Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wheel set
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this article, the results of wear tests of a push fit joint operating in rotational bending conditions have been presented. The assumed operation conditions were similar to those for a real rail vehicle wheel set. Samples made of uncoated C45 steel and those in which shafts were covered with a CrN+a-C:H:W coating were analysed. The push fit joint was loaded with 550 N, and it completed 8x106 cycles. Following wear tests, the macroscopic and microscopic observations of the shaft top layer were conducted to determine the intensity of fretting wear development. The former demonstrated that, in the case of uncoated shafts, wear occurs on either side of the joint, in the form of a maximum 2 mm wide ring. The use of protective coatings significantly reduced damage to the shaft top layer. Traces of fretting wear occur occasionally at the shaft circumference and affect small areas. The microscopic observations and EDS analysis of the chemical composition of the areas affected by fretting demonstrated mainly wear in the form of the build-up of material originating from, first of all, the shearing of sleeve top layer micro-irregularities that underwent plastic deformation and then oxidation.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań zużyciowych połączenia wciskowego pracującego w warunkach zginania obrotowego. Przyjęte warunki pracy zbliżone były do warunków pracy rzeczywistego zestawu kołowego pojazdów szynowych. Analizie poddano próbki wykonane ze stali C45 bez powłoki oraz próbki, w których wały pokryto powłoką CrN+a-C:H:W. Połączenie wciskowe obciążone zostało siłą 550N i wykonało 8x106 cykli. Po badaniach zużyciowych przeprowadzono obserwacje makroskopowe i mikroskopowe warstwy wierzchniej wałów w celu określenia intensywności rozwoju zużycia frettingowego. Te pierwsze wykazały, że w przypadku wałów bez powłoki zużycie występuje po obu stronach połączenia w postaci pierścienia o maksymalnej szerokości 2 mm. Zastosowanie powłok ochronnych zdecydowanie zmniejszyło uszkodzenia warstwy wierzchniej wałów. Ślady zużycia frettingowego występują sporadycznie na obwodzie wałka i zajmują niewielkie obszary. Obserwacje mikroskopowe oraz analiza EDS składu chemicznego obszarów zajętych przez zjawisko frettingu wykazały w głównej mierze zużycie w postaci nalepów materiału pochodzącego przede wszystkim ze ścinania mikronierówności warstwy wierzchniej tulei, które uległy deformacjom plastycznym, a następnie utlenieniu.
EN
The tests were conducted on a wheel/axle press-fit joint model, which consisted of a shaft and a sleeve. Macrographic observations were demonstrated fretting wear on the shaft surface with and without coatings. In the case of the uncoated shaft, wear around the entire circumference of the axle seat was visible in the form of a peculiar ring of a specific width. The coated shaft surface was distinguished by a considerably smaller number of visible traces of wear. Wear was observed around the entire circumference of the axle seat, was spaced at random, and insignificantly sized areas each time. Micrographic observations with the use of a scanning microscope demonstrated that fretting was primarily comprised of the build-up of the material from both surfaces joined together. In addition to the build-up, surface micro-abrasion, micropits and microcracks are observed, albeit to a lesser extent.
PL
Badania wykonano na modelu połączenia wtłaczanego koło–oś, który składał się z wału i tulei. Przeprowadzone badania makrograficzne wykazały występowanie zużycia frettingowego na powierzchni wału bez powłok i z powłokami. W przypadku wału bez powłoki zużycie widoczne jest na całym obwodzie podpiaście w postaci charakterystycznego pierścienia o określonej szerokości. Powierzchnia wałów z powłoką charakteryzowała się znacznie mniejszą ilością widocznych śladów zużycia. Zużycie obserwowane jest na całym obwodzie podpiaścia rozmieszczone jest losowo i za każdym razem zajmuje niewielkie powierzchnie. Badania mikrograficzne z użyciem mikroskopu skaningowego wykazały, że na zjawisko frettingu składają się przede wszystkim nalepy materiału pochodzące z obu łączonych powierzchni. Obserwuje się także mikrowytarcia powierzchni, mikrowżery i mikropęknięcia.
3
Content available remote Contribution to modern methods of wheelset guidance
EN
The article presents an analysis of the impact between longitudinal stiffness of a railroad car bogie primary suspension to its running behavior and wear of wheels. The study are based on computer simulations. The main aim on presented studies is to compare different type of primary suspension longitudinal stiffness. Authors checked: critical speed, safety against derailment on curved track and level of wheels wear. Observation of forces between wheel and rail are used to assess the running behavior. Summary considers directions of new elements that can be used in primary suspension of railroad cars.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu parametrów prowadzenia zestawów kołowych na właściwości biegowe pojazdu szynowego i zużycie powierzchni tocznych kół w oparciu o symulację komputerową. Celem omawianych badań jest porównanie wpływu danego typu prowadzenia zestawu kołowego na spokojność biegu oraz radialne ustawianie się zestawu kołowego w łuku torowym przy maksymalnej prędkości. Przyjęte scenariusze badawcze zawierają wyznaczenie prędkości krytycznej na prostym odcinku toru oraz sprawdzenie bezpieczeństwa przejazdu przez łuk toru. Oszacowano wartości wskaźnika zużycia powierzchni tocznych kół analizowanych rozwiązań konstrukcyjnych podczas przejazdów po łukach torowych. W podsumowaniu wskazano kierunki rozwoju systemów prowadzenia zestawów kołowych.
4
Content available remote Problemy w pomiarach średnicy na okręgu tocznym zestawów kołowych
PL
Dla bezpieczeństwa oraz prawidłowej eksploatacji taboru kolejowego kluczowe znaczenie ma średnica bieżni kół tocznych. W praktyce taki pomiar jest utrudniony i może być obarczony dużym błędem wynikającym np. z uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania. Niniejszy artykuł pokazuje problemy spotykane podczas praktycznej realizacji takich pomiarów.
EN
For safety and proper operation of rolling stock essential meaning has a diameter of the track wheels. In practice, such a measurement is difficult and It may be saddled with a big mistake eg. from damage caused by use. This article highlights the problems encountered in the practical implementation of such measures.
EN
The article presents studies whose aim is to use such technologies of improving surface layer of a wheel seat that would eliminate fretting wear. The studies were carried out on a simplified physical model of an actual connection between the wheel and the axle of a wheel set with a self-acting wheel track change. The results of carried out wear studies show that fretting wear development can be successfully limited when metallic coating in the form of molybdenizing is used. Carried out studies indicate that such a solution can be fully used in actual exploitation.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono badania mające na celu zastosowanie takich technologii ulepszania warstwy wierzchniej podpiaścia zestawu kołowego, które eliminowałoby zużycie frettingowe. Badania zostały przeprowadzone na uproszczonym modelu fizycznym rzeczywistego połączenia koła i osi zestawu kołowego z samoczynną zmianą rozstawu kół. Wyniki przeprowadzonych badań zużyciowych wskazują, że obróbką skutecznie ograniczająca rozwój zużycia frettingowego może być zastosowanie powłoki metalicznej w postaci molibdenowania. Przeprowadzone badania wskazują na pełną możliwość zastosowania tego rozwiązania w rzeczywistej eksploatacji.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
1235--1250, CD
PL
Praca dotyczy podstawowych aspektów zużycia wybranych elementów zestawu kołowego pojazdów szynowych. W pracy zamieszczono ogólną definicję zużycia i uszkodzenia elementów maszyn oraz przedstawiono klasyfikację zużycia ze względu na wiodące (dominujące) procesy zużycia, obserwowane w praktyce. Wyniki analizy eksploatacyjnej badań wiodących procesów zużycia zestawów kołowych pojazdów szynowych udokumentowano w odpowiedniej graficznej formie i obrazowej wizualizacji wybranych procesów zużycia. Przedstawione materiały, stanowią kompendium wiedzy z zakresu studium eksploatacyjnego badania zużycia zestawów kołowych pojazdów szynowych.
EN
The work concerns the fundamental aspects of wear of selected elements wheelset rail vehicles. The paper presents a general definition of wear and damage of machine parts and presents the classification of wear due to the leading (dominant) wear processes observed in practice. The results of the analysis of operational research, leading the processes wear of wheel sets of rail vehicles, documented in the appropriate form and pictorial graphic visualization of selected processes of wear. The materials are a compendium of knowledge in the field of operational research study wear of wheel sets of rail vehicles.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych związanych z oceną wybranych środków smarnych pod kątem ich wpływu na inicjację i intensywność rozwoju zużycia frettingowego wstępującego w połączeniu obrotowym wałek–tuleja.
EN
Complex physicochemical phenomena occurring at the interface between associated surfaces and the impact of a large number of factors makes the development of fretting wear mechanism difficult to describe and it has not received a clear definition in publications. The paper presents the results of model tests related to the evaluation of selected lubricants related to their impact on the initiation and intensity fretting wear development in a friction par axle-sleeve.
8
Content available In-service analysis of tram wheel set life
EN
The paper presents some results of in-service tests on tram wheel set life. The measurements of wheel rim undercut and wear on the rolling diameter of tram wheel set wheels are a data base for calculating tram rolling wheel life in two aspects: wheel operation conditions and materials from which the wheels were made.
PL
Praca zawiera wybrane wyniki eksploatacyjnych badań trwałości zestawów kołowych tramwaju. Wyniki pomiarów podcięcia obrzeża kół oraz zużycia na średnicy tocznej kół zestawów kołowych tramwaju stanowią, między innymi, bazę danych służącą do przeprowadzenia obliczeń trwałości koła tocznego tramwaju w dwóch aspektach: warunków pracy koła oraz materiałów, z których te koła wykonano.
PL
W opracowaniu przedstawiono metody oceny jakości systemów powłokowych ochrony powierzchniowej, kompleksową metodykę badań oraz wyniki badań jakości technologicznej kolejowych zestawów kołowych realizowanych w wytwórni zestawów kołowych BONATRANS GROUP a.s. w Boguminie. Przeprowadzone badania jakości technologicznej elementów zestawów kołowych potwierdziły pozytywny wpływ wybranych powłok ochrony powierzchniowej na jakość użytkową kolejowych zestawów kołowych.
EN
In the paper the methods for quality evaluation of surface protection paint coating systems, the complex research methodology as well as the quality investigation results of railway wheel set production technology quality carried out in Wheel Set Factory BONATRANS GROUP a.s., Bohumin were presented. The quality investigations of the railway wheel set element production technology proved a positive influence of the selected surface protection paint coatings on the functional quality of railway wheel sets.
10
Content available remote Problems of computer-aided technical state evaluation of rail-vehicle wheel sets
EN
This article presents issues related to the construction of a computer-aided system evaluation of the technical condition of rail-vehicle wheel sets. Physical features which make a diagnostic feature vector are discussed and classified in the paper. This vector may be used for the identification of a vehicle condition state. Examples of formulas for distinguishing the classes of the technical states of rail-vehicles based on the evaluation of the thickness of a rim and the thickness and height of a wheel flange have been specified. The article also presents the guidelines for building a database for the computer-aided evaluation system of wheel sets.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z budową systemu wspomaganej komputerowo oceny stanu technicznego zestawów kołowych pojazdów szynowych. Cechy fizykalne tworzące wektor cech diagnostycznych można wykorzystać do identyfikacji stanu technicznego pojazdu. Na podstawie ocen przykładowych cech określono formuły pozwalające na wyodrębnienie klas stanów technicznych pojazdów szynowych. Przedstawiono również wytyczne do budowy bazy danych dla wspomaganego komputerowo systemu oceny stanu technicznego zestawów kołowych.
EN
The article presents review of methods and devices for track measurement of rail vehicles in aspect of diagnostics and safety of use. Currently used solutions do not enable effective "on-line" measurement of mileage by wheelsets and vehicles' axles in rail vehicles without electric power supply such as goods wagons and cisterns. Those solutions have limited functionality and have to use additional power supply (accumulators, generators, etc.) which significantly increase exploitation costs. A telemetric system for monitoring of wheelsets' mileage as well as of their bearing temperature, based on original solution of odometer installed on the set's grease-box, was suggested in the research. The odometer is powered from an independent source of energy generated through magnetic induction by coil and neodymium magnets. Reading of collected data is done with the help of a PDA equipped with an RFID reader as well as wired and wireless interfaces for data transmission to telemetric system and GPS.
PL
Artykuł dotyczy przeglądu badań związanych z oceną stanu technicznego toru i pojazdu szynowego na podstawie pomiaru sił, przyspieszeń i temperatury na korpusach łożysk zastawów kołowych. Podano wstępną propozycja klasyfikacji stanu toru opartą na jakości oddziaływania pojazdu szynowego z torem.
EN
Paper deals with overview of investigation concerning the evaluation of technical state of track and rail vehicles on basis measured forces, acceleration and temperature on bearings of wheel sets. The preliminary classification of the track states based on the quality of track/ rail vehicle interaction is proposed.
PL
Praca dotyczy problemu diagnostyki zestawów kołowych pojazdów szynowych. W artykule przedstawiono zbiory cech mierzonych podczas badań diagnostycznych zestawu kołowego, które są podstawą oceny jego stanu technicznego. Wartości te tworzą wektor cech diagnostycznych, który może być wykorzystany podczas identyfikacji stanu technicznego pojazdu. W tym celu, w artykule wyszczególniono wartości graniczne tych cech, a także ograniczenia dotyczące użytkowania oraz odnoszące się do działań, które należy wykonać w systemie obsługi, w razie przekroczenia tych wartości. Umożliwia to identyfikację stanów technicznych pojazdów szynowych w trakcie eksploatacji. Tego typu relacje pomiędzy wartościami cech diagnostycznych i ograniczeniami mogą być wykorzystane do automatyzacji procesu formułowania diagnozy stanu technicznego pojazdu szynowego.
EN
The paper deals with the problem of diagnostics of vehicle wheel sets. In the article, a diagnostic of set features, which are measured during diagnostic tests were presented. It is a basis for the technical condition evaluation of the vehicle wheel set. Values measured in these tests create the diagnostic features vector, which could be used for identification technical condition of a vehicle. For this, border values of these features and limitations for vehicle use as well as for kinds of working indispensable for realisation in the service system were also specified in the paper. The research makes identification of the technical conditions of rail vehicles for technical operation possible. This type of relationships between diagnostic features and limitations can be used for automation of the formulation processes of the diagnosis of rail vehicle technical condition.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu azotowania powierzchni wałka na rozwój zużycia frettingowego w połączeniu wciskowym. Badania zostały przeprowadzone na modelu połączenia koło-oś zestawu kołowego. Badania wykazały, że zastosowanie azotowania w znacznym stopniu ogranicza rozwój zużycia frettingowego w połączeniu wciskowym.
EN
The paper presents the results of research into the influence of a shaft surface nitriding process on the development of clamped joint fretting wear. Research was conducted on a model of a wheel-axle clamped joint of the railway wheel set. As the tests showed, the nitriding process limits the development of clamped joint fretting wear to a considerable degree.
EN
The paper deals with the mathematical modelling and the computer simulation of vibrations of a two-axle railway vehicle bogie. The excitation caused by track irregularities is supposed. The modelling is based on the system decomposition into three subsystems - two individual wheelset drives including the mass of the rails, viscoelastic properties of the track ballast and the bogie frame coupled with a half of a car body. To model couplings among subsystems are applied Lagrange's equations and adhesion forces at contact patches between rails and wheels were modelled using the Kalker's theory. Vertical and lateral rails' irregularities are expressed by deviations in the form of functions of the distance measured along the track. The computer simulation of the bogie vibrations is applied to a particular railway vehicle bogie with two individual wheelset drives.
PL
Zestaw kołowy jako jeden z najważniejszych elementów pojazdu szynowego powinien charakteryzować się dużą trwałością. Pomimo obostrzonych warunków, jakie należy spełnić podczas produkcji, a następnie podczas przeglądów, zdarzają się różne uszkodzenia zestawów kołowych. Jednym z takich uszkodzeń jest zużycie frettingowe występujące na powierzchni współpracujących elementów poddanych przemieszczeniom oscylacyjnym o małej amplitudzie. W celu ograniczenia rozwoju tego zużycia stosuje się wiele zabiegów technologicznych osi, zwiększając jej twardość powierzchni. Jednym z takich procesów może być hartowanie powierzchniowe. W artykule przedstawiono wpływ hartowania powierzchniowego na rozwój zużycia frettingowego w połączeniu wtłaczanym.
EN
Wheel set which is the one of the most important elements of the vehicle track and should be characterized by great durability. Different damage of wheel sets happen in spite of conditions tightened up which should comply during the production and next during reviews. A fretting wear is one of damage to wheel sets, occurring on the surface of cooperating elements, subjected to oscillatory relocation about the small amplitude. In order to curb of development of this wear is applying chain of technological treatments of axle is abiding increasing its hardness of surface. Surface hardening can be one of such processes. An influence of surface hardening on the development of the fretting wear in joint crammed wheel-axle was presented in the article.
PL
W opracowaniu dokonano charakterystyki procesu kulowania jako metody obróbki powierzchniowej, zwiększającej jakość technologiczną zestawów kołowych pojazdów szynowych. Przedstawiono również wyników badań autorów dotyczące kompleksowej charakterystyki warstwy wierzchniej stali P40 w wybranym wariancie kulowania, a także zastosowania procesu kulowania do zwiększenia jakości technologicznej zestawów kołowych.
EN
The work is a description of the shot peening process as a method of surface treatment that improves quality of rail vehicle wheel sets. The results of the author's investigation concerning a complex description of P40 steel in a selected variant of shot peening are presented. The investigation is a result of the author's dealing with an application of the shot peening process to improve the quality of wheel sets.
PL
W niniejszym artykule dokonano charakterystyki procesu kulowania, jako metody obróbki powierzchniowej możliwej do stosowania w technologii zestawów kołowych pojazdów szynowych. Przedstawiono również wyniki badań przeprowadzonych przez autora dotyczące kompleksowej charakterystyki warstwy wierzchniej stali P40 w wybranym wariancie kulowania oraz wyniki badań autorów [17-18] dotyczące zastosowania procesu kulowania do obróbki kół zestawów kołowych.
EN
The characterization of shot peening process as a method of surface treatment to apply in the production technology of rail vehicle wheel sets has been carried out The results of the author's investigations aimed in the complex characterization of P40 steel in selected type of shot peening were presented. The investigation results of the authors [17-18] concerning (he application of shot peening process in the wheel sets working were presented as well.
PL
Zestawy kołowe w nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajach wymagają częstej kontroli, ponieważ należą one do tych elementów, które decydują w największym stopniu o bezpieczeństwie eksploatowanego pojazdu i jednocześnie podlegają największym obciążeniom. Skonstruowanie i zainstalowanie w zajezdniach specjalistycznego stanowiska do bezstykowego pomiaru parametrów geometrycznych układów jezdnych zastąpi dotychczasowy, ręczny pomiar kół suwmiarkami.
EN
Wheels sets in modern, low-floor trams need regular control because they belong to a kind of elements that have the biggest impact for safety of used vehicle and also need to stand high weigh per axle. Constructing and installing special work centers in depots for measuring non-contactable geometric parameters of wheels systems will replace the present method of wheels measurement by means of a caliper.
20
Content available remote Projektowanie kół kolejowych zestawów kołowych
PL
Kolejowy zestaw kołowy to element konstrukcyjny mający bezpośredni wpływ nie tylko na ruch pojazdu, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo pasażerów. Dlatego oś i koło oraz zestaw kołowy jako całość muszą mieć zapewnioną dostateczną wytrzymałość w wymaganym okresie eksploatacji. Obecnie spotykane postacie konstrukcyjne tych elementów są wynikiem nałożenia się doświadczeń eksploatacyjnych i technologii wykonania a w ostatnim okresie także wyników analiz numerycznych wykorzystywanych przy ich projektowaniu. Przy obecnym poziomie techniki i wiedzy proces projektowania można znacznie uprościć, stosując komputerowe symulacje oparte na metodzie elementów skończonych (MES).
EN
Railway wheel set is the structural element having direct influence not only on the vehicle traffic, but first of all on the passengers security. For this reason axis and wheel as well as wheel set as a whole must have ensured/secured a sufficient strength in the required period of exploitation. Presently appareancing constructional forms of these components are the result of the interfering of exploitional experiences and technologies of the realization and in the last period also the results of the numeric analysis using in their planning. On the present level of technology and knowledge the planning process can be considerable simplified, using computer-simulations, which are based on the method of the finite elements (MES).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.