Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  web application
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opis systemu do monitorowania parametrów kryterialnych sieci elektrycznej oraz zużycia energii i wyznaczania profilu mocy dla systemów Przemysł 4.0. Opisano warstwę programową oraz sprzętową. Omówiono wykorzystane technologie z zakresu ICT oraz Przemysłowego Internetu Rzeczy IIoT.
EN
The article describes a system which allows its users to monitor power grid parameters, energy usage and to determine power profiles for Industry 4.0 systems. Software and hardware layers, as well as ICT and IIoT technologies involved have been described.
EN
The aim of the thesis was to create a web application using the information system to facilitate the creation of documentation and record management on the selected farm. In this work we focused on development of web application with support of information system AgroCont, from ISAT, s.r.o. in farm Dolný Lopašov. The ASP.NET technology was chosen for the development of the web application. In this work we described the components of the chosen technology (eg Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL etc.) and also the steps of the life cycle of the web application creation. We have created three core modules that are focused on recording worksheets, agronomic documentation and managing individual records. Using the web application, it is possible to use these modules on all platforms anywhere (eg Android, IOS, Windows, etc.), only through a web browser and internet connection. All created records are linked to the AgroCont information system and can be further used eg. for wage creation or as a basis for in-house analyzes.
PL
Celem badań było stworzenie aplikacji internetowej z wykorzystaniem systemu informatycznego ułatwiającego tworzenie dokumentacji i zarządzanie dla przedsiębiorstwa rolnego. Aplikacja internetowa została wytworzona w technologii ASP.NET przy wsparciu systemu informatycznego AgroCont, z ISAT, s.r.o. i zastosowana w gospodarstwie Dolný Lopašov. W artykule opisano komponenty wybranej technologii (np. Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL itp.) oraz trzy podstawowe moduły, które koncentrują się na rejestrowaniu arkuszy roboczych, dokumentacji agronomicznej i zarządzaniu poszczególnymi rekordami. Aplikacja internetowa pracuje na wszystkich platformach w dowolnym miejscu (np. Android, IOS, Windows itp.), które maja połączenie internetowe. Wszystkie utworzone rekordy są powiązane z systemem informacyjnym AgroCont i mogą być dalej wykorzystywane np. do tworzenia płac lub jako podstawa wewnętrznych analiz.
EN
The goal of the article is to compare the three most commonly used tools for creating a graphical user interface in web applications. The analysis was carried out for the currently most popular tools: Angular, React and Vue. Test applica-tions with identical user interface, implemented in three technologies, were used for the research. The article compares, above all, the performance related to page loading time and memory usage..
PL
Celem artykułu jest porównanie trzech najczęściej stosowanych narzędzi do tworzenia graficznego interfejsu użytkow-nika w aplikacjach internetowych. Analiza została przeprowadzona dla najbardziej popularnych obecnie narzędzi: Angular, React i Vue. Do badań wykorzystano aplikacje testowe z identycznym interfejsem użytkownika, zaimplementowane w trzech technologiach. W artykule porównano przede wszystkim wydajność związaną z czasem ładowania stron oraz zajętość pamięci.
4
Content available Computer Aided Planning of WLAN Access Networks
EN
An Internet application was developed to support the design process of the WLAN access network. The whole program was designed as a desktop application using the following languages: HTML, CSS and JavaScript. The main task of the application facilitates the planning process of the WLAN access network, including the location of multiple base stations. There is an example of using the program in the WLAN network planning process. The main purpose of this application as the ability to carry out network planning using multiple base stations and provide radio coverage for the entire area served by Wireless Internet Service Provider, is obtained.
5
Content available Evolution of online mapping: from Web 1.0 to Web 6.0
EN
Web 5.0 performance appears limited only if seen through the prism of technological development. It presents the web as a human-controlled tool, which uses algorithms to attempt to personalize, search, and improve user experience, and to act for or on behalf of a person. Meanwhile, in the Web 6.0 era, the world will be quite unlike what we know today. For instance, it may turn out that Web 6.0 will mean the migration of human consciousness to cyberspace or to an unspecified “cloud” (of data, perhaps?). Will online maps even be needed in such a world? The Web, seen in its current way, is “anchored in metabolism”. Web 6.0 endeavours to face up to that. Namely, Web 6.0 aspires to be an independent entity that functions in the Internet ecosystem, depending on the presence of electro-impulses, but without the necessity of “anchoring” on a durable data carrier. This development path could be indicated by the use of artificial intelligence, data analytics and (genetic) algorithms in Web 4.0. At the same time, it is difficult to say whether Web 6.0 will end up as one synthetic, self-conscious organism or a collective of “other identities”, i.e. the personalities of individual devices integrated in the network.
PL
Prezentacja Web 5.0 jedynie przez pryzmat rozwoju technologicznego wydaje się być ograniczona. Przedstawia sieć, jako narzędzie kontrolowane przez człowieka, które przy pomocy algorytmów podejmuje próby personalizacji, wyszukiwania, poprawy doświadczeń, działania za człowieka lub w jego imieniu. Tymczasem w erze Web 6.0 świat nie będzie przypominał tego, który znamy obecnie. Może się bowiem okazać, że Web 6.0 oznaczać będzie migrację świadomości ludzkiej do cyberprzestrzeni lub bliżej nieokreślonej „chmury” (danych?). Czy w takim świecie potrzebne będą mapy internetowe? Web postrzegana w dotychczasowy sposób jest „zakotwiczona w metabolizmie”. Web 6.0 wychodzi temu naprzeciw. Web 6.0 aspiruje do miana niezależnego bytu, który funkcjonuje w ekosystemie internetowym, zależnie od występowania elektroimpulsów, jednak bez koniczności „zakotwiczenia” na trwałym nośniku danych. Na taką ścieżkę rozwoju mogłoby wskazywać zastosowanie w Web 4.0 sztucznej inteligencji, analityki danych i algorytmów (genetycznych). Jednocześnie trudno odpowiedzieć czy Web 6.0 maiłaby być jednym syntetycznym, samoświadomym organizmem czy też kolektywem „innych tożsamości”, tj. osobowości indywidualnych urządzeń zintegrowanych w sieci.
6
EN
This article contains the description of a web application created in order to help children and adolescents with intellectual disabilities. The application gathers simple serious games that are supposed to be an addition to the daily therapy, widening and intensifying its results. The article starts with a quick review of already created serious games for people with the autism spectrum and the Down syndrome. Later, it focuses on formal and technical details of the chosen solution. The main part of the publication contains descriptions of the particular games created for the application. The article explains the rules of each game and depicts it with a screenshot from the application. Finally, the reader can find the results of the tests conducted with the help of the parents of pupils attending one of Cracow’s special needs school. The tests, during which the children were encouraged to use the web application in their homes, lasted for a little more than 3 weeks. The final section also contains opinions of the therapists with more than 20 years of experience.
7
Content available remote Queuing Networks to Evaluate Web Applications: Simulation
EN
This work fits into the context of our studies on traffic simulation for computer and telecommunication networks [1–5]. The technique that we use is based on complex queuing network models that allow us to simulate the functioning of network devices, and the traffic flows between them. In a previous work [2] we defined a library of objects for the modeling of the computer network. This library also models the network traffic induced by the execution of web applications run in a distributed fashion on various network devices. In this work we describe the changes applied to the service procedures of some library objects, and we develop a specific study for the evaluation of the execution times of three types of applications: 1. Navigation 2. Download Manager 3. Mobile Agents.
EN
Choral singers are among intensive voice users whose excessive vocal effort puts them at risk of developing voice disorders. The aim of the work was to assess voice quality for choral singers in the choir at the Polish-Japanese Academy of Information Technology. This evaluation was carried out using the acoustic parameters from the COVAREP (A Collaborative Voice Analysis Repository For Speech Technologies) repository. A prototype of a mobile application was also prepared to allow the calculation of these parameters. The study group comprised 6 male and 19 female choir singers. The control group consisted of health non-singing individuals, 50 men and 39 women. Auditory perceptual assessment (using the RBH scale) as well as acoustic analysis were used to test the voice quality of all the participants. The voice quality of the female choir singers proved to be normal in comparison with the control group. The male choir singers were found to have tense voice in comparison with the controls. The parameters which proved most effective for voice evaluation were Peak Slope and Normalized Amplitude Quotient.
PL
Efektywne zarządzanie dużym majątkiem, w szczególności o znaczącym i rozproszonym zasięgu przestrzennym, wymaga obecnie wspomagania przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. Rosną też potrzeby użytkowników nieruchomości, na przykład w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i poruszania się wewnątrz dużych obiektów, takich jak: kampusy akademickie, centra handlowe i komunikacyjne. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga dostępu do różnorakich danych przestrzennych: map ewidencji gruntów i budynków, map zasadniczych, planów zagospodarowania przestrzennego, modeli 3D budynków i map wnętrz budynków. Obecnie dostępne technologie i koncepcje z zakresu GIS umożliwiają znaczące usprawnienie wielu procesów związanych z użytkowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Dlatego na Politechnice Warszawskiej podjęto próbę opracowania koncepcji, a następnie wykonania prototypu wielofunkcyjnego systemu informacji o nieruchomościach Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono podstawowe założenia koncepcyjne systemu oraz omówiono wybrane cechy wykonanego prototypu. Kluczową rolę w systemie odgrywa autorski, zintegrowany model danych wykorzystujący elementy modeli CityGML, EGiB oraz IndoorGML, rozszerzony o dodatkowe elementy zaproponowane przez autorów. System wykorzystuje zarówno dane pozyskane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak i specjalnie wykonane modele wnętrza wybranych budynków. Funkcjonalnie system został podzielony na następujące składowe: moduł zarządzania, moduł bezpieczeństwa i moduł informacji. Realizują one między innymi takie zadania jak: wspomaganie ewidencji majątku, raportowanie stanu majątku do systemu POLON, archiwizacja i zautomatyzowane udostępnianie dokumentacji budowlanej oraz geodezyjnej i kartograficznej, wspomaganie wynajmu pomieszczeń na cele wewnętrzne i zewnętrzne, wspomaganie straży akademickiej i służb ratunkowych, znajdowanie obiektów i orientacja w przestrzeni (w tym nawigacja). Koncepcja zakłada integrację z kilkoma systemami, między innymi: systemem ERP, systemem rezerwacji sal, systemem USOS. Pod względem kompleksowości rozwiązania, wielofunkcyjności i integracji źródeł danych oraz systemów, omawiane rozwiązanie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce.
EN
At present, the effective management of big real estates of significant spatial distribution requires support from modern IT solutions. Demands of real estate users are also growing, for example in the field of ensuring security and movements inside large objects, such as university campuses, commercial or transport centres. In order to meet those demands the access to different spatial data is required; they include cadastral maps, base maps, spatial arrangement plans, 3D models of buildings and maps of interiors of buildings. Currently available technologies and GIS related concepts allows for significant improvements of many processes related with the use and management of real estates. Therefore an attempt was undertaken at the Warsaw University of Technology aiming at development of a concept and then a prototype of a multifunctional information system concerning real estates of this University. The paper presents basic conceptual assumptions of the system and discusses selected features of the prototype system. The key role is played in that system by the original, integrated data model which uses elements of the CityGML, EGiB and IndoorGML models, amended by additional elements proposed by the authors. The system uses both, data from geodetic and cartographic resources, as well as dedicated models of interiors of selected buildings. Functionality of the system has been divided into the following components: the management module, the security module and the information module. Among others, they perform such tasks as: support for inventory of real estates, reporting to the POLON system, archiving and automated access to building, cartographic and geodetic documentation, support for leasing real estates for internal and external purposes, support for the academic guards and emergency services, finding facilities and spatial orientation, including navigation. The concept assumes integration with several systems, such as: the ERP system, the system of booking rooms, the USOS system. Considering the solution complexity, multi-functionality and integration of data sources and systems the discussed solution is the first solution of this type in Poland.
EN
The main purpose of the work is to present and test the developed web-based tool to identify parameters of rheological equations, whose functionality according to the presented results is comparable to existing desktop applications. The developed web-based application with a user-friendly interface uses selected optimization methods (Powell and Hooke-Jeeves algorithms). Criteria for selecting optimization methods are: robustness and frequent application to identification problems described in literature. Testing the developed application consists of comparing the identified stress-strain curves obtained from mechanical tests using the developed tool and commercial desktop application, and performing efficiency tests for the analyzed examples of rheological equations and optimization methods. For this purpose, two material models were used: a simple Hollomon’s model and a multi-parameter model used for steel, in which the influence of softening during the dynamic recrystallization is insignificant. The presented software is implemented in technologies such as JDK 1.8, Spring Framework and PrimeFaces, and passes the efficiency tests successfully.
PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie i przetestowanie opracowanego narzędzia webowego do identyfikacji parametrów równań reologicznych, którego funkcjonalność – zgodnie z uzyskanymi wynikami – jest porównywalna z istniejącymi aplikacjami desktopowymi. Opracowana aplikacja internetowa, z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, wykorzystuje wybrane metody optymalizacji (algorytmy Powella oraz Hooke’a-Jeevesa). Kryteria wyboru metod optymalizacyjnych to odporność rozwiązania na zaburzenia i częste zastosowanie do problemów odwrotnych opisanych w literaturze. Przetestowanie opracowanej aplikacji polega na porównaniu zidentyfikowanych krzywych naprężenie–odkształcenie, uzyskanych z testów mechanicznych z wykorzystaniem opracowanego narzędzia i komercyjnej aplikacji desktopowej, oraz na przeprowadzeniu testów wydajnościowych dla analizowanych przykładów równań reologicznych i metod optymalizacyjnych. W tym celu posłużono się dwoma modelami materiałowymi: prostym modelem Hollomona i modelem wieloparametrowym, stosowanym dla stali, w którym wpływ zmiękczania podczas rekrystalizacji dynamicznej jest nieznaczny. Prezentowane oprogramowanie jest wdrażane w takich technologiach, jak JDK 1.8, Spring Framework czy PrimeFaces, i pomyślnie przechodzi testy wydajności.
11
Content available Zastosowanie .NET Core w budowie aplikacji webowych
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie .NET Core w budowie aplikacji webowych. Poddano analizie aplikację zbudowaną w oparciu o framework .NET Core. Do analizy frameworka wybrano następujące kryteria porównawcze: wyszukiwanie wzorca w tekście, liczenie czasu parsowania pliku, realizacja operacji na plikach graficznych, dodawanie plików do archiwum, szybkość operacji CRUD. Wymienione kryteria będą porównywane na dwóch różnych systemach operacyjnych – Windows i Linux. Dodatkowo w artykule ukazano wyniki uzyskane po przeprowadzeniu badań oraz ich analizę. Postawiona hipoteza mówiąca, że testy zostaną wykonane szybciej w systemie Windows niż w systemie Linux, została jedynie częściowo potwierdzona.
EN
The article presents the use of .NET Core in web applications development. The analysis covers tests performed on a test application based on the .NET Core framework. The following benchmarking criteria were selected for the framework analysis: pattern search in text, counting parsing time, rendering operations on graphical files, adding files to archives, CRUD operation speed. These criteria were compared on two different operating systems - Windows, Linux. Additionally, the paper presents results obtained after the tests and their analysis. The hypothesis that tests will be executed faster on Windows than on Linux has only been partially confirmed.
PL
Głównym celem pracy jest opracowanie narzędzia webowego do identyfikacji parametrów równań reologicznych, którego funkcjonalność jest porównywalna z istniejącymi aplikacjami desktopowymi. Opracowana aplikacja internetowa z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, wykorzystuje wybrane algorytmy optymalizacji. Kryteria wyboru metod optymalizacyjnych to: odporność rozwiązania na zaburzenia i częste zastosowanie do problemów odwrotnych opisanych w literaturze. Dodatkowym celem niniejszego artykułu jest porównanie zidentyfikowanych krzywych naprężenie-odkształcenie uzyskanych z testów mechanicznych z wykorzystaniem opracowanego narzędzia i z komercyjnej aplikacji desktopowej. Prezentowane oprogramowanie jest wdrażane w zaawansowanych technologiach, takich jak JDK 1.8, Spring Framework i PrimeFaces, i przechodzi testy wydajności, które zwracają wyniki w krótkim czasie.
EN
The main goal of the present work is development of a web-tool for identifying parameters of rheological equations, whose functionality is comparable to existing desktop applications. Web application with user-friendly interface using selected optimization algorithms is being developed. Criteria for selecting optimization methods are: robustness of solution on disturbances and frequent application to inverse problems described in literature. Additional goal of the present paper is comparison of identified stress-strain curves obtained from mechanical tests using developed tool and commercial desktop application. Presented software is implemented in high-end technologies which are JDK 1.8, Spring Framework and PrimeFaces, and passes efficiency tests returning results in a short time.
EN
The increase of use of web applications has substantially changed the use of internet services and how the people access to them. The introduction of the World Wide Web has revolutionized the computer and the internet. The web provides an easy and cost-effective way of retrieving, searching and sharing information and a more flexible way of communication. It has been necessary for a large number of companies to adapt their services to be used through the browser.
EN
The paper presents an open, web-based system for stylometric analysis named WebSty, which is a part of the CLARIN-PL research infrastructure. WebSty does not require local installation by users, can be used via any web browser, offers rich set-up, and runs on a computing cluster.We discuss the underlying ideas of the system, its architecture, a pipeline of language tools for processing Polish, and its integration with systems for clustering, visualizing the results of clustering, and identifying the features of the strongest discrimination power. The techniques used for feature weighting and text similarity measuring are also concisely overviewed. In conclusions, we present preliminary evaluation of WebSty on the corpus of 1000 literary works, and we report on the results of the first research applications of WebSty. Even if the system was initially focused on processing Polish texts, we also briefly discuss its development towards a multilingual system, which already supports English, German and Hungarian.
15
Content available remote Queuing networks to evaluate web applications: modelling
EN
The aim of this work is to define a procedure for the modelling of a computer network for the simulation of the network traffic induced by the execution of web applications. The work consists in describing the objects of a library defined for modelling both the hardware and the software of the system. These are specific objects with an architecture based on complex queuing service structures. The objects of the library are used to both build the computer network model and describe the operation of a web application executed on the network in a distributed fashion.
EN
The article presents the basic rules and principles of the organization of seats aboard transport aircraft taking into account their internal arrangement of the board. The authors present a basic conceptual draft of the system for a graphic visualization of seats arranged aboard of the selected type of aircraft as a part of a check-in module being developed for the DCS system for a particular airline company needs. The webbased application of the system supported by the function of allocating seats for individual passengers based on the pre-defined selection criteria in the process of check-in and reservation, was presented. The system can be realized as an integral part of web-based check-in or mobile check-in applications as well as on-line self-check-in systems for seat reservation and allocation aboard of an aircraft, as a part of the ground handling process at the airport.
PL
W artykule scharakteryzowano aplikację webową umożliwiającą i ułatwiającą prowadzenie procesu monitorowania usuwania wyrobów zawierających azbest w Polsce. Aplikacja pod nazwą GeoAzbest jest narzędziem opracowanym dla Ministerstwa Rozwoju w ramach realizacji zadań przewidzianych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Serwis został zaprojektowany i przygotowany dla czterech typów odbiorców: Głównego Koordynatora „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, marszałków województw, gmin oraz wszystkich zainteresowanych tematyką azbestową. Do budowy geoserwisu wykorzystane zostały otwarte standardy określone przez Open Geospatial Consortium (OGC) – jako system bazodanowy PostgreSQL i PostGIS oraz jako serwer mapowy GeoServer. Celem opracowania serwisu GeoAzbest było połączenie danych opisowych w bazie azbestowej z danymi geoprzestrzennymi z innych rejestrów i zaprezentowanie tej tematyki szerokiej grupie odbiorców. Dodatkowo osoby zajmujące się monitorowaniem wyrobów azbestowych w gminach i urzędach marszałkowskich otrzymały narzędzie do kontroli i weryfikacji danych, które otrzymują od wykorzystujących wyroby azbestowe, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującym w tym zakresie.
EN
The Web application, which allows and facilitates conducting the process of monitoring of removal of asbestos-containing products in Poland is characterised in the paper. The application called „Geo-Azbest” is a tool developed for the Ministry of Development in order to enable implementation of tasks in the „Programme for Asbestos Abatement in Poland”. GeoAzbest has been designed and prepared for four types of users, i.e. the Chief Coordinator of the „Programme for Asbestos Abatement in Poland”, for province marshals, communes and all parties interested in asbestos issues. Open standards defined by the Open Geospatial Consortium (OGC) as the database system PostgreSQL and PostGIS, and GeoServer as a map server were used in the GeoAzbest development. The aim was to combine descriptive data stored in the asbestos database with geospatial data derived from other registers for the presentation of asbestos issues to a wide audience. Moreover, those who are involved in the process of monitoring of asbestos quantities and removal in communes and province marshal offices have been equipped with the tool to control and verify the data they receive from all asbestos users, in accordance with the legal regulations in force.
PL
Celem artykułu było porównanie wybranych szkieletów programistycznych w technologii Java. Do analizy zostały wybrane Spring MVC oraz JavaServer Faces. Została przeprowadzona analiza teoretyczna związana z funkcjonowaniem badanych frameworków. Dla porównania wybranych szkieletów programistycznych były utworzone dwie aplikacje, posiadające podobną funkcionalność. wyniki przeprowadzonych badań dotyczących wydajności oraz pomiaru metryk kodu utworzonych aplikacji zostały pokazane w postaci wykresów.
EN
The purpose of the article was to compare selected frameworks for web applications Java technology. Spring MVC and JavaServer Faces were selected for the analysis. Theoretical analysis related with the functioning of the examined frameworks was conducted. For comparison of selected frameworks there were created two applications that have similar functionality. Performance testing and measuring code metrics of created applications were conducted.
PL
Celem artykułu było tworzenie i analiza aplikacji webowej na bazie frameworku AngularJS. Dla aplikacji zostało napisane API po stronie serwera z połączeniem do bazy danych. Była przeprowadzona analiza teoretyczna związana z funkcjonowaniem badanego frameworku. Przeanalizowane wady i zalety podejścia frameworku do tworzenia aplikacji webowych. Były przeprowadzone badania wydajności oraz linii kodu utworzonej aplikacji.
EN
The purpose of the paper was to create and analyze web-application with AngularJS framework. Server-side API with access to database was written to support the application. Theoretical research on AngularJS functionalities has been done. Analyzed framework approach for creating applications advantages and disadvantages. Performance testing and measuring code of created application were conducted.
20
PL
Na podstawie przeprowadzonej analizy aspektów projektowania i tworzenia responsywnych stron internetowych, niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu optymalizacji portalu internetowego z wykorzystaniem RWD (ang. Responsive Web Design). W artykule przedstawiono identyfikację czynników wpływających na wydajność projektów responsywnych oraz wyniki pomiaru wydajności testowego portalu przed i po optymalizacji.
EN
Based on the analysis of aspects of designing and creating responsive web pages, this article presents a web portal optimizing using RWD (Responsive Web Design). The paper presents the identification of factors affecting the responsive projects’ performance and performance measurement of the portal before and after optimization.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.