Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wibrometr laserowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania wibrometru laserowego do wykonywania bezdotykowych pomiarów drgań pozwalających na zastosowanie go jako narzędzie do wielu aplikacji pomiarowych. Autorzy wskazali możliwości efektywnego zastosowania wibrometru laserowego w przemyśle lotniczym do celów projektowania optymalnej geometrii łopatek wirnika, badania wpływu drgań na pracę łopatek oraz w konsekwencji zwiększenia wydajności oraz niezawodności ich pracy.
EN
The article presents the possibilities of using a laser vibrometer to perform non-contact vibration measurements, allowing it to be used as a tool for many measuring applications. The authors pointed to the possibilities of effective use of a laser vibrometer in the aviation industry for the purpose of designing the optimal geometry of the rotor blades, studying the impact of vibrations on the work of the blades and, as a consequence, increasing the efficiency and reliability of their work.
PL
Artykuł prezentuje wpływ niewyrównoważenia statycznego na rejestrowane drgania poprzeczne układów wirujących. We wstępie przedstawiono problem pomiaru drgań wirnika. Następnie pokazano model pomiaru drgań giętnych z wykorzystaniem wibrometrów laserowych. Ponadto zaprezentowano użyte w obliczeniach uproszczenia i wynik ich zastosowania do analizowanego modelu. Przedstawiono również wpływ niewyrównoważenia na strukturę widmową drgań. Dalej szczegółowo opisano stanowisko badawcze wykonane w celu przeprowadzenia badań eksperymentalnych. Na koniec przedstawiono porównanie wyników modelowania oraz badań doświadczalnych. Całość została podsumowana syntetycznymi wnioskami na temat przeprowadzonych obliczeń oraz eksperymentów.
EN
The article presents the influence of static unbalance on registered transverse vibrations of vibrating systems. The introduction presents the problem of measurement of rotor vibrations. Then, there was presented a model of measurement of bending vibrations with the use of laser vibrometer. Moreover, there were presented simplifications used in calculations and the result of their implications in the analysed model. What is more, the influence of unbalance on spectral structure of vibrations was shown. Furthermore, the research station built for the purpose of experimental research was described in details. Finally, the comparison of modelling results and experimental research was presented. Everything was summed up with a complex conclusion on the calculations and experiments which were carried out.
3
Content available remote Analiza widmowa drgań korpusu pompy zębatej o zazębieniu zewnętrznym
PL
W artykule przedstawiono badania drgań korpusu prototypowej pompy zębatej opracowanej na Politechnice Wrocławskiej, przeprowadzone przy użyciu wibrometru laserowego. Przedstawiono kolejne etapy analizy danych pomiarowych, przebieg pomiarów oraz analizę otrzymanych wyników.
EN
This paper presents vibration analysis of prototype gear pump constructed in Wrocław University of Technology. Research has been performed using laser vibrometer. The following stages of measurement data analysis have been presented, measuring procedure has been described and final results have been analysed.
PL
Nowoczesne wibrometry laserowe o niespotykanej dotąd rozdzielczości, wynoszącej nawet 20pm [1], mogą znaleźć zastosowanie w badaniach właściwości cieplnych materiałów stosowanych w elektronice. Artykuł prezentuje próbę wykorzystania takiego wibrometru do wyznaczania dyfuzyjności cieplnej materiałów takich jak krzem, german i krzemogerman.
EN
Modern laser vibrometer of unprecedented resolution of even 20pm [1] may be used in studies of thermal properties of materials used in electronics. This article presents an attempt to use of such vibrometer to determine thermal diffusivity of the materials such as silicon, germanium and silicon-germanium.
PL
W artykule przedstawiono problematykę doświadczalnych badań dynamicznych mikroukładów elektromechanicznych (MEMS) na przykładzie czujnika ciśnienia. Zaprezentowano stanowisko badawcze wykorzystujące wibrometr laserowy. W związku z trudnościami wymuszania dynamicznego MEMS zaproponowano metodę wzbudzania układu za pomocą przetwornika piezoelektrycznego a następnie porównano i omówiono wyniki badań uzyskanych przy zastosowaniu różnych sygnałów wymuszających.
EN
The growth of technological capabilities in the field of manufacturing and machining of microelectromechanical systems (MEMS) results in the trend toward devices miniaturization. In many applications it is necessary to carry out experiments of MEMS (e.g. dynamic parameters identification), which in conjunction with miniature dimensions, turns out difficult [1]. Problematic is both a dynamic excitation of such structures vibrations recording. The paper presents the process and results of dynamic testing of MEMS structure using laser vibrometer. Section 2 presents test object, the pressure sensor, which was chosen due to the presence of a flexible diaphragm having a distinct form of vibration. In Section 3 the test stand, consisting of laser vibrometer, microscope, a PC with dedicated Polytec software and Signal Generator is described [3]. Due to impossibility of application of standard dynamic excitation (e.g. impact test or shaker) the piezoelectric transducer was proposed as an alternative [6]. The software enables generating both deterministic signals (e.g. Sine wave, Sweep, Square) as well as non-deterministic (Pseudo Random, Random Burst) by a signal generator coupled to the power supply. Section 4 includes the course of research and in Section 5 the comparison of test results for all applied excitation signals is presented. The summary and conclusions can be found in Section 6.
PL
Do tej pory obróbka wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną analizowana była głównie pod kątem wpływu drgań głowicy tnącej na jakość obrabianej powierzchni. Prezentowana praca jest kontynuacją dotychczasowych badań autorów nad wpływem parametrów obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na drgania głowicy tnącej. Zamieszczono wyniki analiz drgań głowicy tnącej, mierzonych wibrometrem podczas procesu obróbki strugą wodną, wykorzystując autorskie oprogramowanie realizujące transformaty Fouriera i Gabora. Analizy te pozwoliły na dokonanie szeregu spostrzeżeń, które mogą umożliwić identyfikację przyczyn drgań maszyny oraz pozwolić na wyznaczenie kierunków dalszych badań nad czynnikami bezpośrednio wpływającymi na jakość obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną.
EN
Until now, the abrasive waterjet machining has mainly been analyzed in terms of the influence of the cutter head vibration on the quality of the machined surface. This work is a continuation of previous studies, a summary of current developments in this field, while expanding them with an analysis of the factors that may cause these vibrations. Based on experimental data, the analysis was performed, which opens new possibilities to continue studies on the factors directly affecting the quality of abrasive waterjet machining.
EN
In this paper a long term observation of the technical state of building positioned in the area of coal mine exploitation is presented. The investigated structure was induced to vibrate using impact excitation. The points of excitation were located on two different pillars supporting the building. In order to extract dynamic parameters of the structure, experimental modal analysis was applied. The parameters of vibration resulting from this excitation were measured by a scanning laser vibrometer. To introduce and compare classical and operational modal analysis, piezoelectric accelerometers were additionally utilized. Moreover, to investigate and explain the changes in the state of the building a finite element model (FE) was built. The analysed building is situated on the terrain of underground coal mine exploitation so the aim of the research was not only to observe the state of the building, but also to analyse possible changes during the process of excavation and after its completion. The building was observed from 2009 to 2012. Identification of the state of building using a laser scanning vibrometer proved feasible and relevant from a practical point of view.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w trakcie długookresowej obserwacji stanu technicznego budynku. Badany budynek był pobudzany do drgań z wykorzystaniem wymuszenia impulsowego. Punkty wymuszenia zlokalizowane były na dwóch filarach podtrzymujących kondygnację budynku. Parametry drgań mierzone były z zastosowaniem skanującego wibrometru laserowego. Aby umożliwić porównanie wyników uzyskanych dla klasycznej i eksploatacyjnej analizy modalnej dodatkowo na ścianie budynku zamocowano piezoelektryczne przetworniki drgań. Ponadto, aby umożliwić diagnozę i lokalizację zmian stanu technicznego utworzony został model elementów skończonych badanego obiektu. Badany budynek położony jest na terenie, na którym prowadzona jest podziemna eksploatacja górnicza. W związku z tym celem badań było nie tylko diagnozowanie stanu technicznego budynku ale również monitorowanie wpływu eksploatacji górniczej na badaną konstrukcję. Budynek badany był w latach 2009 – 2012. Badania z wykorzystaniem wibrometrii laserowej uznano za przydatne do określania zmian stanu technicznego obiektu jak i praktycznie uzasadnione.
8
Content available remote Drgania płyty, model analityczny i weryfikacja za pomocą wibrometru laserowego
PL
W artykule przedstawiono metody wyznaczania częstości i postaci drgań. Podstawowym sposobem do wyznaczenia wibracji jest stworzenie modelu analitycznego, który, w przypadku płyty, oblicza równanie różniczkowe cząstkowe czwartego rzędu. Innym, sposobem wyznaczenia drgań jest skanowanie powierzchni wiązką lasera za pomocą wibrometru laserowego. Porównując otrzymane wyniki dla obu meto badawczych zauważa się dobrą zbieżność w wartościach częstotliwości (tzn. częstotliwości uzyskanej metodą analityczną i doświadczalną). Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z braku dokładnej informacji o wartości gęstości i module Younga stalowej płyty. Niewielki błąd potwierdza wiarygodność wibrometru laserowego jako użytecznego urządzenia do weryfikacji modelu teoretycznego oraz badania częstości drgań własnych analizowanego obiektu. Znajomość częstotliwości i postaci drgań w późniejszym etapie prac będzie wykorzystana do aktywnego sterowania wibracjami, jak również do wykrywania defektów na badanej powierzchni.
EN
Paper presents methods of determination of natural frequencies and mode shapes. Basic method is to create analytical model, which, in case of plate, calculates partial differential equation of forth order. Other method to determine vibrations is to scan surface of object with laser using laser vibrometer. Comparing results acquired with both methods one can see good correlation of frequencies (i.e. frequency calculated from analytical model and determined from experiment). Possible differences can result from lack of precise information about value of density and Young modulus of steel plate. Small error confirm reliability of laser vibrometer as a useful tool for verification of theoretical model and for study of natural frequencies and mode shapes of examined object. Knowledge of modal frequencies and mode shapes in later phases of research works will be used to actively control the vibrations as well as for detection of surface failures.
PL
W artykule przedstawiono metodę pomiaru amplitudy osiowych oscylacji narzędzi stosowanych w procesach obróbki ze wspomaganiem ultradźwiękowym. Pomiary zrealizowano za pomocą laserowego wibrometru skanującego LDV (ang. Laser Doppler Vibrometer).
EN
The article presents axial oscillations amplitude measurements of tools for ultrasonic assisted machining processes. Laser Doppler Vibrometer (LDV) is applied for these investigations.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania widma częstotliwości ultradźwiękowych oscylacji narzędzi obróbkowych stosowanych w hybrydowych procesach obróbki ubytkowej. W celu określenia widma częstotliwości zastosowano laserowy wibrometr skanujący LDV (ang. Laser Doppler Vibrometer).
EN
The methodology of ultrasonic oscillation spectrum determination for tools applied in hybrid machining processes is presented. The laser scanning vibrometer is applied in order to determine frequency spectrum.
PL
W artykule przedstawiono ideę pomiaru drgań mechanicznych z wykorzystaniem toru pomiarowego opartego o głowicę laserową. Wskazano obszar aplikacji wibrometru laserowego oraz jako przykład podano wyniki badań drgań stołu symulatora hydraulicznego. W celeu weryfikacji otrzymanych rezultatów dokonano również pomiarów z wykorzystaniem miniaturowego akcelerometru piezoelektrycznego. Po cyfrowej obróbce sygnałów pomiarowych dokonano ich porównania.
EN
The following article is devoted to the idea of measurement of mechanical vibrations as regards the usage of mensurative track based on a laser head. There is denoted the extent of an application of laser vibrometer, as well as the findings concerning the vibrations of hydraulic simulator board are presented. In order to verify the results of the research, the measurements with use of miniature piezoelectric accelerometer have been established. A comparison measurement has been drawn after a digital processing of mensurative signals.
PL
Celem badań przedstawionych w artykule było opracowanie postaci konstrukcyjnej i wykonanie urządzenia do zdalnej zmiany położenia punktu pomiarowego wibrometru laserowego PDV-100. Urządzenie umożliwia zdalne przemieszczanie wiązki pomiarowej w dowolnym kierunku i pozycjonowaniu jej w ściśle określonym punkcie pomiarowym. Rozpatrywano koncepcje z mechanizmem planetarnym, śrubowym i przekładniowym a także koncepcję bazującą na mechanizmie lustrzanym.
EN
The main goal of the research presented in this paper was to develop a device for remote positioning of measuring point during vibration measurement with laser vibrometer. Such a device should allow changing laser beam position in any direction and, then, establishing desired measuring point. Several concepts have been considered, i.e. concept basing on planetary mechanism, screw mechanism and gear mechanism. Also, mechanism involving rotational mirror has been taken into consideration. The optimal solution is discussed in details and main parameters of the built devise are depicted in the paper.
PL
Celem nadrzędnym opisywanych badań było wykonanie urządzenia do zdalnej zmiany położenia punktu pomiarowego wibrometru laserowego PDV-100. W niniejszym artykule scharakteryzowano oprogramowanie takiego urządzenia. Przedstawiono schemat blokowy oprogramowania uwypuklający jego funkcjonalność. W kolejnym kroku szczegółowo opisano wybrane opcje. Skupiono się na opcjach związanych z kalibracją urządzenia oraz opcjach pozwalających na generowanie siatki punktów pomiarowych.
EN
The main goal of the research presented in this paper was to develop a device for remote positioning of measuring point during vibration measurement with laser vibrometer. In this paper we focused on software for such a device. First, block diagram of software has been depicted. Then, selected options of the developed software have been discussed. The discussion focused on device calibration option and options allowing introducing data necessary for generating a set of measuring points.
EN
The paper aims at showing the possibilities for effective application of laser diagnostics vibrometers operational drives of electrical machines. To measure vibrations Laser Vibrometer VH-1000 is one of the few such facilities in Poland and brings a new quality and performance in vibration measurements and diagnostics of machines. Vibrometer laser provides a measurement of non-contact vibration, thus eliminating interference caused by ground sensors and high temperature measuring point. In addition, the measurement can be performed from a distance. As a vibration sensor can operate with any vibration analyzer for direct entry into the recording and analysis of the measured signal. There are a wide frequency band, allowing for vibration analysis of frequencies near zero, which gives the possibility of diagnosis for low rotor speed. Non-contact vibration measurement allows a direct measurement of shaft vibration machines, which brings new quality into the possibilities of their diagnosis. The authors describe the use of laser vibrometer in the diagnosis of low speed engines. We apply laser vibrometer diagnostics engines using vibration shaft, face the stator windings. The authors show the possibility of using laser measurement and vibration analysis of high voltage transformer and the resonant frequencies of electrical equipment. ased on the examples of laser vibrometers diagnostics of machines you can say that is a new and significantly expanding opportunities for diagnostic tool technical evaluation of electrical equipment.
EN
This paper presents results of laboratory tests that were aimed at detecting early stages of various faults in toothed wheels by measurement and analysis of transverse vibration speed of the transmission gear shafts. In experimental investigation, cracking of the root tooth and chipping of the tooth were detected. The laser vibrometer Ometron VH300+ was used for non-contact measurement of shaft transversal vibration speed. Gear vibrations were recorded in selected points of gear housing and gear shafts at different speeds and gear loads. Results were analyzed and compared but in this paper is presented only selected examples. This paper shows that on the basis of the transverse vibration speed of transmission gear shafts, it is possible to detect defects at an earlier stage than on the basis of the housing vibration accelerations. In the case of measuring gear shaft vibration velocity, the way of the signal generated by the defect of a gear wheel (or bearing) is shortened as well as the influence of composed transmittance of the bearing-gear housing system is eliminated. WV time-frequency analysis and complex continuous wavelet transformations were used for detection. The authors introduced a measure of local tooth damage, which was proportional to the size of damage. The results of research presented in this paper confirmed that the defect's measure is very sensitive to the development of teeth faults.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których celem było diagnozowanie wczesnych stadiów uszkodzeń kół zębatych przez pomiar i analizę sygnału drganiowego przekładni. Do pomiarów zastosowano wibrometr laserowy Ometron VH300+, umożliwiający bezkontaktowy pomiar prędkości drgań poprzecznych wałów przekładni. Na podstawie przedstawionych badań i analiz można stwierdzić, że połączenie zaawansowanych metod przetwarzania sygnałów prędkości drgań poprzecznych wałów zmierzonych w kierunku działania siły międzyzębnej oraz analiz jednocześnie w dziedzinach czasu i częstotliwości lub czasu i skali, umożliwiło efektywne wykrywanie różnych rodzajów uszkodzeń kół zębatych, takich jak: wykruszenie wierzchołka zęba zębnika i pęknięcie u podstawy zęba koła.
PL
W pracy przedstawiono przykład pomiaru drgań elementów korpusowych frezarki wspornikowej FYN 50 z wykorzystaniem wibrometru skanującego PSV 400 3D. System pomiarowy składał się z trzech niezależnych laserowych głowic pomiarowych. Pakiet oprogramowania umożliwia analizę zarejestrowanych danych pomiarowych w dziedzinie częstotliwości. Do wyznaczenia postaci drgań zastosowano wymuszenie w postaci impulsu o wartości 400 N realizowane za pomocą układu hydraulicznego. Przed pomiarem układ napięto wstępnie siłą 500 N. Wyniki zawierają charakterystyki widmowe oraz postacie drgań.
EN
In the paper an application of PSV – 400 system is presented. Vibrations of milling machine FYN 50, were measured. The machine tool was forced by hydraulic exciter with impulse function of about 400 N peak value. Data obtained during experiment were analyzed and results in form of FRF and animation of vibration modes for selected frequency are included.
PL
W pracy przedstawiono metody wykrywania uszkodzeń łożysk tocznych przekładni na podstawie analizy sygnału drganiowego. Pomiary drgań wykonano na stanowisku mocy krążącej. Do pomiarów wykorzystano wibrometr laserowy. Analizy sygnałów wykonano stosując doświadczalna metodę dekompozycji oraz obliczając częstotliwość chwilową sygnału na podstawie transformaty Hilberta.
EN
In the paper presents applications diagnosis rolling bearing of gearbox. Vibration measurements were made on circulating gear testing FZG by using laser vibrometer. Vibration signal was analysis by means empirical mode decomposition and instantaneous frequency.
PL
W pracy przedstawiono wyniki selekcji przestrzennej sygnału drganiowego ukierunkowanej na określenie takiego punktu i kierunku pomiarowego, w którym rejestrowany sygnał drganiowy będzie najbardziej użyteczny do diagnozowania uszkodzenia przekładni polegającego na wykruszeniu wierzchołka zęba. W warunkach laboratoryjnych przeprowadzono eksperymenty czynne polegające na pomiarach przyspieszeń i prędkości drgań wybranych punktów obudowy przekładni oraz prędkości drgań poprzecznych jej wałów. Przeprowadzone badania pozwoliły na zaproponowanie nowej miary przydatnej do wykrywania uszkodzeń kół zębatych, a wykorzystującej wyniki analizy Wignera Ville'a.
EN
This paper presents carried out laboratory tests, which were aimed at qualification such point and direction measuring, in which recorded vibration signal will be the most useful to diagnostics of early stages of the pinion tooth chipping. The vibration acceleration of gear housing and transverse vibration velocity were measured. Based on the investigation useful measure in diagnostics of pinion tooth chipping was proposed.
PL
W pracy przedstawiono metodę wykrywania częściowego wyłamania zęba kół o zazębieniu skośnym. Analizom poddawano zmierzone podczas pracy przekładni sygnały prędkości drgań poprzecznych wałów przekładni. Do pomiarów zastosowano wibrometr laserowy. Badania doświadczalne uzupełniono badaniami symulacyjnymi, w których wykorzystano zidentyfikowany model dynamiczny przekładni zębatej w układzie napędowym.
EN
The paper presents results of laboratory investigation, numerical simulation and application of time-frequency analysis (pseudo - Wigner-Ville Transform) in diagnostics of damage detecting in helical tooth gear. The laser vibrometer was used for non-contact measurement of shaft transversal vibration. Dynamical model of toothed gear working in power transmission system was used to computer simulation.
20
Content available remote Identyfikacja tłumienia w łożyskach tocznych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i eksperymentów numerycznych, których celem była identyfikacja tłumienia w łożyskach tocznych poprzez analizę sygnału prędkości drgań poprzecznych wałów przekładni zębatej. Do pomiarów zastosowano wibrometr laserowy, a w badaniach symulacyjnych wykorzystano zidentyfikowany model dynamiczny przekładni zębatej w układzie napędowym.
EN
The paper presents results of laboratory investigation and numerical simulation of rolling bearing vibration for damping identifying. The laser vibrometer was used for non-contact measurement of shaft transversal damped vibration. Dynamical model of toothed gear working in power transmission system was used to computer simulation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.