzinnym kierunku przepływu pary wodnej przez strop nad nieogrzewaną piwnicą podczas ogrzewania mieszkania oraz w czasie braku zysków ciepła z układu grzewczego. Badania przeprowadzono dla okresu letniego oraz zimowego w dwóch przypadkach, to znaczy, kiedy budynek w zimie był ogrzewany, i w sytuacji, kiedy nie był zamieszkiwany.
EN
The aim of the study was to verify the direction of water vapor flow in a single family building through the floor slab above an unheated basement during the heating season and during a period without heat gains from the heating system. Tests and measurements were carried out in summer and winter for two cases, namely when the building was heated in winter and when it was not inhabited.
16
Content available remote Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących możliwości hydrofobizacji skał wapiennych metodą iniekcji. Omówiono zagadnienia dotyczące hydrofobizacji jednej ze skał wapiennych – opoki wapnistej.
EN
The article presents the results of studies of water repellent capacity of limestones applied through injection. The aspects of hydrophobization are discussed for one type of limestone, namely calcareous bedrock.
EN
The agglomeration process produces solid porous agglomerates, which represent the basic component of blast furnace charge. Agglomeration of iron ore materials represents one of the methods of iron ore preparation. This process takes place in the gas-liquid-solid phase system, where the gaseous phase ensures the course of decisive processes (fuel burning, heat transfer, oxidation and reduction processes), while the liquid phase is generated by melting of the fine-grained iron ore particles and alkali materials. The aim of our experiments was to analyse the effect of selected parameters of sintering on the formation of gaseous and particulate matter pollutants with regard to the agglomerate quality. On the basis of the theoretical knowledge the effect of the sucked air under-pressure and humidity of the agglomeration mixture, the regulation of which can contribute to the reduction of environmental burden of emissions; was examined under laboratory conditions. The research included seven sintering procedures, the diversity of which was ensured by the change of technological parameters of the agglomeration process. Pollutant concentrations were recorded by combustion product analysers; the agglomerate quality was monitored by tests.
PL
Podczas proces spiekania wytwarzane są stałe, porowate aglomeraty, które stanowią podstawowy składnik naboju do wielkiego pieca. Spiekanie materiałów rud żelaza jest jedną z metod ich przygotowania. Proces ten odbywa się w układzie faz gazowo-ciekłego w fazie stałej, gdzie faza gazowa zapewnia przebieg procesów decyzyjnych (spalanie paliw, procesy wymiany ciepła, utlenianie i redukcja), podczas gdy fazę ciekłą wytwarza się przez stopienie drobnoziarnistego żelaza zawartego w cząstkach rudy i materiałów alkalicznych. Celem naszych eksperymentów było zbadanie wpływu wybranych parametrów spiekania na tworzenie zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych w odniesieniu do jakości spieków. Na podstawie badań literaturowych ustalono wpływ podciśnienia i wilgotności powietrza ssącego mieszanki spiekalniczej, którego regulacja może przyczynić się do zmniejszenia obciążenia środowiska; przeprowadzono badania w warunkach laboratoryjnych. Badania obejmowały siedem wariantów procesów spiekania poprzez zmianę parametrów technologicznych procesu spiekania. Stężenia zanieczyszczeń gazowych rejestrowano za pomocą analizatorów produktów spalania; jakość spieków oceniano testami.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń współczynnika dyfuzji wilgoci i współczynnika przejmowania wilgoci dla drewna świerku norweskiego (Picea abies), w przypadku dyfuzji wzdłuż i stycznie do włókien. Wykorzystano przy tym wyniki badań desorpcji wilgoci w próbkach świerku pospolitego przedstawione w pracy S.V. Dvinskikh et al. [1], zrealizowane przy pomocy magnetycznego rezonansu jądrowego. Współczynników dyfuzji wilgoci poszukiwano na drodze minimalizacji funkcji błędu, przy założeniu warunków brzegowych III rodzaju i stałym współczynniku przejmowania wilgoci na brzegu próbki. Każdorazowo analizowano dwa przypadki zmienności współczynnika dyfuzji wraz z wilgotnością materiału, a mianowicie w postaci: stałej oraz funkcji kwadratowej.
EN
This work presents results of calculations of diffusion coefficient and surface emission coefficient for wood of Norway spruce (Picea abies) in the case of diffusion along fibres and tangentially to rings of wood. The results of moisture desorption in the samples of spruce presented in the article by S. V. Dvinskikh et al. [1] and realized by means of nuclear magnetic resonance were employed in the work. The values of moisture diffusion coefficients and mass surface emission coefficient were found using the method of minimizing the fitting function, assuming boundary conditions of the second and third kind with constant surface emission coefficient on the suitable edges of samples. Moreover two cases of variations of the moisture diffusion coefficient together with moisture content of the material were analysed each time: in the form of a constant and quadratic function.
PL
Celem pracy jest opracowanie metody projektowania systemu wentylacji wraz z dwustopniowym odzyskiem ciepła z zastosowaniem recyrkulacji powietrza oraz krzyżowego wymiennika ciepła. Głównym problemem obliczeniowym pracy, było określenie na wykresie i-x powietrza wilgotnego, stanu powietrza uzyskanego w wyniku mieszania się strumieni powietrza świeżego i recyrkulowanego. Trudność ta wynikała z zaproponowanej kolejności elementów centrali wentylacyjnej. Zróżnicowanie elementów polegało na występowaniu krzyżowego wymiennika ciepła po komorze mieszania. W analizowanej metodzie powietrze wywiewane przepływa przez krzyżowy wymiennik ciepła gdzie się ochładza, a następnie dzieli na dwa strumienie – powietrza wywiewanego i recyrkulowanego. Kolejno strumień obiegowy przepływa przez przepustnicę powietrza recyrkulowanego i trafia do komory mieszania, Łączy się tam z powietrzem świeżym i przepływa do rekuperatora. W wymienniku ciepła następuje przekazanie ciepła strumieniowi nawiewanemu, odzyskanego ze strumienia wywiewanego. W opracowaniu przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych możliwe jest zastosowanie nagrzewnicy wstępnej w celu podgrzania powietrza zewnętrznego. Zaletą przedstawianego rozwiązania jest to, że przed rekuperatorem powietrze recyrkulowane miesza się ze świeżym. W wyniku przeprowadzonej analizy obliczeniowej stwierdzono, że przedstawiona metoda z mieszaniem powietrza świeżego i recyrkulowanego przed krzyżowym wymiennikiem ciepła może być wykorzystana przez przyszłych projektantów instalacji wentylacyjnych.
EN
The aim of the study is to analyze the method of designing ventilation systems with a twostage heat recovery using air recirculation and cross-flow heat exchanger. The major computational problem in this work was presenting on the graph i-x the moist air, the quality of the air obtained by mixing fresh airstreams with recirculated airstreams. This difficulty resulted from the proposed arrangement of the air handling unit components. Diversity of the elements involved the presence of cross-flow heat exchanger after the mixing chamber. In the analyzed method, the exhausted air flows through the cross-flow heat exchanger where it cools and then divides into two airstreams - the exhaust airstream and the recirculated airstream. Then, the circulating airstream passes through the air recirculation damper and goes to the mixing chamber. There, it mixes with the fresh air and flows into the recuperator. In the heat exchanger, the heat recovered from the exhaust air is transferred to the supply airstream. In the study, at low outside temperatures, a preheating coil may be used in order to heat the outside air. The benefit of the provided solution is the fact that outside the recuperator, the recirculated air is mixed with the fresh air. As a result of the conducted computational analysis, it was found that the presented method based on mixing the fresh and recirculated air before flowing into cross-flow heat exchanger can be used by future designers of ventilation systems.
PL
Wybór odpowiedniego osuszacza powietrza wydaje się sprawą wyjątkowo prostą. Przecież chodzi jedynie o to, aby na oknach nie skraplała się wilgoć. To z pozoru proste urządzenie zawiera w sobie jednak skomplikowane układy, dzięki którym powietrze na basenie zapewnia odpowiedni komfort.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.