Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiadukt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono przykłady trzech obiektów mostowych: mostu drogowego, mostu kolejowego oraz wiaduktu kolejowego, w których zastosowano nietypowe zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. Opisano schematy statyczne zastosowanych układów oraz zasady pracy poszczególnych elementów zabezpieczeń konstrukcji. Omówiono wady i zalety takich rozwiązań.
EN
The paper presents examples of three bridge structures: a road bridge, a railway bridge and a railway viaduct, in which atypical protections for mining exploitation were used. Static diagrams of the systems used and the principles of operation of individual structural protection elements were described. The pros and cons of such solutions were discussed.
PL
W ramach rozbudowy Traktu św. Wojciecha w Gdańsku zbudowano nowy wiadukt o trzech stalowych dźwigarach łukowych, rozpiętości 104 m, do których są podwieszone pomosty (osobne pod każdą z jezdni), składające się ze stalowych rusztów zespolonych z żelbetową płytą pomostu. Taka konstrukcja wiaduktu pozwala na etapowanie jego budowy.
PL
W 2016 roku rozpoczęła się długo oczekiwana budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój, czyli w ciągu „zakopianki”. Najdłuższym i najbardziej eksponowanym obiektem realizowanym w ramach tej inwestycji jest zlokalizowany w pobliżu miejscowości Skomielna Biała obiekt nr 21. Wiadukt jest łatwo rozpoznawalny, ponieważ jego konstrukcja niosąca jest oparta na trzech filarach o charakterystycznym kształcie litery Y. Niweleta drogi S7 jest w tym miejscu wyniesiona prawie 50 m nad istniejącym terenem, dzięki czemu obiekt efektownie wpisuje się w górski krajobraz.
EN
Bridge no. 21 is the longest (992 m) and highest (about 50 m above ground level) viaduct along the constructed S7 express road Lubień – Rabka-Zdrój. The paper presents a description of the chosen aspects of its design regarding its architecture, fitting in the surrounding area and construction technology. The main spans of the viaduct of a span of 140 m were built using cantilever concreting without the use of temporary supports. For this purpose, pillars with the characteristic „Y” shape were used, which are rigidly connected to the carrying structure. The remaining part of the structure was completed using the „span by span” technology. The viaduct’s supports were founded on large-diameter piles based on hard rock.
4
Content available remote Wybrane rozwiązania konstrukcyjne obiektów mostowych
5
Content available remote Dwa lata po katastrofie : nowy wiadukt w dolinie Polcevera będzie bezpieczny
PL
14 sierpnia 2018 r. we włoskim mieście Genua zawalił się wiadukt autostradowy. Przez długi czas w całej Europie trwała dyskusja na temat bezpieczeństwa obiektów mostowych, tymczasem Włosi musieli szybko podjąć wyzwanie i zbudować nową przeprawę. Tym razem przede wszystkim postanowili zadbać o bezpieczeństwo.
PL
Spośród około 30 000 obiektów mostowych wchodzących w skład infrastruktury drogowej w Polsce około 8% stanowią obiekty wykonane ze stali. Dominują konstrukcje betonowe, których udział wynosi około 87% [1]. Wśród konstrukcji stalowych znaczną liczbę stanowią obiekty w wieku dochodzącym do 100 lat, występujące jako wiadukty o małej i średniej rozpiętości. Są to obiekty wykonywane jako nitowane, w których ze stali konstruowane są również podpory pośrednie. W artykule przedstawiono analizę stanu technicznego dla jednego z takich obiektów oraz propozycję naprawy i wzmocnienia.
EN
Among 30,000 bridge structures forming the road infrastructure in Poland approximately 8% are made of steel. Concrete structures prevail, with the share of approximately 87% [1]. Structures aged up to 100 years – short and medium span viaducts – account for a significant number among steel structures. They are designed as riveted structures in which also intermediate supports are made of steel. The article presents an analysis of the technical condition of one of such structures as well as the proposal of its repair and reinforcement.
PL
W artykule poddano analizie dwie możliwe przyczyny zarysowania konstrukcji sprężonej nad podporą pośrednią w dwuprzęsłowej belce sprężonej: momenty wzbudzone i nierównomierne osiadanie podpór. W przykładowym przęśle wiaduktu drogowego okazało się, że wartość momentów wzbudzonych była ponad trzykrotnie większa od momentu do sprężenia. Obliczona różnica osiadania pomiędzy przyczółkami a filarem wynosiła ponad 1,5 cm. Generuje to dodatkowy moment zginający, powodujący rozciąganie dolnych włókien belki nad filarem. Jeśli wymienione skutki sprężenia i nierównomiernego osiadania podpór nie były uwzględnione na etapie projektowania, mogły w konsekwencji doprowadzić do zarysowania dolnej krawędzi belki przęsła, która nominalnie jest ściskana.
EN
In the paper the authors present an analysis of two possible causes of cracking in a two-span continuous road viaduct: secondary moments and irregular settlement. In the presented example the value of secondary moments was over three times higher than the value of moments resulting from prestress. The calculated difference in settlement between the abutment and the pillar reached over 1,5 cm. That causes an additional bending moment, which is responsible for tension in the bottom part of the beam near the intermediate support. If those effects where not considered properly during the design stage, they may have led to cracking in the part of the structure, which is nominally in compression.
PL
Przedstawiono podstawowe informacje na temat stali odpornej na korozję, w tym scharakteryzowano gatunki stosowane w technice i inżynierii mostowej. Przedstawiono historię stali trudno rdzewiejącej jako materiału, z którego wykonano ustroje nośne obiektów mostowych, takich jak kładki dla pieszych, mosty czy wiadukty. Omówiono szerzej kilka z nich, podając szczegółowe informacje na temat zastosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.
EN
The basic information on corrosion-resistant steel, focusing on grades commonly used in bridge engineering is provided. It includes the history of difficult-to-rust steel as material employed to construct load-bearing elements of bridges carrying pedestrian, road or rail traffic. Examples of bridges are discussed to illustrate various material and design solutions.
PL
Mosty kolei dużych prędkości to konstrukcje o bardzo wysokich wymaganiach w odniesieniu do sztywności, nośności i stabilności dynamicznej. Jednocześnie muszą być trwałe i charakteryzować się niskimi kosztami utrzymania, a także smukłe i estetyczne oraz dopasowane do otoczenia. Aby spełnić te wymagania, w ostatniej dekadzie w Niemczech opracowano i zbudowano nowe półintegralne i integralne mosty betonowe. Omówiono rozwój takich konstrukcji w Niemczech, a także technologię ich budowy. Przedstawiono także kierunki rozwoju w tej dziedzinie.
EN
High speed railway bridges (HSRB) are structures with extremely high requirements for stiffness, load bearing capacity and dynamic stability. At the same time, they have to be durable and require low maintenance costs. Additionally, they also need to be slender and aesthetic and fit to their environment. To meet all this requirements, a new generation of semi-integral and integral concrete bridges was developed and built during the last decade in Germany. In this contribution, the development of HSRB in Germany is firstly be introduced. Subsequently, this new generation of bridges is thoroughly discussed. Finally, this paper concludes with a short summary about the current situation and future trend of HSR bridges.
11
Content available remote Nowe znaki drogowe obowiązujące dla kierowców ciężkich pojazdów wojskowych
PL
Od dwóch lat na polskich drogach pojawiają się nowe, nietypowe znaki dorgowe (w kolorze czarno-żółtym). Obowiązują one tylko kierowców prowadących ciężkie pojazdy wojskowe. Mają one pomóc w czasie przemieszczania się ich po drogach krajowych, informując operatorów o klasie obciążenia mostu, a także skrajni szerokości i wysokości wiaduktu lub mostu. Przeważnie są one ustawiane w pobliżu baz wojskowych, poligonów czy stacji załadowczo-wyładowczych kolei. Umieszczane są one na terytorium całego kraju na okres prowadzania większych ćwiczeń wojskowych z żołnierzami sojuszniczych i partnerskich państw. W sumie znaków tych jest siedem i są oznaczone symbolem „W”.
EN
For two years, new, unusual road signs have appeared on Polish roads (in black and yellow). They only apply to drivers who drive heavy military vehicles. They are to help while traveling on national roads, informing operators about the load class of the bridge, as well as gauge of the width and height of the overpass or bridge. They are usually placed near military bases, polygons or loading and unloading stations. They are placed on the territory of the whole country, for the period of conducting major military exercises with soldiers of allied and partner
EN
Summary. This research is an attempt to compare engineering solutions for traffic intersections from a planning viewpoint. In this research, various solutions have been discussed for traffic intersections (traffic light, roundabout, underpass and overpass). The research highlighted the importance of each of these solutions in urban environments and clarified all variables related to the pros, cons, costs, capacity and environmental compatibility of each of these solutions with the surrounding urban environment. Weights were developed for all these variables, then correlation was determined using the linear regression method. The analysis of statistical results shows that the creation of underpasses often achieves most of the designated goals when compared to other solutions, despite some technical difficulties and high construction costs.
PL
Artykuł opisuje zastosowanie systemu optemBLOK na skrzyżowaniach dwupoziomowych w ramach inwestycji Przebudowa linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa Wschodnia – Działdowo – Gdynia.
PL
Energopol, Generalny Wykonawca obwodnicy Wałcza, powierzył firmie BBR Polska, poza wykonaniem sprężenia, także realizację nasuwania podłużnego estakady E-2. W artykule przedstawiono szczegóły dotyczące technologii nasuwania oraz organizacji prac budowlanych.
PL
Przestawiono aktualny stan techniczny wiaduktów oraz proponowane warianty dalszego postępowania, tj. podjęcia decyzji o remoncie lub wymianie konstrukcji.
EN
Current technical behavior of viaducts is presented. The proposal of rehabilitation or removal of the structure is also given.
PL
Przedstawiono wybrane aspekty obliczeniowe i konstrukcyjne związane z dopuszczeniem sprężenia częściowego i zarysowania w konstrukcjach mostowych. Na przykładzie wiaduktu drogowego przeanalizowano, jakie skutki powoduje zastosowanie sprężenia częściowego w kontekście wymiarowania przęseł na podstawie normy PN-S-10042:1991, nawiązując do niektórych wymagań PN-EN. Przykład oraz przyjęte założenia zostały celowo tak dobrane, aby uwidocznić problemy, jakie pojawiają się w projektowaniu obiektów sprężonych częściowo.
EN
The paper presents selected calculation and construction problems related to the partially prestressed concrete bridges. Using an example of a simply supported superstructure of road overpass, an analysis of the effects of its partial compression is performed based on being yet in the use PN-S-10042:1991 standard and referring also to some PN-EN requirements. Based on the calculation analysis of the chosen bridge structure, some more general conclusion are formulated concerning the design procedure of partially prestressed concrete bridges. According to the author’s opinion, the above type of prestressing is not technically and economically recommended taking into account the current state of the standard requirements.
PL
Południowa obwodnica Poznania stanowi fragment autostrady A2 od węzła Poznań Zachód do węzła Poznań Wschód. Autostradą A2 pomiędzy tymi węzłami w ciągu doby porusza się ponad 45 tys. pojazdów, a z trasy między Komornikami a Luboniem korzysta przeszło 60 tys. pojazdów w ciągu doby. Wkrótce, wiosną 2019 r. ma się rozpocząć rozbudowa części południowej obwodnicy Poznania. Półtora roku potrwa poszerzenie autostrady A2 o trzeci pas ruchu na najbardziej ruchliwym odcinku. Warto przyjrzeć się przy okazji konstrukcji i stanowi technicznemu obiektów mostowych nad autostradą, których obecność jest poważnym problemem przy poszerzaniu autostrady. Przedmiotem zainteresowania autorów są wiadukty nad autostradą w węźle Krzesiny. Stan techniczny wiaduktów jest odpowiedni na podstawie wizji lokalnej wykonanej w kwietniu 2018 r. W pracy przywołano parametry techniczne wiaduktów celem uzasadnienia podanych wskazówek dotyczących projektowania podobnych obiektów w przyszłości. W szczególności chodzi o większą skrajnię pod wiaduktami, większą długość i szerokość samych wiaduktów oraz właściwe rozmieszczanie podpór z myślą o przyszłej, nieuchronnej rozbudowie i remontach.
EN
The south ring of Poznań constitutes a part of the motorway A2 between the intersections Poznań-West and Poznań-Krzesiny. The motorway A2 is always busy around Poznań: between these two intersections more than 45 000 vehicles drive throughout the day and night, and between the intersections Komorniki and Luboń, which is a part of the previous ones, even more ─ over 60 000 vehicles. Since November 2017 a speed limit of 120 km/h is in force on the south ring and also overtaking by lorries is prohibited there. Within a short time, in the spring of 2019 an upgrade of the south ring of Poznań is to begin. The upgrade will consist in extending the motorway A2 by the third traffic lanes within a year and half. On this occasion it is worthy to look at the construction and the current technical state of the bridge structures over the motorway, whose technical (geometrical) parameters are a source of serious problems for its upgrading. The subject of our interest are the overpasses over the motorway at the intersection Poznań-Krzesiny. After a local inspection in April 2018 we can say that both the overpasses are in a good technical condition. The aim of our analysis of the technical parameters of the overpasses is to present some hints about the design of similar structural objects in the future. In particular, it is about a wider space under overpasses, greater length and width of the overpasses themselves and better placement of their supports, accounting for the unavoidable upgrading in the future.
PL
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. [1] ma już ponad 10 lat. Od tamtej pory w zakresie jakości przygotowywania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zmieniło się bardzo dużo, jednakże z punktu widzenia producenta prefabrykatów mostowych nadal wiele zapisów musi zostać poprawionych.
EN
The Regulation of the Minister of Infrastructure of 2 September 2004 [1] has been in force for more than 10 years. Since then, much has changed in terms of the quality of the development of technical specifications for the completion and acceptance of construction works, but from the point of view of a manufacturer of bridge prefabricated elements still many provisions should be revised. The main issues are the lack of detailed adaptation of the specifications to a specific task, referring to non-binding norms or combining the so-called ‘old standards’ with harmonized standards. Sometimes, the authors of the specification expose their ignorance of the production process, certification rules, and currently available building materials. The lack of proper specificity and groundless regulations negatively affect the entire construction process by increasing the laboriousness of a contractor and a manufacturer and generating unnecessary additional costs (e.g. of additional concrete tests). It is hoped that each subsequent year of the Regulation’ duration will have a positive impact on the content of STWiOR (Specifications for Work Completion and Acceptance).
PL
Przedmiotowa konstrukcja nowego wiaduktu została zaprojektowana wg nowej, pierwszy raz zastosowanej koncepcji konstrukcji zespolonej. Konstrukcja jest zwiastunem nowej generacji obiektów z belkami zespolonymi, w których włącza się betonowe części przekroju zespolonego do przenoszenia siły poprzecznej. Jednocześnie stanowi krok w kierunku nowego systemu prefabrykatów zespolonych do budowy przęseł o rozpiętościach od około 30 m do nieco ponad 40 m.
EN
A new technology for a medium-span composite bridge is presented. It was applied for the first time for the construction of a new viaduct within the national road no 22 over the railway line near Elbląg in Poland. Prefabricated composite beams without upper steel flange using MCL composite dowels were used for 38-meter-long spans of the road bridge. In particular, a steel web is used for the field sections, a concrete web is applied for the support sections and a shear connection is dedicated basically to the compressed zone of the composite section. This is an example of a new generation of composite bridges.
PL
W artykule przedstawiono sposób identyfikacji zbioru punktów odniesienia w geodezyjnej sieci pomiarowo-kontrolnej. Punkty zakwalifikowane do takiego zbioru powinny zachowywać wzajemną stałość w czasie trwania pomiarów. Zaproponowany w artykule sposób identyfikacji punktów wzajemnie stałych wykorzystuje sieć neuronową typu Hopfielda. Sieć stanowi układ dynamiczny, który ulega relaksacji do stanu stabilnego o minimalnej energii w punkcie zwanym atraktorem. W prezentowanej pracy liczba ewolucji czasowych wzorców (zmian różnic wysokości) w dążeniu do odpowiedniego atraktora z uwzględnieniem analizy wartości wykładników Lapunowa, wykorzystana została do oceny stabilności punktów odniesienia sieci pomiarowo-kontrolnej przeznaczonej do badań deformacji konstrukcji przęsła mostowego pod wpływem obciążenia.
EN
The article presents a method of identifying a set of reference points in a geodesic measurement and control network. The points approved for such set should remain reciprocally stable throughout the measurements. A procedure is proposed for identifying reciprocally fixed points, involving a Hopfield network, which is a type of neural network. It is a dynamical system approaching relaxation at a minimum energy point called an attractor. In the presented paper, the number of time evolutions of the patterns (altitude difference variations) approaching the relevant attractor, accounting for Lyapunov exponents, is used to determine the stability of the reference points within a measurement and control network used in testing bridge span structure deformation under a load.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.