Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  web
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper demonstrates how the combination of simulation and real-world experiments can be used to aid decisions concerning the performance of a distributed application. It presents a case study of performance analysis carried out for a commercial application implementing a web-based API server for mobile clients. The application was deployed on the Heroku cloud-based Platform as a Service (PaaS). The analysis described in this paper provided information required to choose the proper configuration of resources for the software. Simulation was used in the research to identify factors crucial to the performance of the application. This allowed for the preparation of basic experiments concentrating on these factors. Consequently, the basic parameters of resources crucial for the efficiency of the application could be benchmarked at insignificant cost and effort. This approach allows us to reliably aid decisions concerning resource configuration for an analyzed application. The simulation method used in this research is based on the formalism of Timed Colored Petri Nets, but the complexity of formal modeling is hidden from its users. Application developers are able to conveniently create a high-level model of their designs and perform simulations, while the reliability of the results is ensured by the formalism. The paper demonstrates the usefulness of the simulation method for analyzing real-world distributed systems.
EN
The continuous detailed surveys of the various water bodies, over time, produce a large and ever-increasing volume and density of underwater sounding data. Threedimensional data, such as that obtained by multibeam sonar systems, are quite complex to manage; and thus, their growing numbers increase the pressure on the development of new solutions dedicated to processing them. This paper presents a concept system for a web-based dissemination of multibeam data in a geographic context. In order to maintain an easily accessible user interface, processing and distribution of such datasets in the web environment requires the data to be converted into a file format which is fit for processing via a web browser. Because of this, the presented system uses the emerging 3D Tiles open standard for serving multibeam point clouds alongside reconstructed three-dimensional models of shipwrecks, to remote users in a web environment, by means of Cesium, an open source WebGIS library for 3D visualization of geospatial data.
3
PL
Optymalizacja działania aplikacji to nie tylko efektywne zapytania SQL i odpowiednia konfiguracja sprzętu. Mimo stale rosnących przepustowości łącz internetowych nadal dużą rolę w tym procesie odgrywa warstwa prezentacji i sposobu przechowywania oraz dostarczania danych w tej warstwie. Artykuł omawia techniki wpływające na szybszą reakcję aplikacji WWW po stronie klienta, co minimalizuje obciążenie serwera.
EN
Efficient SQL queries and corresponding hardware configuration are not only one method to optimize performance of web applications. Despite the ever-increasing bandwidth of Internet connections, still a large role in this process has presentation layer and how to store and deliver data in this layer. This article discusses techniques that affect faster response of web applications on the client side to minimize server load.
PL
Opisano podstawowe założenia gradientowo-iteracyjnej metody optymalizacji oraz podano jej ogólny sposób stosowania. Przedstawiono problem optymalnego kształtowania statycznie niewyznaczanej belki stalowej. Nowa metoda obliczeń optymalizacyjnych umożliwia szybkie określanie rozwiązania optymalnego.
EN
The paper presents a gradient-iterative optimization method. Have been described the basic assumptions of the method and shows its general terms of use. The paper presents the problem of optimal modeling of statically indetermined steel beam. This article is example of use of the new method of optimizing calculation, which allows to find very quickly the optimal solution.
PL
Podano metodologię sprawdzania warunków stateczności środników klasy 4, nieużebrowanych i z żebrami podłużnymi, na podstawie postanowień zawartych w rozdziale 10 normy PN-EN 1993-1-5. W metodzie naprężeń zredukowanych nawiązuje się do wcześniejszych metod sprawdzania nośności belek podsuwnicowych zawartych w dawnej normie PN-B-03200:1976. Zamieszczono przykład liczbowy.
EN
The article presents the methodology for checking the stability conditions of class 4 unribbed webs and longitudinal ribs in accordance with the method of reduced stresses based on the provisions of Chapter 10 of the standard EN 1993-1-5. This method of reduced stress reference is made to previous method of testing capacity crane beams which no longer contained in the standard such as PN-B-03200:1976. Numerical example was prepared to determine the stability conditions of monosymmetrical beam class 4.
PL
Porównano wyniki badań doświadczalnych z otrzymanymi teoretycznie. Nośność graniczną oszacowano na podstawie PN-EN 1993-1-5. Analizy badań doświadczalnych i teoretycznych wykazały, że nośność graniczna ścinanych blach falistych nie zależy od wysokości, tylko od grubości blachy.
EN
The obtained results for experimental investigations allowed to compare with theoretical calculation. Load bearing capacity is calculated according to PN-EN 1993-1-5. The analysis of the limit load P has shown that the load-bearing capacity of the web does not depend on the height but the thickness of the corrugated sheet.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień dystrybucji żądań w lokalnych klastrach serwerów webowych. W artykule opisana została nowa metoda LFNRD dystrybucji żądań. Zaprezentowane zostały zagadnienia teoretyczne związane z algorytmem LFNRD, opisane zostało środowisko symulacyjne, w którym przeprowadzone były badania nad pracą algorytmu w klastrach zawierających różne liczby serwerów webowych. W ostatniej części przedstawione zostały wyniki badań prezentujące jakość pracy algorytmu na tle innych referencyjnych algorytmów dystrybucji żądań.
EN
article concerns the distribution of HTTP requests in local cluster of Web servers. A new adaptation algorithm LFNRD of requests distribution in the web cluster is described. In order to take a decision on dispatching the HTTP request, the algorithm uses the information of a requested object sent by the client and the information on the server's load of the Web service. The aim of the LFNRD algorithm is to select the server that offers the shortest response time for individual HTTP request, processed in the service driven by an appropriate web switch (Fig. 3a). The main elements of the web switch are models of the servers. Each model estimates the response time for the request. The web switch chooses the web server which offers the shortest response time. The model of the server employs: a classification mechanism, an adaptation mechanism, an estimation module and a load state (Fig. 3b). The estimation mechanism and the adaptation mechanism are accom-plished with the use of fuzzy-neural network (Fig. 4) [6]. In the end of the article we present the simulation environment (Fig. 5) which was used to examine the new solution in three and four servers cluster. We also present the results (Fig. 6), in which LFNRD is compared with other reference algorithms of requests distribution [3, 4, 5]. Received results show, that a Web cluster working under LFNRD algorithm obtains the best results and offer the shortest response times.
8
Content available Similarity-based web clip matching
EN
The research areas of extraction and integration of web data aim at delivery of tools and methods to extract pieces of information from third-party web sites and then to integrate them into profiled, domain-specific, custom web pages. Existing solutions rely on specialized APIs or XPath querying tools and are therefore not easily accessible to non technical end users. In this paper we describe our new comprehensive, non-XPath integration platform which allows end users to extract web page fragments using a simple query-by-example approach and then to combine these fragments into custom, integrated web pages. We focus on our two novel similarity-based web clip matching algorithms: Attribute Weights Tree Matching and Edit Distance Tree Matching.
PL
Tematyka pracy prezentuje istotny aspekt życia społeczeństwa miejskiego, jakim niewątpliwie jest przemieszczanie się za pomocą środków komunikacji miejskiej. To typowe, codzienne zachowanie daje zaczątki do pełnej schematyzacji oraz planowania zwykłych czynności związanych z komunikacją w środowisku aglomeracji miejskiej. Zadaniem personelu informatycznego jest nie tylko edycja tras, rozkładów jazdy tramwajów, zarządzanie kontami klientów, ale również dbałość o dane statystyczne, ich przejrzystość, odpowiednie archiwizowanie i przetwarzanie w systemie OLAP.
EN
The paper presents the transportation system that allows for the designation of the shortest route. Routing can be implemented in two different ways: transport with and without changing the communication tram or bus. The statistical analysis of data collected will allow the matching of configurations of public transport to the traffic flow, depending on the time travel and its period. The decisions taken as a result of the analysis allow you to fit the conditions of transport to the expectations of customers.
EN
The article is an attempt to describe the current state of development tools whose purpose is building web applications. The article is focused on applications that rely on a relational database as a mechanism for data persistence, covered by an object-oriented application working in a client-server architecture (this should be considered rather as a functional simplification to more complex architectures) available to end users by a web interface. The leitmotif is a thesis that the fundamental element of complexity of such applications is the impedance mismatch between data models used in storage and business logics. The thesis also claims, that a commonly accepted direction of development of such solutions does not lead to any elimination of this inconsistency, but rather tends to hide it inside a mapping layer, which may, in certain cases, lead to a co-unterproductive effect.
PL
Celem artykułu jest próba opisu bieżącego stanu rozwoju narzędzi przeznaczonych do budowania bogatych aplikacji webowych. Artykuł skupia się na systemach opartych na bazach relacyjnych jako mechanizmie trwałości, obudowanych aplikacjami obiektowymi pracującymi w architekturze klient-serwer (podział jest roboczym uproszczeniem także dla bardziej złożonych architektur) dostępnych dla użytkowników przez interfejs webowy. Motywem przewodnim jest teza, że podstawowym elementem złożoności takich aplikacji jest niedopasowanie impedancji pomiędzy modelami danych używanymi w składowaniu i logice biznesowej. Teza stwierdza także, że powszechnie akceptowany kierunek rozwoju takich rozwiązań nie prowadzi do żadnej eliminacji takich niespójności, ale jedynie ukrywa wewnątrz warstwę mapującą, co może (w pewnych okolicznościach) prowadzić do efektów odwrotnych do zamierzeń.
11
Content available remote Sound absorption properties of recycled polyester fibrous assembly absorbers
EN
Sound absorption materials are generally classified into three types, porous, resonator, and panel. All of these three types are based on the theory of energy transforming from sound energy to thermal energy. In this paper, we examined the sound absorption coefficient of recycled polyester nonwovens for the purpose of substituting the conventionally used materials such as glasswool and rockwool. The use of recycled polyester nonwovens has many advantages compared to conventional sound absorbers, including reduced product cost, good handling, and environmental protection. The sound absorption coefficient of the recycled polyester nonwovens was determined by a two-microphone impedance measurement tube; the determination of the noise absorption coefficient is nothing more than the absorption energy rate of the material against the incidence energy. We have determined the relationship between the acoustic absorption values measured and the nonwoven parameters including fibre properties and web properties.
PL
W pracy przedstawiono nowy sposób opisu matematycznego przesuwającej się w kierunku osiowym wstęgi o własnościach ortotropowych. Nieliniowy model matematyczny ma postać sprzężonych równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych opisujących przemieszczenie poprzeczne wstęgi oraz pole sił przekrojowych. Przeprowadzono przybliżone rozwiązanie tego modelu przy wykorzystaniu numerycznej metody macierzy przeniesienia, metody ortogonali-zacji Godunowa i procedury ortogonalizacyjnej Galerkina - Bubnowa. Ostatecznie model matematyczny przesuwającej się wstęgi został doprowadzony do równania przemieszczeń poprzecznych wstęgi w postaci nieliniowego układu zwyczajnych równań różniczkowych drugiego rzędu względem czasu. Model ten stał się przedmiotem analiz numerycznych, których celem było zbadanie zachowania dynamicznego wstęgi w podkrytycznym i nadkrytycznym zakresie prędkości przesuwu. Przedmiotem badań dynamiki są dwie wstęgi o różniących się własnościach materiałowych: wstęga papieru pakowego oraz wstęga stalowa. W początkowym etapie analiz numerycznych badano stateczność ruchu i przebieg drgań układu zlinearyzowanego z uwzględnieniem wpływu szeregu czynników, takich jak prędkość przesuwu wstęgi, wielkość i rozkład naprężeń osiowych na szerokości wstęgi, tłumienie otaczającego ośrodka, własności ortotropowe materiału wstęgi oraz sztywność konstrukcji podpierającej rolki prowadzące. W wyniku przeprowadzonych badań stanu ruchu ustalonego zidentyfikowano warunki, w których występuje fałdowanie wstęgi na skutek nierównomiernie rozłożonego obciążenia końców. Wykazano, że w stanie ruchu nieustalonego, w zakresie nadkrytycz-nych prędkości przesuwu układu zlinearyzowanego, w przypadkach obu badanych wstęg występują obszary niestateczności ruchu typu dywergencyjnego i typu flatter. Pomiędzy tymi obszarami występuje drugi obszar stateczności ruchu, którego położenie i szerokość, w sensie zakresu prędkości przesuwu, są uzależnione od własności tłumiących otaczającego ośrodka, własności ortotropowych materiału, smukłości wstęgi oraz od sztywności konstrukcji podpierającej rolki prowadzące wstęgę. Wyniki badań dynamiki układu nieliniowego wykazały różniący się jakościowo przebieg zachowania dynamicznego wstęgi w zakresie nadkrytycznym w porównaniu z układem zlinearyzowanym. Różnice te dotyczą głównie obszaru niestateczności dywergencyjnej układu zlinearyzowanego. W tym zakresie prędkości przesuwu układu nieliniowego występuje ruch układu wokół nowych położeń równowagi, charakteryzujący się statecznym cyklem granicznym.W pracy przedstawiono także wyprowadzenie nieliniowego równania ruchu modelu belkowego przesuwającej się osiowo wstęgi. W równaniu tym obok tłumienia zewnętrznego uwzględniono również wpływ tłumienia wewnętrznego materiału wstęgi, które zostało opisane modelem Kelvina - Yoigta. Zaprezentowane zostały wyniki badań stateczności ruchu i przebiegi drgań giętnych wstęgi opisanej modelem belkowym. Otrzymane wyniki badań wskazują na destabi-lizacyjny wpływ tłumienia wewnętrznego na ruch wstęgi oraz wykazują przydatność mniej skomplikowanego modelu belkowego w badaniach dynamiki przesuwającej się osiowo wstęgi. W końcowej części pracy przedstawiono wyniki badań bifurkacyjnych drgań samowzbudnych przesuwającej się wstęgi. Na podstawie metody loossa -Josepha przeprowadzono rozwiązanie bifurkacyjne nieliniowego równania ruchu modelu bekowego. Rozwiązanie to określa warunki, przy których dochodzi do samowzbudzenia drgań oraz identyfikuje nadkrytyczny charakter występującej wtedy bifurkacji. Ma to miejsce w zakresie prędkości przesuwu odpowiadających obszarowi niestateczności ruchu typu flatter układu zlinearyzowanego.
EN
The paper is concerned with a new approach to analysis of the dynamic behaviour of axially moving orthotropic web. The non-linear orthotropic plate theory is modified to include the inertial forces resulting from the moving web and a general velocity proportional damping forces. The differential equations of motion are derived from Hamilton's principle taking into account the Lagrange description, the strain Green tensor for thin-walled plates and the Kirchhoff stress tensor. Approximate solution of non-linear partial differential equations of motion is obtained using the transition matrix method and Godunov's orthogonalization procedure. Numerical investigations have been caried out for kraft paper web and steal web. The results of numerical investigations show the solutions of both the linearized and non-linear problems. The effects of the orthotropy factor , axial transport velocity, external and internal damping and rolls support system on transverse and torsional natural frequencies and stability of the web motion are presented. The lowest natural frequencies decrease with the axial velocity increasing at undercritical transport speeds. Though the analysis of the linearized system predics exponentially groving oscylations at transport speeds above critical (divergence instability region) non-linear vibrations which characterize stable limit cycle occur in this region. Dynamic analysis of the non-linear model shows in the supercritical transport speed region non-trivial equilibrium positions bifurcate from the straight configuration of the web and global motion between coexisting equilibrium positions occurs.
13
PL
W artykule przedstawiono analizę doświadczalną i numeryczną stalowych belek blachownicowych z pojedynczym otworem w osi środkowej środnika. Przeanalizowano zachowanie się belek przy różnych stosunkach momentu zginającego i siły poprzecznej. Otrzymane wyniki z doświadczeń porównano z obliczeniami według programu numerycznego MSC/NASTRAN.
EN
A numerical and experimental analysis of steel plate griders with a singular hole centrallu located in the is presented in the paper. Different bending moment -shear force ratios were taken in the analysis. Results obtained from the analyse compared with numerical analysis of FEM method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.