Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  weigh in motion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Detecting and distinguishing vehicles with a maximum permissible weight up to 3.5 tonnes, among others required in the TLS 8+1 classification, due to the similar dimensions of selected vehicle groups is often a relatively complex process that requires the use of extensive classification methods. Detection of commercials vans is particularly important. Their parameters are similar to lorry vehicles and their incorrect classification, eg in systems of weighing vehicles in motion, results in the lack of information on exceeding the permissible total weight. The article presents the selected classification method and its effectiveness.
EN
The paper presents the Adaptronica company experience in the field of the design, execution and testing of in-motion rail scales. The method of identification of loads applied in these scales is based on the measurement of rail deformations caused by passing trains. The results from experimental and simulation research on computerized railway scales are presented. The load identification algorithm and its practical implementation are shown. The implementation of the system, made on the basis of the device, is described.
EN
The article presents selected statistical analyses of data registered by weigh in motion systems (WIM). Particular analyses are intended to determine the distribution of selected parameters and assess the possibility of using statistical measures to test the long-term stability of WIM stations. Dataset from the WIM system was the subject of the research. Dataset is using different measurement solutions and technology.
PL
W artykule przedstawiono rozkłady obciążenia poszczególnych rodzajów osi pojazdów. Podstawą analizy były dane z ważenia 12 mln pojazdów ciężkich w okresie od roku do 3 lat na 10 stacjach ważenia pojazdów w ruchu, z ang. weigh in motion (WIM), w Polsce. Celem artykułu, oprócz przedstawienia rozkładów, jest ocena wpływu dopuszczalnego obciążenia osi na rzeczywiste obciążenia osi pojazdów ciężkich. Przedstawiono opis matematyczny funkcji rozkładu obciążenia osi jako rozkładu złożonego z dwóch rozkładów normalnych. Opisano procedurę i wyniki obliczeń parametrów funkcji rozkładów. Określono rozkłady średnie z rozróżnieniem dopuszczalnego obciążenia osi 115 kN i 100 kN. Stwierdzono, że rzeczywiste obciążenia osi są wyższe na drogach na których dopuszczalne obciążenie osi wynosi 115 kN.
EN
The paper presents load distributions of particular vehicle axle types. The analysis based on the data from weighing in motion of 12 million heavy vehicles in the period from one to three years on 10 stations in Poland. The objective of the paper, besides the determination of axle load distributions, is to reveal how the legal axle load limit impacts on the real axles loads distributions. The function of axle load distribution is assumed as the function composed of two normal distributions. The procedure and results of calculations of distribution parameters are presented in the paper. The average axle load distributions for road with legal axle load limit 115 kN and 100 kN are determined separately. It was concluded that the real axle loads are higher on roads with legal axle load limit 115 kN.
PL
Dokładność wyników ważenia w systemach Weigh In Motion zależy od wielu czynników. Część z nich jest związana z samym systemem, a część wynika z istoty pomiaru masy poruszającego się obiektu. W artykule przedstawiono właściwości metrologiczne systemów WIM oraz opisano główne czynniki zakłócające pomiar nacisków osi. Szczególną uwagę zwrócono na dwa źródła błędów: pionowe wahania pojazdów oraz wpływ temperatury nawierzchni. Na podstawie badań symulacyjnych, w sposób ilościowy oceniono udział poszczególnych czynników w łącznym błędzie wyników ważenia. Opisano również metody umożliwiające poprawę dokładności ważenia w systemach WIM.
EN
The accuracy of the weighing results in the Weigh In Motion systems depends on many factors. The source of some of them is the system itself, and the rest is due to the substance of measuring the mass of a moving object. The paper presents the metrological properties of WIM systems and describes the main factors affecting WIM systems accuracy. Particular attention was paid to the two sources of errors: vertical oscillations of vehicles and the changes of pavement temperature. Based on the simulation quantitatively influence of individual factors to the total error of the weighing results were examined.
PL
Newralgicznym elementem każdego systemu ważenia dynamicznego pojazdów są zainstalowane w nawierzchni jezdni czujniki nacisku. Od ich właściwości metrologicznych zależą właściwości całego systemu. W trzeciej części artykułu omówiono najczęściej stosowane czujniki nacisku osi. Przedstawiono budowę, zasadę działania i właściwości metrologiczne czujników kwarcowych, pojemnościowych, polimerowych, płytowych i światłowodowych. W sposób syntetyczny zestawiono ich cechy, a w końcowej części artykułu koszty związane z budową i eksploatacją stanowiska ważącego.
EN
A critical components of any weight in motion system are load sensors installed in the road way because metrological properties of the sensors determine properties of the entire weighing system. In the third part of a series, axle sensors for weight in motion systems are presented. The paper include the design, operation and metrological properties of quartz, capacitive, polymer, bending plate and fiber optic sensors.
PL
Tematami przewodnimi serii artykułów są: oddziaływanie pojazdów przeciążonych na nawierzchnię jezdni, systemy ważące pojazdy samochodowe w ruchu (WIM), oraz aspekty techniczne związane procesem dynamicznego ważenia pojazdów. Druga część artykułu zawiera podział i charakterystykę najczęściej stosowanych systemów ważących: wolno-przejazdowych (LS-WIM), szybko-przejazdowych (HS-WIM) oraz wieloczujnikowych (MS-WIM). Omówiono w niej cechy ww. systemów w kontekście zdolności do ograniczania wpływu składowej dynamicznej nacisku osi na dokładność wyników ważenia.
EN
The main theme of the series of articles is the impact of overloaded vehicles on the road surface, weighing systems for vehicles in motion (WIM), as well as the technical aspects of dynamic weighing process. In the second part of the series characteristics of the most commonly used solutions has been described: Low-Speed WIM, High-Speed WIM and Multi-Sensor WIM. Properties of these WIM systems has been discussed in the context of the ability to reduce the impact of the dynamic component of axle load on weighing results.
PL
Tematami przewodnimi serii artykułów są: oddziaływanie pojazdów przeciążonych na nawierzchnię dróg, systemy ważące pojazdy samochodowe w ruchu (WIM) oraz aspekty techniczne związane procesem dynamicznego ważenia pojazdów. W pierwszej części artykułu przedstawiono problem niszczącego oddziaływania pojazdów najcięższych na nawierzchnię w świetle monotonicznego wzrostu natężenia ruchu. Wymieniono i scharakteryzowano liczne czynniki potęgujące efekt niszczący. Ponadto opisano działania podejmowane na arenie międzynarodowej w zakresie ochrony infrastruktury drogowej poprzez dynamiczne ważenie pojazdów.
EN
The main theme of the series of articles is the impact of overloaded vehicles on the road surface, weighing systems for vehicles in motion (WIM), as well as the technical aspects of dynamic weighing process. In the first part of the series, the problem of the devastating impact of the heavy vehicles on the pavement in the light of a monotonic increase of traffic is presented. Author listed and characterized a number of factors which increase this effect. Furthermore, the actions undertaken at international level for the protection of road infrastructure through dynamic weighing vehicles have been presented.
PL
Zaprezentowany materiał w syntetycznym ujęciu opisuje technologie oraz narzędzia pomiarowe stosowane w preselekcyjnych systemach ważenia pojazdu. W artykule przedstawiono zarówno aktualnie wykorzystywane rozwiązania, jak również propozycje systemów będących na etapie badawczo-projektowym. Kluczowym elementem pracy jest zestawie zaprezentowanych układów pomiarowych, ze szczegółowym określeniem wad i zalet poszczególnych systemów.
EN
Presented material, in the synthetic approach, describes the technologies and measurement instruments used in preselection vehicle weigh in motion systems. The article presents the currently implemented solutions, as well as proposals for systems that are still at the stage of design and research. A key element of the work is comparison of measuring systems, with a detailed determination of the advantages and disadvantages of particular elements.
PL
Systemy pomiaru parametrów ruchu drogowego (pprd) odgrywają kluczową rolę w procesie optymalnego sterowania ruchem drogowym, nadzorowania tego ruchu oraz zbierania i przetwarzania informacji do celów statystycznych. W artykule opisano system pprd Traffic-1. Innowacyjność rozwiązania przejawia się w strukturze systemu, która może być modyfikowana przez użytkownika odpowiednio do aktualnych potrzeb pomiarowych oraz w zastosowanych algorytmach przetwarzania sygnałów.
EN
Systems of road traffic parameters measurement play a key role in the process of road traffic control, its supervision as well as gathering and processing information for statistical purposes. The work contains a brief description of constructed system of road traffic parameters measurement Traffic-1. Innovativeness of the solution is manifested in the structure of the system that can be modified by the user adequately to current measurement needs and in the used algorithms of signals processing.
11
Content available Identyfikacja niestacjonarności systemu WIM
PL
W pracy opisano metodę identyfikacji niestacjonarności systemów ważących pojazdy samochodowe w ruchu (Weigh in Motion). Rozważono zmiany temperatury otoczenia oraz wilgotności jako główne przyczyny tej niestacjonarności. Przedstawiono ideę metody identyfikacji, wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych, które wykonano w oparciu o rejestracje z systemu ważącego zainstalowanego na drodze nr 81 w miejscowości Gardawice.
EN
With regard to protection of the road infrastructure and traffic safety, there is a need for intensive development of Weigh in Motion (WIM) systems. These systems are the alternative for ineffective static or low - speed weighing. However, a major drawback of Weigh in Motion (WIM) systems is high uncertainty of weighing results. Reasons for this fact are various, however one of the most important of them is nonstationarity of the system recognised as changes of its parameters in time. This phenomenon gains special significance in case of systems equipped with piezoelectric polymer sensors installed in the road pavement. The work contains analysis of the WIM system nonstationarity and describes the method for identification of this nonstationarity. Understanding of the mechanisms of this phenomenon as well as specification of its parametric model is vital from the aspect of prevention against the effects of nonstationarity. The constructed model can be used as a basis for simulation test of WIM systems, in particular sensitivity tests of different algorithms of acquisition and processing of data in nonstationary systems. The gained knowledge will also enable improvement of algorithms limiting the influence of system nonstationarity on weighing results, i.e. the autocalibration and temperature
12
Content available remote Alternative automatic vehicle classification method
EN
The paper deals with the new method of automatic vehicle classification called ALT (ALTernative). Its characteristic feature is versatility resulting from its open structure, moreover a user can adjust the number of vehicles and their category according to individual requirements. It uses an algorithm for automatic vehicle recognition employing data fusion methods and fuzzy sets. High effectiveness of classification while retaining high selectivity of division was proved by test results. The effectiveness of classification of all vehicles at the level of 95% and goods trucks of 100% is more than satisfactory.
13
Content available remote Data fusion applications in the traffic parameters measurement
EN
In the paper the problem of measuring road traffic parameters using systems with complex algorithms for measurement data processing is discussed. A characteristic feature of these systems is utilising there data fusion methods. This way a possibility has been created of linking the knowledge of measuring with an initial knowledge on the measurement object. The authors have shown that these methods allow to decrease measurement uncertainty, increase measurement reliability or limit the influence of the disturbing factors.
PL
Praca dotyczy zagadnienia pomiaru parametrów ruchu drogowego przy użyciu systemów realizujących złożone algorytmy przetwarzania danych pomiarowych. Cechą charakterystyczną omawianych systemów i algorytmów jest wykorzystanie w nich metod fuzji danych. W ten sposób stworzona została możliwość łączenia wiedzy pomiarowej z wiedzą wstępną posiadaną na temat obiektu pomiarowego. Autorzy wykazali, że metody te pozwalają zmniejszyć niepewność wyniku pomiaru, zwiększyć jego rozdzielczość lub ograniczyć wpływ czynników zakłócających. W pracy przedstawiono problemy związane z klasyfikacją pojazdów, ważeniem pojazdów w ruchu oraz kalibracją systemów ważących.
14
Content available remote Statystyczna kalibracja systemów WIM
PL
Praca dotyczy problemu kalibracji systemów ważących pojazdy samochodowe poruszające się z prędkościami drogowymi. Takie systemy pomiarowe są nazywane w skrócie systemami WIM od angielskojęzycznej nazwy Weigh in Motion. Przedmiotem badań jest metoda kalibracji, realizowana na bieżąco przez sam system.
EN
Paper deals with the calibration of (W)eigh (I)n (M)otion systems (WIM) used for the weighing of the moved trucks, without any serious limitation of their velocity. Locking for the cheap and effective calibration algorithms the hypothesis about the possibility of the self-calibration of such systems was formulated. The proposed calibration algorithm bases on the knowledge of the statistical parameters i.e. expected value of the axle load of chosen vehicle class. Consequently the proposed calibration algorithm is called the statistical algorithm.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.