Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 526

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
PL
Żelazo i mangan to wskaźniki bodaj najbardziej kojarzone z jakością wód podziemnych. Właściwie, mówiąc o ujęciach głębinowych, w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na zawartość tych dwóch pierwiastków. Żelazo występuje w wodzie w postaci rozpuszczonej Fe+2. W takiej formie nie jest w ogóle zauważalne – woda zawierająca żelazo dwuwartościowe jest przejrzysta, nie wykazuje oznak zawartości tego składnika. Jednakże bardzo łatwo przekształcić żelazo(II) w widoczne, w postaci kłaczków (mętności) żelazo(III) – poprzez napowietrzanie.
PL
Usługi wodociągowe rozumiane są powszechnie jako zaopatrzenie w wodę do picia oraz odbiór ścieków w celu ich oczyszczenia. Zaspokajają podstawowe potrzeby ludzkie, a tym samym mają istotną wartość dla zdrowia społeczeństwa. Ze względu na rozbudowaną infrastrukturę są bardzo kapitałochłonne i narażone na działanie czynników zewnętrznych. Oparcie na zasadzie pełnego zwrotu kosztów, która powinna być podstawą działalności wodociągów, jest niezbędne, ale bardzo trudne. Należy więc znaleźć delikatną równowagę między misją zapewnienia wysokiej jakości usług wodociągowych poprawiających zdrowie publiczne ludności a potrzebą utrzymania odpowiedniego poziomu finansowania tych usług.
PL
Obowiązek kontroli zanieczyszczeń u źródła jest wpisany w europejskie prawo. Jego realizacja jest jednak często niezrozumiała lub zbyt trudna, wymagająca perspektywicznego myślenia i zrozumienia sensowności długoterminowych działań. To powoduje, że wciąż nowe zanieczyszczenia rozlewają się po świecie generując koszty środowiskowe i zdrowotne.
PL
W niniejszym artykule, będącym pierwszą częścią cyklu, omówiony został problem stabilności chemicznej i oceny korozyjności wody uzdatnianej. W kolejnych dwóch częściach przedstawione będą zmiany korozyjności wody na kolejnych etapach jej uzdatniania, w tym w procesie infiltracji, a także omówione zostaną metody przywracania stabilności chemicznej. Aktualność tego zagadnienia wynika z faktu, iż wody uzdatniane w wielu ZUW nie spełniają warunku chemicznej stabilności.
EN
This article, which is the first part of the series, discusses the problem of chemical stability and the assessment of the corrosivity of treated water. The next two parts will present changes in the corrosivity of water at subsequent stages of its treatment, including the infiltration process, and will also discuss methods of restoring chemical stability. The topicality of this issue results from the fact that the waters treated in many WTPs do not meet the condition of chemical stability.
PL
Obserwując ile aktualnie podmiotów zajmuje się problematyką dostawy wody i odprowadzania ścieków nasuwa się pytanie, czy nie powoduje to bałaganu i trudności w prowadzeniu tej działalności. Mogłoby się wydawać, że wprowadzenie regulatora tego rynku znacząco ujednolici i ułatwi działania, niestety stale pojawiają się nowe problemy analizowane przez Prokuraturę, sądy, Rzecznika Praw Obywatelskich, NIK, czy też usiłuje je porządkować Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Niestety w jednym artykule nie jest możliwe wskazanie wszystkich problemów. W pierwszej kolejności omówiony zostanie nadzór sądów i Prokuratury.
PL
Pomiar przepływu jest jednym z najważniejszych zagadnień w gospodarce wodno-ściekowej. Mierząc ilość wody, jesteśmy w stanie określić efektywność produkcji czy jej zużycie w procesie płukania filtrów. Zakłady przemysłowe mogą też dokładnie kontrolować zapotrzebowanie na nią w procesie produkcyjnym. Pomiary ilości ścieków pozwalają natomiast rozliczyć się stronom za odbiór nieczystości. Badania ilości osadów ściekowych pomagają w prowadzeniu procesu fermentacji. Pomiary przepływu wykorzystywane są również w procesach uzdatniania wody czy też oczyszczania ścieków. Wysoka dokładność jest więc niezbędna do kontroli i optymalizacji. Od niej zależy np. dawka dezynfektanta, podawanego przed wprowadzeniem wody do sieci wodociągowej czy też ilość polielektrolitu dozowanego do osadu odwadnianego przed wirówką. Najdokładniejszym urządzeniem do pomiaru przepływu wody, ścieków oraz osadów jest przepływomierz elektromagnetyczny, który osiąga dokładność nawet 0,2%. Bardzo szeroki zakres pomiarowy, brak zużywających się części ruchomych, odporność na uderzenia hydrauliczne oraz temperaturę pracy, powoduje, że jest to szeroko stosowany przyrząd. Chcąc uzyskać deklarowaną dokładność pomiaru 0,5% lub 0,2%, producenci zastrzegają konieczność zabudowy przepływomierza z zastosowaniem odcinków prostych. Ich długość jest ściśle określona i wynosi po stronie napływu 5×DN oraz po stronie odpływu 2×DN (rys. 1). Należy zwrócić również uwagę, iż w przypadku przepływu w obu kierunkach, wymagany odcinek prosty będzie wynosił łącznie 10×DN. Jest to ograniczenie techniczne związane z turbulencjami, jakie mogą wprowadzać elementy zakłócające.
PL
Referat przedstawia sposób prowadzenia badań porównania efektywności działania koagulantów stosowanych i testowanych do prowadzenia koagulacji na ujęciu wody powierzchniowej Straszyn, zaopatrującym w wodę pitną miasto Gdańsk. W referacie przedstawione zostały główne przyczyny wprowadzanych zmian i cele do których dąży się w trakcie realizacji poszukiwań i testów. Omówiono również efekty badań oraz ich wpływ na dalsze przedsięwzięcia w dziedzinie optymalizacji procesu ukierunkowanego na usuwanie materii organicznej z uzdatnianej wody.
EN
The paper presents a method of conducting research comparing the effectiveness of coagulants used and tested to coagulate on the surface water intake of Straszyn, supplying drinking water to the city of Gdańsk. The paper presents the main reasons for the changes introduced and the goals pursued during the search and testing. The effects of research and their impact on further projects in the field of process optimization focused on removing organic matter from treated water were also discussed.
PL
Sprawa zmniejszania się zasobów wodnych stanowiących surowiec wody do picia i zanieczyszczania ich wskutek rozwoju cywilizacyjnego uważana jest za jeden z najważniejszych problemów globalnych współczesnego świata. W Polsce temat jest tym poważniejszy, że od lat notujemy narastające deficyty wody, będące efektem zarówno niewielkich zasobów dyspozycyjnych naszego kraju, jak i istotnych zmian klimatycznych przejawiającymi długimi okresami bezdeszczowymi. W tym sektorze właśnie oczekuje się w najbliższych latach rozwoju innowacji techniczno-technologicznych, które zapewnią ochronę wód, a także nowego podejścia do zarządzania wodą opartego o zarządzanie ryzykiem i zapewniającego ochronę bezpieczeństwa całego systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) – od źródła do kranu odbiorcy końcowego.
PL
Spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania X, (XPS, z ang.: X-ray photoelectron spectroscopy) jest nowoczesną metodą analityczną wykorzystywaną w wielu wiodących ośrodkach naukowych na świecie. Jest ona stale ulepszana, jak też poznawane są nowe obszary jej zastosowania. W niniejszym artykule przedstawione zostały możliwości wykorzystania metody XPS w ramach obszarów badawczych powiązanych z gospodarką wodną, takich jak analiza jakościowa i ilościowa wód oraz osadów dennych, ocena stanu technicznego obiektów i instalacji wodnych oraz badania technik membranowych i bioreaktorów wykorzystywanych w ochronie środowiska wodnego.
EN
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) is a modern analytical method used in many leading research centers around the world. It is constantly being improved, as well as new areas of its application are discovered. This article presents a possibility of XPS applications to research areas related to water management, such as qualitative and quantitative analysis of waters and bottom sediments, assessment of the technical condition of water facilities and installations, as well as research on membrane techniques and bioreactors used for the protection of the aquatic environment.
PL
Nano-adsorbenty ze względu na swoją wielkość i wysoki stosunek powierzchni do objętości wykazują unikalne właściwości w porównaniu z konwencjonalnymi sorbentami, a w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zyskały duże zainteresowanie środowiska naukowego. Duża powierzchnia właściwa czyni nano-adsorbenty skutecznym narzędziem do oczyszczania wody i ścieków. W niniejszym przeglądzie podjęto próbę zaprezentowania możliwości zastosowania różnych typów nano-materiałów, takich jak metale i tlenki metali, nanorurki węglowe i grafen oraz różne nano-kompozyty polimerowe jako adsorbenty do usuwania metali ciężkich i anionów oraz substancji organicznych ze środowiska wodnego. Funkcjonalizacja nano-materiałów poprzez modyfikację chemiczną często zmienia charakter powierzchni nano-adsorbentów i znacznie poprawia zdolności adsorpcyjne.
EN
Nanomaterial adsorbents due to their size and high surface area to volume ratio exhibit unique properties in comparison with conventional ones and have gained significant attention of the scientific community in the last few decades. Large surface area makes nanomaterial adsorbents an effective tool for water and wastewater treatment. In this review, an attempt to the applicability of different types of nanomaterials, such as metals and metal oxides, carbon nanotubes and graphene, and various polymeric nanocomposites as adsorbents for removal of various heavy metals and organics from water environment is made. Functionalization by chemical modification often changes character of nanoadsorbents surface, and significantly improves adsorption abilities.
PL
Obserwuje się wprowadzenie nowych i obiecujących nanomateriałów do wytwarzania nowej generacji membran o zaawansowanych właściwościach antyfoulingowych i antyskalingowych. Membrany wykonane z tych materiałów pozwalają uzyskać znacznie wyższe strumienie wody/permeatu niż cienkowarstwowe membrany kompozytowe stosowane obecnie w procesach separacji membranowej. Nanomateriały, które są najczęściej stosowane do modyfikacji membran to: krzemionka, zeolity, metale (Ag, Zr i Ti) i tlenki metali (TiO2, ZrO2, ZnO, Al2O3), oraz materiały węglopochodne, tj. nanorurki węglowe (CNT) i materiały na bazie grafenu. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy i wyzwania związane z przygotowaniem membran wykonanych z nanomateriałów. Nowatorskie membrany kompozytowe można podzielić na dwie kategorie: (I) membrany wykonane wyłącznie z nanomateriałów, znane również jako membrany wolnostojące oraz (II) membrany polimerowo-ceramiczne modyfikowane nanomateriałami. Omówiono perspektywę rozwoju membran opartych na nanomateriałach w odniesieniu do efektywności oraz powiększenia skali.
EN
The introduction of novel and promising nano-materials for development of next generation of membranes of advanced antifouling and anti-scaling properties as well as for disinfection and photo-catalysis, have been observed. Membranes made of these materials enable to obtain significantly higher water/permeate fluxes than thin film composite membranes currently used in membrane separation processes. Nano-materials, which are the most often applied for membrane modifications are: silica, zeolites, metals (Ag, Zr and Ti) and metal oxides (TiO2, ZrO2, ZnO, Al2O3), and carbon-based materials, i.e. carbon nanotubes (CNT) and graphene based materials. In the paper, the state of the art in progress and challenges related to preparation of membranes made of nano-materials is presented. Novel composite membranes can be divided into two categories: (I) membranes made of only from nano-materials also known as freestanding membranes and (II) polymeric/ceramic membranes modified with nano-materials. The future prospect of membranes based on nano-materials in regard to the final separation efficiency and commercial scaling up has been discussed.
PL
Zmiany klimatyczne, o których się mówi coraz częściej, a które dotykają branżę wodociągową zmuszają nas do nowego spojrzenia na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Dotychczas uwaga producentów wody skupiona była przede wszystkim na poprawieniu jej jakości. Prowadzone były i są zadania modernizacyjne dużych i małych obiektów wodociągowych, które wykorzystują dotacje unijne po to, żeby odbiorcom dostarczać bezpieczną wodę. Dotychczas problemy z przesyłem odpowiedniej ilości wody występowały tylko latem. Jeśli zmiany klimatu będą postępować w tak szybkim tempie w kierunku braku opadów deszczu i śniegu oraz odnotowywać będziemy coraz wyższe temperatury powietrza, producenci wody pitnej będą przyjmowali skargi przez cały rok od swoich klientów, dotyczące właśnie braku wody.
PL
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobligowane do zapewnienia gotowości infrastruktury do celu dostaw wody dla mieszkańców. Efektywna realizacja tego zadania wymaga ciągłej kontroli realizowanych procesów. Jednym z istotnych elementów oceny przedsiębiorstwa jest analiza efektywnego wykorzystania energii. Celem artykułu jest przedstawienie tematyki oceny energetycznej systemów zaopatrzenia w wodę oraz uzupełnienie publikowanego wcześniej przeglądu o nowszą literaturę oraz wybrane pozycje z literatury krajowej.
EN
Water and sewage companies are obliged to ensure that the infrastructure is ready to supply water to residents. Effective implementation of this task requires constant control of the processes being implemented. One of the essential elements of the enterprise evaluation is the analysis of energy efficiency. The aim of the article is to present the topic of energy assessment of water supply systems and to supplement the previously published review with newer literature and selected items from Polish literature.
EN
Water is a precious commodity and water scarcity has become a serious issue in many parts of the world, especially in dense urban areas. Water resources are under increasing stress due to continuous population growth, agricultural development, urbanization, and industrialization. The gap between water demand and supply has also increased in recent years. This has resulted in increasing pressure on underground water resources as well as the depletion of groundwater aquifers at an alarming rate. Thus there is a growing need to explore viable methods and techniques to manage water availability, especially in urban areas. The objective of the current study was to determine the potential for rainwater harvesting (RWH) in the twin cities of Islamabad and Riwalpindi. We evaluated its suitability to supplement the water supply as well as contribute to groundwater recharge and flood control efforts. This could in turn help to overcome water demand, could potentially recharge depleting groundwater resources and could result in the development of a currently untapped additional water source for urban hubs.
PL
Pandemia COVID-19 spowodowała, że obiekty użyteczności publicznej zostały zamknięte. Sieć wodociągowa, dotąd regularnie używana, stała się bezużyteczna. Sytuacja taka staje się groźna, gdy chodzi o wzrost ryzyka bakteriologicznego, przy wychodzeniu z fazy „lockdown” do normalnego funkcjonowania i użytkowania budynków.
EN
The purpose of the study was to present the principles of creating and implementing an integrated water and wastewater management system based on hydrodynamic modeling of water distribution and sewage disposal systems in small and medium-sized municipal enterprises. The computer modeling of water and sewerage networks is an efficient tool for finding the causes of increased costs of operation of these plants. The simulations carried out in modeling programs enable to quickly find the optimal variant to solve the problem of exploitation or economically effective direction of their modernization. Geospatial data (GIS) is being increasingly often being used to optimally manage the municipial water and sewage infrastructure. This gives an additional analytical tool for planning, designing, obtaining operational data, etc. The integration of hydraulic models of the water supply and living and economic networks into one coherent management system is possible, owing to which, a holistic assessment of the functioning of the water and sewage management system in the city is possible. The decision support systems based on the spatial information system (GIS) associated with various specialized software, are becoming the standard of modern management of a water and sewage company. To date, only about 40% of enterprises in this industry in Poland have used systems of this type. In addition, most of the GIS-based management systems used in practice are limited to an inventory of existing network resources and integration of many databases in one coherent IT system. Only in a few cases, the systems of this type contain modules modeling the network operation under dynamic conditions, which results primarily from the additional implementation costs related to the construction of sufficiently reliable models of the water supply and / or sewerage network. Implementation of the proposed solution includes: construction of a water supply network simulation system, construction of a domestic and economic sewage system simulation system, devising scenarios for system operation under the conditions of city development and climate change, multi-criteria assessment of the economic effectiveness of systems operation taking into account social and environmental criteria, development of an integrated management system the system, taking into account the guidelines for increasing the effectiveness of its operation and work safety.
PL
Postępująca urbanizacja ma swoich przeciwników, jednak nie można ukryć, że dzięki niej dokonuje się ogromny rozwój społeczny i technologiczny. Budujemy w coraz bardziej zrównoważony sposób, a co ważniejsze - jeśli to tylko możliwe, naprawiamy istniejącą infrastrukturę, gęsto oplatającą podziemia miast.
18
Content available remote Ocena skutków wyłączenia strategicznej magistrali wodociągowej
PL
Głównym celem pracy jest analiza skutków awarii strategicznego przewodu wodociągowego magistralnego w wybranym mieście. Wysoka ranga przewodu wynika z faktu, że doprowadza on wodę wodociągową do specjalnej strefy ekonomicznej, na terenie której znajduje się kilkadziesiąt firm, biur i hal produkcyjnych. Ocenę skutków awarii przeprowadzono z wykorzystaniem modelu hydraulicznego sieci wodociągowej. Na podstawie wyników symulujących awarię analizowanego przewodu magistralnego, określono skutki związane z brakiem dostawy wody na obszarze strefy ekonomicznej.
EN
The main aim of this work is to analyze the consequences of strategic water main failure in a city. The high rank of the pipe due to the fact that it transports tap water into a special economic zone, which houses dozens of businesses, offices and production halls. Assessment of the effects of the water main failure was carried out using a hydraulic model of the water supply network. Based on the results of failures analyzed, the implications of the lack of water supply in the economic zone were identified.
PL
Problemy eksploatacji sieci z wodą do picia o dużej twardości są znane w wielu krajowych przedsiębiorstwach ujmujących wodę podziemną. W tych sieciach wodociągowych obserwowane są zjawiska wzrostu wtórnego zanieczyszczenia wody i strat jej ciśnienia. Sytuacja ta powoduje również zużycie wody do częstego płukania takich sieci. Celem badań było wykazanie efektów działania fosforanowych inhibitorów korozji, wprowadzanych do sieci wodociągowej. Badania prowadzono w latach 2017-2019 w czterech punktach sieci wodociągowej. Analiza uzyskanych wyników badań oraz obserwacje przebiegu płukania sieci pozwalają stwierdzić, że proces oczyszczania przebiega poprawnie. Dzięki tym działaniom woda jest oszczędzana oraz obniżają się koszty związane z wymianą skorodowanych rur lub ich renowacją. Zmniejsza się także zużycie energii elektrycznej potrzebnej do utrzymania wymaganego ciśnienia wody w sieci, co również wpływa na obniżenie jej awaryjności. Dla odbiorcy wody zauważalnym efektem tych działań jest usunięcie zabarwienia (rdzawo brunatne wody wywołane obecnością żelaza i manganu) oraz osadów powstających na bateriach czerpalnych. Prowadzony proces dozowania preparatu fosforanowych inhibitorów korozji zapobiega powstawaniu biofilmu na ściankach rur sieci jak i instalacji wodociągowych, które są środowiskiem rozwoju mikroorganizmów.
EN
In these networks, the phenomena of pressure loss pollution are observed, hence the need for high water consumption for frequent flushing. The purpose of the research was to indicate the effects of phosphate corrosion inhibitors introduced into the water supply system, supporting the purification process and improving quality as well as preventing secondary water pollution. The research was carried out in 2017-2019 at four points of the water supply network. Analysis of the obtained test results and observations of the rinsing process show that the purification process is carried out correctly. We save water and reduce the costs associated with replacing corroded pipes or their renovation. The consumption of electricity needed to maintain the required water pressure in the network is also reduced, which also reduces its failure rate. For the recipient of water, a noticeable effect of these activities is the removal of its secondary colouring (rust-brown waters due to the presence of iron and manganese) and sediments arising from faucets. The process of dosing of phosphate corrosion inhibitors prevents the formation of biofilm on the walls of the network pipe as well as water supply installations, which are the environment for the development of microorganisms.
20
Content available remote Badania prototypu uniwersalnej opaski do nawiercania rurociągów wodociągowych
PL
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację artykułu opublikowanego w czasopiśmie INSTAL nr 3/2018 r. Zawiera ono prezentację prototypu nowej uniwersalnej opaski do nawierceń rurociągów, zintegrowanej z odcięciem nożowym. Urządzenie to może być stosowane do szerokiej gamy średnic i materiałów rurociągów. Zawarte w nim odcięcie nożowe eliminuje konieczność montażu dodatkowej zasuwy. Zmniejsza także odległość pomiędzy górną krawędzią opaski a środkiem rury, co ma istotne znaczenie przy montażu różnego rodzaju czujników monitoringu. Na mocy umowy, licencyjnej budowy prototypu podjął się docelowy producent opaski: Zakład Narzędziowy Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. Prototyp ten został z sukcesem poddany badaniom szczelności w warunkach laboratoryjnych.
EN
This study is a continuation of an article published in the INSTAL journal (No. 3/2018). It presents a prototype of a new universal saddle for pipe drilling, integrated with a knife cut-off valve. The presented saddle can be used for a wide range of diameters and materials of pipelines. The knife cut-off valve integrated with it eliminates the need for an additional standard valve. It also reduces the distance between the upper edge of the saddle and the center of the pipe, which is important during installing various types of monitoring sensors. The prototype built by the Tool Workshop of the Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. has been successfully subjected to tightness tests in laboratory conditions.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.