Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wieś
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
With the turn of the millennium, Chinese central government issued arrays of policies targeted to promote virtuous cycles of vitalization in rural areas, mitigate the socio-economic gap with urbanised regions, and face the problem of food security. The current transition is leading China to have an ever-saturated land where the boundaries between human settlements are elusive and blurred, shaping what is scholarly labelled as an urban-rural continuum. The settlement’s schemes realized over the last years, that consists of small or medium size towns as the result of natural villages relocation or new agglomerations, intercepts the call for urbanity, and its related amenities in terms of infrastructure and services – or, in aword, the desire for ahouse in the city – emerging from the marginalized rural citizens. The authors found that such controversial practices are shaping the new Chinese countryside which, conceived as aform of sustainable development by national programs, turned out to impact significantly on the people lifestyle as well as the built environment. Based on several months on-field observations and recent literature, the paper reveals atwo-fold degree of resilience: weak about the real production of space for dwelling and robust about the intangible culture composed by indigenous beliefs and symbolism entangled with the concepts of home and family.
2
Content available Polski wiejski krajobraz: więcej niż przyroda
EN
Traditional rural landscapes have long been shaped by the subsistence farming adapted to local environmental conditions (climate, soils, topography, etc.), underpinned by traditional institutions (family, parish, communal councils, the rule of land heredity, etc.), and secured by the common system of values and norms. Such biocultural complexes were providing an intrinsic network of habitats interconnected by the traditional land multiple use systems. Securing relative dynamic stability throughout centuries, the rural landscapes have become a very efficient „time capsule‟ of Europe‟s terrestrial biodiversity. At the same time, they are a living memory, a tangible footprint of the past generations, and thus, a place where a contemporary man can understand his ancestors, and rediscover the truth of himself. Alas, the progressing urbanization of societies decouples them from the landscapes of their origin. Urban dwellers eagerly get involved in conservation advocacy campaigns focused on often far-away „virgin forests‟, while their own urbia keep sprawling and consuming the rich traditional countryside. Such cultural severance threatens not only the diversity and beauty of abandoned and neglected landscapes but also our own sense of identity.
PL
Zieleń w tradycyjnej zagrodzie tak, jak w każdym innym środowisku, spełniała trzy podstawowe grupy funkcji: ochronno-techniczną, użytkową i społeczno-kulturową. Spełniała, ponieważ od końca XX w. obserwujemy zanikanie zagrody jako rozwiązania przestrzennego charakteryzującego zabudowę wsi, a za tym i zanikanie specyficznych funkcji towarzyszącej jej zieleni. Zieleń w zagrodzie, dzięki swoim wartościom użytkowym, izolacyjnym, regulacyjnym i biologicznym wywiera znaczny wpływ na warunki życia i ludzi i zwierząt. Pełniła przede wszystkim funkcję użytkową, w tym produkcyjną i ochronną. Jednak nie można nie uwzględniać jej roli społeczno-kulturalnej; przede wszystkim ozdobnej, ale też symbolicznej. Indywidualne cechy roślin użytkowanych w zagrodach znajdowały odpowiednie zastosowanie dla właściwego ich miejsca, funkcji i roli. Miały one, wywodzące się zazwyczaj z racjonalnych źródeł, określone znaczenie symboliczne, które współcześnie jest często, mniej lub bardziej świadomie, kontynuowane.
EN
Greenery in the traditional croft, as in any other environment, served three basic groups of functions, i.e. protective and technical, utilitarian as well as social and cultural. It did serve but since the late 20th century we have been observing the decline of croft as a spatial solution characterising the rural development and thus the decline of the specific functions of its accompanying greenery. Due to its utilitarian, isolating, regulating and biological properties, greenery in the croft has a considerable effect on people’s and animals’ living conditions. It primarily served the utilitarian function, which included production and protection. One must not, however, fail to take into consideration its social and cultural role, above all ornamental but also symbolic. The individual features of plants utilised at crofts found appropriate application in the right place, function and role. They had a specific symbolic meaning, which usually stemmed from rational sources and which is more or less consciously perceived even today.
PL
Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów być może uda się rozwiązać jeden z najbardziej wstydliwych, ale też dotkliwych problemów miast i wsi w Polsce, czyli bezpańskich psów oraz kotów.
PL
W ciągu 20 lat w Polsce znacząco rozbudowana została sieć kanalizacyjna. Dotyczy to przede wszystkim obszarów wiejskich. Nadal jednak konieczne są inwestycje w infrastrukturę.
EN
This paper presents the results of a short-term study into the variability of air quality corresponding to a variety of weather conditions in two observation spots differing in terms of urban development and land use character. The project reported here was conducted in the areas of housing development in the rural and urban areas during the cold season. The analysis involved 384 independent, 60-minute registrations of core air pollutants (NO2, SO2, O3 and PM10). The research applied reference methodologies applied for measurements of physical parameters. The results of the registrations were compared by application of the Common Air Quality Index (CAQI) and the results were verified and analyzed by non-parametric tests (Spearman correlation and Wilcoxon ranked pair test). Consequently, it was stated that the comparison of air quality parameters by the application of the CAQI index provides an adequate solution. It was also observed that the short-term variability of the air quality parameters in the measurement spots is strictly related with the weather conditions in a given location. It was also concluded that during the cold season, the degree of urban development of the residential areas does not have a decisive effect on the course of the profiles of the core pollutants registered during one day. As a result, it was indicated that PM10 forms the source of pollution and determines the overall air quality. The study also revealed that air quality in the inhabited rural areas does not differ much from the more populated residential area in the town.
PL
Artykuł przedstawia wyniki krótkoterminowych badań nad zmiennością jakości powietrza dla odmiennych warunków pogodowych w dwóch, różniących się stopniem zurbanizowania i sposobem użytkowania, miejscach obserwacji. Projekt badawczy przeprowadzono na obszarze osiedli mieszkalnych w mieście i na wsi w sezonie chłodnym. Przeanalizowano 384 niezależnych, 60-minutowych rejestracji wartości stężenia podstawowych zanieczyszczeń powietrza (NO2, SO2, O3 i PM10). Wykorzystano referencyjne metodyki pomiarów wielkości fizycznych. Rezultaty rejestracji porównano przy wykorzystaniu ogólnego indeksu jakości powietrza (CAQI) a następnie przeanalizowano i zweryfikowano przy użyciu testów nieparametrycznych (korelacji Spearmana i testu Wilcoxona). Stwierdzono, że porównywanie jakościowych parametrów powietrza w różnych lokalizacjach przy użyciu CAQI jest dobrym rozwiązaniem. Wykazano, że krótkotrwała zmienność aerosanitarnej jakości powietrza jest ściśle związana z panującymi warunkami pogodowymi. Stwierdzono, że w sezonie zimowym, stopień zurbanizowania terenów zamieszkałych nie ma decydującego wpływu na dobowy kształt profili stężeń podstawowych zanieczyszczeń. Wykazano, że zanieczyszczeniem ustalającym ogólną jakość powietrza jest PM10. Znaleziono, że w okresie chłodnym, jakość powietrza na zamieszkałych obszarach wsi nie jest lepsza niż na znacznie bardziej ludnym osiedlu miejskim.
7
Content available Activity of rural women as a driver of local growth
EN
The purpose of this is to address the social activities of women living in rural areas, and especially the degree to which such activities are innovative. Special attention is given to innovations designed to improve the quality of life in local communities, to identify their needs and social problems, and to make attempts to address these. Data for this study comes from in-depth interviews with women who are particularly involved in various areas of social life in their local communities.
PL
Miasta nigdy nie zerwały całkowicie z wiejskością. Już od starożytności wieś i obszary wiejskie pełniły dla mieszkańców miast funkcje rekreacyjne. Tradycyjne prace wykonywane w gospodarstwie wiejskim traktowali i traktują oni jako hobby, któremu oddają się w czasie wolnym. Różnorodne formy rekreacji w miastach czy też realizowane przez ich mieszkańców mają swoje źródło w wiejskich obrzędach i obyczajach. Rustykalną formę rekreacji w mieście stanowi ogrodnictwo miejskie. Znajdujące się w granicach miast ogrody działkowe, przydomowe i komunalne, farmy dla dzieci, uprawiane zgodnie z zasadami permakultury jadalne parki i lasy. „Wiejski” wypoczynek mieszczuchów spełniany jest też przez, coraz częściej lokalizowane wśród wielkomiejskiej zabudowy ośrodki jeździeckie, ścieżki do jazdy konnej i hotele dla koni. Rustykalna rekreacja nierzadko pozwala na integrację mieszkańców miast przez duże zaangażowanie społeczności lokalnych i działalność non-profit w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
EN
Cities have never completely gave up rusticity. From the antiquity, villages and rural areas have been performing recreational functions for urban residents. They have been treating traditional tasks carried out in farmhouses as a hobby, in which they involve in their free time. Various forms of recreation in cities or these executed by their inhabitants are rooted in the rural rites and customs. Urban gardening is a rustic form of recreation in the city. Allotment gardens, backyards, communal gardens, farms for children, edible parks and food forests, grown according to the principles of permaculture, located within cities. The „rural” leisure of city dwellers is also achieved by equestrian centres, horse riding tracks and hotels for horses, increasingly localized in the urban development. The rustic recreation often allows for the integration of urban population through the large involvement of local communities and non-profit business in the form of a public-private partnership.
PL
W celu prawidłowego ustalenia zakresu obowiązków spoczywających na poszczególnych podmiotach w kontekście Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, bardzo ważne staje się doprecyzowanie znaczenia poszczególnych pojęć, jakimi posługuje się ustawodawca.
PL
W celu prawidłowego ustalenia zakresu obowiązków, spoczywających na poszczególnych podmiotach w kontekście Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, bardzo ważne staje się doprecyzowanie znaczenia pojęć, jakimi posługuje się ustawodawca.
PL
Systemy wodociągowe niezależnie od podstawowego zadania jakim jest dostawa wody mieszkańcom dla potrzeb gospodarstw domowych, dostarczają wodę dla tzw. odbiorców dodatkowych, do których zaliczamy m.in. zakłady przemysłowe, zakłady przetwórstwa produkcji rolnej, zakłady usługowe oraz instytucje użyteczności publicznej. Liczba i rodzaj dodatkowych użytkowników wody wodociągowej powodują, że ich udział w globalnej objętości zużywanej wody jest zróżnicowany, począwszy od małego udziału, np. w miejscowościach wiejskich do wysokiego w niektórych miastach, czy wsiach o wyższym rozwoju gospodarczym. W pracy przedstawiono wyniki prowadzonych badań obejmujących okres lat 2000-2012 w zakresie liczby i rodzaju użytkowników wody, a także zmienności w globalnym jej zużyciu przez poszczególne grupy odbiorców. Badania prowadzono w wiejsko-miejskiej gminie składającej się z miasta, w którym mieszka 17 188 osób oraz ośmiu wsi zamieszkałych przez 17 013 mieszkańców. Uzyskane wyniki opracowano oddzielnie dla miasta i terenów wiejskich. W okresie badań nastąpił globalny spadek zużycia wody w mieście do 85,0 %, (średnio rocznie o 1,2%) natomiast na jednego odbiorcę do poziomu 68,7%. Na terenach wiejskich wzrosło globalne zużycie wody o 46,1%, spowodowane głównie przez wzrost liczby odbiorców wody, przy nieznacznym wzroście w pojedynczym gospodarstwie wiejskim, gdzie wzrost w okresie 13 lat wynosił 2,6%. W okresie badawczym zwiększyła się liczba zakładów usługowych w mieście o 30,3%, natomiast na terenach wiejskich o 50,8%. Zakłady usługowe w mieście zużywały średnio 17,1% wody, natomiast na wsiach tylko 6,5%.
EN
Water supply systems, regardless of their primary task of supplying water to residents for their household needs, also provide water for the so-called additional recipients which include, among others, industrial plants, agricultural production processing facilities, service facilities and public institutions. Number and type of additional tap water users cause that their share in the total amount of used water is diverse, ranging from small, e.g. in rural localities, to high in some cities or villages with higher economic development. The paper presents the results of studies conducted in the period of 2000-2012 in terms of the number and type of water recipients, as well as variability of individual groups of recipients in the total water consumption. The study was conducted in a rural-urban commune consisting of a town with 17,188 residents and eight villages inhabited by 17,013 people. The results obtained in the course of the study were elaborated separately for the town and the rural areas. During the study period there was a global decrease in water consumption in the town to 85.0%, (average annual rate of 1.2%) while per a single recipient – to a level of 68.7%. On the other hand, in rural areas the global water consumption increased by 46.1%, which was mainly caused by the increase in the number of water consumers with a slight increase in a single farmhouse, where the increase in the period of 13 years was 2.6%. Also the number of service facilities increased in the town in the study period by 30.3%, while in rural areas – by 50.8%. Service facilities in the town consumed on average 17.1% of water, while in villages – only 6.5%.
12
Content available remote A village in the park scenery
EN
This article presents a brief description of the state of research on the idea of the village in the landscape park. This concept has many features that justify its prevalence in the practical activities of spatial planning, because it can be a form of realization of the idea of sustainable development.
PL
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę stanu badań na temat idei wsi w krajobrazie parkowym. Koncepcja ta ma wiele cech, które uzasadniałyby jej rozpowszechnienie w praktycznych działaniach planistyczno-przestrzennych, bowiem może ona stanowić formę realizacji idei zrównoważonego rozwoju.
PL
Po kilku przyczynkarskich przymiarkach, obecnych w różnych tekstach, także w książkach, autor podejmuje próbę szerokiego spojrzenia na problem polskiej przestrzeni, której cechami są chaos, brzydota i nijakość. Esej nie koncentruje się wyłącznie na skutkach, szukając przyczyn i sięgając głęboko w historię kraju, w szerokim kontekście europejskim i ogólnożyciowym: społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturowym. Rozważania swe rozpoczynam od ominięcia kraju przez Rzymian, co faktycznie miało decydujący wpływ na postępującą izolację Polski od Europy, W przypadku naszych rozważań, także w istotnym sensie na naszą przestrzeń kulturową.
EN
The Romans didn’t visit us, to begin with. This essay treats about history of the Polish towns and the character of the country: the urban or the rural. The author’s ambition is to examine the problem from values perspective, not only the architectural point of view.
PL
Niniejszy artykuł to krótka refleksja nad tym, jakie obecnie są kryteria nadawania praw miejskich w Polsce oraz jakie korzyści lub straty może przynieść decyzja o zmianie statusu wsi na miasto. Podstawą tej refleksji jest przykład jednej z międzyrzeckich miejscowości, leżącej na styku województwa wielkopolskiego i lubuskiego - Pszczewa. Miała ona prawa miejskie przez ponad 650 lat, niestety straciła je po II wojnie światowej i do dziś ich nie odzyskała.
EN
This article is a short reflection on what now are the criteria the broadcasting rights of urban in Poland and what kind of benefits or losses can bring a decision of changing the status of the village to the city, made on the example of one of the Międzyrzecz towns, placed in between two provinces Wielkopolskie and Lubuskie. It had the city rights for over 750 years, unfortunately, it lost them after the Il-nd World War, and today they are not recovered.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję projektową zagospodarowania terenu zieleni gospodarstwie, które w przyszłości ma funkcjonować jako agroturystyczne. Obiekt jest usytuowany we wsi Silginy, w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas badań wykonano waloryzację dendrologiczną i inwentaryzację zieleni. W pracach projektowych uwzględniono oczekiwania właściciela gospodarstwa. Zaproponowano kompozycję w nieregularnym kształcie, o płynnych liniach oraz wykorzystano naturalne materiały, jak drewno i kamień. Koncepcja obejmuje elementy umożliwiające różne formy rekreacji: parkur do jazdy konnej, miejsce na ognisko, sad owocowy, zielnik i warzywnik, staw z drewnianym tarasem i most. Część obszaru przeznaczono na plac zabaw dla dzieci. Uzupełnieniem koncepcji jest projekt techniczny zieleni, w którym przedstawiono rozmieszczenie dobranych gatunków roślin, charakterystycznych dla obszarów wiejskich.
EN
The paper presents a design concept for developing the green areas on a farm which plans to operate agritourism in the future. The study was conducted on a farm in the village of Silginy, in the northern part of the Warmińsko-Mazurskie voivodeship. A dendrology evaluation and an inventory of existing greenery was conducted. The expectations of the farm owner were taken into account in the design. The proposed design has an irregular shape with flowing lines and uses natural materials such as wood and stone. The design concept features elements needed for different types of recreation: horse riding facilities, a bonfire pit, a fruit orchard, a vegetable and herb garden, a pond with a wooden deck and a bridge. An area was set aside as a children’s playground. The design concept includes a technical design of the vegetation to be used with species that are characteristic for rural landscapes.
16
Content available remote Heart of countryside. New public spaces of the south-west Poland
EN
Chosen projects of new public spaces show opportunities, which the Polish countryside has in the aspect of the rural planning. The question of spatial changes in villages is international. We have also examples from Western Europe, like France, Austria, and Germany, that such spaces are creating new possibilities for the revival of villages, in which they have been designed since the beginning of 1990s. An important problem is the emigration of inhabitants from rural areas into big cities, which we observe, among the others, in Portugal. The content of deliberations leans on practical solutions in a form of the design work connected with in situ inquiries and the participation of inhabitants in the planning process. The paper presents possibilities of solving the problem by designing new public open-air squares and places as an attraction for people to stay in areas, which will dispose with functional and esthetical public spaces, though of small dimensions. The participation process shall contribute to the positive perception of rural areas and to the improvement of the quality of life thanks to creation of new public spaces, because they integrate local community affecting its sense of attachment to the place.
PL
Wybrane do niniejszej prezentacji projekty ukazują szanse, jakie otwierają się przed polskimi obszarami wiejskimi w aspekcie planowania ruralistycznego. Pytanie na temat wyzwań przestrzennych w sołectwach okazuje się mieć zasięg międzynarodowy. Jesteśmy świadkami współczesnych procesów przemian w Zachodniej Europie, jak na przykład we Francji, Austrii i Niemczech. W krajach tych, od początku lat 1990. przestrzenie te tworzą nowe możliwości dla odrodzenia się wiosek, w których powstały. Ważnym problemem jest emigracja mieszkańców z terenów wiejskich do dużych miast, co obserwujemy między innymi w Portugalii. Treścią przedstawionych rozważań są praktyczne rozwiązania w postaci prac projektowych, powiązanych z badaniami in situ oraz uczestnictwem mieszkańców w procesie planistycznym. Artykuł ujawnia szanse na rozwiązanie wspomnianych trudności dzięki zaprojektowaniu nowych skwerów i placów, jako atrakcji dla ludzi, które mają ich zachęcić do pozostania w swych rodzinnych stronach, dysponujących funkcjonalnymi i estetycznymi, aczkolwiek nieznacznymi powierzchniowo, przestrzeniami publicznymi. Proces partycypacji ma przyczynić się do pozytywnego odbioru terenów wiejskich oraz do podniesienia jakości życia dzięki tworzeniu przestrzeni publicznych, tym bardziej, że integrują one lokalną społeczność, wpływając na większe poczucie powiązania z miejscem.
PL
Kapliczki i krzyże przydrożne stanowią ważny element krajobrazu kulturowego Polski. Często były stawiane w miejscach istotnych z punktu widzenia podziałów przestrzeni, upamiętniały również miejsca wydarzeń historycznych. Zazwyczaj krzyże i kapliczki stanowiły cenny dla lokalnej społeczności obiekt kultu religijnego i przestrzenny punkt orientacyjny, były otaczane troską i opieką. Przy kapliczkach i krzyżach pojawiały się drzewa pojedyncze, bądź tworzące proste układy kompozycyjne, krzewy, a także byliny i rośliny jednoroczne. Współcześnie zmieniają się formy zieleni im towarzyszące, ulega zmianie również stosunek lokalnych społeczności do tych obiektów. W badaniach prowadzonych w ostatnich latach w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajmowano się tą formą architektury sakralnej występującej w Wielkopolsce.
EN
Crosses and shrines, standing next to roads are significant element of cultural landscape of Poland. This objects were raised in places important to spatial arrangement as crossroads, village limits, founders’ plot neighborhood. Crosses and shrines were also frequently established to commemorate historical events. These objects were precious for local community as a sacred place or landmark. Next to crosses and shrines trees, ornamental shrubs, perennial and one year plants were planted. Nowadays forms of greenery accompanying sacral objects have been changed. Also its value for local communities is different now then in historical times. Department of Landscape Architecture of University of Life Sciences in Poznań performed research on crosses, shrines and accompanying greenery in Wielkopolska region and city of Poznań. The aim of research was to recognize historical, landscape and art values of crosses and shrines and present trends in its maintenance and its place in local communities life.
PL
Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju UE jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, zapoczątkowującym kompleksowe i wieloaspektowe podejście do rozwoju gospodarczego, zgodnego z oczekiwaniami społecznymi i potrzebami ekologicznymi. W celu realizacji założonych efektów, w tym realizacji celów Strategii Lizbońskiej, kolejne edycje strategii muszą być udoskonalane w celu zwiększenia efektywności i skuteczności działań w zakresie ich realizacji. Przede wszystkim muszą być dostosowane do potrzeb różnych państw członkowskich i regionów, pozbawiane aspektów apriorycznych, nierealnych, nie mogą być zbiurokratyzowane i nadmiernie rygorystyczne dla podmiotów gospodarczych, w tym rolników.
EN
The EU Sustainable Development Strategy is involved in important undertakings which is beginning in complex and multifarious approach towards economic development which fit the social and economic needs. Regarding the necessity of implementing the assumed tasks including the realization of the Lisbon Strategy for Growth & Jobs, the new editions of this strategy must be improved in order to increase efficiency and effectiveness of the strategy implementation. These new editions should be adopted the to different needs of various countries and regions. It is necessary to eliminate excessive bureaucracy and high requirements and economic units including farmers.
PL
Celem publikacji jest przedstawienie koncepcji zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną małej wsi z wykorzystaniem instalacji kogeneracyjnej i geotermalnej pompy ciepła. Prowadzono analizę pozwalającą na dobór agregatu kogeneracyjnego współpracującego z pompą ciepła w celu zaopatrzenia małej wsi w ciepło i energię elektryczną. Rozpatrzono trzy warianty (I – dwa agregaty kogeneracyjne, II – agregat kogeneracyjny wspomagany pompą ciepła, III – kotły gazowe) pokrycia zapotrzebowania na energię i dokonano analizy ekonomicznej. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy ekonomicznej dla danego przykładu można stwierdzić opłacalność stosowania układów CHP dla zasilania w energię elektryczną i ciepło, przy oddaleniu wioski od źródła energii o ok. 6 km z zastosowaniem dwóch modułów kogeneracyjnych Tedom Premi 22 SP lub o ok. 9,3 km z zastosowaniem pompy ciepła Viessmann Vitocal 300 współpracującej z agregatem kogeneracyjnym Tedom Plus 44 AP. Roczne koszty eksploatacji modłów są niższe w porównaniu z konwencjonalnym kotłem c.o. i zasilaniem w energię elektryczną z sieci. Argumenty te przemawiają za zastosowaniem kogeneracji i pompy ciepła. Rozproszona kogeneracja pozwala zaopatrywać w energię wsie, które nie mają możliwości podłączenia do centralnej sieci energetycznej, ale posiadają niewielkie źródło gazu. Pozwala to rokować rozwój tej technologii. Do używania instalacji hybrydowej konieczna jest wykwalifikowana obsługa, by instalacja ta przynosiła jak najlepsze efekty.
EN
The aim of this publication was to present the idea of a thermal and electric energy supply of a small village with the use of a cogenerative installation and a geothermal heat pump. Conducted an analysis which allows to select a cogeneration unit co-operating with the heat pump to supply the small village of heat and electricity. Considered three options (I – two cogeneration units, II – CHP unit assisted heat pump, III – gas boilers ) for demand response in energy and performed economic analysis. After conducting a preliminary economic analysis for the example it can be concluded profitability of used CHP system for electric power and heat supply, assuming the distance from the village of energy source by about 6 km from the use of two Tedom Premi 22 SP cogeneration modules or about 9.3 km using Viessmann Vitocal 300 heat pump co-operating with Tedom Plus 44 AP cogeneration unit. Annual operating costs of modules are lower compared to conventional heating boiler and the supply of electricity from the grid. These arguments militate in favor of the use of cogeneration and heat pumps. Distributed cogeneration allows to provide energy to the small villages that do not have the ability to connect to the central power grid, but have a small gas source. This permit to negotiate the development of this technology. To use the hybrid system is necessary qualified staff to bring the best results.
PL
Artykuł nawiązuje do transformacji wsi należących do gminy Środa Śląska: Ciechów, Rakoszyce i Szczepanów. Ze względu na obecność elementów infrastruktury społecznej i usług (tj.: sklepy, szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia, biblioteki) stanowią one lokalne centra w gminie Środa Śląska i rozwijają się szybciej od sąsiadujących z nimi miejscowości. Na powstanie wymienionej infrastruktury wpłynęła mająca miejsce ok. 40 lat temu transformacja wsi należących do gminy Środa Śląska, w której rolę odegrało budownictwo wielorodzinne PGR-u. Wsie Ciechów, Rakoszyce i Szczepanów oferować mogą lepsze miejsce zamieszkania za mniejsze pieniądze, umożliwiając posiadanie na własność skrawka ziemi, uniknięcie niekorzystnych zjawisk związanych z gęstością zaludnienia, intensywnością zabudowy, ujednoliceniem budownictwa, dezorganizacją urbanistyczną, a także wysoką jakość środowiska zamieszkania – bliskość przyrody, elementów infrastruktury społecznej i usług, dostępność kultury, miejsc rekreacji itp.
EN
The article refers to the transformation of the villages of Środa Śląska commune: Ciechów, Rakoszyce and Szczepanów. Due to the presence of social infrastructure and services (such as shops, schools, health care facilities, libraries) they are the centers of the commune of Środa Śląska and develop faster than their neighboring village. The creation of this infrastructure was affected by the transformation of the villages belonging to the commune of Środa Śląska, which had place about 40 years ago and in which significant role was played by multi-family housing of the state farms. The villages Ciechów, Rakoszyce and Szczepanów may offer a better place of residence for less money, allowing people to own piece of land, to avoid the disadvantageous effects of population density, building intensity, standardization of construction, urban disorganization, as well as the high quality living environment – closeness to the nature, the elements of social infrastructure and services, availability of culture services, recreation places, etc.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.