Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wellbores
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Efektywna eksploatacja niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, wymaga przeprowadzenia zabiegów szczelinowania hydraulicznego nieprzepuszczalnych kompleksów łupkowych. W celu określenia optymalnych interwałów dla zabiegów stymulacyjnych najczęściej obliczany jest parametr kruchości, określający podatność skały na pękanie. Niniejsza praca przedstawia wyniki obliczeń kruchości średniej w najbardziej perspektywicznych poziomach opartych na danych pochodzących z zapisów sondy akustycznej w dwóch otworach znajdujących się w obrębie basenu bałtyckiego. W podsumowaniu zaproponowany został również optymalny interwał do przeprowadzenia zabiegu szczelinowania hydraulicznego.
EN
Effective exploitation of unconventional reservoirs requires hydraulic fractures treatments of impermeable shale complexes. To evaluate an optimal intervals for stimulation processes, the brittleness parameter, which specify rock frackability is commonly used. This paper presents methodology and results of Brittleness Average calculation for main reservoir formations, based on geophysical sonic logs in two wellbores located in the Baltic Basin. In conclusion the optimal interval for hydraulic fracture treatment in the most perspective Lower Paleozoic complex is proposed.
PL
W artykule zaprezentowano badania nad doborem odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji i uzbrojenia wgłębnego czterech odwiertów, z dwóch różnych kopalni, przeznaczonych do zatłaczania odpadów i wody złożowej. Działania mające na celu zapewnienie ochrony przed korozją wyposażenia ww. odwiertów obejmowały dwa etapy. W pierwszym określono warunki pracy instalacji oraz ustalono sposób prowadzenia testów. Powyższe zadania stanowiły wstępny zakres prac niezbędnych do zaplanowania dalszych działań, w szczególności właściwych testów korozyjnych mających na celu dobór skutecznego zabezpieczenia antykorozyjnego, które wykonano w drugim etapie prac. Artykuł prezentuje sposób realizacji poszczególnych zadań oraz uzyskane wyniki.
EN
In this article laboratory study is presented which was performed to select proper anticorrosive protection of installation and underground equipment in four wellbores, from two different fields, destined for injection drilling wastes and deposit water. Operations aimed at protection of the equipment included two stages. The first included determination of work installation conditions and the test conditions. These tasks represent the initial scope of work necessary to plan further actions, in particular the proper corrosion tests to select an effective anticorrosive protection which were performed in the second stage. The way of realization of particular tasks with obtained results were presented in this article.
PL
W trakcie prac wiertniczych i eksploatacyjnych podczas kontaktu cieczy wiertniczej lub roboczej z porowatą skałą zbiornikową następuje wnikanie fazy stałej i fazy ciekłej do kanałów porowych. W większości przypadków faza stała wnika nie głębiej aniżeli 50 mm, natomiast filtrat może wnikać na znaczną odległość od ściany otworu. W referacie opisano wpływ zmian lepkości oraz napięcia powierzchniowego ze względu na zmiany temperatury. Do badań wykorzystano ciężkie płuczki wiertnicze z północno-zachodniego rejonu Niżu Polskiego. Prześledzono wpływ wybranych parametrów płuczek wiertniczych na przepuszczalność skał zbiornikowych.
EN
It is commonly recognized that near wellbore zone permeability will be decreased when particles laden fluids are introduced into formation. It cause substantial decrease of productivity of payzone. In most of the cases solid particles can penetrate no deeper than 50 mm, in turn filtrate can penetrate reservoir formation on substantial distance from the wellbore. This paper presents an influence of viscosity and surface tension changes with temperature and its influence on phenomena which occur in the near-wellbore region. Research work was based on measurements of heavy drilling muds from the region of north-west part of Polish Lowland.
4
Content available remote Propagacja ciśnień a stabilizacja łupków w otworach wiertniczych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze statecznością ścian otworów wiertniczych w formacjach skał ilasto-łupkowych. Omówiono metodykę badawczą oraz przebieg i wyniki badań zmian ciśnienia porowego w skałach ilasto-łupkowych, w wyniku propagacji ciśnień hydrostatycznych i hydrodynamicznych. Opisano również wyniki testów zwięzłości próbek skał ilastych, poddanych oddziaływaniu poszczególnych płuczek wiertniczych. Podjęto próbę określenia wpływu propagacji ciśnień porowych w wyniku jedno- i dwufazowego przepływu cieczy oraz zjawisk osmotycznych na stabilność ścian otworów wiertniczych w formacjach skał ilasto-łupkowych.
EN
The paper is devoted to the problem of wellbore stabilization in shaly formations. Presented are testing equipment, laboratory tests procedure and and results of pore pressure changes in shale resulting from hydraulic pressure propagation. Described are results of indentation tests of shale samples after their interaction with drilling fluids. Discusses in the impact of pore pressure propagation resulting from one and two phase flow of fluids and osmosis on wellbore stability in shaly formations.
5
Content available remote Obróbka płuczki przed cementowaniem rur w otworze
PL
W trakcie cementowania, w wielu wypadkach, granica pomiędzy zaczynem cementowym a płuczką przebiega równoległe do osi otworu, a do ściany przylega wielusetmetrowa warstwa nieusuniętej płuczki stanowiąca drogę dla późniejszego przepływu mediów złożowych. Ogólnie wiadomo, że w celu ułatwienia usunięcia płuczki rzez ciecz przemywającą lub zaczyn cementowy płuczkę należy maksymalnie upłynnić. Nie ma natomiast odpowiedzi na to do jakiego stopnia należy obniżyć jej parametry reologiczne nie doprowadzając do sedymentacji zawartej w niej fazy stałej, co jest szczególnie istotne w nachylonych i poziomych odcinkach otworu. Autor proponuje metodę określającą dolną granicę wytrzymałości strukturalnej i lepkości oraz dodatkowe upłynnienie pewnej partii płuczki tuż przed cieczą przemywającą. Jest to możliwe dzięki znalezieniu skutecznego sposobu niszczenia środków strukturotwórczych w płuczce.
EN
During a cement job the interface between cement slurry and drilling mud is almost parallel to the wellbore axis. Next to the well wall a very long layer of mud may be left, and this mud layer may constitute later a way conducting well fluids toward surface. It is generally known that drilling mud must be thinned before cementing, but it is not known to what degree mud viscosity and gel may be lowered. Weighting material sedimentation is one of limiting para- meters. Author proposes a method for finding low limit of gel and viscosity and proposes additional special thinning of last portion of mud flowing just before washing fluid. It is possible thanks to a new thinning method destroying mud polymers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.