Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water safety plan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Bardzo dobra znajomość obszaru zaopatrzenia w wodę jest warunkiem koniecznym do prawidłowego opracowania Planu Bezpieczeństwa Wodnego. Jednak kluczowym, praktycznym elementem Planu są procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, których rangę potwierdza przeprowadzona analiza i ocena ryzyka. Inną grupę procedur stanowią okresowe przeglądy Planu oraz procedury monitoringu środków bezpieczeństwa. Wszystkie procedury związane z Planem Bezpieczeństwa Wodnego powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawa lokalnego dotyczącymi zapewnienia zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. W artykule przedstawiono istotne aspekty procedur związanych z posiadaniem przez przedsiębiorstwo Planu Bezpieczeństwa Wodnego.
EN
The thorough knowledge of water supply system is a necessary background to prepare and implement Water Safety Plan. The core, practical element of the Plan, however, are the procedures refering to the crisis events, previously analysed and estimated according to risk analysis principles. The other group of procedures is composed of the periodical survey of the Plan and the monitoring procedures of the safety tools. All the procedures should be prepared in accordance with the existing rules and local legal regulations regarding water supply at the special, crisis conditions. The important aspects of the Water Safety Plan procedures are presented in the paper.
PL
Coraz większa liczba przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce wdrożyła lub rozważa wdrożenie Planów Bezpieczeństwa Wodnego. Decyzja o przygotowaniu tego dokumentu powinna być poparta wstępnymi badaniami gotowości do wdrożenia Planów Bezpieczeństwa Wodnego. W ramach artykułu przedstawiona została ankieta skierowana do przedsiębiorstw wodociągowych, punktowo oceniająca wstępne możliwości rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem Planów Bezpieczeństwa Wody. W pracy przedstawiono także wyniki ankiet przeprowadzonych wśród kilkunastu przedsiębiorstw wodociągowych.
EN
An increasing number of water companies in Poland have implemented or are considering the implementation of Water Safety Plans. The decision to prepare this document should be supported by preliminary studies on the readiness to implement the Water Safety Plans. The article presents a survey addressed to water companies, spotting the preliminary possibilities of starting work related to the preparation of Water Safety Plans. The paper also presents the results of surveys conducted among several water companies.
3
Content available remote Paradygmaty analizy i oceny ryzyka w systemach wodociągowych
PL
W pracy przedstawiono główne definicje związane z bezpieczeństwem systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW). Miarą utraty bezpieczeństwa jest ryzyko związane z funkcjonowaniem SZZW. Według podstawowej definicji ryzyko określane jest jako trójelementowy zbiór prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń niepożądanych, konsekwencji tych zdarzeń oraz scenariusza zajścia zdarzeń niepożądanych. Obecnie coraz powszechniej stosowana jest rozbudowana definicja ryzyka, w której wprowadza się dodatkowo tzw. parametr ochrony (O), jako odwrotnie proporcjonalny do wielkości ryzyka, lub zamiennie parametr podatności na zagrożenie (V). W pracy scharakteryzowano proces zarządzania ryzykiem oraz wskazano korzyści płynące z zarządzania SZZW opartego na zarządzaniu ryzykiem. Przedstawiono fazy cyklu zarządzania ryzykiem, który przebiega w następujących etapach: projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacja.
EN
The paper presents the main definitions related to the collective water supply systems (CWSS) safety. The measure of loss of safety is the risk associated with the functioning of SZZW. According to the basic definition, risk is defined as a three-element set of probabilities of adverse events occurrence, consequences of these events and a scenario of adverse events occurrence. The risk linked to the CWSS functioning is a measure of safety loss. According to the basic definition, risk is defined as a set of three elements: probability of undesirable events, the consequences of these events and the scenario of adverse events. Currently, an expanded definition of risk is being used increasingly, in which the protection parameter (O) is taken into account, as inversely proportional to the risk value, or alternatively, the vulnerability parameter (V). The work characterizes the risk management process and shows the benefits of CWSS managing based on risk management. The phases of the risk management cycle were presented, which take place in the following stages: design, construction and operation.
4
Content available remote Security management of water supply
EN
The main aim of this work is to present operational problems concerning the safety of the water supply and the procedures for risk management systems functioning public water supply (CWSS) and including methods of hazard identification and risk assessment. Developed a problem analysis and risk assessment, including procedures called. WSP, which is recommended by the World Health Organization (WHO) as a tool for comprehensive security management of water supply from source to consumer. Water safety plan is a key element of the strategy for prevention of adverse events in CWSS.
PL
Tematem pracy jest przedstawienie problemów eksploatacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dostawy wody oraz procedur zarządzania ryzykiem funkcjonowania systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW), w tym metod identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka. Rozwinięto problem analizy i oceny ryzyka z uwzględnieniem procedur tzw. Planu Bezpieczeństwa Wodnego, który jest rekomendowany przez Światową Organizację zdrowia (WHO) jako narzędzie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem dostawy wody od źródła do konsumentów. Plan Bezpieczeństwa Wodnego jest kluczowym elementem strategii zapobiegania zdarzeniom niepożądanym w SZZW.
PL
Współcześnie analizy zagrożeń ryzyka należy wykonywać na etapie produkcji, dystrybucji i magazynowania wody wodociągowej. Sekwencje zdarzeń niepożądanych rozpatruje się w ramach tzw. łańcucha wodociągowego. Prowadzi to do systemowych analiz zagrożeń i krytycznych punktów kontroli - HACCP. Daje to możliwość zapewnienia bieżącej kontroli nad procesami w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także nad ich kombinacjami i wzajemnymi oddziaływaniami. W pracy przedstawiono rozwiniętą matrycę zagrożeń do oszacowania ryzyka. Pokazano metodykę ochrony odbiorców wody przed zanieczyszczeniami incydentalnymi. Opracowano algorytm identyfikacji krytycznych punktów kontroli - CCP.
EN
Contemporary risk hazard analysis should be performed on the stage of production, distribution and storage of tap water. Sequences of undesirable events are considered in the so-called waterworks chain series. This leads to system analysis and critical control points - HACCP and gives the ability to provide current control over the processes in the collective water supply system, as well as of their combinations and mutual interactions. The paper presents a developed risk matrix to assess risk. Methodology of water consumers protection against incidental pollutions was shown. Algorithm concerning identification of critical control points - CCP was developed.
6
Content available remote Plan bezpieczeństwa wody w odniesieniu do warunków krajowych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia planu bezpieczeństwa wody (WSP) oparte na publikacjach oraz badaniach krajowych i zagranicznych. Korzystając z publikacji i materiałów udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie, zaprezentowano założenia WSP w odniesieniu do warunków panujących w kraju (a ściśle dla aglomeracji rzeszowskiej). W kolejnej części artykułu omówiono metodologię WSP, na którą składają się działania mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożeń dostarczenia zanieczyszczonej wody wodociągowej lub całkowitej przerwy w jej dostawie. W dalszych rozważaniach podano najistotniejsze kroki, jakie należy uwzględnić, tworząc WSP, czyli 8 głównych etapów opracowania skutecznego WSP dla SZZW. W ostatniej części rozważań przedstawiono zasadę funkcjonowania modułowego systemu komputerowego, który służy do zarządzania siecią wodociągową dla aglomeracji rzeszowskiej.
EN
The article presents the basic principles of water safety plan based on national and foreign research publications. On the basis of the available information and material provided by the water supply company in Rzeszow, conditions prevailing in the country (and strictly for the agglomeration of Rzeszow) the establishments regarding WSP were presented. In the next part of article WSP methodology was concluded, outlining the actions which use significantly reduces the risk of threats that could lead to supply of contaminated tap water or total interruption of its supply. In further considerations the most important steps in creating WSP were presented. In the final section the principle of modular computer system operation that is used for network management for urban water supply in Rzeszow was presented.
7
Content available remote Woda a zdrowie
PL
Celem Dyrektywy R ady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE L z dnia 5 grudnia 1998 r.) jest ochrona życia ludzkiego przed skutkami wszelkiego zanieczyszczenia przez zapewnienie, że jest ona zdatna do użycia i czysta. W tym celu określono kryteria zdrowotne dla zawartych w Dyrektywie parametrów na takim poziomie, aby woda mogła być bezpiecznie spożywana przez całe życie człowieka. W celu nadzorowania jakości wody, ustalono system monitoringu. Począwszy od 2005 r. w Komisji Europejskiej trwały intensywne prace nad rewizją Dyrektywy 98/83/WE, idące w kierunku tworzenia Planów Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody – Water Safety Plan (WS P), których zadaniem było włączenie w nadzór wszystkich podmiotów zaangażowanych w ochronę ujęć, pobieranie, uzdatnianie i przesyłanie wody do odbiorcy. Ze względu na brak uregulowań prawnych i obecny globalny kryzys finansowy, Komisja ds. jakości wody do spożycia, postanowiła odejść od dalszych prac legislacyjnych i zdecydowała się na zintensyfikowanie działań wdrożeniowych w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z małych źródeł zaopatrzenia. Komisja zaleca skoordynowanie działań wdrożeniowych wszystkich zainteresowanych stron nadzorujących jakość wody w celu maksymalnej ochrony zdrowia każdego konsumenta, z jednoczesną minimalizacją zagrożeń zdrowotnych.
EN
The objective of the Committee Directive 98/83/WE dated 3 November 1998 concerning drinking water quality (Dz.U.UE L under the date 5 December 1998) is a human health protection against the consequences of any impurity of water and to guarantee that it is pure and suitable to use. For this purpose health criteria are set up for specified in the Directive parameters on such level which ensure safety consumption of water during the whole human live. In the aim of water quality supervision the system of monitoring is established. Starting from 2005 year European Commission performs intensive works on the revision of the Directive 98/83/WE in the direction to create W ater Safety Plan (WS P), making subjects of control all institutions employed in protection of water intakes, water drawing, treatment and distribution. Because of the lack of legal regulations and present-day global financial crisis Commission of drinking water quality decided to abandon continuation of legislation works and decided to intensify implementing works in the purpose of quality assurance of drinking water coming from small sources. Commission recommends co-ordination of implementing works of all parts supervising water quality for the purpose of maximal health protection of every consumer and minimization of health hazard.
PL
Światowa Organizacja Zdrowia zobligowała przedsiębiorstwa wodociągowe do wdrożenia Planów Bezpieczeństwa W odnego. Celem Planów Bezpieczeństwa Wodnego jest zapewnienie konsumentów wody, że spożywana przez nich woda jest bezpieczna dla ich zdrowia i życia. W pracy przedstawiono uwarunkowania eksploatacyjne wdrażania Planów Bezpieczeństwa Wodnego w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę ze szczególnym uwzględnieniem elementów zarządzania ryzykiem.
EN
World Health Organization obliged waterworks to apply Water Safety Plans. Water Safety Plans aim is to assure water consumers that water their drink is safe for their health and life. I n this paper operational conditionings of Water Safety Plans implementation in water supply system including risk management elements, have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.