Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wielkość ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Efficiency in the use of agricultural technique
EN
The objective of the paper was to determine appropriate relations between efficiency and effectiveness of implementing the scientific and technical progress and work organization with the use of the EU funds. In 2004-2009 70 selected family farms from the province of Biłgoraj, which benefit from the EU funding for technical modernization, were investigated. The period prior to and after obtaining the aid was analysed. Efficiency of using agricultural engineering referred to the amount of aid and the net commodity production was the highest in farms, which were big with respect to the area and economy. The costs of obtaining grain units (GU) were decreasing along with the increase of the economic size of farms, while the net commodity production was rising in these farms. Efficiency of using the EU funds for technical modernization was presented in each investigated group of farms, but these funds were the most effectively used in farms with the area up to 70 ha of AL, which is mainly determined by the AL area, economic size, level of the obtained farming effects and the level of providing the work station with infrastructure. In farms with smaller areas, a high level of the employment infrastructure, at the simultaneous loading with high costs of mechanization means, was proved. Modernization of farms, considerably influences the production process, all mechanization rates increase including: the replacement value of mechanization means, the level of technical infrastructure of employment, installed power, objectified work inputs, human labour expenditures, employee infrastructure, energy infrastructure of employment, mechanization degree and the net commodity production (GU·ha-1 AL).
PL
Celem pracy było określenie właściwych relacji pomiędzy sprawnością a skutecznością wdrażania postępu naukowo-technicznego i organizacji pracy, przy wykorzystanie funduszy UE. W latach 2004-2009 przebadano 70 wybranych gospodarstw rodzinnych z powiatu biłgorajskiego korzystających z dofinansowania UE na modernizację techniczną. Analizowano okres przed i po otrzymaniu pomocy. Efektywności stosowania techniki rolniczej w odniesieniu do kwoty pomocy i produkcji towarowej netto była najwyższa w dużych obszarowo oraz ekonomicznie gospodarstwach. Koszty uzyskania jednostek zbożowych (JZ) malały wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw, natomiast produkcja towarowa netto w tych gospodarstwach wzrastała. Efektywność wykorzystania funduszy UE na techniczną modernizację wykazano w każdej z badanych grup gospodarstw, ale środki te były najskuteczniej wykorzystywane w gospodarstwach do 70 ha UR, co jest determinowane przede wszystkim powierzchnią UR, wielkością ekonomiczną, poziomem uzyskiwanych efektów gospodarowania oraz poziomem uzbrojenia stanowiska pracy. W mniejszych obszarowo gospodarstwach wykazano wysoki poziom uzbrojenia pracy, przy jednoczesnym obciążeniu wysokimi kosztami środków mechanizacji. Modernizacja gospodarstw rolnych znacząco wpływa na proces produkcji, wzrastają wszystkie wskaźniki mechanizacji, w tym: wartość odtworzeniowa środków mechanizacji, poziom uzbrojenia technicznego pracy, moc zainstalowana, nakłady pracy uprzedmiotowionej, nakłady pracy ludzkiej, uzbrojenie pracownika, uzbrojenie energetyczne pracy, stopień mechanizacji i produkcja towarowa netto (JZ·ha-1 UR).
EN
The objective of the paper is defining the influence of agricultural land area (AL) and economic size on energy inputs in family farms that are beneficiaries of European Union funding. 70 farms of Biłgoraj County that were beneficiaries of EU funding for technical modernization were researched within 2004-2009. In order to define energy inputs, the group of farms that were the object of the research were divided according to the amount of subsidy, area of agricultural land, economic size (ESU) and the income of an enterprise. In the process of characterizing the researched farms according to the level of possessed energy means, tractors, self-propelled combine harvesters and electric engines used in the process of farm production were taken into account, including also the ones mounted in the equipment operated in the farms. The level of energy inputs in the researched farms calculated into area unit was decreasing systematically, both when the amount of funding increased, as well as area, economic size and income of an enterprise. In the group of farms according to the economic size, when its size increased, energy inputs decreased, and the tendency remained the same in farms of the highest income of an enterprise. In farms of a small area (up to 10 ha) of agricultural land (AL), apart from high level of specific labour input, there were high inputs of manual labour.
PL
Celem pracy jest określenie wpływu powierzchni użytków rolnych (UR) i wielkości ekonomicznej na nakłady energetyczne w gospodarstwach rodzinnych korzystających z dofinansowania Unii Europejskiej. W latach 2004-2009 przebadano 70 gospodarstw rolnych z powiatu biłgorajskiego korzystających z dofinansowania UE na modernizację techniczną. Do określenia nakładów energetycznych badaną zbiorowość gospodarstw podzielono wg kryterium kwoty pomocy, powierzchni UR, wielkości ekonomicznej (ESU) i dochodu przedsiębiorstwa. Przy charakteryzowaniu stopnia wyposażenia badanych gospodarstw w środki energetyczne uwzględniono użytkowane w procesie produkcji rolniczej ciągniki, kombajny samobieżne i silniki elektryczne, w tym wmontowane w urządzenia pracujące w obrębie podwórza. Poziom nakładów energetycznych w badanych gospodarstwach w przeliczeniu na jednostkę powierzchni systematycznie spadał, zarówno przy wzroście kwoty pomocy, jak i powierzchni, wielkości ekonomicznej oraz dochodu przedsiębiorstwa. W grupie gospodarstw wg wielkości ekonomicznej wraz z jej wzrostem zmniejszały się nakłady energetyczne, a tendencja ta utrzymywała się w gospodarstwach o największych dochodach przedsiębiorstwa. W gospodarstwach o małej powierzchni (do 10 ha) UR, obok wysokich nakładów pracy uprzedmiotowionej, wystąpiły wysokie nakłady pracy ludzkiej.
PL
Analizowano nakłady pracy w grupie 123 indywidualnych gospodarstw rolnych w latach 1992, 2001 i 2006. Gospodarstwa zostały zakwalifikowane do grup wielkości ekonomicznej zgodnie z podziałem stosowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Stwierdzono spadek liczby pracowników przypadających na 100 ha UR w kolejnych latach. W 1992 roku na 100 ha powierzchni UR przypadało 23 pracowników, w 2006 ich liczba spadła do 10. Jednocześnie rosła średnia wielkość ekonomiczna gospodarstw (niecałe 7 ESU w 1992 roku do 8,16 ESU w 2006 roku). Ponad dwukrotnie spadła wartość średnich nakładów pracy w badanych gospodarstwach. Stwierdzono umiarkowany związek pomiędzy wielkością ekonomiczną a nakładami pracy w badanych gospodarstwach.
EN
The research involved the analysis of labour expenditures in a group of 123 individual farms in years 1992, 2001 and 2006. The farms were qualified and divided into economic size groups according to the division used by GUS (Central Statistical Office). Drop in the number of employees per 100 ha of arable land was observed in successive years. In 1992 there were 23 workers per 100 ha of arable land area, in 2006 their number dropped to 10. At the same time, the average economic size of farms was growing (less than 7 ESU in 1992 up to 8.16 ESU in 2006). The value of average labour expenditures in the examined farms dropped more than twice. The researchers observed moderate relation between economic size and labour expenditures in the examined farms.
PL
Przedstawiono poziom wyposażenia gospodarstw rolnych w park maszynowy w zależności od ich wielkości ekonomicznej, określonej na podstawie uzyskanej wartości nadwyżki bezpośredniej. Stwierdzono, iż wzrostowi klasy wielkości ekonomicznej towarzyszył wzrost większości wskaźników techniczno-eksploatacyjnych parku maszynowego. Przeprowadzona analiza statystyczna częściowo potwierdziła statystyczną istotność różnic wartości średnich poszczególnych wskaźników w obrębie wydzielonych grup gospodarstw.
EN
The paper presents the level of machinery stock possession by farms depending on their economic size, determined on the basis of obtained direct surplus value. It was observed that most of technical and operating indexes for machinery stock increased with rising economic size class. Completed statistical analysis partially confirmed statistical significance of differences in mean values of individual indexes within separated farm groups.
PL
Przedstawiono nakłady energetyczne w 42 gospodarstwach rodzinnych pogrupowanych wg Europejskiej Jednostki Wielkości (ESU).Stwierdzono umiarkowaną zależność nakładów robocizny i pracy uprzedmiotowionej od wielkości ekonomicznej gospodarstw. Gospodarstwa o największej wielkości ekonomicznej ponoszą 3 krotnie mniejsze nakłady energetyczne niż gospodarstwa o najmniejszej wielkości ekonomicznej.
EN
Energy expenses on 42 family farms grouped according to the European Size Unit (ESU) were presented. A moderate dependence of human and machine work expenditure from the economical size of the farm. Farms with the largest economical size incur 3 times less energy expenses than a farm with the least economical size.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.