Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water turbine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Pico hydro generator as an effective source of renewable energy
EN
The paper presents 1kW pico hydro generator that consists of an axial water turbine and generator. The rotor of the axial water turbine was developed using the NACA aerodynamic profile. The paper describes the construction of a vertical axial turbine and the laboratory stand for the measurement of the developed and constructed turbine powering a three-phase electric generator. The basic turbine characteristics for the highest efficiency parameters and the characteristics of the generator are presented.
PL
Artykuł dotyczy piko – agregatu o mocy 1kW: osiowej turbiny wodnej i generatora. W artykule przytoczono przykład osiowej turbiny wodnej z wirnikiem opracowanym z zastosowaniem profilu aerodynamicznego NACA. Przedstawiono konstrukcję pionowej turbiny osiowej. Opisano laboratoryjne stanowisko pomiarowe do badań skonstruowanej i zbudowanej turbiny, napędzającej trójfazowy generator elektryczny. Przedstawiono podstawowe charakterystyki turbiny opracowane dla jej parametrów pracy, przy których osiągnęła najwyższą sprawność oraz podstawowe charakterystyki współpracującego z turbiną generatora.
2
Content available Metody zabezpieczania turbin wodnych od rozbiegu
PL
W artykule opisano przyczyny i skutki wystąpienia rozbiegu w turbinach wodnych. Przedstawiono metody zabezpieczenia hydrozespołu przed wystąpieniem awaryjnego wzrostu prędkości obrotowej. Opisano instalowane w elektrowniach urządzenia umożliwiające bezpieczne zatrzymanie hydrozespołu po awaryjnym odciążeniu generatora.
EN
The article describes the causes and effects of overspeeding in water turbines. The methods of protecting the hydrogenerator against the uncontrolable increase in rotational speed were presented. Authors described devices installed in power plants enabling safe stopping of a hydrogenerator after emergency power dump.
EN
The article discusses the importance of small hydro power plants in the Polish power system and defines the legal conditions for the operation of small hydro power plants. The phenomena occurring in the hydrological system of small hydro power plants and their impact on the natural environment were analyzed. An analysis of phenomena occurring in the hydrological system and the activity of small hydro power plants that are operating on the Radunia River helped us identify relations between different types of power plants working in cascades and possibilities of power generation control in period of several days. The above-mentioned analysis has been used in the development of a mathematical model of a hydroelectric plant and cascades of hydroelectric plants. The numerical simulations carried out concerned both the self-operating power plant and a cascade of two identical objects of this type. There is a possibility for small hydro power plant to run as a base load power plant and during periods of high demand as well (peak demand or unexpected loss of generation in the power system). A single hydroelectric power plant can deal with varying peak load demands while adding a second stage increase those abilities. A cascade of reservoir hydropower plants has a much greater ability to store energy and give it back in time. In addition, the existence of a second power plant equipped with a surge reservoir allows for a significant reduction in the amplitude of flows in the river below the cascade, which will reduce the negative impact of the cascade on the environment.
PL
W artykule omówiono znaczenie elektrowni wodnych w systemie elektroenergetycznym Polski oraz określono uwarunkowania prawne dotyczące funkcjonowania małych elektrowni wodnych w systemie elektroenergetycznym. Przeanalizowano zjawiska zachodzące w układzie hydrologicznym małych elektrowni wodnych oraz ich wpływ na środowisko naturalne. Na podstawie analizy funkcjonowania grupy małych elektrowni wodnych działających na rzece Raduni, charakteryzujących się różnymi rozwiązaniami technicznymi, dokonano identyfikacji zależności między różnymi rodzajami elektrowni pracujących w kaskadzie. Wyżej wymienione analizy zostały wykorzystane przy opracowaniu modelu matematycznego testowej elektrowni wodnej oraz testowej kaskady elektrowni wodnych. Przeprowadzone symulacje numeryczne dotyczyły zarówno samodzielnie działającej siłowni, jak i kaskady złożonej z dwóch identycznych obiektów tego typu. Stwierdzono, że w zależności od przyjętego planu pracy siłowni możliwe jest wykorzystanie jej jako elektrowni pracującej zarówno w podstawie, jak i w szczycie obciążenia systemu elektroenergetycznego. Ponadto nawet pojedyncza elektrownia posiada stosunkowo duże możliwości reagowania na zmiany zachodzące w systemie – zarówno te dotyczące wzrostu obciążenia, jak i spadku mocy oddawanej przez sąsiednie elektrownie. Możliwości te znacznie wzrastają w przypadku zbudowania na danym cieku kolejnej siłowni. Kaskada zbiornikowych elektrowni wodnych ma dużo większą zdolność do magazynowania energii i oddawania jej w odpowiednim czasie. Dodatkowo istnienie drugiej elektrowni wyposażonej w zbiornik wyrównawczy pozwala na znaczne zmniejszenie amplitudy przepływów w rzece poniżej kaskady, co zredukuje negatywny wpływ kaskady na środowisko.
PL
W celu zwiększenia efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej MPEC Kraków prowadzi badania nad zastosowaniem nowej metody regulacji sieci ciepłowniczej. Tradycyjne zawory i klapy regulacyjne mogą być zastąpione przez regulatory ciśnienia o pracy turbinowej (turbinami wodnymi), regulującymi spadek ciśnienia i natężenie przepływu wody sieciowej, a wytworzona w ten sposób energia elektryczna zasili pompy obiegowe w wymiennikowni lub odprowadzana zostanie z komór ciepłowniczych do sieci energetycznej.
EN
MPEC Krakow is conducting the research on the application of a new regulation method of district heating network as a part of increasing its energy efficiency. Traditional valves and control flaps can be replaced with turbine pressure regulators (water turbines) controlling the pressure drop and the network water flow rate. The electricity generated in this way will feed circulating pumps in the exchanger chamber or will be discharged from the heating chambers to the power grid.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę wykorzystania łożysk ślizgowych w wybranych maszynach przepływowych na przykładzie węzłów łożyskowych małych elektrowni wodnych. Przedstawiono materiały uzywane na łożyska ślizgowe tych maszyn. Zwrócono uwagę na mechanizmy zużycia elementów węzłów łożyskowych turbin. Przeprowadzono badania uszkodzonej nakładki łożyskowej na wał turbiny Kaplana małej mocy.
EN
Two dimensional analysis of the fluid flow through diffusers of augmented water turbine was performed. An influence of the diffusers with a combined and separate flange was investigated. An increase of the flow speed value was observed if the separate flange was applied and also for diffusers based on airfoils.
PL
Przeprowadzono dwuwymiarową analizę struktury przepływu czynnika przez dyfuzory okanałowanej turbiny wodnej. Przebadano efekt zastosowania kołnierza zespolonego z dyfuzorem oraz odseparowanego. Stwierdzono przyrost prędkości przepływu dla konstrukcji z osobnym kołnierzem jak również dla konstrukcji opartych na profilach lotniczych.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Przeprowadzono analizę opłacalności stosowania małych elektrowni wodnych (MEW). Przedstawiono koncepcję opracowanej w ITG KOMAG małej pływającej elektrowni wodnej, nie wymagającej zapory. Porównano opracowaną koncepcję z typowymi zbiornikowymi elektrowniami wodnymi.
EN
The problem of generating electricity generation from renewable energy sources (RES) is presented. Cost-effectiveness of small hydropower plants (SHPs) is analyzed. The concepts of floating SHPs, without dam, developed at ITG KOMAG are described. One of developed concept is compared with typical water storage power station.
EN
The article demonstrates how to take advantage of modern measurement techniques and detect defects of different types. These techniques contributed to solve the unknown operating problem of a hydropower machine. The examined hydro set comprises a water turbine (of the Francis type), elastic coupling, flywheel and electro-generator. To assess the dynamical state of the machine and detect the reasons for elevated vibration level, the following diagnostic tests were carried out: precision measurement of vibration, laser shaft alignment check and thermal imaging tests. These three widely diverse measurement techniques complemented each other, allowing the identification of the cause of increased vibrations and taking countermeasures to make further operation possible. The article provides an example of the practical application of the currently available vibrodiagnostic methods for monitoring and assessment of the technical condition of fluid-flow machines.
PL
W artykule przedstawiono możliwości nowych technik pomiarowych w zakresie wykrywania różnego typu defektów i problemów eksploatacyjnych na przykładzie rzeczywistej maszyny przepływowej. Badany hydrozespół składał się z turbiny wodnej typu Francisa, podatnego sprzęgła, koła zamachowego oraz generatora prądu. W celu oceny stanu dynamicznego maszyny oraz wykrycia przyczyn podwyższonego poziomu wibroaktywności, przeprowadzono precyzyjne pomiary drgań, laserową kontrolę współosiowości wałów oraz badania termowizyjne. Zastosowane metody pomiarowe doskonale się uzupełniały, pozwalając na wykrycie źródeł drgań oraz zastosowanie środków zaradczych umożliwiających dalszą eksploatację maszyny. Artykuł stanowi przykład praktycznego wykorzystania wszechstronnych możliwości nowoczesnych metod wibrodiagnostycznych do kontroli i oceny stanu technicznego maszyn przepływowych.
PL
Zaprezentowano niekonwencjonalny, alternatywny system zasilania jednostek jachtowych wykorzystujących konwersję energii przepływającej wody na energię elektryczną.
EN
The paper presents unconventional alternative supply system utilizing conversion offlowing water energy to electric energy.
10
EN
The article presents an approach to evaluate and reduce the effort of the derivative pipeline in a water turbine of a hydroelectric power station in its vulnerable spots. Potential places of the biggest effort of the structure, as well as the coefficient of displacement and safety factor related to them were identified using FEM numerical method. Pipeline reinforcement was designed and made based on FEM analysis and non-destructive tests.
EN
The article discusses the results of experimental studies to assess the dynamic state of the turbine set with the Kaplan turbine. The dynamic assessment was made on the basis of appropriate standards, based on the measurement results of selected parameters of vibration, which have been measured for several states of the machine load. In addition, we attempted to identify the causes of the increased vibration levels based on the measured vibration spectrum and the temperature distribution on the machine casing. On the basis of analysis results, the tested fluidflow machine was qualified in the appropriate zone (defining the state of vibration) and identified the source of high levels of vibration.
PL
W artykule omówiono wyniki badań eksperymentalnych mających na celu ocenę stanu dynamicznego hydrozespołu z turbiną Kaplana. Oceny stanu dynamicznego dokonano w oparciu o odpowiednie normy, na podstawie wyników pomiarów wybranych wielkości charakterystycznych drgań, które zostały zmierzone dla kilku stanów obciążenia maszyny. Dodatkowo, podjęto próbę wskazania przyczyn podwyższonego poziomu drgań w oparciu o zmierzone widma drgań oraz rozkład temperatury na korpusie maszyny. Na podstawie przeprowadzonych analiz zakwalifikowano badaną maszynę przepływową do odpowiedniej strefy (określającej jej stan drganiowy) oraz wskazano źródło podwyższonego poziomu drgań.
EN
This paper presents evacuation solutions of hydroelectric power set applied in a screw-type turbine in Small Hydropower Plant (SHP). The article compares the solu¬tions applied in Poland and other European countries in the yield of green energy from the water sector. Innovative solutions of the turbine safety problem in hydro building development in case of flood waters of rivers in Poland.
13
Content available remote Rozwój małej energetyki wodnej na Podkarpaciu
PL
W artykule przedstawiono ogólne informacje o zasobach wodnych w województwie podkarpackim, charakterystyki małej energetyki wodnej i rodzaje elektrowni, obliczenia turbiny wodnej, przybliżonej wartości rocznej produkcji energii i opłacalności inwestycji.
EN
The paper represents general information about water power in Podkarpatski region, characteristics of water power industry and types of power stations, water turbine designing, power cost estimate and investment warranty.
EN
This paper presents the idea of the wheel water turbine with an innovative current steering, due to its structure, operation principle and innovative way to use the energy offlowing water This device meets the prevailing trends in the energy and water authorities issuing environmental decisions and preferred low-speed and law-falling turbine to minimize the impact on the ecosystem. The use of the described solution allows for the effective gain of the energy from watercourses that are economically unviable or impossible for technical reasons of the use of conventional turbines. The described device is the water turbine with a vertical axis rotor and planetary motion blades. They were also the power and torque of the rotor designated for the heptagonal solution based on the component of the relative velocity of water moving towards the rotor blades.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wytężenia rurociągu dolotowego wody do turbiny hydroelektrowni dokonanej na podstawie symulacji komputerowej MES. Wskazano potencjalne miejsca największego wytężenia konstrukcji, odpowiadające im przemieszczenia oraz współczynniki bezpieczeństwa. Analiza numeryczna ma pomóc w określaniu rozkładu i wartości naprężeń występujących w rzeczywistej konstrukcji oraz podjęciu właściwych decyzji dotyczących ewentualnych zmian konstrukcyjnych rurociągu. Uzyskane wyniki obliczeń mogą również posłużyć do opracowania koncepcji rozmieszczenia czujników w planowanych badaniach tensometrycznych.
EN
The paper presents an evaluation of the effort of a water intake pipeline in hydroelectric turbines using FEM computer simulation. It indicates potential places of the highest construction effort, and corresponding coefficients of displacement and safety. Numerical analysis is expected to help determine the course and magnitues of stress in the actual design and take the most appropriate decisions concerning possible changes in pipeline construction. The results obtained can be used to work out how to distribute sensors in the tensometric investigations planned.
16
Content available Testing a prototype for an innovative water turbine
EN
The possibility of using rivers with small depths and dips to produce electricity requires building innovative turbines. Prototype of a new turbine is tested on a natural watercourse, and is designed to determine the hydrodynamic characteristics. Water turbines installed on the rivers with small dips and depths without the need for building any extra bottlenecks may contribute to development of micro power plants.
PL
W artykule została zaprezentowana problematyka wykorzystania energii wodnej za pomocą maszyn przepływowych. Skoncentrowano się na problemach eksploatacyjnych elektrowni wodnych wykorzystywanych w regionie Lubelszczyzny. Przedstawiono rozwiązania różnych typów materiałów używanych na łożyska ślizgowe turbin wodnych. Zwrócono uwagę na mechanizmy zużycia elementów węzłów łożyskowych turbin na przykładzie turbiny Kaplana. Uszeregowano efektywność i trwałość eksploatacyjną dostępnych materiałów ślizgowych elektrowniach wodnych.
EN
The problems of utilization for help of through machine engines the water energy in article was presented. The used in region of Lublin was concentrated on problems of exploitation water power stations. Presents the solution of various types of materials used for water turbine bearings. The attention was turned on mechanisms of waste of units knots bearing turbines on example of the Kaplan turbine. Ranked the efficiency and service life of sliding materials available in hydroelectric power stations.
PL
Wyjaśnienie sensu fizycznego wyróżnika szybkobieżności, jego prawidłowej interpretacji oraz roli pełnionej w technice pompowej.
EN
Exsplanation of the physical concept of specific speed, its proper interpretation and role in pump technology.
PL
W artykule przedstawiono przebieg procesu analizy numerycznej zjawiska przepływu czynnika roboczego przez turbinę wodną. W wirniku turbiny i kanale wylotowym występuje złożony przepływ dwufazowy woda-powietrze. W omawianym przypadku jako obiekt obliczeń wykorzystano turbinę wodną typu Michell-Banki z pionowym doprowadzeniem wody skonstruowaną w Instytucie Lotnictwa w Zakładzie Samolotów BP1. Przedstawiono przegląd dostępnych metod i narzędzi obliczeniowych dla tego typu przepływów wielofazowych oraz wyniki obliczeń i ich wykorzystanie w procesie projektowania i optymalizacji konstrukcji turbiny. Wyniki obliczeń numerycznych odniesiono do uzyskanych później wyników badań doświadczalnych przeprowadzonych na modelu turbiny.
EN
The article presents the process of numerical analysis of the working medium flow phenomenon through the water turbine. The two-phase water-air flow is made up through the turbine rotor and the outlet channel. In this case, a Banki-Mitchell water turbine with a vertical water supply designed at the Institute of Aviation at the Aircraft Department BP1 was used as the object of the calculations. An overview of available methods and computational tools for this type of multiphase flows and the results of calculations and their use in the design and optimization of the turbine structure. Results of numerical calculations were related to a subsequently obtained experimental results performed on a model turbine.
EN
In this article was shown the types and kinds of water turbines that are usually used in water stations. This essay presents technical specification of MEW Koszyce and the results of it's electric power quality measurement. It was demonstrated if recorded measurements of electricity are in accordance with the specification of PN-EN 50160 norm. Moreover this article shows the perspectives of MEW and the benefits of investment in it.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.