Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wavelet analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The main tasks to be addressed when developing computerized systems for control and diagnostics of industrial objects are considered. The synthesis of computerized information-measuring system for control and diagnostics of industrial objects is carried out. As the result, auto-coherence objective function is formulated and four components of the objective function, two noise and two functional components, are obtained by variance expansion. The obtained theoretical foundations have been implemented using industrial object - extruder, for controlling heating processes in extruder zones and studying diagnostics of the distributor gear technical condition. Conclusions are made regarding the possible practical application of obtained theoretical foundations.
PL
Rozważane są główne zadania, które należy rozwiązać, tworząc skomputeryzowany system kontroli i diagnostyki obiektów przemysłowych. Przeprowadzono syntezę skomputeryzowanego systemu pomiaru informacji kontroli i diagnostyki obiektów przemysłowych. W syntezie docelową funkcją autokoherencji i rozszerzenia dyspersji są cztery składniki funkcji docelowej, dwa funkcjonalne i dwa szumy. Uzyskane podstawy teoretyczne opracowano na obiekcie przemysłowym - wytłaczarce, w sterowaniu procesami termicznymi stref wytłaczarki oraz badaniach diagnostyki stanu technicznego przekładni zębatej. Wnioski dotyczą możliwości praktycznego zastosowania uzyskanych podstaw teoretycznych.
EN
The authors propose the use of the wavelet-analysis to research the wave processes in the unsteady modes of the pumping complex operation. We demonstrate that the use of the wavelet analysis enables the determination of both the fact of the presence of the emergency mode and the time of the beginning of the unsteady process. We determined that the frequency-time dependences of wavelet coefficients are to underlie the quantitative assessment of the unsteady modes in the pipeline network. We obtained the frequency ranges and the boundaries of the waveletcoefficients variation for each of the analyzed unsteady processes.
PL
Autorzy proponują wykorzystanie analizy falkowej do badania procesów falowych w niestabilnych trybach pracy zespołu pompowego. Pokazujemy, że wykorzystanie analizy falkowej umożliwia określenie zarówno faktu wystąpienia trybu awaryjnego, jak i momentu początku stanu niestabilnego. Ustaliliśmy, że zależności częstotliwościowo-czasowe współczynników falkowych mają leżeć u podstaw ilościowej oceny trybów niestabilnych w sieci wodociągowej. Uzyskaliśmy zakresy częstotliwości i granice zmienności współczynników falek dla każdego z analizowanych procesów nieustalonych.
PL
W publikacji przedstawiono zastosowanie przekształcenia falkowego do analizy sygnałów uzyskanych w wyniku badań metali nieferromagnetycznych z wykorzystaniem zjawiska prądów wirowych techniką PEC. Badania przeprowadzono na próbkach metali i stopów o znanej konduktywności z wadami wzorcowymi w formie nacięć o znanych (zmierzonych) wymiarach geometrycznych. Zarejestrowane przebiegi napięć wyjściowych z przetwornika wiroprądowego poddano analizie z wykorzystaniem transformat falkowych ciągłej i dyskretnej.
EN
In the paper there are presented the results of an experimental research oriented towards solving defectoscopy problems applying continuous and discrete wavelet transform (CWT and DWT) for pulsed eddy current response analysis. The investigations has been performed on some sets of categories of material flaws made of different metals of, with various depth, width and regular/non regular shapes fabricated in form surface and subsurface defects. Detecting and recognizing selected types of flaws and classifying them due to derivation of distinguished features of the tested materials has been performed in an environment of MATLAB Wavelet Toolbox ver. 5.2 in the framework of Wavelet Analyzer functionality. The certain part of analysis was made out with Multiple 1D tool and Regression Estimation 1-D support taking advantage of their facilities. In fact some families of signal records exhibited correlation between lag versus reference signal and flaw properties, while in the other cases the amplitude or shape of the signal was the crucial thing. The proposed approach seems as affective tool for PEC defectoscopy and defectometry.
4
Content available remote Ocena wpływu gęstości próbkowania poziomego na proces dekompozycji falkowej
PL
Oceniono znaczenie gęstości próbkowania poziomego oraz poziomu dekompozycji falkowej w aspekcie zastosowania poszczególnych funkcji falkowych do podziału badanego profilu pierwotnego na składowe nierówności powierzchni. Pomiary profili powierzchni wykonano za pomocą profilometru stykowego, z określoną gęstością próbkowania. Analizie poddano dwa typy powierzchni: wytworzoną techniką przyrostową oraz po obróbce szlifowaniem.
EN
The paper assesses the impact of horizontal sampling density and level of wavelet decomposition in the aspect of applying mother wavelet to divide components of surface texture. Measurements of surface profiles were made using a contact profilometer applying a specific sample density. Two types of surfaces were prepared: using additive technology and grinding.
EN
This paper presents employment of modern computer methods used to analyze the results obtained during the exploration of concrete elements with an ultrasound tomograph. The results are presented in the form of graphical maps and depiction of the signal course function. The results are burdened with various, errors – noises, distortion of the image. Verification of results requires extensive knowledge, experience in the field of construction diagnostics, and also an ability to combine both: construction and computer methods. Therefore mathematical methods and computer programs become helpful. The perfect transformation for reconstruction and analysis of results seems to be wavelet analysis, which eliminates the weakness of the Fourier transform, which does not included the complete set of information while analysis is carried out.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie współczesnych metod komputerowych stosowanych do analizy wyników otrzymanych podczas badania elementów betonowych tomografem ultradźwiękowym. Rezultaty prezentowane są w postać map graficznych oraz zobrazowań funkcji przebiegu sygnałów. Otrzymane rezultaty są obarczone różnymi błędami – szumy, dystorsje obrazu. Weryfikacja wyników wymaga dużej wiedzy, doświadczenia w zakresie diagnostyki konstrukcji, a także umiejętności łączenia wiedzy z dziedziny budownictwa i metod obliczeniowych. Pomocne stają się wtedy metody matematyczne oraz programy komputerowe, umożliwiające ich zaimplementowanie. Idealnym przekształceniem służącym do rekonstrukcji i analizy rezultatów wydaje się być analiza falkowa. Niweluje ona słabość transformaty Fouriera, która nie zachowuje podczas analizy kompletu informacji.
6
Content available Badania diagnostyczne metali i stopów metodą PEC
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań metali nieferromagnetycznych z wykorzystaniem zjawiska prądów wirowych techniką PEC (Pulsed Eddy Current). Badania przeprowadzono na próbkach metali i stopów o znanej konduktywności w których wykonano wady wzorcowe w formie nacięć i nawiertów o znanych (zmierzonych) wymiarach geometrycznych. Zarejestrowane napięcia wyjściowe z przetwornika wiroprądowego poddano analizie metodą falkową z wykorzystaniem falek typu Morleta (morl) oraz symlet ósmego rzędu (sym8).
EN
In this paper the results of pulsed eddy current testing (PEC) for nonferrous materials are presented. The research deals with metal and alloy probe (Al) with known value of conductivity with artificial defects in form discontinuities (notches) with known depth and width. The output signals from eddy current transducer for PEC technique picked up with a digital oscilloscope were recorded in separate files and then investigated by the set of analyzing wavelets. The programming environment of Matlab with the Wavelet Toolbox of The MathWorks was employed .The local properties of signals were derived applying Morlet wavelet (morl) and symlet of eighth order (sym8). Based on one-dimensional real signal in time the jointly frequency and time analysis was performed to extract the localization distinguishing details of meaning energy correlated with type and size of fabricated material flaws. Detecting the fundamental properties was performed with the scalogram plots. Some kind of causality was observed depending on localization the sound details the more right on the time axis the deeper or more extensive was the size of material flaw.
7
Content available remote Study on application of Fisher information for power system fault detection
EN
The ability to accurately detect power system faults is of vital importance for the purpose of isolating malfunctioning equipment and resuming normal operation as soon as possible after a fault occurs. People have used a variety of electric parameters as metrics to identify faults for a long time. The method proposed by this paper departs from the traditional approach by introducing Fisher information (FI) as a measure of the stability of electric signals and as a criterion for making fault decisions. In this way, a non-dimensional positive parameter is used as a single criterion to deliver fault detection for power distribution networks. Firstly, we simplified the formula of FI and then adopted a practical method for calculating values of FI. We demonstrated the application of FI to measure the stability of electric signals. Finally, we combined FI with wavelet analysis to propose a novel technique for phase selection of a power distribution network with a grounding short-circuit fault, namely the wavelet-based Fisher information (WFI). Simulation studies were then carried out to show the feasibility of the proposed method.
EN
The behavior of turbulent eddies within the self-similar region of a rigid surface interacting round jet is experimentally investigated. Results show that the turbulent jet flow structure is significantly affected due to the rigid surface interaction; particularly within the lower portion of the jet shear layer. It is observed that the jet and rigid surface interactions rather enhance the scale of axial velocity fluctuations within the intermediate region of the jet. An additional mixing layer is observed in the lower shear layer region close to the rigid surface due to the production of eddies from the rigid surface. The depth of penetration of the fluctuating eddies decreases significantly at the mixing layer region and this mixing layer acts like a shield which restricts the downward propagation of fluctuating eddies from the plane of symmetry of the jet. The results suggest that the region below the mixing layer can be treated as the shear less mixing region. The interesting consequence of this is that the rate of production of vorticity is enhanced below the mixing layer close to the rigid surface. Also, the enstrophy destruction is favored over enstrophy production at the upper portion of the mixing layer, and exactly the opposite phenomenon is observed in the lower portion of the mixing layer.
9
Content available remote Zastosowanie analizy falkowej do wykrywania uszkodzeń łożysk tocznych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych napędu z zamodelowanym uszkodzeniem bieżni wewnętrznej łożyska tocznego. Zarejestrowane sygnały drgań mechanicznych zostały poddane analizie przy wykorzystaniu transformacji falkowej. Na podstawie przedstawionych wyników dokonano oceny przydatności analizy falkowej do wykrywania uszkodzeń łożysk tocznych. Analiza sygnałów diagnostycznych przeprowadzona została w opracowanym w środowisku LabVIEW autorskim, wirtualnym przyrządzie umożliwiającym wykrywanie uszkodzeń łożysk tocznych.
EN
Results of an experimental research of a drive with the rolling bearing inner race fault are presented in this paper. Measured mechanical vibration signals are analyzed using the wavelet transform. Based on the presented results, the assessment of the suitability of the wavelet analysis for the detection of the bearings faults is made. Analysis of the diagnostic signals is made in application designed in LabVIEW allowing the detection of the bearings faults.
EN
The paper presents the evaluation of the wear status of the single-screw extruder working elements on the basis of die pressure and screw load toque load values changes. The changes of this parameters were analyzed as frequency spectrum using the tools of wavelet analysis. In the study plan the hypothesis was formulated that the assessment of extruder elements wear level is possible through observation of the frequency of process parameters changes. Due to the dynamic characteristics of the process in the determination of natural frequencies Morlet wavelet transform was used. Research was carried out for three heights of longitudinal wedges: 4, 2 and 1 mm. During experiment the extruder drive line load and the extruder screw speed were changed. It has been found that based on the observation of changes in resonant frequencies, it is possible to accurately assess the wear degree of friction elements in a single screw extruder. Moreover, it has been noted that the wavelet analysis may be an effective tool for the assessment of the extruder working elements wear level.
PL
W pracy przedstawiono ocenę stanu zużycia elementów roboczych ekstrudera jednoślimakowego na podstawie obserwacji zmian składowych częstotliwościowych widma obciążenia układu napędowego ślimaka ekstrudera i ciśnienia w matrycy przy wykorzystaniu narzędzi analizy falkowej. W planie badań sformułowano hipotezę, że możliwa jest ocena stopnia zużycia elementów roboczych ekstrudera przez obserwację częstotliwości zmian parametrów procesowych. Ze względu na dynamiczne cechy procesu przy wyznaczeniu częstotliwości własnych wykorzystano falkę Morlet’a. Badania przeprowadzono dla trzech wysokości klinów wzdłużnych 4, 2 i 1 mm. Podczas eksperymentu zmieniano obciążenia ekstrudera oraz prędkość obrotową ślimaka. Stwierdzono, że na podstawie obserwacji zmian częstotliwości rezonansowych można precyzyjnie oszacować stopień zużycia elementów ciernych w ekstruderze jednoślimakowym. Ponadto zaobserwowano, że analiza falkowa może być skutecznym narzędziem oceny stopnia zużycia elementów roboczych ekstrudera.
11
Content available Monitorowanie uszkodzeń w ramie żelbetowej
PL
W artykule przestawiono próbę wytypowania współczynników, które dodatkowo poza obrazem współczynników falkowych pozwalałyby stwierdzić, czy w konstrukcji doszło do postępującego uszkodzenia względem znanego stanu oraz wpływu uszkodzenia na konstrukcję (spadku właściwości dynamicznych). W celu określenia wpływu uszkodzenia na odpowiedź konstrukcji posłużono się numerycznym modelem żelbetowej ramy portalowej poddanej testom o wzrastającej sile wymuszenia sejsmicznego podłoża. Wykorzystano w modelu nieliniowość konstrukcji w formie nieliniowości materiałowej (nieliniowe związki konstytutywne) jak i geometrycznej. Odpowiedź przyśpieszeniową konstrukcji przetworzono za pomocą ciągłej transformaty falkowej (z wykorzystaniem falki-matki Morlet) reprezentującej analizowany sygnał w dziedzinie czasowo-częstotliwościowej. Określone współczynniki (pikowy, asymetrii oraz rozproszenia) wytypowane na podstawie zapisu odpowiedzi z użyciem transformaty falkowej pomogły określić chwilę czasową wystąpienia uszkodzenia i spadek sztywności uszkodzonej konstrukcji odzwierciedlony w spadku jej częstotliwości drgań własnych. Następnie za pomocą wytypowanych współczynników przeanalizowano zapis odpowiedzi ramy żelbetowej badanej doświadczalnie, która poddana została testom na stole wstrząsowym w ISMES, które miały na celu określenie wpływu uszkodzenia na właściwości dynamiczne konstrukcji żelbetowych. Zaproponowane współczynniki pozwoliły na powiązanie zmiany ich wartości z powstałym uszkodzeniem poprzez porównanie zmiany właściwości dynamicznych ze zmianą wytypowanych współczynników wrażliwych na uszkodzenie. Współczynnik pikowy bezpośrednio powiązany z częstotliwością drgań własnych wskazywał chwilę czasowa wystąpienia uszkodzenia, zmienne wartości współczynnika asymetrii i rozproszenia wskazały trend zmian wraz z rozwojem tego uszkodzenia.
EN
This papier introduces wavelet based damage-sensitive coefficient extracted from structural response and used to correlate the damage propagation with changes in scalogram of a wavelet coefficient. In order to determine the effect of damage on the structural response, an inelastic numerical model of a reinforced concrete portal frame subjected with increasing seismic excitation has been used. The response of the structure has been processed by Continuous Waveform Transform (using Morlet wavelet as a mother wavelet) representing the analyzed signal in the time-frequency domain. Specific wavelet-based factors (Peak , Dispersion, and Asymmetry Coefficient) helped to determine the moment when the damage occurred in structure (a reduce in stiffness of the structure reflected in the fall of its natural frequency), to confirm the relation between the value of the coefficient and the damage state the response of the experimental reinforced concrete test frame was analyzed. Wavelet analyses of the response records of the r/c analyzed frame reveal clear, characteristic changes in the development of the wavelet ridges and peak patterns from the moment the structure starts to accumulate damage. The Peak coefficient directly “follows” the damage by observing the trace of peaks which correspond to natural frequency, it shows a changes in structural stiffness. The Dispersion and Asymmetry Coefficient has clearly shown that with the spread of frequency content the value of coefficient changes.
EN
Cycle-to-cycle variation in combustion in a single cylinder of a radial engine has an impact on that in others and the entire engine. Steady- and transient-state engine operation was investigated, and the transient states were generated by cyclic changes in the timing of fuel injection to a given cylinder, having others operated on the same mixture composition. The measurement of pressure in the combustion chamber allowed for specifying indicated mean effective pressure (IMEP) in all cycles. The time series of IMEP were studied with mathematical techniques of non-linear dynamics, i.e. a wavelet transform and a multifractal analysis. Controlled disturbances in mixture composition in a single cylinder can have an impact on certain cylinders only. Cylinders 3, 5, 7 and 9 are most responsive to such disturbances, which proves their least cycle-to-cycle variation in combustion.
PL
Celem badań opisanych jest dobór funkcji bazowych, które pozwolą na dokładne opisanie sygnałów elektrokortykograficznych (ECoG) z zachowaniem ich właściwości diagnostycznych. Sygnały ECoG są powszechnie wykorzystywane do wskazania miejsca obszaru padaczkorodnego mózgu. Do doboru najlepszej rodziny falek w charakterze funkcji bazowych zastosowano algorytm MP (ang. Matching Pursuit). Przedstawiono przykład, w jaki sposób z wykorzystaniem analizy falkowej można wykryć zapisy patologiczne w sygnale ECoG.
EN
The purpose of this research is a selection of base functions, which allow to accurately describe the electrocortical signals (ECoG), while maintaining their diagnostic properties. ECoG signals are commonly used to indicate the epileptogenic zone in the brain. The Matching Pursuit algorithm was used to select the best wavelet family as a base function. An example of using wavelet analysis to detect pathological records in ECoG signal, is demonstrated.
14
Content available remote Assessment of a hand tremor based on analysis of the accelerometer signal
EN
This paper presents the method developed for the assessment of a tremor based on analysis of the output signals from a 3-axis accelerometer placed on the index finger of the right hand. Firstly, the signal representing only acceleration caused by involuntary movement of the hand is determined. The tremor frequency is obtained as the dominant frequency of the PSD estimated for short segments of this signal by using the AR model. The presented method allows us to evaluate variability of tremor frequency in typical neurological tests.
PL
W artykule opisano metodę opracowaną do oceny drżenia na podstawie analizy sygnałów wyjściowych z trójosiowego akcelerometru, który został umieszczony na palcu wskazującym prawej ręki. Najpierw wyznaczany jest sygnał reprezentujący tylko przyśpieszenie wywołane mimowolnym ruchem ręki. Częstotliwość drżenia jest określana jako dominująca częstotliwość PSD estymowanej dla krótkich segmentów tego sygnału na podstawie modelu AR. Prezentowana metoda umożliwia ocenę zmienności częstotliwości drżenia w typowych testach neurologicznych.
EN
The problem of deposition of thin layers on non-layer substrates occupies a special place in modem materials technology. One of the fast-growing methods is laser ablation involving the evaporation of materiał by the laser pulse, thereby forming a plasma cloud, which is then deposited on the substrate. The basie method of diagnostics of plasma cloud is a mass spectrometer. The paper has presented the physical bases of the operation time of flight mass spectrometer and the theoretical models of signal received from the spectrometer. In the experimental part, the spectrum obtained for Pb2 lead particles that were then subjected to wavelet analysis is presented, thanks to which we have received additional information about the composition of the plasma cloud and about any other isotopes. The paper is an introduction to further research on the use of wavelet transform in spectroscopic analysis.
PL
We współczesnej technologii materiałowej szczególne miejsce zajmuje zagadnienie osadzania cienkich warstw na innych niż warstwa podłożach. Jedną z szybko rozwijających się metod jest ablacja laserowa polegająca na odparowaniu impulsem lasera materiału, w wyniku czego powstaje obłok plazmy, który jest następnie osadzany na podłożu. Podstawową metodą diagnostyki obłoku plazmy jest spektrometr masowy. W pracy przedstawiono podstawy fizyczne działania spektrometru masowego czasu przelotu oraz teoretyczne modele sygnału otrzymywanego ze spektrometru. W części doświadczalnej zaprezentowano widmo otrzymane dla cząsteczki ołowiu Pb2, które następnie poddano analizie falkowej, dzięki czemu otrzymano dodatkowe informacje o składzie obłoku plazmy. Praca jest wstępem do dalszych badań nad zastosowaniem transformaty f alkowej w analizie spektroskopowej.
PL
W pracy podjęto próbę adaptacji dwuwymiarowej transformaty falkowej do identyfikacji występowania strefy inicjowania procesu skrawania oraz wyznaczenia wartości minimalnej grubości warstwy skrawanej dla procesu frezowania czołowego stali C45. Otrzymane wyniki wskazują na zdolność transformaty falkowej do analizy sygnałów niestacjonarnych oraz wykrywania w nich obszarów charakterystycznych.
EN
In this paper, authors take attempt to adapt the two-dimensional wavelet transform to identify the cutting zones and the determination of a minimum thickness value of the machined layer in the process of face milling of steel C45. The research results show the ability of the wavelet transform for the analysis of non-stationary signals and detecting characteristics zones in surface.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania transformaty falkowej w celu rozdzielania składowych nierówności powierzchni zmierzonej. Przeprowadzono badania porównawcze sygnałów chropowatości powierzchni otrzymanych po analizie filtrem Gaussa oraz po przeprowadzeniu dekompozycji falkowej. Analizując otrzymane wyniki badań statystycznych, stwierdzono, iż transformata falkowa może być stosowana do rozdzielnia składowych nierówności powierzchni.
EN
The paper presents the possibilities of using wavelet transform to separate the components of surface irregularities. Authors conducted comparative tests of surface roughness obtained by the Gaussian filtering and wavelet decomposition. Analyzing the results statistical research, it was concluded that the wavelet transform can be used for separating components of surface irregularities.
PL
Przedstawiono wyniki analizy struktury geometrycznej powierzchni. Zbadano możliwość adaptacji transformaty falkowej do wyznaczenia wartości parametru posuwu na obrót podczas procesu frezowania czołowego dla sześciu rodzajów materiału. Do badań użyto falki Morlet oraz Mexican hat. Stwierdzono, że ciągła transformata falkowa może być stosowana do analizy sygnałów chropowatości powierzchni.
EN
In this paper, authors show the research results of analysis of the geometric structure of surface The authors test the possibility of adaptation of wavelet transform to determine the feed per revolution parameter value during face milling process for six kinds of material. Two mother wavelets (Morlet and Mexican hat) had been used to carry out the study. After analyzing the research results authors concluded that continuous wavelet transform may be used to analysis of surface roughness.
EN
The paper presents the test procedure for determining dynamic parameters of mechanical structures, by using the method of wavelet analysis of vibration signals as a response of the construction to impulse excitation. Basic mathematical foundations have been shown for a mechanical system with one degree of freedom and its generalization for mechanical systems with many degrees of freedom. The correct functioning of the programme, which is the implementation of procedure for the MATLAB platform, has been tested with the help of programmable simulation of vibration signals and sinusoidal mechanical signals. The author has presented the results of the identification of dynamic parameters of two, selected mechanical structures: a free hanging steel plate and an acoustic screen. The results have been verified by comparing them with those obtained by modal analysis.
EN
Fault diagnosis is playing today a crucial role in industrial systems. To improve reliability, safety and efficiency advanced monitoring methods have become increasingly important for many systems. The vibration analysis method is essential in improving condition monitoring and fault diagnosis of rotating machinery. Effective utilization of vibration signals depends upon effectiveness of applied signal processing techniques. In this paper, fault diagnosis is performed using a combination between Wavelet Transform (WT) and Principal Component Analysis (PCA). The WT is employed to decompose the vibration signal of measurements data in different frequency bands. The obtained decomposition levels are used as the input to the PCA method for fault identification using, respectively, the Q-statistic, also called Squared Prediction Error (SPE) and the Q-contribution. Clearly, useful information about the fault can be contained in some levels of wavelet decomposition. For this purpose, the Q-contribution is used as an evaluation criterion to select the optimal level, which contains the maximum information.Associated to spectral analysis and envelope analysis, it allows clear visualization of fault frequencies. The objective of this method is to obtain the information contained in the measured data. The monitoring results using real sensor measurements from a pilot scale are presented and discussed.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.