Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wermikompost
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wzrasta. Wynika to ze względów środowiskowych, obawy przed wyczerpaniem zasobów paliw kopalnych oraz polskich i unijnych uwarunkowań prawnych. Przykładem rośliny uprawianej na biomasę jest słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.), potocznie nazywany topinamburem. Obok znaczenia energetycznego, ma on także wiele innych zastosowań, po których funkcjonowaniu mogą pojawić się w środowisku odpady organiczne. Celem pracy było określenie wybranych cech procesu wermikompostowania resztek topinamburu. Z udziałem dżdżownic Dendrobaena veneta wermikompostowano resztki topinamburu i resztki topinamburu zmieszane z obornikiem bydlęcym. Określono cechy uzyskanych wermikompostów.
EN
An interest in renewable energy sources is increasing. This is mainly for environmental reasons, anxiety about exhaustion of fossil fuel resources, as well as Polish and EU legal conditions. An example of plant grown for biomass is Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), commonly known as topinambur. Apart from its energetic values, it has a wide range of other applications, on using which, some organic waste may appear in the environment. The objective of the work was to determine the selected properties of vermicomposting process of topinambur. Topinambur residues, as well as topinambur residues mixed with cattle manure were vermicomposted together with the participation of Dendrobaena veneta earthworms. The characteristics of the obtained vermicomposts were determined.
2
Content available Wermikompostowanie osadów ściekowych
PL
Wermikompostowanie osadów ściekowych prowadzi się w celu ich stabilizacji oraz wytworzenia produktu stosowanego do celów przyrodniczych. Z tego względu osady poddawane wermikompostowaniu powinny zawierać wysoki udział materii organicznej oraz być wolne od zanieczyszczeń mikrobiologicznych, i posiadać mały ładunek metali ciężkich. Dlatego najczęściej proces wermikompostowania prowadzi się w małych oczyszczalniach ścieków. Zastosowanie nawozowe wermikompostów dostarcza roślinom wielu składników odżywczych, polepsza właściwości fizyczne gleby oraz stopień jej nawożenia. Dodatkowo, ważne makroelementy obecne w osadach ściekowych stają się po procesie lepiej przyswajalne przez rośliny. W pracy opisano proces wermikompostowania osadów ściekowych, wady i zalety oraz możliwości dalszego wykorzystania wermikompostu.
EN
Vermicomposting process is carried out for stabilize of sewage sludge and production fertilizer for natural purposed. For this reason, vermicomposted sewage sludge should contain a high content of organic matter and to be free from microbiological and heavy metals contamination. Therefore, the most common process of vermicomposting is popular in small waste-water treatment plants. The usage of vermicomposted sewage sludge can supply nutrients to plants and also improve soil physical conditions and fertility. During vermicomposting, important macronutrients, present in the sewage sludge, are converted into the forms that are more available to plants. This paper describes the technology of vermicomposting of sewage sludge, the advantages and disadvantages of the process and directions for use of vermicompost.
EN
The efficiencies of a natural fertilizer called Vermicompost and especially its leachate labelled as worm tea or Vermesfluid are studied herein. Vermicompost is an organic fertilizer originating in the earthworms’ digestive systems. The substances and nutrients contained in the vermicompost are recovered in a liquid form and this leachate is used for crop-spraying. Within the research, the leachate was applied in field experiments to increase the yields of two potato varieties and the results were contrasted with the check samples. The data acquired in the course of the experiments point at the positive effects of the stimulator on the potato yields, especially in terms of higher total yields of tubers and yields of market size tubers.
PL
W niniejszym artykule badamy wydajność nawozu o nazwie Vermicompost, w szczególności skupiając się na jego odciekach z takimi nazwami firmowymi jak Worm Tea czy Vermesfluid. Vermicompost to organiczny nawóz pochodzący z układu pokarmowego dżdżownic. Substancje i wartości odżywcze zawarte w vermicompost zostają odzyskane w postaci płynu i jako odciek stosowane są jako spryskiwacz. W obrębie badań odciek został zastosowany na eksperymentalnych polach w celu zwiększenia plonów dwóch rodzajów ziemniaków, po czym wyniki zostały skonfrontowane z próbami kontrolnymi. Wyniki otrzymane w trakcie badań wykazują pozytywny wpływ środka na plony ziemniaków, w szczególności w znaczeniu zwiększonych plonów i plonów ziemniaków standardowego rozmiaru.
PL
Celem pracy było zbadanie zdolności do kumulacji metali ciężkich przez dżdżownice przetwarzające osady ściekowe i określenie czynników wpływających na ten efekt. Zbadano zawartość metali ciężkich w osadach surowych, wermikompostach i dżdżownicach. Stwierdzono, że podczas procesu wermikompostowania osadów ściekowych zwiększa się w nich udział metali ciężkich. Prawdopodobnie wynika to ze zmniejszania masy przetwarzanych osadów, mimo dodawania materiału roślinnego w trakcie procesu. Dżdżownice kumulowały większe ilości metali, w porównaniu z podłożem. Na kumulację metali przez dżdżownice ma wpływ ich zawartość ogólna w podłożu, odczyn pH i udział substancji organicznej w osadach.
EN
The aim of this study was to analyzed the ability to accumulate heavy metals in the earthworms of sewage sludge treating and to determine the factors influencing the effect. The contents of heavy metals in raw sewage sludge, vermicomposts, earthworms and coprolite were analyzed. It was found that content of heavy metals in vermicompost during the process was increased. Probably this is due to the weight reduction of treated sludges, although the additive of plant material. Earthworms accumulated a higher content of heavy metals as compared with the ground (vermicompost). On the metals accumulation effect in earthworms bodies influenced the content of metals, organic matter and pH of sewage sludge.
EN
Vermicomposting of livestock manure and organic kitchen refuse is a possible way of utilizing this type of waste. The study was designed to assess the impact of saponin extract on the characteristics of the earthworm Eisenia fetida used for vermicomposting of swine manure with added organic kitchen refuse and cellulose, as well as its effect on the chemical composition of the produced vermicomposts. During the study, extract of Quillaja saponaria added to the waste did not affect the size and mass of the population or reproduction of the earthworms, yet it adversely modified the mass of adult specimens. The vermicomposts obtained had varied composition. Significant differences were shown in the contents of sodium, calcium, copper and zinc.
PL
Wermikompostowanie odchodów zwierzęcych i organicznych odpadów kuchennych stanowi jeden ze sposobów ich utylizacji. Celem badań było określenie wpływu ekstraktu saponinowego na cechy dżdżownic E. fetida użytych do wermikompostowania obornika od trzody chlewnej z dodatkiem organicznych odpadów kuchennych i celulozy oraz na skład chemiczny wyprodukowanych wermikompostów. W okresie prowadzonych badań, ekstrakt z Quillaja saponaria dodany do odpadów nie wpłynął na liczebność, masę populacji i rozmnażanie dżdżownic, ale modyfikował niekorzystnie masę osobników dojrzałych. Skład uzyskanych wermikompostów był zróżnicowany. Istotne różnice wykazano w zawartości sodu, wapnia, miedzi i cynku.
PL
Wermikultura to hodowla dżdżownic przy wysokim ich zagęszczeniu, prowadzona na odpadach organicznych. Głównym celem wermikultury jest produkcja nawozów organicznych lub środków wspomagających uprawę roślin, zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007 r. nr 147, poz. 1033). Wermikulturę można także wykorzystać do przetworzenia frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych bądź osadów ściekowych. Dodatkowo służy ona do hodowli samych dżdżownic, które następnie stosuje się w produkcji leków, detergentów i środków kosmetycznych oraz jako pasza. Dżdżownice wraz z wermikompostem można wykorzystać do podniesienia jakości gleb, wprowadzając je na tereny zdegradowane. W wermikompostowaniu odpadów najlepiej sprawdza się Eisenia fetida (Sav.). Najważniejsze cechy odróżniające ten gatunek od innych dżdżownic glebowych to większa płodność, dłuższe życie oraz duża odporność na negatywne czynniki środowiskowe. W produkcji wermikompostu należy pamiętać o zdolnościach kumulacji metali ciężkich w ciałach dżdżownic. Zjawisko to jest często wykorzystywane w tak zwanej bioindykacji zanieczyszczeń środowiska. W pracy opisano sposób prowadzenia kompostowania w wermikulturze, wady i zalety procesu oraz możliwość dalszego wykorzystania wermikompostu. Przedstawiono wyniki badań własnych oraz licznych autorów nad prowadzeniem wermikultury na odpadach i osadach ściekowych.
DE
Die Wurmkompostierung (Wermikultur) ist eine, in hoher Dichte geführte, Würmerzüchtung, auf organischen Abfällen. Das Hauptziel einer Wermikultur ist die Herstellung von organischem Dünger oder von Mittel, die den Pflanzenbau unterstützen – laut Gesetz vom 10 Juli 2007, über Dünger und Düngung (Gesetzblatt von 2007, Nr. 147, Pos. 1033). Die Wermikultur kann auch zur Verarbeitung von biodegradierbaren Fraktionen aus Kommunalabfällen oder von Klärschlamm eingesetzt werden. Zusätzlich, nutzt man die Wurmkompostierung zur Züchtung von Regenwürmern, die demnächst bei der Herstellung von Medikamenten, Detergens und Kosmetika und auch als Futtermittel, eingesetzt werden. Die Regenwürmer mit dem Wurmhumus (Wermikompost), kann man zur Verbesserung der Bodenqualität einsetzen, in dem man sie auf degradierte Böden einführt. In der Wermikompostierung von Abfällen, hat sich am besten die Eisenia fetida (Sav.) bewährt. Zu den wichtigsten Merkmahlen, die diese Art von anderen Boden-Regenwürmern unterscheidet, sind: größere Fruchtbarkeit, längere Lebenszeit und große Widerstandsfähigkeit gegen negative Umwelteinflüsse. Bei der Produktion von Wermikompost, sollte man das Kumulationsvermögen. Von Schwermetallen in den Würmerorganismen, beachten. Dieses Phänomen wird oft in der s.g. Bioindikation der Umwelt genutzt. In der Schrift wurde die Prozessführung bei der Wurmkompostierung (Wermikultur) beschrieben, die Vor und Nachteile des Prozesses, und die Möglichkeit der weitern Nutzung des hergestellten Wermikomposts erörtert. Es wurden eigene Untersuchungsergebnisse und auch Ergebnisse von mehreren anderen Autoren, bei der Ausführung von Wermikultur auf Abfällen und Klärschlämmen, beschrieben.
7
Content available remote Badania i ocena wartości nawozowej kompostów i wermikompostów
PL
Zagospodarowanie osadów ściekowych to integralna część procesu oczyszczania ścieków. Założona w Unii Europejskiej w połowie lat dziewięćdziesiątych strategia postępowania z osadami zawierającymi substancje organiczne zakładała, że od 2005 r. nie będzie możliwe deponowanie ich na składowiskach. Ostatnie lata przyniosły korektę tych założeń, przede wszystkim w zakresie wykorzystania takich osadów w rolnictwie. Kompostowanie to jedna z najprostszych metod, polegająca na rozkładzie substancji organicznej. W warunkach naturalnych w glebie rocznie na powierzchni 1 ha rozkłada się i ulega mineralizacji 40÷50 ton resztek roślinnych, 7÷40 ton organizmów zwierzęcych oraz około 20 ton mikroorganizmów. Po mineralizacji czyli całkowitym utlenieniu podsta-wowych pierwiastków w wodach aerobowych-powstaje dwutlenek węgla, azotany, siarczany i fosforany. W procesie humifikacji następuje synteza złożonych związków organicznych, mających szczególną wartość nawo-zową. Substancje humusowe wprowadzone do gleby z kompostem poprawiają jej urodzajność. Należy stwierdzić, iż kompostowanie to proces złożony, obejmujący szereg licznych procesów biochemicznych, chemicznych i fizycznych zachodzących w obecności bakterii aerobowych.
EN
The paper presents investigations on quality of composts produced in chosen waste water treatment plants located in north eastern part of Poland. The project was carried out during 2003-2010 with sewage sludge (municipal and dairy) with different concentration of physical and chemical parameters. Different materials as dust saw, straw and chips were used as a components for low cost composting methods. Basic technological parameters of sewage sludge composting in four WWTPs located in Zambrow, Sokolka, Nowa Wies Elcka and Kolno were presented. Also parameters from research installations located in Koryciny Rudka Forestry and Zambrow were presented. Evaluation of final composts parameters were presented: micro and macro elements, general and available forms, weight and sieve analysis. Obtained results of composts composition were compared also with regulation rules for organic fertilizers and composts. Common and different properties of composts due to municipal and dairy sludge and structural materials were highlighted. Characteristic parameters of verrmicompost produced with Californian worms were presented in the paper. Analyses performed in Department of Technology in Engineering and Environment Protection, Technical University in Bialystok proved high quality of organic fertilizers (composts and vermicomposts). Usefulness of low cost methods for sewage sludge treatment and utilization and basic parameters to obtain the best final product were shown. The product from Sokolka, Zambrow and Nowa Wies Elcka obtained special certificate. The final product can be used widely in agriculture, forestry and for other natural purposes.
EN
The proper utilization of organic wastes has become an important environmental problem (in relation to economic and social aspect of sustainable development). In case of selected organic kitchen wastes, the process of vermicomposting on site where they are produced (in innovative “earthworm ecological box”) could be a successful method of their neutralization. The aim of this work was to specify the fertilizing qualities of vermicompost from kitchen wastes depending on the technology of its production (vermicomposting took place in “the earthworm ecological boxes” by means of a condensed substrate and a population of earthworms technology (Z) or their dividing every 4 weeks (R)). The qualities of the vermicomposts produced this way were determined in a dynamic system (three times). pH was specified potentiometrically, the concentration of salt – by means of the conductometric method, the N-NO3 content in the extract of 0.03 moles of acetic acid – potentiometrically, selected macroelements: assimilable P, K, Mg and calcium Ca were determined in the extract of 0.03 moles of acetic acid CH3COOH. It has been proven that the content of obtained products depended on the way of treatment of the boxes. A significantly bigger growth of nitrate nitrogen content N-NO3, assimilable phosphorus, potassium and magnesium was the result of the application of the (Z) technology – the intense vermicomposting without dividing the substrates and earthworm population. Vermicomposting organic kitchen wastes by a more frequent dividing of the substrates and earthworm population – had a more favourable influence on the reduction of the average concentration of salt in the vermicompost.
PL
Prawidłowe unieszkodliwianie odpadów organicznych stało się ważnym problemem ekologicznym (w powiązaniu z gospodarczym i społecznym aspektem zrównoważonego rozwoju). W odniesieniu do selekcjonowanych organicznych odpadów kuchennych możliwe jest ich wermikompostowanie na miejscu powstawania (w innowacyjnych "dżdżownicowych skrzynkach ekologicznych"). Celem prezentowanej pracy było określenie właściwości nawozowych wermikompostu z odpadów kuchennych zależnie od technologii jego produkcji (wermikompostowanie prowadzono w "dżdżownicowych skrzynkach ekologicznych" w technologii zagęszczonego podłoża i populacji dżdżownic (Z) albo ich rozdzielania co 4 tygodnie (R)). Cechy tak produkowanych wermikompostów określono w układzie dynamicznym przy czym: pH określano metodą potencjometryczną, stężenie soli metodą konduktometryczną, zawartość N-NO3 w wyciągu 0,03 mol kwasu octowego potencjometrycznie, wybrane makroelementy - przyswajalny P, K, Mg i Ca, oznaczano w wyciągu 0,03 mol kwasu octowego CH3COOH. W prowadzonym doświadczeniu uzyskano wermikomposty o składzie zależnym od technologii wermikompostowania. Znacznie większy wzrost zawartości azotu azotanowego N-NO3, przyswajalnego fosforu, potasu, magnezu oraz wapnia zapewniała technologia intensywnego wermikompostowania bez podziału podłoża i populacji dżdżownic. Technologia wermikompostowania kuchennych odpadów organicznych przez częste rozdzielanie podłoża i populacji dżdżownic była korzystniejsza dla obniżenia średniego zasolenia wermikompostu.
EN
The paper presents results of examinations of sludge from dairy sewage treatment plants in north-eastern Poland and results of examinations of compost obtained from research facilities applying low-expenditure methods of treatment of dairy sewage sludge with added structural materials. Chemical substances have been analyzed and their amount estimated, together with diary sewage sludge entering the environment. Admissible amounts of heavy metals contained in sewage sludge according to Polish and international legal regulations have been referred to. Very low harmfulness of diary sludge has been stated. It has been demonstrated that the process of composting and vermicomposting has changed the structure of the sludge and additionally enriched it with fertilizer values (N, P, K content) and soil formation values.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań osadów z oczyszczalni ścieków mleczarskich w północno-wschodniej Polsce oraz wyniki badań kompostów uzyskanych w instalacjach badawczych stosujących niskonakładowe metody przetwarzania osadów ściekowych mleczarskich oraz dodawanych do tych osadów materiałów strukturotwórczych. Dokonano analizy substancji chemicznych i oceny ich ilości z wprowadzanymi do środowiska osadami mleczarskimi. Odniesiono się do ilości dopuszczalnych metali ciężkich zawartych w osadach w prawodawstwie polskim i w innych krajach. Stwierdzono bardzo małą szkodliwość osadów mleczarskich. Wykazano, że proces kompostowania i wermikompostowania zmienił strukturę osadu, a także wzbogacił dodatkowo o wartości nawozowe (zawartość N, P, K) i glebotwórcze.
PL
Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że: 1. Wermikompost może być zastosowany do sorpcji HCH z roztworów wodnych. 2. Proces sorpcji HCH na wermikompoście najlepiej opisuje izoterma Freundlicha, Langmuira i Huttiga (R=0,98-0,99), co świadczy o niejednorodnej powierzchni sorbenta. Podczas sorpcji zachodzą reakcje nie tylko w monowarstwie, ale także dodatkowe wyraźne interakcje dające efekt sorpcji wielowarstwowej. 3. Uzyskano grupę izotermy S według klasyfikacji Gilesa, typ III według Braunaera. Potwierdza to występowanie dodatkowych interakcji dających efekt sorpcji wielowarstwowej.
EN
The analysis of the sorption process was carried out on the basis of obtained results (using Statistica programme). Freundlich, Langmuir, BET, Huttig, Temkin, Jovanovic isotherms were estimated as nonlinear models with least squares method using the Gauss-Newton algorithm. Based on literature data and own investigations the organochlorine pesticide HCH was selected as representative sorbate. This pesticide is found most often and in biggest concentrations around burials. During investigations chemically pure (99.8 š 0.2%) active substance HCH, produced by the Institute of Organic Synthesis in Warsaw was used.During research compost produced with the participation of the Califor-nian earthworm from stabilized municipal sewage sludge was used as sorbent. Plot for the processing of sludge into compost with earthworms participation were made on the soil ground, which consisted of compact clay. The bottom of plots was located at a distance greater than 1.5 m for the ground water level. On drained sand surface concrete slabs were located. This allows the mechanization of the works and protects earthworms against moles. The whole area of plots is surrounded by of concrete slabs with a height of 0.5 m. The bottom of the plot is covered with a layer of 15-20 cm of sawdust, which function as drainage, and at the same time regulate C/N ratio, which accuracy determines reproductive process of earthworms. Obtained results are presented in graphs - Fig. 3 to 8 and in Table 3. Basing on the experiments carried out it may be stated that:o Vermicompost May be applied for sorption of HCH pesticide from aqueous solutions.o The process of sorption of HCH pesticide on vermicompost is best described by Freundlich, Langmuir and Huttig isotherms (R = 0.98-0.99), suggesting a heterogeneous sorbent surface. During sorption reactions occur not only in monolayer, but also the additional interactions which show effect of multilayer sorption.o A group of isotherm S was obtained according to Giles classification, type III according to Braunaer. This confirms the existence of additional interactions which give the effect of multilayer sorption.
PL
W dwuczynnikowym doświadczeniu polowym przeprowadzonym w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu badano wpływ wermikompostu (10 tźha-1) wyprodukowanego z obornika bydlęcego oraz jego współdziałania z różnymi dawkami nawozu azotowego (0, 100, 140, 180 i 220 kg Nźha-1) na wilgotność, gęstość oraz porowatość ogólną i kapilarną gleby średniej. Cechy te oznaczono w okresie wschodów i zbioru buraka cukrowego za pomocą cylinderków o poj. 100 cm3 w warstwach 5-10 cm, 15-20 cm i 25-30 cm w dwóch powtórzeniach na każdym poletku. Wprowadzenie do gleby wermikompostu przyczyniło się na ogół do zmniejszenia gęstości objętościowej gleby i zwiększenia porowatości ogólnej w czasie wschodów buraka cukrowego. W okresie zbioru nie obserwowano istotnych zmian właściwości fizycznych gleby pod wpływem nawożenia organicznego. Wermikompost nieznacznie pogorszył warunki wilgotnościowe gleby w warstwie 5-10 cm i 15-20 cm, odwrotną zależność obserwowano w warstwie 25-30 cm. Intensyfikacja nawożenia azotowego nie wywarła istotnego wpływu na właściwości fizyczne gleby. Azot na ogół przyczynił się do niewielkiego wzrostu wilgotności gleby i zwiększenia jej gęstości.
EN
Two-factorial field experiment was conducted at Swojec Experimental Station, University of Environmental and Life Sciences, Wrocław. Combined effects of vermicompost from the cattle manure and differentiated rates of nitrogen fertilization (0, 100, 140, 180, 220 kg N/ha) on selected physical properties of the medium soil (moisture content, bulk density, total and capillary porosity) were examined. These features were determined during sprouting and at the harvest time of sugar beets, by using cylinders (100 cm3 capacity) in the layers 5-10, 15-20 and 25-30 cm, in two replications on each plot. Application of the vermicompost generally decreased bulk density and increased total porosity of soil during sugar beet sprouting. No significant changes in physical properties of the soil were observed under organic fertilization. Vermicompost slightly worsened the moisture conditions in soil layers 5-10 and 15-20 cm. An opposite relation was noted in layer 25-30 cm. Intensified nitrogen fertilization did not significantly affect the physical properties of soil. In general, nitrogen slightly increased soil moisture content and bulk density.
EN
The mercury contents in organic wastes used in agricultural production is presented. The mixed municipal and industrial sewage sludge was the most strongly contaminated by mercury (mean 1.7 mg . kg-l) among studied organic material. Substantially lower contents of mercury were found in composts and vermicomposts produced from sewage sludge with different addition of structural materials such as straw, sawdust, bark, leaves, waste paper or hay. The average contents ofmercury in composts and vermicomposts were 0.95 and 0.93 mg. kg-l, respectively. It was found that the major factor deciding about mercury contents in composts and vermicomposts produced from organic materials were addition of different amounts of structural materials to sewage sludge. The lowest concentration of mercury (mean 0.3 mg. kg-l) was found in agricultural solum substratum produced on base of peat, with different addition of manure, composts and vermicomposts. It was confirmed that mercury contents in all studied organic materials does not make threat for potential consumers of plants cultivated on agricultural solum substratum produced from these materials.
PL
Scharakteryzowano różne materiały organiczne wykorzystywane w produkcji rolniczej, pod kątem ich zanieczyszczenia rtęcią. Wśród badanych materiałów najsilniej zanieczyszczona rtęcią okazała się grupa komunalnych i przemysłowych osadów ściekowych (średnio 1,7 mg. kg-l). Wyraźnie mniejsze zawartości rtęci charakteryzowały komposty i wermikomposty wytworzone z osadów ściekowych, z różną ilością i rodzajem dodatków strukturotwórczych (słoma, kora, trociny, liście, siano). Średnia zawartość rtęci w tej grupie kompostów wynosiła 0,95 mg. kg-l, a w wermikompostach 0,93 mg. kg-l. Czynnikiem decydującym o stężeniu rtęci w tych materiałach była ilość i rodzaj zastosowanego dodatku do osadów ściekowych, a nie sposób ich wytwarzania (z udziałem lub bez dżdżownic Eisenia fetida). Najmniejsze ilości rtęci (średnio 0,3 mg . kg-l) stwierdzono w podłożach uprawowych z torfu z różnym udziałem kompostów lub wermikompostów. Koncentracja rtęci stwierdzona we wszystkich grupach przebadanych materiałów organicznych nie stwarza zagrożenia dla potencjalnych konsumentów roślin uprawianych na podłożach z dodatkiem któregokolwiek z tych materiałów.
EN
The influence of the" different doses of vermicompost on the yield and chemical composition of cucumber, paprika and tomato cultivated in not heated tunnel was investigated. Vermicompost, farmyard manure and NPK as standard fertilizers were applicated in dose 20 g/m2 and additionally vermicompost in doses 1/3, 2/3 and 1.0 unit of nitrogen. The yield and chemical composition of tested plants were significantly differentiated under the influence of fertilization. The value of utilization coefficient of nitrogen and calcium also were significiantly differentiated. The highest value of this coefficient was found for potassium. Vermicompost can be used as the good source of plant nutrients for the fertilization of vegetables.
PL
W nieogrzewanych tunelach foliowych badano wpływ dawek wermikompostów na plonowanie i skład chemiczny ogórka, papryki i pomidora. Wermikomposty, obornik i NPK jako nawozy standardowe stosowano w dawce 20 g/m2 azotu i dodatkowo wermikomposty w dawce 1/3, 2/3, I i 2 dawki azotu. Stwierdzono znaczące zróżnicowanie plonu i składu chemicznego nawożonych roślin pod wpływem nawożenia. Wartość współczynnika wykorzystania azotu i wapnia była istotnie zróżnicowana. Największe wartości tego współczynnika stwierdzono dla potasu. Wermikomposty mogą być wykorzystywane jako dobre źródło składników pokarmowych w nawożeniu warzyw.
EN
Investigations were carried out to determine the effect of applied unprocessed and composted sewage sludge on the content of soluble forms and forms extracted by I mol dm 3 HCl solution and on total forms of some selected heavy metals in soil. The experiment was set up in 1996 before executive regulations to the Act on Fertilisers and Fertilisation came into force. On the basis of results obtained it was found that organic materials brought into the soil caused an increase in pH value but lowered hydrolytic acidity. The changes depended on the kind of applied material. Composts and vermicomposts based on tannery sludge added into the soil only slightly affected changes of both soluble and total forms of copper, cadmium and lead. The applied tannery sludge, composts and vermicomposts significantly increased concentrations of both 1 mol HCl dm3 soluble chromium and its total forms. Chromium load exceeding the standard level, especially in biological sludge, in composts and vermicomposts based on it, poses a threat of this element accumulating in the soil arable layer, which may result in soil pollution. While investigating the use of tannery sewage sludge one should consider the amount of chromium brought into the soil and adjust its amount to the standards.
EN
Still not fully clarified problem of heavy metal mobility in vermicomposts produced with an addition of tannery sludge and structural components made the authors of the presented paper undertake research in this field to determine heavy metal mobility in vermicomposts and their concentrations in the plants grown in the soil with their addition under pot experiment conditions. Tannery sludge composting with the use of Eisenia fetida lowered the contents of copper, zinc, lead, nickel and chromium extracted by water and 0.05 mol. dm[to -3] CaCl2 solution but it did not affect changes in solubility of cadmium compounds contained in vermicomposts. Heavy metal levels in individual plants were diversified and the objects receiving vermicomposts were as a role lower than in plants from the objects fertilized with mineral materials and farmyard manure. The contents of investigated heavy metals in plants depended on their solubility in the materials applied in the experiment. Plants accumulated the absorbed heavy metals primarily in their root systems and over the standard chromium contents in vermicomposts did not cause any excessive concentrations of this metal in the plant biomass.
PL
Nie wyjaśniony do końca problem mobilności metali ciężkich w wermikompostach powstałych z udziałem osadów garbarskich i komponentów strukturalnych skłoniły autorów niniejszej publikacji do podjęcia badań w tym zakresie. Celem ich było określenie mobilności metali ciężkich w wermikompostach oraz ich koncentracji w roślinach uprawianych na glebie z ich dodatkiem w warunkach doświadczenia wazonowego. Kompostowanie osadów garbarskich z udziałem Eisenia fetida zmniejszyło zawartość miedzi, cynku, ołowiu, niklu i chromu ekstrahowanych wodą i roztworem CaCl2 o stężeniu 0,05 mol. dm[do -3]; a nie wpłynęło na zmiany rozpuszczalności związków kadmu zawartych w wermikompostach. Poziom metali ciężkich w poszczególnych roślinach był zróżnicowany, a w obiektach z wermikompostami był z reguły mniejszy niż w roślinach z obiektów nawożonych mineralni e i obornikiem. Zawartość badanych metali ciężkich w roślinach zależała od ich rozpuszczalności w zastosowanych materiałach. Pobrane metale ciężkie rośliny magazynowały przede wszystkim w systemach korzeniowych, a ponadnormatywna zawartość chromu w wermikompostach nie spowodowała nadmiernej koncentracji tego metalu w biomasie roślin.
PL
Celem niniejszych badań była ocena wpływu osadu ściekowego i wermikompostu wytworzonego z tego osadu na aktywność enzymatyczną gleby piaszczystej. W doświadczeniu polowym do gleby bielicowej wytworzonej z piasku słabo gliniastego zastosowano ziemisty, przefermentowany osad ściekowy z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Końskich, powstały z oczyszczania ścieków komunalnych (70%) i przemysłowych (30%).
EN
The addition of sewage sludge and with vermicompost from this sludge into the accumulation horizon of sandy soil stimulated the activity of dehydrogenases and protease, as well as inhibition of the activity of phosphatases in the year 1995. The increase of the activity of dehydrogenases, protease and phosphatases was noted in the year 1996. Under the influence of the employed sludge and vermicompost obtained from this sludge, an increase in enzymatic activity of soil has been observed. The increase depended on the dose of sludge and on the time which has passed since the sediment application, and finally on the depth in the soil profile.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.