Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wideorejestrator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Cases of application of DVR for reconstruction of road accidents
EN
The article presents the theoretical assumptions of the analysis of images recorded by the video recorder in an accident. Methods shown in work [3] and in this article describe how to use the video recorded by the DVR (as well as surveillance traffic cameras) you can analyze and determine a lot of valuable information to facilitate the reconstruction of road accidents. The idea is to build a tool to support an expert in accident reconstruction, to be used in the reconstruction of recordings from recording devices.
PL
W artykule przedstawiono założenia teoretyczne analizy obrazu zarejestrowanego przez wideorejestrator podczas wypadku drogowego. Metody pokazane w pracy [3] jak i w tym artykule przedstawiają sposób w jaki można wykorzystać materiał filmowy zapisany przez wideorejestrator (a także kamery monitorujące ruch drogowy) można przeanalizować i wyznaczyć wiele cennych danych ułatwiających rekonstrukcję zdarzeń drogowych. Założeniem jest zbudowanie narzędzia wspomagającego biegłego w rekonstrukcji wypadków drogowych z możliwością wykorzystania w tej rekonstrukcji nagrań z urządzeń rejestrujących.
EN
The article presents the theoretical assumptions of the analysis of images recorded by the video recorder in an accident. The aim of the analysis is to develop a method to estimate the speed of vehicles visible on the video. Determination of speed presented in this paper is based on data from the optical system video recorder, recording speed film sequences and geometrical size of characteristic point. It has been proposed as a way of calculation that takes into account these values. It was also presented an example from research confirming the correctness of assumptions. The idea is to build a tool to support an expert in accident reconstruction, to be used in the reconstruction of recordings saved on recording devices.
PL
W artykule przedstawiono założenia teoretyczne analizy obrazu zarejestrowanego przez wideorejestrator podczas wypadku drogowego. Celem analizy jest opracowanie metody wyznaczania prędkości pojazdów widocznych na nagraniu. Wyznaczenie prędkości przedstawione w artykule opiera się na danych pochodzących z układu optycznego wideorejestratora, prędkości nagrania sekwencji filmowej oraz wielkości geometrycznej punktu charakterystycznego. Zaproponowany został także sposób obliczeń uwzględniający powyższe wielkości. Został także zaprezentowany przykład pochodzący z badań potwierdzający poprawność założeń. Założeniem jest zbudowanie narzędzia wspomagającego biegłego w rekonstrukcji wypadków drogowych z możliwością wykorzystania w tej rekonstrukcji nagrań z urządzeń rejestrujących.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia analizy scen ruchu drogowego. Jako metodę przetwarzania wstępnego w detekcji cech punktowych obiektów wykorzystano konwersję obrazu do dwuwarstwowego modelu danych. Do dwuwarstwowego modelu danych obrazu zastosowano detektory cech punktowych FAST i SUSAN. Do lokalizacji obiektów nadaje się – i jest prosta obliczeniowo – detekcja cech punktowych obiektów (przy zastosowaniu dwuwarstwowego modelu danych).
EN
The paper presents issues of road traffic scene analysis. Image conversion into the two-layer data model is used as a preliminary processing method in detection of object feature points. The feature points detectors FAST and SUSAN are applied to two-layer data model of an image. Detection of object feature points using the two-layer data model is suitable for the object location and it is computationally simple.
4
Content available remote Procedura oceny jakości obrazu z wideorejestratora samochodowego
PL
W artykule zaprezentowano wyniki prac badawczych przeprowadzonych w Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego dotyczące urządzeń do rejestrowania obrazu i dźwięku podczas nauki jazdy i egzaminowania kandydatów na kierowców kategorii B. Opisano procedurę badawczą oceny jakości obrazu pochodzącego z wideorejestratora. Celem pracy było określenie optymalnego miejsca montażu elementów urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk, ponieważ obowiązujące przepisy prawa nie określają szczegółowo wymogów funkcjonalnych i parametrów technicznych wideorejestratora. Efektem zastosowania opisanej procedury badawczej było również określenie parametrów kamer, w które powinien być wyposażony wideorejestrator oraz jakości rejestrowanego obrazu i dźwięku.
EN
The article presents the results of a study performed by the Centre for Transport Management & Telematics at the Motor Transport Institute with regard to systems recording audio&video signals during driving lessons and a driving licence test of category B driver candidates. The testing procedure was applied to the quality of image provided by the audio & video recorder. The objective of the test was to identify the best possible location for fitting the audio&video recording system since the provisions of law do not specify functional requirements and technical parameters of such video recording systems. The testing procedure allowed for defining parameters of cameras which the system should be equipped with and the quality of the recorded image & audio material.
EN
The paper presents a discussion of properties of object classification methods utilized in processing video streams from a camera. Methods based on feature extraction, model fitting and invariant determination are evaluated. Petri nets are used for modelling the processing flow. Data objects and transitions are defined which are suitable for efficient implementation in FPGA circuits. Processing characteristics and problems of the implementations are shown. An invariant based method is assessed as most suitable for application in a vehicle video detector.
PL
Artykuł przedstawia dyskusje własności metod klasyfikacji obiektów stosowanych w przetwarzaniu strumieni wideo z kamery. Omówione są metody oparte na wydzielaniu cech, dopasowaniu do modeli i wyliczaniu niezmienników. Zastosowano sieci Petri do zamodelowania przetwarzania. Zdefiniowano obiekty danych i przejścia pozwalające na sprawną implementację z użyciem układów FPGA. Przedstawiono cechy i trudności w implementacji metod. Oceniono metodę opartą na niezmiennikach, jako najbardziej przydatną dla zastosowania w wideo detektorze pojazdów.
EN
The paper presents a method of localization of licence plates in a traffic scene image. It is assumed that the input data comes from a colour camera and the results are grey scale images of isolated license plates. The method was implemented and tested. Test results confirm that it can be incorporated in a system for traffic monitoring or parking supervision.
PL
W artykule przedstawiono metodę lokalizacji tablicy rejestracyjnej z obrazu uzyskanego z wideorejestratora. Przyjęto założenie, że danymi wejściowymi, analizowanymi przez algorytm, będą kolorowe obrazy, a efektem obrazy w odcieniach szarości z wyodrębnioną tablicą rejestracyjną. Metodę zaimplementowano i przetestowano. W metodzie wykorzystano elementy logiki rozmytej. Algorytm ten ma stanowić część systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
EN
The paper proposes the image half-byte format applying to images from a road traffic data recorder. The format defines image pixel values using differences between a pixel value and a determined base value. The image half-byte representation can be further processed by appropriate methods. The paper presents also results of converting test images into the half-byte format.
PL
W artykule zaproponowano półbajtowy format obrazów zastosowany do obrazów z rejestratora danych ruchowych. Format określa wartości pikseli korzystając z różnic między wartością piksela a ustaloną wartością bazowa. Półbajtowa reprezentacja obrazu może być dalej przetwarzana przy wykorzystaniu odpowiednich metod. Przedstawiono również wyniki konwersji obrazów testowych do formatu półbajtowego.
PL
W artykule opisano przyczyny pogorszenia jakości podczas zapisu obrazu przez wideorejestrator. Przedstawiono budowę kamery i opisano jej główne elementy składowe oraz ich wpływ na jakość rejestrowanych danych. Zwrócono uwagę na geometryczne zniekształcenia obrazu powstające w układzie optycznym. Opisano rodzaje przetworników obrazu i podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na jakość zarejestrowanego obrazu mają elementy składowe wideorejestratora.
EN
This paper describes a deterioration of recording quality by the video recorder, construction of camera, its main elements and their influence on the recording quality. Paper give attention to geometrical deformation of image who are make in optical camera system. We give special attention to optical sensors who have important influence on registered movie quality. This paper made an attempt answer the question: what is the influence of components of the video recorder on registered movie quality is.
PL
W referacie omówiono problemy dotyczące rejestrowania obrazu i dźwięku podczas nauki jazdy i egzaminowania kandydatów na kierowców kategorii B. Od 10 kwietnia 2006 roku, wszystkie ośrodki, prowadzące egzaminy na prawo jazdy kategorii B, powinny mieć zamontowane w samochodach egzaminacyjnych urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk. Przepisy prawa nie określają szczegółowo wymogów funkcjonalnych i parametrów technicznych wideorejestratora, stąd dotychczas stosowane rozwiązania nie spełniają oczekiwań użytkowników. Autorzy podjęli próbę określenia parametrów kamer, ich rozmieszczenia oraz jakości rejestrowanego obrazu i dźwięku.
EN
This paper refers to some problems on digital video recording of picture and sound during driver training and examination process for obtaining driving license. Since 10 April 2006 year, all examining institutions must use video and audio recording devices. The legal regulations in force do not clearly determine the functional requirements and technical parameters for video recorders, hence the actual devices used do not meet user requirements. The authors have made an attempt to determine camera parameters, their location and quality of the sound and picture.
PL
Artykuł przedstawia raport z badań statutowych realizowanych w Zakładzie Informatyki Transportu w 2005 roku. Opisano w nim metodę zapisu i interpretacji danych o ruchu drogowym pozyskiwanych z wideorejestratora pojazdów. Zaproponowana metoda umożliwia uzyskanie spójnej reprezentacji strumienia ruchu pojazdów przenoszonych do modelu komórkowym [6] systemu sterowania ruchem drogowym. Automat komórkowy jest narzędziem do podejmowania decyzji dla sterowania ruchem pojazdów. Omówiono również ograniczenia czasowe istotne dla prawidłowego funkcjonowania systemu w trybie on-line. Jest to kolejny etap badań realizowanych w Zakładzie w dziedzinie zastosowań metod wizyjnych do opisu ruchu i pojazdów zdarzeń drogowych.
EN
The paper presents report from a status research works carried out in this year m Department of Transport Informatics. A discussed method allows registration and interpretation of traffic data acquired by video-detection techniques. The elaborated method concerns a coherent data representation obtained of traffic stream detector for a cellular modeling [6] control procedures. The cellular simulator establishes a tool for a traffic decision making algorithms. The time limitations, important for proper system functioning in the on-line mode, have also been discussed. The report shows current investigations results in field of road traffic video-detection and traffic control processes being under development this year in the Transport Informatics Department.
11
Content available remote Metoda identyfikacji znaków szczególnych pojazdów samochodowych
PL
W artykule przedstawiono metodę lokalizacji, wyodrębniania i odczytu znaków na tablicy rejestracyjnej pojazdu z obrazu uzyskanego z wideorejestratora. Przyjęto założenie, że danymi wejściowymi, analizowanymi przez algorytm, będą kolorowe obrazy, a efektem obrazy w odcieniach szarości zawierające wyodrębnioną tablicą rejestracyjną oraz znaki odczytane na tej tablicy. Znaki mogą być niewyraźne lub zakłócone. Metodę zaimplementowano i przetestowano. Algorytm ten ma stanowić część systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych wykorzystywanego m.in. do monitorowania ruchu pojazdów lub nadzorowania parkingów.
EN
The paper presents the method of localization, separation and recognition of a licence plate in an image of a traffic scene. It is assumed that the input data is an image in RGB color scale and the output data is a license plate isolated from the road scene in 256 gray scale and characters recognition. Characters may be blurred or disturbed. The method is implemented in software, tested and can be incorporated in systems for traffic monitoring or parking supervision.
PL
Zaproponowano wykorzystanie transformaty falkowej obliczanej po krzywej Hilberta, poprowadzonej na zarejestrowanym obrazie, dla kompresji danych obrazowych. Bieg krzywej grupuje lokalnie piksele obrazu wspomagając aproksymację pojazdów na obrazie. Obliczenie współczynników jednowymiarowej transformaty falkowej wymaga mniejszej o około 30% liczby operacji przetwarzania i nadaje się do implementacji z użyciem mikro-kontrolerów.
EN
An algorithm is proposed to incorporate Hilbert scan of image data and a wavelet transform, factorized into lifting steps, to process video traffic data, which is suitable for on site microcontroler implementation. Scanning an image, in space filling curve order, brings together pixels that are highly correlated. This scan - a vector of the image, represents clustered pixels, which may be more effectively transformed. Applying a 1-dimensional wavelet transform requires a smaller number of processing steps.
PL
W artykule przedstawiono ocenę przydatności fragmentacji obrazu do analizy obrazów z rejestratora danych ruchowych. Artykuł zawiera zwięzły opis metody fragmentacji obrazów cyfrowych oraz przedstawia wyniki przykładowej fragmentacji kwadratowej obrazu cyfrowego za pomocą wzorców stopnia drugiego.
EN
In the paper a usefulness appreciation of image partitioning at analysis of digital images from a road traffic data recorder has been presented. The paper contains also concise description of digital images partitioning method and presents the results of sample digital images quad partitioning using second degree templates.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.