Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 216

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiedza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Nowa gospodarka to nowy ład gospodarczy, w którym ma miejsce silna koncentracja na zasobach niematerialnych, w tym wiedzy. Jest to także nowy porządek ekonomiczny trzeciej fali rozwoju społecznego, w którym decydującą rolę pełni wiedza, techniki cyfrowe, sieci i działania w czasie rzeczywistym. Kluczem do sukcesu organizacji w nowej rzeczywistości jest jakość i wiedza. Wiedza musi być ukierunkowana na jakość wyrobu, procesów, informacji i życia. Wiedza i umiejętności jej stosowania do tworzenia innowacji to podstawowe determinanty kreowania wartości. Ważne są wyróżniające kompetencje oraz stały rozwój kapitału ludzkiego. Sukces w warunkach nowej gospodarki mierzy się osiągnięciami w zarządzaniu wiedzą oraz efektami uzyskanymi w wyniku pośredniej i bezpośredniej eksploatacji własności intelektualnej. W warunkach nowej gospodarki przedsiębiorstwa powinny stosować projakościowe zarządzanie, które umożliwia efektywne prowadzenie biznesu. Wysoka jakość zarządzania stwarza warunki do wzrostu efektywności i konkurencyjności organizacji. Współczesny nurt zarządzania organizacjami oparty jest na kryterium jakości. Zarządzanie jakością to dynamiczny i innowacyjny proces, który umożliwia promocję świadomości projakościowej oraz tworzy podstawy dla stałego doskonalenia zarządzania. Skuteczność tego doskonalenia zależy od jakości wiedzy. W artykule pokazano istotę nowej gospodarki, jej założenia, elementy, uwarunkowania funkcjonowania. Wskazano na potrzebę projakościowego zarządzania w organizacjach funkcjonujących w warunkach nowej gospodarki. Podkreślono rangę zasobów niematerialnych w procesie zarządzania oraz doskonalenia organizacji. W artykule wykorzystano analizę krytyczną dostępnej literatury oraz wnioskowanie.
EN
The new economy is a new economic order in which there is a strong concentration on intangible resources, including knowledge. It is also a new economic order of the third wave of social development, in which knowledge, digital techniques, networks and real time activities play a decisive role. The key to the success of an organisation in the new reality is quality and knowledge. Knowledge must be embedded in the quality of product, processes, information and life. Knowledge and the ability to apply it to create innovations are basic determinants of value creation. Distinctive competences and continuous development of human capital are crucial. Success in the conditions of the new economy is measured by achievements in knowledge management and effects obtained as a result of direct and indirect exploitation of intellectual property. In the conditions of the new economy, enterprises should apply pro-quality management, which enables effective operation of business. High quality of management creates conditions for increasing the effectiveness and competitiveness of the organisation. Modern organisation management is based on the criterion of quality. Quality management is a dynamic and innovative process, which enables the promotion of pro-quality awareness and creates the basis for continuous improvement of management. The effectiveness of this improvement depends on the quality of knowledge. The article shows the essence of the new economy, its assumptions, elements, conditions of functioning. It indicates the need for proquality management in organizations operating in the new economy. The role of non-material resources in the process of management and improvement of the organization was emphasized. The article uses critical analysis of available literature and logical reasoning.
PL
Podmioty funkcjonujące w warunkach gospodarki opartej na wiedzy powinny zwracać uwagę na czynniki niematerialne, w tym wiedzę. Jest ona obecnie jednym z głównych zasobów organizacji, a jej skuteczne wykorzystanie przynieść może wiele korzyści. Ważne znaczenie dla wykorzystywania, rozwijania i tworzenia nowej wiedzy ma transfer wiedzy w organizacji. Pozwala on na przekazywanie wiedzy do miejsc, w których jest ona niezbędna. Transfer wiedzy nierozerwalnie łączy się z pojęciem dzielenia się wiedzą w organizacji, dzięki któremu pracownicy mogą zdobywać potrzebną wiedzę i umiejętności oraz je poszerzać i rozwijać. Celem artykułu jest wskazanie miejsca wiedzy, zarządzania wiedzą i transferu wiedzy w organizacji oraz przedstawienie wybranych wyników badań dotyczących dzielenia się wiedzą. Realizacji celu pracy posłużyła analiza literatury z zakresu zarządzania wiedzą oraz wyniki badań dotyczące transferu i dzielenia się wiedzą w organizacjach w województwie lubelskim. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej skupiono się na rozumieniu wiedzy, zarządzaniu wiedzą, gospodarce opartej na wiedzy oraz procesie transferu wiedzy i dzielenia się wiedzą w organizacji. W części empirycznej przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące możliwości dzielenia się wiedzą i zapewnianego przez organizację wsparcia dla realizacji tego procesu. Wyniki badań wskazują, że w zdecydowanej większości podmiotów tworzone są okazje i możliwości do transferu i dzielenia się wiedzą. Niestety mniej niż połowa badanych deklaruje wykorzystywanie w organizacjach narzędzi i rozwiązań wspomagających proces transferu wiedzy.
EN
Entities operating in the conditions of knowledge-based economy should pay attention to intangible factors, including knowledge. It is currently one of the main resources of the organisation, and its effective use may bring many benefits. Transfer of knowledge within an organisation is important for using, developing and creating new knowledge. It allows to transfer knowledge to places where it is necessary. Knowledge transfer is inextricably linked to the concept of knowledge sharing within an organisation, through which employees can acquire, expand and develop the necessary knowledge and skills. The aim of the article is to indicate the place of knowledge, knowledge management and knowledge transfer in an organization and to present selected research results concerning knowledge sharing. The aim of the paper was achieved by analyzing the literature on knowledge management and the results of research on knowledge transfer and sharing in organizations in the Lublin Province. The article consists of theoretical and empirical part. The theoretical part focuses on the understanding of knowledge, knowledge management, knowledge-based economy and the process of knowledge transfer and knowledge sharing in organizations. The empirical part presents selected research results concerning the possibility of knowledge sharing and the support provided by an organization for the implementation of this process. The results of the research indicate that in the vast majority of entities the opportunities and possibilities for knowledge transfer and sharing are created. Unfortunately, less than half of the respondents declare the use of tools and solutions supporting the knowledge transfer process in organisations.
EN
In the case of philosophical justifications of sustainable development it is important to work out epistemological standpoints, adequate to the problems considered in the areas of particular development concepts based on speculative, theoretical knowledge as well as on practical one related to activity and serving its purposes. Epistemology must correlate with the problems that are their material object as well as with goals and cognitive and practical tasks that they (concepts) have to deal with. The present article makes an attempt at presenting reflection on knowledge and cognition by indicating the epistemological basis of the concept of sustainable development. It will endeavor to draw attention to the need of shaping the attitude of the knowing subject, to facilitate adequate understanding of what we commonly address as sustainability and implementing the proposals of sustainable development and verification of the related sources of cognition.
PL
Dla filozoficznych uzasadnień zrównoważonego rozwoju znaczące jest wypracowywanie stanowisk epistemologicznych, adekwatnych do problemów rozpatrywanych na obszarach poszczególnych koncepcji rozwoju opartych na wiedzy teoretycznej – o charakterze spekulatywnym – i praktycznej, związanej z działaniem i jemu służącej. Epistemologia, będąc częścią każdej z koncepcji rozwoju, powinna korelować z problemami będącymi ich przedmiotem materialnym oraz ze stawianymi przed nimi (koncepcjami) celami i zadaniami poznawczymi i praktycznymi. Artykuł stanowi próbę ukazania rozważań nad wiedzą i poznaniem poprzez wskazanie epistemologicznych podstaw koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem jest natomiast zwrócenie uwagi na potrzebę ukształtowania właściwego nastawienia podmiotu poznającego, pozwalającego możliwie adekwatnie uchwycić to, co zwykliśmy nazywać zrównoważonym rozwojem, i jednocześnie wdrażającego postulaty zrównoważonego rozwoju, a ponadto weryfikacja związanych z tym źródeł poznania.
EN
Nowadays, the role of employees, especially those who have contact with clients of an enterprise, is becoming crucial for determining the opportunities for putting into effect, innovative business solutions. The challenge behind the described issue is also for the enterprise to react efficiently to unusual situations. This paper answers the question whether there are significant differences in the way employees are used as experts in unusual situations depending on how long the enterprise has been conducted its business activity. A survey in the Mix Mode Survey Design formula was conducted for this purpose. Altogether there were 260 respondents representing small and medium-sized service enterprises from the territory of Poland who participated in the research. The obtained scientific results indicate that among the surveyed respondents, there are opinions that answer the posed research question in a positive manner.
EN
Currently, the conditions enterprises are operating in are marked by considerable instability. Thus the changes they may undergo are difficult to predict. Practitioners and theoreticians of management science point to various approaches to building competitive advantage. In the past few years, the focus has been put mainly on information and knowledge. According to advocates of the knowledge management concept, knowledge is of key importance to building competitive advantage and succeeding on the market. The issues of knowledge and how it is gathered, updated and applied are not new. The challenge for contemporary entrepreneurs is, however, how to manage knowledge in global enterprises. The aim of this study is to analyse the issue of knowledge management in a company which based its development on expansion into foreign markets. The research method applied is illustrative case study, the aim of which is to show how important knowledge management is for improving the efficiency of an internationalized enterprise.
6
EN
The article presents a multi-aspect approach to the knowledge management system. Knowledge management focuses on the problem of creating and disposing of intellectual competence resources and practical skills, which are intangible assets of an enterprise. They concern different fields of science and empirical applications, and they are used to achieve a significant competitive advantage. In addition, knowledge management is focused on learning processes and improving the skills of the organization's employees, systematizing and using knowledge in business practice. Therefore, effective use of knowledge management principles can contribute to increasing the effectiveness of the company's operations and improving its competitive position. The aim of this article is to present the concept of knowledge management through a critical analysis of domestic and foreign literature on issues related to knowledge processes, approaches to knowledge management and practices. The featured problem will be presented not only from the theoretical but also the practical side. Based on surveys conducted using the survey method, the most important benefits and barriers associated with introducing the concept of knowledge management or its elements in the enterprise will be identified.
8
Content available Oparte na wiedzy
PL
W XVIII wieku Boullée stworzył nową podstawę architektury: jako prawdziwy człowiek rozsądku, zaczął od sedna sprawy, starając się wszystko spoić, tak by zjednoczyć konieczność rozumu z siłą emocji. Oświecenie nie jest jednakże pozytywizmem. W oświeconej myśli, rozum „rozświetla” rzeczy na świecie, pozwalając nam wnikliwie zrozumieć i wywoływać wszystko, co dotyczy ludzkości: zwłaszcza emocje i uczucia. Podobnie jak w przypadku Le Corbusiera, dla Boullée architektura była emocją, zdziwieniem, zaskoczeniem, poznaniem: zjawiskami, które nie pojawiły się racjonalnie, ale instynktownie i emocjonalnie. Nie odbywały się one poprzez dedukcyjne, logiczne lub „pozytywne” myślenie, ale opierały się raczej na analogicznej myśli; rozum był przy tym narzędziem wywołującym emocje przywołane zjawiskami architektonicznymi.
EN
In the 18th century Boullée provided a new foundation for architecture: he began at the root of the matter, aiming to hold everything together, as a true man of reason, to unite the necessity of reason with the power of emotion. Enlightenment is not Positivism, after all. In enlightened thought reason “Iluminates” things in the world, allowing us to deeply understand and produce all that concern humanity: emotions and feelings primarily. For Boullée, too, as for Le Corbusier, architecture was emotion, astonishment, surprise, recognition: phenomena that did not occur rationally, but instinctively and emotionally. They did not took place through deductive, logical or “positive” thinking, but were based rather on analogical thought; whereby reason was the tool that induced emotions evoked by architectural phenomena.
PL
Innowacje przedstawiono jako procesy wykorzystania systemowo integrowanych informacji i teorii z wielu dziedzin wiedzy: nauki w znaczeniu funkcjonalnym - uzyskiwanie wiedzy, technologii i inżynierii produkcji żywności, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości oraz twórczej destrukcji, w ich cyklu od powstania do zaniku. Wymienione i inne autonomiczne dziedziny wiedzy, tworząc trzeci rodzaj ich integracji (systemową), stanowią źródła procesów tworzenia innowacji, warunkujących rozwój gospodarki i cywilizacji. Cel artykułu, wyrażony w tytule, wpisuje się w nurt powyższej problematyki, w której najważniejszą rolę w rozwiązywaniu problemów wynalazczych, rozpatrywanych w oryginalnym procesowym ujęciu, przypisano umiejętności dostrzegania systemowych powiązań między dziedzinami wiedzy, ideami i koncepcjami.
EN
Innovations were presented as processes of using systemically integrated information and theories from many fields of knowledge: functional science - obtaining knowledge, technology and engineering in food production, inventiveness and innovation, entrepreneurship and creative destruction, in their cycle from creation to disappearance. These and other autonomous fields of knowledge, creating a third type of their integration (system integration), are the sources of innovation creation processes conditioning the development of the economy and civilization. The purpose of the article, expressed in the title, falls under the above-mentioned problems, in which the most important role in solving inventive problems, considered in the original process approach, was assigned the ability to see systemic connections between fields of knowledge, ideas and concepts.
EN
In the current study, the authors are interested in examining the relationship between team efficiency and supply chain management. In addition to that the mediating role of knowledge sharing is also examined. The study is of the view that the insights of human factors are vital in these areas of organizations for the effective progress of global procedure networks. If organizations are successful in creating and establishing organizational structure that is appropriate, the employees of the organization can create pleasant atmosphere to adjust, educate and achieve organizational goals. In case of failing in creating such environment, unable to make self-decisions, unpleasant work place, and affirmation result in decline in profit, high turnover of employees and dissatisfaction. The data is collected from the operation managers, production managers of manufacturing firms listed in Indonesian Stock Exchange. The results of the study have shown a great deal of agreement with our proposed hypothesis. The study which is among pioneering studies on the issue will be helpful for policy makers and managers in understanding the role of team theory in supply chain management.
PL
W przedstawionym badaniu autorzy byli zainteresowani związkiem między wydajnością zespołu a zarządzaniem łańcuchem dostaw. Oprócz tego badana była także mediacyjna rola dzielenia się wiedzą. Wynik badania wskazuje, że uwzględnienie w czynników ludzkich jest niezbędne dla skutecznego postępu globalnych sieci procedur. Jeśli organizacjom uda się stworzyć i ustanowić odpowiednią strukturę organizacyjną, pracownicy organizacji mogą stworzyć sprzyjajace warunki do dostosowania, edukacji i osiągania celów organizacyjnych. W przypadku niepowodzenia w tworzeniu takiego środowiska, niezdolności do samodzielnego podejmowania decyzji, niewłaściwej atmosfery w miejscu pracy i skutkuje spadkiem zysku, dużą rotacją pracowników i niezadowoleniem. Dane są gromadzone wśród kierowników operacyjnych, kierowników produkcji firm produkcyjnych notowanych na indonezyjskiej giełdzie papierów wartościowych. Wyniki badania wykazały dużą zgodność z proponowaną przez autorów hipotezą. Badanie to jest jednym z pionierskich badań w tym obszarze i będzie pomocne dla decydentów i menedżerów w zrozumieniu roli teorii zespołu w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
EN
The focus of this article is to explore the concept of knowledge with reference to the management of a modern enterprise. The main issues discussed were knowledge management and the knowledge-based economy. The very notion of knowledge was characterised and described from three perspectives: product, resource, limitation. The classification of knowledge was also presented with regard to the most important and most frequently cited approaches. Furthermore, the article illustrates the models of knowledge management which define a given approach to knowledge management in the enterprise.
EN
Proper, effective knowledge management is possible only through the implementation of mechanisms and systems tailored to the specifics of the company’s operations and the nature and quantity of its resources. Drawing from the experience of others is advisable, however, to some extent difficult due to the specific uniqueness of many elements of knowledge management in enterprises resulting, for example, from the size of the organization. The study attempts to identify characteristic features of the solutions used in Poland, depending on the size of the enterprise and the nature of its activities. The survey used a questionnaire, which was addressed to the representatives of the top management of 105 enterprises. Based on the obtained results, the characteristics of the identified phenomena and trends were characterized and the limitations of the conducted study were indicated.
PL
Prawidłowe, efektywne zarządzanie wiedzą możliwe jest tylko poprzez wdrożenie mechanizmów i systemów dopasowanych do specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz charakteru i ilości jego zasobów. Czerpanie z doświadczeń innych jest wskazane jednak w pewnym stopniu trudnione ze względu na specyficzną unikatowość wielu elementów zarządzania wiedzą w konkretnych przedsiębiorstwach wynikającą chociażby z wielkości organizacji. W opracowaniu podjęto próbę zidentyfikowania charakterystycznych cech rozwiązań stosowanych w realiach krajowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz charakteru jego działalności. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety, który skierowano do przedstawicieli naczelnego kierownictwa 105 przedsiębiorstw. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano charakterystyki zidentyfikowanych zjawisk i tendencji oraz wskazano ograniczenia przeprowadzonego badania.
PL
Dzieci, kobiety w wieku rozrodczym i ciężarne to trzy grupy pacjentów, które wymagają specjalnej uwagi w czasie diagnostyki rentgenowskiej. W pojęciu bezpieczeństwa radiacyjnego u kobiet w wieku rozrodczym uwzględnia się wykluczenie ciąży, ograniczenie ekspozycji na gonady oraz wykonywanie badań planowych w zakresie jamy brzusznej i miednicy w pierwszych dniach cyklu miesiączkowego. Celem pracy jest ocena wiedzy pacjentek w wieku rozrodczym na temat wybranych aspektów narażenia płodu podczas rentgenodiagnostyki klasycznej.
EN
Children, women of childbearing age, and pregnant women are three groups of patients that require special attention during X-ray diagnosis. The concept of radiation safety in women of childbearing age includes the reduction doses of ovaries, the exclusion of pregnancy as well as performing the planned examinations in the abdominal cavity and pelvis in the first days of the menstrual cycle. The aim of the study was to assess the knowledge of female patients of childbearing age about the topic of radiation exposure of the fetus in plane radiography.
EN
The article presents the results of research related to the use of ontological and design competence approaches for the development of knowledge components and their subsequent use for designing individual trajectories of engineering education. The methodology of engineering education is considered, which, together with the initiative CDIO, the project-competence model and the knowledge display in the form of ontology, can be used as the main tool for modelling the propositional presentation of thought. Within the framework of the ontological approach, a knowledge specification language has been developed, which allows modelling the ontologies of supporting concepts of the semantic context of educational resources and specifying them in the form of knowledge expressions. The introduced formalisms and rules of the language of knowledge specification give the expressions of knowledge the properties of adaptability, extensibility, easement of processing and maintenance, which is important in designing engineering education level programs. This technique was tested on the material of the famous monograph by Hassan Goma “UML. Designing real-time systems, parallel and distributed applications" for the project "Banking system of client-server type" and is used on classes. Expressions of knowledge, together with their interfaces, are knowledge components from which individual learning trajectories are constructed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z wykorzystaniem podejść kompetencyjnych ontologicznych i projektowych do opracowania komponentów wiedzy i ich późniejszego wykorzystania do projektowania indywidualnych ścieżek edukacji inżynierskiej. Rozważana jest metodologia edukacji inżynierskiej, która wraz z inicjatywą CDIO, modelem kompetencji projektowych i prezentacją wiedzy w formie ontologii, może być wykorzystana jako główne narzędzie do modelowania propozycji prezentacji myśli. W ramach podejścia ontologicznego opracowano język specyfikacji wiedzy, który pozwala modelować ontologie wspierające koncepcje semantycznego kontekstu zasobów edukacyjnych i określać je w formie wyrażeń wiedzy. Wprowadzone formalizacje i reguły języka specyfikacji wiedzy nadają wyrażeniom wiedzy właściwości adaptowalności, rozszerzalności, łatwości przetwarzania i konserwacji, co jest ważne przy projektowaniu programów inżynieryjnych. Technika ta została sprawdzona na materiale słynnej monografii Hassana Gomy “UML. Designing real-time systems, parallel and distributed applications" w projekcie "Banking system of client-server type" („System bankowy typu klient-serwer ”) i jest wykorzystywana na zajęciach. Wyrażenia wiedzy, wraz z ich interfejsami, są składnikami wiedzy, z których budowane są indywidualne ścieżki uczenia się.
PL
Nowoczesne firmy logistyczne, aby były konkurencyjne, zmuszone są poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie poprawy elastyczności i szybkiego działania. Żadna firma logistyczna nie jest w stanie funkcjonować bez ludzi, którzy są elementem rozmaitych procesów logistycznych. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące czynnika ludzkiego mającego bezpośredni wpływ na procesy logistyczne.
EN
Modern logistics companies, in order to be competitive, are forced to seek new solutions to improve flexibility and quick action. No logistics company can function without people who are part of various logistics processes. The article presents issues related to the human factor that has a direct impact on logistics processes.
PL
Zdrowie, zachowania zdrowotne i dbałość o zdrowie mężczyzn są ostatnio coraz częściej eksplorowanymi tematami, a to za sprawą niekorzystnych dla tej grupy statystyk dotyczących zachorowalności, umieralności oraz chorób przewlekłych. Mężczyźni na ogół dobrze oceniają swoje zdrowie, deklarują, że o nie dbają, a mimo to coraz częściej zapadają na schorzenia, których mogliby uniknąć stosując zasady prozdrowotnego stylu życia, w tym przede wszystkim dotyczące racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej. W artykule przedstawiono dane pochodzące z wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych z 51 mężczyznami. Z wywiadów tych wynika, że mają oni sporą wiedzę na temat zdrowia i troski o nie, ale niestety nie zawsze przekłada się to na ich zachowania zdrowotne. Mężczyźni chętnie rozmawiają na temat swojego zdrowia i wykazują zainteresowanie tą tematyką, co pozwala stwierdzić, że odpowiednio zaplanowany dla nich program edukacji zdrowotnej przyniósłby pożądane efekty w postaci większej dbałości o zdrowie.
EN
Men's health behaviors and care for health are getting more explored, due to adverse statistics on morbidity, mortality and chronic diseases for this group. Men generally assess their health well, declare that they care about it, and yet, what more often they fall ill, which they could avoid by following the principles of a healthy life. Style, including, above all, rational nutrition and physical activity. This article presents data from direct interviews with 51 men, which show that they have a lot of knowledge about health and care for it, but unfortunately it does not always transform in to their health behaviors. Men are happy to talk about their health and show interest in this subject, which allows to conclude that a properly planned health education program for them would bring the desired effects in the form of greater health care.
EN
In this article the author described the subject of building competitive advantage by modern enterprises operating in an environment dominated by globalisation, technological progress and intangible resources. To this end, the characteristics of the modern knowledge-based economy have been defined, as well as the relationship between the concepts of competition, competitiveness and competitive advantage. The main aim of the article is to identify new challenges and conditions for building competitive advantage by modern enterprises. The analysis of source materials, market observations and data from the conducted empirical survey confirmed that the main determinants of building competitive advantage, in such turbulent market conditions, is the knowledge, competence and skills of employees, who are responsible for creating and implementing new solutions.
PL
W niniejszym artykule autor podjął tematykę związaną z budową przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w środowisku zdominowanym przez globalizację, postęp technologiczny i zasoby niematerialne. W związku z tym zostały określone charakterystyczne cechy współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, a także zależności między pojęciem konkurencji, konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej. Natomiast głównym celem artykułu jest wskazanie nowych wyzwań i warunków budowania przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa. Dokonane analizy materiałów źródłowych i obserwacje rynku (prowadzone podczas realizowanych badań empirycznych) wyraźnie potwierdziły, iż głównymi determinantami budowy przewagi konkurencyjnej, w tak burzliwych warunkach rynkowych, jest wiedza oraz kompetencje i umiejętności pracowników, którzy są odpowiedzialni za kreowanie i wdrażanie nowych rozwiązań.
PL
Celem artykułu jest pokazanie istoty zarządzania wiedzą oraz wyjaśnienie innowacyjności a także ukazanie korzyści dla przedsiębiorstwa ze stosowania tych koncepcji i przedstawienie zadań dla zarządów, aby ten proces przebiegał sprawnie i skutecznie. Artykuł powstał z myślą o studentach i przedsiębiorcach z sektora MSP, aby uzmysłowić osobom zarządzającym w tych firmach, że wiedza i innowacje, w XXI wieku są źródłem sukcesu i pozwalają rozwijać się z dużą dynamiką na konkurencyjnym europejskim rynku. Dzisiaj należy opierać swoje decyzje na faktach i konkretach, a na to pozwala umiejętne zarządzanie wiedzą. Oprócz wyjaśnienia teoretycznego pojęć zarządzanie wiedzą i innowacji, zaprezentowano także wyniki badań na temat zastosowania wiedzy i innowacji w przedsiębiorstwie.
EN
Showing the being of the knowledge management and explaining is a purpose of the article innovations as well as portraying the benefit to the enterprise from applying these concepts and describing tasks for management boards so that this process proceeds efficiently and effectively. The article rose with the thought about students and entrepreneurs from the small and medium-sized business sector in order to make aware persons managing in these companies, that the knowledge and innovations, in the 21st century they are the source of the success and let develop with great dynamics on the competitive European market. Today one should base its decisions on facts and something concrete, and lets it competent knowledge management. Apart from theoretical explaining notions knowledge management and of innovation, they also presented research results about applying the knowledge and the innovation in the enterprise.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie dobrych praktyk w biznesie, które prowadzą do intensyfikacji komunikacji pomiędzy dostawcą usług a ich odbiorcą, pozwalającej na informowanie o wzajemnych potrzebach i organizowanych działaniach. Podstawą skutecznego modelu rozwoju innowacji jest wzorzec oceny technologii pozyskujący z opinii społecznej wiedzę o aktualnej potrzebie. Wdrożone w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku projekty stanowią o innowacyjności technologii z perspektywy Technology Assessment na poziomie krajowym w branży usług komunalnych, która poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej i procesy biznesowe zwiększa zdolność przedsiębiorstwa do niezakłóconego świadczenia usług.
EN
Good practice in business lead to intensification of communication between a service provider and his consumer, allowing to inform about mutual needs and organized actions. The basis of an effective innovation development model is technology assessment standard receiving knowledge on current needs from the public opinion. The projects implemented in the Sewage and Water Supply Ltd. in Rybnik, have innovative character from the perspective of Technology Assessment at national level in the utility sector, which, on the other hand, through changes in the organizational structure and business processes, improve the enterprise’s capability to provide uninterrupted services.
PL
Badania przeprowadzono wśród 108 studentów Politechniki Śląskiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania. Przedział wiekowy respondentów mieścił się między 19 a 26 rokiem życia. Zastosowano wywiad kwestionariuszowy. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny własnego stanu zdrowia studentów i częstotliwości występowania dolegliwości w układzie mięśniowo-szkieletowym. Za cel szczegółowy postawiono sobie ocenę, jakiego odcinka kręgosłupa dotyczą dolegliwości bólowe studentów i kiedy one występują. Ponadto uzyskano informację na temat wiedzy ankietowanych odnośnie zespołów bólowych kręgosłupa w społeczeństwie.
EN
The research was conducted among 108 students at the Silesian University of Technology, Faculty of Organization and Management. The age range of the respondents was between 19 and 26 years old. A questionnaire interview was used. The article presents the results of research on the students’ self-evaluation of their health status and the frequency of occurrence of ailments in the musculoskeletal system. The detailed goal is to determine which section of the spine hurts students the most and when it occurs. In addition, the awareness of the respondents about spinal pain syndrome in society was examined.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.