Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water storage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono koncepcję budowy nowoczesnego systemu filtracji i magazynowania wody w elastycznych zbiornikach do wykorzystania na wypadek powodzi lub innych nieprzewidzianych katastrof naturalnych i technicznych. Zastosowanie wysokowydajnych filtrów wody umożliwi wykorzystanie zanieczyszczonych zasobów wodnych (np. wody popowodziowej lub skażonej), a przy wdrażaniu koncepcji podwójnej filtracji możliwe będzie uzyskanie wody pitnej. Użycie modułów w postaci zbiorników elastycznych znacznie zwiększy mobilność zestawu, który ułatwi budowę stanowisk do uzdatniania wody przy jednoczesnym zaangażowaniu znacznie mniejszych sił i środków niż w przypadku standardowych działań. Przedstawiono stosowane w praktyce stanowiska uzdatniania wody w celu podniesienia jej jakości do poziomu wymagań dla wody pitnej.
EN
A review, with 47 refs. of mobile water purifn. systems used in world practice. The concept of building a modern water filtration and storage system in flexible tanks for use in the hard to reach areas was presented.
EN
Trends in changes of water storage in upper soil layers were analyzed. The observations were carried out from 2002 to 2016 hydrological year in a small forest catchment in the district of Siemianice Forest Experimental Farm (LZD). The samples were taken from the upper soil layer of profiles located in different forest habitats, both at the beginning and at the end of hydrological half-years. Water storage was evaluated separately for two layers at the depths of 0–15 cm and 15–100 cm. Changes in water storage determined using the Mann-Kendall test were found to indicate multi-year trends. Results of the study are inconclusive. There were no statistically significant long-term trends in water storage changes in soil profiles in moist mixed broadleaved and coniferous forest and also in the soil profiles of fresh habitats. However, it is worth noting that statistically significant downward trends of water storage in two soil profiles located in ash alder swamp forest and moist broadleaved forest were observed. To some degree, they can be accounted for by long-term downward trends of ground-water levels in the area.
3
Content available remote Ocena gospodarowania wodą na wybranych obszarach dolinowych Wielkopolski
EN
The paper presents an assessment of changes in water resources in the areas of two polders – Nielęgowo and Zagórów – located in the Wielkopolska region. Changes in water relations of the surveyed valley areas were analyzed on the basis of the position of groundwater table and water supplies in the top layer of soil. Detailed analysis of the results of measurements carried out in two in terms of wet, dry, and growing seasons of 2008 and 2012 showed a difference of stocks in the upper layers of soil moisture of valley areas. Changes of water backup and groundwater levels were associated with the course and distribution of precipitation in the analyzed periods of vegetation. In Zagórów polder the amount of precipitation in the winter half-year, preceding the analyzed vegetation period of 2012, has also affected the size of the water supply and the state of groundwater. Positions located in the upper parts of Zagórów polder were characterized by the greatest amplitude of fluctuations in water table levels. However, in the positions located in the lowest points, the amplitude of the fluctuations in water level amounted to 0.9 m on average. There were also differences in the stocks of water in the upper layers of soil. The largest reserves of water were found in the lowest-lying parts of the polder, where the maximum water supplies ranged from 305 mm to 364 mm. On the basis of statistical analysis, the purpose of which was to determine the relationship between the supply of water in the top layer of soil and groundwater conditions in valley areas found that from 81% to 90% of the total variability in the water supply was dependent on the level of fluctuations in the groundwater table.
EN
We use GRACE gravity data released by the Center for Space Research (CSR) and the Groupe de Recherches en Geodesie Spatiale (GRGS) to detect the water storage changes over the Tibetan Plateau (TP). A combined filter strategy is put forward to process CSR RL05 data to remove the effect of striping errors. After the correction for GRACE by GLDAS and ICE-5G, we find that TP has been overall experiencing the water storage increase during 2003-2012. During the same time, the glacier over the Himalayas was sharply retreating. Interms of linear trends, CSR’s results derived by the combined filter are close to GRGS RL03 with the Gaussian filter of 300-km window. The water storage increasing rates determined from CSR’s RL05 products in the interior TP, Karakoram Mountain, Qaidam Basin, Hengduan Mountain, and middle Himalayas are 9.7, 6.2, 9.1, –18.6, and –20.2 mm/yr, respectively. These rates from GRGS’s RL03 products are 8.6, 5.8, 10.5, –19.3 and –21.4 mm/yr, respectively.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w dwóch mokrych pod względem opadów latach hydrologicznych 2000/2001 i 2009/2010 w zlewni śródleśnego oczka wodnego nr 5 usytuowanej na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice, w leśnictwie Laski. Zlewnia oczka nr 5 o powierzchni około 20 ha i lesistości 100% usytuowana w zlewni Pomianki, która jest lewobrzeżnym dopływem Prosny. W badanej zlewni przeważają siedliska świeże zajmujące łącznie 95% powierzchni. W terenie bezpośrednio przyległym do oczka występuje siedlisko lasu wilgotnego i lasu mieszanego wilgotnego. Największą powierzchnię zlewni zajmują gleby płowe zbrunatniałe oraz brunatne kwaśne typowe, o uziarnieniu piasku słabogliniastego. Uzyskane wyniki badań potwierdziły, że w ocenie zdolności retencyjnych siedlisk leśnych, poza zmianami retencji w 1m warstwie gleby, istotne są również zmiany zapasów wód gruntowych. Badania wykazały w obydwu analizowanych okresach przyrosty zapasów wody, przy czym w roku hydrologicznym 2009/2010 przyrost zapasów był wyższy od tej wielkości z pierwszego analizowanego roku (2000/2001) o 160 mm.
EN
The paper presents the results of the researches carried out in two hydrological years 2000/2001 and 2009/2010. These two years were wet ones with high precipitation sums. The researches were carried out at the catchment of water pond No 5, located at Laski Forestry of Siemianice Experimental Farm. The area catchment of pond No 5 is about 20 ha and its forestation totals 100%. It is situated in a part of Pomianka catchment – left-side tributary of Prosna River. In the investigated catchment predominant fresh habitats spreading through 95% area. Moist broadleaved forest and moist mixed broadleaved forest are located in the area neighbouring to the pond. The haplic luisol and haplic cambisol (dystric) are predominant in soils of the catchment area. Whereas, loamy sand a predominant soil there . The researches and analyses confirmed that retention changes in 1m soil layer as well as changes of groundwater storages had significant meaning in the evaluation of forest habitats retention. The research showed an increase of water storages in both analysed years, whereas in 2009/2010 hydrological year increase was higher than in the first analysed year (2000/2001) of about 160 mm.
6
Content available remote Rozwiązania dolnych źródeł dla pomp ciepła
PL
W pracy przedstawiono różne rozwiązania dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła. Omówione zostały: grunt, woda, powietrze oraz nowatorskie rozwiązanie jakim jest zasobnik akumulacyjny umieszczony w gruncie. Zaprezentowano rozwiązania instalacji pomp ciepła pozyskujących ciepło z gruntu (kolektory poziome oraz sondy pionowe), z wody (studnie zasilające i zrzutowe) oraz z powietrza (pompa ciepła typu powietrze-woda). Omówiona została także pierwsza w Polsce instalacja pompy ciepła z wodnym zasobnikiem.
EN
The paper presents various source solutions for heat pumps. It discusses sources like: ground, water, air, and innovative solution of using water tank placed in the ground as energy storage. Following systems are shown: ground source heat pumps (horizontal collectors and vertical probe), water source heat pumps (production and injection wells) and air source heat pumps. The first heat pump system with water storage in Poland is presented in this paper as well.
EN
The central part of southern Poland is a land of anthropogenic lakes. Within an area of 6,766 km2 as many as 4,773 water bodies are present with a total area of 185.5 km2. Around a dozen of the largest water bodies serve flood protection purposes and are sources of water for municipal, industrial, agricultural, transport, energy purposes, etc. Such usage of these water bodies is the main reason for fluctuations in their water levels, although obviously these also depend directly on their supply (rainfall, groundwater drainage, water transfers), and indirectly on the size of their catchment areas and the degree to which their basins are full. The most spectacular changes in water levels occur during high and (less frequent) low water stages. Periodical rises in water levels related to high water episodes caused by thawing or rainfall reach as much as several metres compared to the period preceding the high water episode. Drought periods result in the lowering of storage levels towards minimum ones as does similarly the intentional discharge of water from reservoirs. In water bodies in southern Poland, annual changes in water levels range from several centimetres to almost ten metres. The variability of levels is often similar to the average depth of the water body in question, in some cases approaching its maximum depth. It determines the changes in the water retention, unprecedented for natural lakes.
PL
Środkowa część południowej Polski to kraina jezior antropogennych. Na powierzchni 6766 km2 (Górnośląskie Pojezierze Antropogenne) występują aż 4773 zbiorniki wodne, które łącznie zajmują 185,5 km2. Kilkanaście największych zbiorników pełni funkcje przeciwpowodziowe i jest źródłem wody do celów komunalnych, przemysłowych, rolniczych, transportowych, energetycznych itp. Takie użytkowanie zbiorników jest główną przyczyną wahań zwierciadła wody, chociaż niewątpliwie zależą one także bezpośrednio od wielkości zasilania (opady, drenaż wód podziemnych, przerzuty wody), a pośrednio od powierzchni zlewni, stanu napełnienia misy. Najbardziej spektakularne zmiany poziomu wody występują w okresach wezbrań i rzadziej pojawiających się susz. Okresowe podpiętrzenia wody spowodowane wezbraniami roztopowymi lub opadowymi objawiają się podwyższeniem stanów wody nawet o kilka metrów w stosunku do okresu przedwezbraniowego. Okresy posuszne skutkują obniżeniem zwierciadła wody ku minimalnemu poziomowi piętrzenia, podobnie jak to ma miejsce w czasie celowych upustów wody ze zbiorników. W zbiornikach południowej Polski wahania stanów wody charakteryzują amplitudy roczne od kilku centymetrów do prawie 10 metrów. Często osiągają zakres bliski średniej głębokości akwenu, a w niektórych przypadkach odpowiadają zakresowi bliskiemu głębokości maksymalnej, co determinuje niespotykane w jeziorach naturalnych zmiany retencji wody.
PL
W pracy przedstawiono rozkład stosunków powietrzno-wodnych w profilu gleby torfowomurszowej znajdującej się w zasięgu oddziaływania systemu nawodnień podsiąkowych, na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wegetacji w 2006 r. (kwatera Biebrza 29, torfowisko Kuwasy - środkowy basen Biebrzy). Zapasy wody zarówno w strefie korzeniowej (0-30 cm), jak i w całym analizowanym profilu (0-100 cm) wykazywały podobną dynamikę zmian i różniły się między sobą o około 600 mm. Stwierdzono skuteczne działanie systemu melioracyjnego, niemniej w przypadku bardzo niskich (lipiec 2006) lub ekstremalnie wysokich opadów atmosferycznych (sierpień 2006) pojawiły się okresowe przekroczenia stanów granicznych zwierciadeł wody gruntowej, natomiast wartości ciśnień ssących w strefie korzeniowej były jedynie nieco większe od przyjętych norm na początku i końcu rozpatrywanego okresu wegetacji.
EN
The paper presents an assessment of sub-irrigation system operating in peat-muck soil within Biebrza 29 site (Kuwasy peatland located in the Middle Biebrza River Basin). Performed measurements of surface water levels in open ditches and the levels of groundwater showed effective functioning of the existing sub-irrigation system. In extremely dry or wet conditions some too low or too high groundwater levels were observed. Water reserves in both root zone and in the whole soil profile showed similar dynamics and differed between each other by almost 600 mm.
PL
Badania dotyczące małych zbiorników wodnych w lasach, odgrywających w kształtowaniu gospodarki wodnej terenów leśnych niezwykle istotną rolę, prowadzone są w ostatnich latach na coraz szerszą skalę. Wielu autorów podkreśla duże znaczenie śródleśnych oczek wodnych, będących elementem małej retencji, w kształtowaniu zasobów wodnych przyległych siedlisk, zwłaszcza w okresach posusznych, w których zretencjonowane w tych zbiornikach wody zasilają wody gruntowe terenów przyległych [4, 5]. Zasilanie to jest ważnym elementem gospodarki wodnej zlewni leśnych, która w dużej mierze może decydować o trwałości lasu. Według Rozwałki i Wiśniewskiego [10] aby zwiększyć korzystny wpływ lasu na bilans wodny kraju, poza zwiększeniem lesistości, należy w lasach odbudować małą retencję. Według tych autorów zwiększenie zdolności retencyjnych terenów leśnych możliwe jest przez właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi w małych zlewniach, z śródleśnymi oczkami wodnymi. Jednym z wielu dokumentów mówiących o konieczności ochrony i odbudowy małych zbiorników wodnych na terenach leśnych jest Polityka Leśna Państwa [9]. W aneksie 2 tego dokumentu stwierdzono, że w ramach programu ochrony ekosystemów leśnych należy pozostawić w stanie zbliżonym do naturalnego, lub odtworzyć śródleśne zbiorniki wodne. Dlatego też konieczne są dalsze badania i analizy gospodarki wodnej w mikrozlewniach leśnych z śródleśnymi oczkami wodnymi, które przyczynią się zarówno do ochrony samych oczek, jak i zasobów wodnych w ekosystemach leśnych ich zlewni. Celem pracy było określenie zmian stanów i zapasów wody w zlewni śródleśnego oczka wodnego w średnim, pod względem sumy opadów, roku hydrologicznym.
EN
The paper presents the results of the researches in catchment of pond No1, located at Siemianice Experimental Forest Farm in Wielisławice Forestry. The catchement area of investigated ponds is 7,6ha, forestation 100%, and with dominating haplic regosol soils, is situated is a part of Niesób catchment - left-side tributary of Prosna River. The results indicates that meteorological conditions course, especially mount and distribution of precipitation as well as air temperature have significant impact on groundwater levels and water storage changes in analyzed pond catchment in 2006/2007 hydrological year which was average according to precipitation sum. Obtained results confirmed that water storage changes in the forestall pond No 1 were higher than retention changes in neighbouring forest habitats. Increase of water storage in the pond were of 420 mm, 277 mm in neighbouring moist mixed broadleaved forest and 303 mm in fresh mixed coniferous forest in winter half-year. Decrease of water storage in the pond and neighbouring forest habitats were observed in summer half-year with precipitation sum which was 32 mm lover than average one. The decrease of water storage in pond was 420 mm and in neighbouring area picked from 285 mm in moist habitat (LMw) to 312 mm in fresh habitat (BMśw). According to computing and analyses it was indicated that water stored in the catchment in mid-wet half-year allowed to compensate water retention decrease which appeared in summer half-year. Therefore only small water storage of 6 mm was observed in 2006/2007 hydrological year. Sums and distribution of atmospheric precipitation and changes of air temperature in individual months of winter and summer half-years of described hydrological year 2006/2007, had decisive impact on dynamics of water levels and water storage in forest pond and its catchment.
EN
The very wet conditions of recent years in Europe have made it clear that measures will have to be taken in this century to prevent flooding. The question is how to manage groundwater in order to reduce the anticipated increased hydrological risk. Furthermore the surface water quality in the Netherlands is insufficient to meet the standards of the Water Framework Directive. The required improvements are difficult to reach, because the diffuse loads of nutrients from agricultural land can not be easily reduced. This demands for innovative solutions with respect to improve the surface water quality. In this pilot study the focus is on the purification in reed fields and use it as well to reduce the effects of the anticipated climate change. An experimental evidence on a practical scale is lacking and therefore in the woodland area of Lankheet in the eastern part of the Netherlands, 3 ha has been planted with reeds to purify the river water. The aim of the study is further to store the purified water in the groundwater in order to reduce climate change effects. For the hydrological situation a scenario study was set up, using a regional hydrological model to simulate the groundwater flow together with the water flow in a network of water courses. The analysis will give knowledge on the multifunctional use of such a system.
PL
Bardzo wilgotne ostatnie lata w Europie uświadomiły nam, że w bieżącym stuleciu należy podjąć kroki w celu zapobiegania powodziom. Pytanie, jak gospodarować wodami gruntowymi, aby zredukować przewidywany wzrost ryzyka hydrologicznego, pozostaje otwarte. Ponadto, jakość wód powierzchniowych w Holandii nie spełnia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Trudno osiągnąć wymaganą poprawę, ponieważ niełatwo ograniczyć rozproszone ładunki pierwiastków biogennych z terenów rolniczych. Sytuacja ta wymaga innowacyjnych rozwiązań w odniesieniu do jakości wód powierzchniowych. Przedstawione badania koncentrują się na oczyszczaniu wód w trzcinowisku i jednoczesnym wykorzystaniu go do ograniczenia skutków przewidywanych zmian klimatycznych. Z powodu braku eksperymentalnych danych w skali praktycznej, obsadzono trzciną 3 ha leśnego terenu w Lankheet we wschodniej Holandii. Celem tego projektu było następnie przetrzymanie oczyszczonych w ten sposób wód w wodach podziemnych celem ograniczenia skutków zmian klimatycznych. Dla takiej sytuacji hydrologicznej ustalono scenariusz badawczy z wykorzystaniem regionalnego modelu hydrologicznego, symulującego przepływ wód gruntowych w powiązaniu z przepływem wody w sieci cieków. Analiza wyników dostarczy danych do poznania wielofunkcyjnego wykorzystania takich systemów.
EN
In the Netherlands not only riverine areas are susceptible to flooding problems. The lowlying polder areas are equally prone to water management problems as a result of current land use practices and expected climate changes. These problems are twofold: firstly, in periods with a precipitation surplus the polders experience flooding problems; secondly, in periods of drought there is a water shortage, which does not only affect the agricultural land use, but also the water quality of the surface water bodies in the polders. By only expanding the pumping capacity for individual polders these problems are not solved in a sustainable way. Thus, there is the need for new water management strategies. One of them is water storage. Storing water on a local scale can help to prevent the above mentioned problems. But, what effects does this have on natural values, and how should be dealt with the increasing demand of economic developments? This paper addresses these issues based on a study in which spatial planning was combined with the search for areas where water storage could be coupled to natural functions. This study in the Dutch province Noord-Holland indicated that opinions of different stakeholders (e.g. spatial planners, nature development organisations, nature protection organizations and water boards) are very important in the process of initiating new initiatives on ecological sustainable water management with a focus on different types of water storage. By characterising four alternative water storage strategies and a selection of different natural areas (both existing and planned nature development areas), the opinions of stakeholders were analysed. Area specific possibilities for renewed water management strategies were identified. In this, soil type, land use, current water management problems and the influence of upward seepage were important factors in defining plans that could be widely supported.
PL
Doliny rzeczne nie są jedynymi obszarami podatnymi na powodzie w Holandii. W efekcie obecnej praktyki użytkowania ziemi i wobec spodziewanych zmian klimatu równie zagrożone są nisko położone poldery. Problemy są dwojakiego rodzaju: po pierwsze w okresach nadmiernych opadów poldery są zalewane; po drugie, w okresach suszy występują deficyty wody, które mają wpływ na rolnictwo, ale także na jakość wody w zbiornikach usytuowanych na polderach. Tych problemów nie rozwiąże w sposób trwały zwiększona wydajność pompowania wody. Potrzeba zatem nowej strategii gospodarki wodą. Jednym z rozwiązań jest retencjonowanie wody. Retencjonowanie to w skali lokalnej może pomóc w zapobieganiu wymienionym problemom. Lecz jaki będzie wpływ retencji na walory przyrodnicze i jak ją pogodzić z rosnącym oczekiwaniem na rozwój gospodarczy? Niniejsza praca poświęcona tym zagadnieniom oparta jest na badaniu, w którym planowanie przestrzenne połączono z poszukiwaniem obszarów, gdzie retencję wody można powiązać z funkcjami przyrodniczymi. Badania w holenderskiej prowincji Noord-Holland wykazały, że opinie różnych użytkowników (np. planiści przestrzenni, organizacje zarządzające i chroniące zasoby przyrody, zarządy wodne) są bardzo ważne w inicjowaniu nowych przedsięwzięć dotyczących ekologicznie zrównoważonego gospodarowania wodą ze szczególnym uwzględnieniem różnych typów retencji wody. Po scharakteryzowaniu czterech alternatywnych strategii retencji wody i wyborze różnych naturalnych terenów (zarówno istniejących, jak i planowanych) poddano analizie opinie użytkowników. Zidentyfikowano właściwe dla obszaru możliwości odnowionych strategii gospodarki wodnej. W tym względzie typ gleb, użytkowanie ziemi, obecne problemy gospodarki wodnej i wpływ przesiąkania są ważnymi czynnikami w konstruowaniu planów, które mogą zyskać powszechną akceptację.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.