Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 151

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wibroakustyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodę identyfikacji wybranych wad powierzchni tocznej szyn takich, jak: squat, wada powierzchni tocznej i wybuksowanie, za pomocą parametrów sygnałów drganiowych. Opisano metodykę prowadzonych badań, zakres badań oraz wybór punktów pomiarowych z różnymi rodzajami wad. Przedstawiono wybrane wyniki badań drgań, wyniki analiz zarejestrowanych sygnałów dla odcinków toru z wadą oraz dla referencyjnych odcinków toru na linii kolejowej nr 213 Reda – Hel oraz linii nr 131 Chorzów Batory – Tczew. Przedstawione w artykule wyniki badań oraz wnioski potwierdzają zasadność prowadzenia dalszych badań nad wykorzystaniem zjawisk wibroakustycznych do diagnostyki szyn.
EN
The subject of the paper is an experimental study on girder-borne sound pressure emission. The sources of excitation are hammer and modal shaker. The structure researched is simply supported steel plate girder of the size: 7.95 m x 1.5 m. The study covers acceleration and sound pressure level measurements (SPL), and SPL estimation based on the accelerations measured. The correlation factor for higher estimation accuracy in lower frequency bands is proposed.
PL
Przedmiotem artykułu jest eksperymentalne badanie emisji ciśnienia akustycznego generowanego przez dźwigar blachownicowy. W badaniach jako źródło wymuszenia zastosowano młotek i wzbudnik modalny. Badana konstrukcja jest swobodnie podpartym stalowym dźwigarem blachownicowym o wymiarach: 7,95 m x 1,5 m. Badania obejmują pomiary przyspieszeń i poziomu ciśnienia akustycznego. Następnie oszacowano poziom ciśnienia akustycznego na podstawie zmierzonych przyspieszeń. Dokładność oszacowania zwiększono przyjmując współczynnik korelacji w pasmach niskich częstotliwości.
EN
In this article, the author described methods of visualizing the acoustic flow and showed how these methods can help scientists understand the complex flow of acoustic energy in a real field. A graphical method for determining the distribution of acoustic waves in a real 3D flow field will be presented. Vector imaging of acoustic events is not possible with the use of traditional metrology applied in pressure acoustics. Based on research using measurements of sound intensity and distribution of vector acoustic field by acoustic orthogonal decomposition method (SI-AOD), the article will present examples of practical applications of these analyses. The described measurement technique, including the method of graphical presentation of results, enriches the knowledge about the mechanism of the flow of acoustic energy stream in real working conditions of the source. The SI-AOD analysis system sets a milestone in the monitoring of sound landscapes and the precise finds noise sources.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję metody identyfikacji najczęściej występujących wad powierzchni tocznej szyn za pomocą sygnałów wibroakustycznych. Opisano badane wady szyn takie, jak: squat, head checking oraz wybuksowanie. Przedstawiono metodykę prowadzonych badań oraz wyniki analiz zarejestrowanych sygnałów dla warunków techniczno-eksploatacyjnych panujących na liniach kolejowych nr 213 Reda – Hel oraz nr 131 Chorzów Batory – Tczew. Wyniki badań drgań i hałasu dotyczą zarejestrowanych sygnałów dla odcinków toru z wadą oraz dla odcinków toru referencyjnego. Synteza wyników badań potwierdza zasadność rozwijania metody z wykorzystaniem sygnałów drganiowych do prowadzenia diagnostyki powierzchni tocznych szyn, jak również wskazuje na możliwość wykorzystania sygnałów wibroakustycznych do oceny innych elementów nawierzchni kolejowej.
5
Content available remote Vibroacoustic Testing of Power Transmission Units and Engines in W-3 Helicopters
EN
In today's world, more and more importance is attached to the development of methods for diagnosing technical objects. Therefore, researches at the production and operation stage of machinery and equipment become increasingly important, taking into consideration the least involvement of forces and resources in the limited time for carrying out a diagnosis. It aims primarily at increasing the level of safety concerning operating technical objects, starting with individual devices up to entire systems.
PL
Wibroakustyka cieszy się coraz większym zainteresowaniem i coraz częściej wykorzystuje się ją jako metodę diagnozowania w technice, w tym również w technice lotniczej. Zastosowanie nowych metod przetwarzania sygnałów jak również coraz czulszych czujników wibroakustycznych pozwala przypuszczać, że metody związane z analizą sygnałów wibroakustycznych będą kluczowe w wielu dziedzinach techniki. Przykładem zastosowania w praktyce diagnozowania i badania obiektu technicznego z użyciem technik wibroakustycznych jest usankcjonowane biuletynami technicznymi badanie śmigłowca W-3, który - jak pokazuje praktyka eksploatacyjna - jest konstrukcją wysoce podatną i czułą wibracyjnie. Przytoczony w artykule przykład diagnostyki śmigłowca W-3 daje obraz szerokiego zastosowania tego typu metod diagnozowania, a także rozpoczyna serię prac nad stworzeniem modelu wibracyjnego tego typu statków powietrznych.
EN
The article proposed an original way to assess the acoustic effects of road vehicles in the environment, with the use of selected methods of sound modeling and simulation. The taken solution presents a way of estimating the acoustic emission to the environment, from the exploited road vehicles, using subjective sound features. In ongoing studies, it is assumed to analyze and evaluate the sound features in the following order: source - propagation way - receiver. The distribution of these features in the time and frequency domains depends on generation, propagation and immission of acoustic energy, by the partial sources of the vehicle. The obtained information in the form of an acoustic signal can be represented by physical and subjective features of the sound. The undertaken research include the use of subjective features of sound in the assessment of acoustic effects of road vehicles exploited in the environment. The developed method was verified using modeling and simulation methods based on recorded acoustic signals in an urbanized environment.
PL
W artykule zaproponowano oryginalny sposób oceny efektów akustycznych pojazdów drogowych w środowisku, z zastosowaniem wybranych metod modelowania i symulacji dźwięku. Podejmowane rozwiązanie przedstawia sposób oszacowania emisji akustycznej do środowiska od eksploatowanych pojazdów drogowych przy wykorzystaniu subiektywnych cech dźwięku. W realizowanych badaniach zakłada się analizę i ocenę cech dźwięku w układzie: źródło-droga propagacji-odbiornik. Rozkład tych cech w dziedzinie czasu i częstotliwości uzależniony jest od generowania, propagacji i immisji energii akustycznej przez źródła cząstkowe pojazdu. Otrzymana informacja w postaci sygnału akustycznego reprezentowana może być cechami fizycznymi i cechami subiektywnymi dźwięku. Podejmowane badania obejmują sposób wykorzystania subiektywnych cech dźwięku w ocenie efektów akustycznych eksploatowanych pojazdów drogowych w środowisku. Opracowany sposób zweryfikowany został za pomocą metod modelowania i symulacji na podstawie zarejestrowanych sygnałów akustycznych w środowisku zurbanizowanym.
EN
Diagnosing machines operating under variable load requires the use of special signal analysis methods. In literature there are many methods based on synchronic analysis where vibration signal is synchronized with shaft rotation of the diagnosed machine. Varying load, however, also affects the amplitude of diagnostic parameters values. The paper deals with the problem of diagnosing machines operating under variable load. The impact of load on the diagnostics parameters values has been tested on a laboratory station. Due to varying rotational speed, the diagnostic parameters were amplitudes of orders determined by means of order analysis synchronized with the shaft rotation in the diagnosed drive unit. Examined was the impact of varying load on the diagnostics effectiveness of damage, such as incorrect motor mount (soft foot) and misalignment of shafts. Single-number statistical parameters were proposed to determine the technical condition of machines operating under variable load.
PL
Diagnozowanie maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu wymaga zastosowania specjalnych metod analizy sygnału. W literaturze znaleźć można wiele metod bazujących na analizie synchronicznej, gdzie sygnał drgań zsynchronizowany jest z obrotami diagnozowanej maszyny. Jednak zmienne obciążenie ma wpływ również na zmianę wartości amplitud parametrów diagnostycznych. Praca podejmuje problem diagnozowania maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu. Przeprowadzono badania na stanowisku laboratoryjnym wpływu obciążenia na wartości parametrów diagnostycznych. Ze względu na zmienną prędkość obrotową jako parametry diagnostyczne przyjęto wartości amplitud rzędów, wyznaczonych za pomocą analizy rzędów zsynchronizowanej z obrotami wału diagnozowanego układu napędowego. Zbadano wpływ zmiennego obciążenia na skuteczność diagnozowania uszkodzeń takich jak nieprawidłowe posadowienie silnika (soft foot) oraz niewspółosiowość wałów. Zaproponowano jednoliczbowe parametry statystyczne do określania stanu technicznego maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu.
EN
This article shows the results of the study of the characteristic frequencies of pneumatic drive equipment and its suspension bearing. The analysis approaches one of the most important requirements of the industrial sector, which seeks to be recognised by the efficiency and performance of its equipment when compared to its coming economic competitors. For data collection and we have followed the ISO 10816 standards, thus using the values of speed in RMS, aiming to reduce the masking of these signals that occurs depending on whether they are high or low frequencies. The study will respond to one of the most important requirements found in the predictive and preventive control of industrial sites. The problem of the predictive systems of maintenance of equipment with bearings lies in the number of monitoring and analysis points that generate a high cost in time and human resources. The aim will be to determine which of all the study frequencies is the most significant and in which position and measurement axis has the biggest impact. To do this, we will analyse the rotation frequency of the blowing machine, the resulting frequency of all the frequencies, the frequency of the impulsion blades and finally the frequency of the bearing. The study would be able to predict when our equipment is going to suffer a failure, reducing the control points and the cost.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań częstotliwości charakterystycznych napędu pneumatycznego i wchodzącego w jego skład łożyska zawieszenia. Analiza przybliża jedno z najważniejszych wymagań sektora przemysłowego, w którym dąży się do tego by wyróżniać się na tle konkurencji sprawnością i wydajnością urządzeń. Przy zbieraniu danych postępowaliśmy zgodnie ze normą ISO 10816, wykorzystując średnie prędkości kwadratowe, co pozwoliło zmniejszyć maskowanie sygnałów, które występuje w zależności od tego, czy mamy do czynienia z wysokimi czy niskimi częstotliwościami. Badanie stanowi odpowiedź na jeden z najważniejszych wymogów w zakresie kontroli predykcyjnej i prewencyjnej obiektów przemysłowych. Problemem systemów konserwacji predykcyjnej sprzętu, w którego skład wchodzą łożyska jest duża ilość punktów kontrolnych, które generują wysokie koszty jeśli chodzi o czas i zasoby ludzkie. Celem pracy było określenie, które ze wszystkich badanych częstotliwości są najistotniejsze oraz dla których częstotliwości pozycja i oś pomiaru mają największe znaczenie. W tym celu przeanalizowano częstotliwość obrotową analizowanej dmuchawy, częstotliwość wynikową wszystkich częstotliwości, częstotliwość łopatek oraz częstotliwość łożyska.
PL
Drgania mechaniczne niekorzystnie wpływają na organizm człowieka, a w niektórych sytuacjach mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian chorobowych. Praca operatora koparki Caterpillar 214B, o zwiększonym poziomie hałasu, powodująca coraz większe zmęczenie stała się podstawą do przeprowadzenia pomiarów i analiz, wskazujących przyczynę tego zjawiska.
EN
Mechanical vibrations influence on the human body, and in some situations can lead to irreversible disease. The opinion of the operator of the Caterpillar 214B excavator, with increased noise level at the workplace and increasing tiredness, became the basis for measurements and analyzes, indicating the main sources of vibrations and noise.
10
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania wibroakustyki w diagnostyce podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Zidentyfikowano korelacje występujące pomiędzy zapisem wibroakustycznym, a charakterystyką czasów własnych, a także zaprezentowano przebiegi wibroakustyczne zarejestrowane podczas pracy różnych typów podobciążeniowych przełączników zaczepów.
EN
This paper shows possibilities of vibroacoustic measurement application for diagnosis of on-load tap charger. Correlations between vibroacoustic characteristics and winding resistance measurements has been identified. Vibroacoustic characteristics recorded during the work of different types of on-load tap changers has been also presented.
PL
Ważnym, z punktu widzenia diagnostyki wibroakustycznej, jest możliwość zastosowania metod redukcji w procesie identyfikacji uszkodzeń. Powszechnie stosowana metoda redukcji statycznej Guyana daje wyniki poprawne tylko dla częstotliwości bliskiej zeru, stąd w pracy sprawdzono możliwość zastosowania innych metod redukcji (m.in. statycznej i dynamicznej metody IRS, metod iteracyjnych, ekwiwalentnych) w identyfikacji uszkodzeń wielokrotnych konstrukcji na podstawie własności dynamicznych obiektu. Obiektem badań, dla którego zweryfikowano model matematyczny identyfikacji poprzez eksperyment cyfrowy, jest uproszczony model konstrukcji wsporczej napowietrznej linii elektroenergetycznej, charakteryzujący się złożoną geometrią i dużą liczbą nieznanych parametrów, szczególnie w stosunku do liczby wirtualnych punktów pomiarowych.
EN
It is important from the point of view of vibroacoustic diagnostics to be able to apply reduction methods in the damage identification process. The commonly used Guyan static reduction method gives correct results only for near-zero frequencies, hence in this paper the possibility of using other reduction methods (e.g. static and dynamic IRS method, iterative methods, equivalent method) in the multiple damage identification, based on dynamic properties of an object were tested. The research object, for which the mathematical model of identification process was verified by numerical experiment, is a simplified model of the supporting structure of the overhead power line, characterized by complex geometry and a large number of unknown parameters, especially in relation to the number of virtual measurement points.
12
Content available Advanced gas turbines health monitoring systems
EN
An overview of science papers in the field of machine diagnosis has exposed increasing efforts in developing accurate and reliable engine health monitoring systems. Attempts have been made in both diagnostics and prediction of system faults. Essential limitations of the standard monitoring system are discussed in this paper as well as arguments for implementation of the Advanced Gas Turbine Health Monitoring Systems. Examples of implementation are discussed and a comparison between “Enhanced Arrangement” and “Standard Arrangements” is carried out. The individual system components are implemented today using very different methods. Performance degradation of gas turbines is described here with an approach of Condition Based Maintenance and it was shown how the classification method can help to improve equipment operation. The review of signal processing methods was carried out to present strengths and shortcomings of individual methods.
PL
Przegląd literatury w dziedzinie diagnostyki maszyn wykazuje duże zainteresowanie środowiska naukowego opracowaniem niezawodnych i precyzyjnych metod oceny stanu technicznego napędów turbinowych. Prace te mają najczęściej na celu opracowanie systemów służących do bieżącej diagnostyki uszkodzeń pojawiających się podczas pracy jak i prognozowania przyszłych defektów. W artykule przeprowadzono ocenę najczęściej stosowanych metod diagnostycznych jak również omówiono zastosowanie „Zaawansowanego systemu monitorowania stanu technicznego turbin gazowych”. Przedstawione zostało porównanie standardowego i zaawansowanego układu diagnostyczno-sterującego. Indywidualne metody diagnostyczne zostały opisane wraz z przykładami zastosowania. Wykazano, że spadek sprawności turbiny gazowej jest ściśle związany z jej stanem technicznym, który może być stale monitorowany. Oceniono również wpływ metod klasyfikacji uszkodzeń na wykrywalność stopnia degradacji.
EN
Vibrations are most often measured using ceramic piezoelectric sensors - accelerometers. The accelerometer uses a piezoelectric effect to measure the dynamic acceleration of its housing. They are mounted directly on the measuring system (moving or rotating, such as gearboxes, rotating blades, turbine engines or bearings). This is not their only use, because they can also be used in shock measurements, such as NCAP in the field of automotive safety or diagnostics (unfortunately they have lower accuracy than low-frequency LDV). The main advantage of using a piezoelectric accelerometer is its linearity in a wide range frequency and a huge range of work dynamics. Engine vibration measurements are usually made at different points of the engine to be independent of each other. The engine block is a characteristic measuring point because it is best available. Accelerometers are assembled by glue, screwing or magnetic connection. The obtained vibroacoustic signal is most often analyzed using Fourier analysis. The following article presents another possibility of on-line analysis: short-term wavelet analysis "on-line".
PL
Wibracje są najczęściej mierzone za pomocą ceramicznych czujników piezoelektrycznych - akcelerometrów. Akcelerometr wykorzystuje efekt piezoelektryczny do pomiaru dynamicznego przyspieszenia jego obudowy. Są to przetworniki montowane bezpośrednio na układzie mierzonym (poruszającym się lub obracających, takich jak skrzynie biegów, wirujące łopaty, silniki turbinowe lub łożyska). To nie jest ich jedyne zastosowanie, ponieważ można je również stosować w pomiarach wstrząsów, takich jak NCAP w zakresie bezpieczeństwa w motoryzacji lub w diagnostyce (niestety mają mniejszą dokładność niż LDV w przypadku niskich częstotliwości) Główną zaletą zastosowania akcelerometru piezoelektrycznego jest jego liniowość w szerokim zakresie częstotliwości i ogromny zakres dynamiki pracy. Pomiary wibracji silnika są zwykle wykonywane w różnych punktach silnika, aby były niezależne od siebie. Charakterystycznym punktem pomiarowym jest blok silnika, ponieważ jest najlepiej dostępny. Akcelerometry montuje się poprzez klej, przykręcenie bądź połączenie magnetyczne. Otrzymany sygnał wibroakustyczny jest najczęściej analizowany z wykorzystaniem analizy Fouriera. Poniższy artykuł przedstawia inną możliwość analizy „on–line”: krótkoczasową analizę falkową „on-line”.
EN
A small-size stand for vibroacoustic and durability testing of rolling bearings is presented in this paper. Main purposes and motivations for building this stand were not only to assist research and development works but also to familiarize students with techniques and methods of rolling bearings diagnosing as well as to improve their skills of assessment of rolling bearings technical condition. The project assumptions of the stand, mechanical construction and architecture of data acquisition and analysis system (hardware and software) are described in this paper. Finally there are conclusions about stand’s capabilities included.
15
Content available remote Komfort wibracyjny ludzi przebywających w budynkach
PL
W artykule przedstawiono problem szkodliwości drgań i ich wpływ na ludzki organizm. Wymieniono wymagania prawne w zakresie ochrony człowieka przed drganiami, a także metody zabezpieczenia budynków przed drganiami.
EN
The article presents the issue of harmfulness of vibrations and their effect on the human body. Legal requirements are enumerated for protecting humans against vibrations and securing buildings accordingly.
16
EN
Toothed gears constitute the necessary elements of power transmission systems. They are applied as stationary devices in drive systems of road vehicles, ships and crafts as well as airplanes and helicopters. One of the problems related to the toothed gears usage is the determination of their technical state or its evolutions. Assuming that the gear slippage velocity is attributed to vibrations and noises generated by cooperating toothed wheels, the application of a simple cooperation model of rolled wheels of skew teeth is proposed for the analysis of the mesh evolution influence on the gear dynamics. In addition, an example of utilising an ordinary coherence function for investigating evolutionary mesh changes related to the effects impossible to be described by means of the simple kinematic model is presented.
PL
Analiza drgań to bardzo często wykorzystywana metoda wykrywania usterek podzespołów mechanicznych maszyn elektrycznych. Wymaga ona posiadania pewnej wiedzy zarówno o samej metodzie, jak i o budowie maszyny.
PL
W artykule przedstawiono wstępną koncepcję możliwości wykorzystania zjawisk wibroakustycznych w celu oceny stanu powierzchni tocznych szyn. Scharakteryzowano metodykę, zakres badań oraz wybór punktów lokalizacyjnych. Badania wstępne obejmowały pomiary drgań i hałasu na referencyjnym odcinku toru oraz na odcinku toru z wadą squat. Pomiary przeprowadzono na dwóch liniach kolejowych nr 213 Reda – Hel oraz 131 Chorzów Batory – Tczew. W artykule zawarto wyniki z przeprowadzonych pomiarów oraz wstępne wnioski potwierdzające zasadność prowadzenia dalszych badań zjawisk wibroakustycznych.
EN
The article presents an initial concept of using vibroacoustic phenomena in order to assess the rolling surfaces condition of rails. In this paper the methodology and the scope of the research are described. The preliminary studies included vibration and noise measurements on a reference track and track with a squat defect. Measurements were carried out on two railway lines No. 213 Reda - Hel and No. 131 Chorzów Batory - Tczew. The results of the measurements and preliminary conclusions are presented that confirm the effectiveness of conducting further research on vibroacoustic phenomena.
EN
The article presents the results of a laboratory gear stage with regard to deepening its consumption. In addition, the study looked at the construction of the transmission gearbox of a military helicopter, according to the basic kinematic results of the analysis of vibroacoustic signals, in order to determine the diagnostic criteria for the assessment of the technical condition of a military helicopter’s transmission gearbox.
EN
The paper presents an example of transformer tested with complementary tests methods: Frequency Response Analysis and Vibroacoustic Measurement. Methods applied together allow for higher quality of mechanical condition of transformer active part assessment. Presented results show that in some cases application of only one method would be completely misleading. In discussed example a construction of radiators is a source of unexpected vibroacoustic response.
PL
W artykule przedstawiono przykład transformatora poddanego badaniom komplementarnymi metodami FRA (analiza odpowiedzi częstotliwościowej) i VM (pomiar wibroakustyczny). Zastosowanie obu metod do wspólnej diagnostyki pozwala na zwiększenie trafności oceny stanu mechanicznego części aktywnej transformatora. Przedstawione wyniki wskazują, iż stosowanie tylko jednej z metod może prowadzić do błędów. W omawianym przypadku radiatory są źródłem nieoczekiwanej odpowiedzi wibroakustycznej.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.