Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 655

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
1
Content available remote Zawartość rtęci w odpadach z papieru i możliwość jej obniżenia
PL
Porównano zawartość rtęci w próbkach różnego rodzaju produktów z papieru. Przeprowadzono proces termicznej preparacji wybranych próbek w zakresie temp. 200-400°C. Określono ubytek masy oraz ilość uwalnianej rtęci. W temp. 300°C ilość uwolnionej rtęci wyniosła 63%, a ubytek masy 39%.
EN
Various types of paper products (magazines, cardboard, newspapers, toilet paper) were analyzed for the content of moisture, ash, C, H, S and Hg. Their heat of combustion was detd. The materials were subjected to low-temp. pyrolysis (200-400°C). Mass loss and the amt. of Hg released were detd. at 300°C. The amt. of Hg released was 63% and the mass loss was 39%.
2
Content available remote Wody pogaśnicze. Cz. 1, Klasyfikacja wód pod kątem występowania zagrożeń
PL
Omówiono aspekty prawne dotyczące klasyfikacji wód pogaśniczych pod kątem potencjalnych zagrożeń. Ustawodawstwo polskie nie jest w tym aspekcie jednoznaczne i w żadnym akcie prawnym nie wskazuje bezpośredniej definicji tych wód. Analiza wykazała, że takie wody mogą być traktowane jako odpady lub ścieki, a na ich kwalifikację wpływa występująca infrastruktura oraz wdrożone rozwiązania techniczno-organizacyjne dla retencji wód pogaśniczych. Nadrzędną zasadą ochrony środowiska jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu oraz przywracanie do stanu właściwego w przypadku jego zanieczyszczenia lub wystąpienia szkody w środowisku.
EN
A review, with 15 refs., of legal regulations and duties of the chem. companies.
PL
Słowo „muda” w języku japońskim oznacza „marnotrawstwo”, czyli wszystko to, co jest niepożądane w procesach produkcji i wspomagających ją. Pojęcie to jest bardzo istotnym filarem w filozofii Lean Management. Muda określa wszelkie działania, czynności oraz rzeczy, które nie wytwarzają wartości dodanej, a są znaczącą stratą dla naszych biznesów.
PL
Przedstawiono podstawowe wskaźniki dotyczące zagospodarowania odpadów w Polsce i Unii Europejskiej. Przedstawiono bilans odpadów wytwarzanych w Polsce. Zaznaczono problem importu odpadów i związane z tym niebezpieczeństwa dla środowiska naturalnego. Przedstawiono również informacje Ministerstwa klimatu dotyczące importu odpadów do Polski. Przedstawiono trudności z gospodarowaniem odpadów w okresie pandemii wirusa COVID-19.
EN
Basic indicators regarding waste management in Poland and the European Union are presented, as well as the mass balance of waste generated in Poland. The problem of waste import and related hazards to the natural environment are described. The information of the Ministry of Climate concerning the import of waste to Poland and the difficulties with waste management during the COVID-19 pandemic are presented.
PL
Przedstawiono problem w zagospodarowaniu popiołów po spalaniu odpadów miejskich. Przedstawiono charakterystykę tych odpadów oraz zjawiska zachowania się metali podczas procesu spalania. Przedstawiono metody wydzielania metali wraz z charakterystyką urządzeń.
EN
A problem of ash management after burning municipal waste was presented. The characteristics of this waste and the phenomenon of metal behavior during the combustion process are presented. Methods of metal separation as well as the equipment characteristics are presented.
EN
The article deals with the problems of handling used motor oils on the railways of Ukraine. At the moment, this waste is transferred to other enterprises for disposal. But, based on international experience, it is advisable to be regenerated directly at the enterprise where it is formed. The purpose of this work is to develop a modern scheme for oil waste disposal. In this regard, various indicators were investigated, reflecting both the operational suitability of oils and their toxicological parameters. As a result, we proposed a scheme and selected special equipment for handling the used engine oils, which allows to reduce the technogenic load associated with their accumulation, handling and minimization, contributes to the return of oil to the technological process. The calculated value of the conditional environmental effect and the approximate payback period allowed us to draw conclusions about the undoubted environmental and economic effect of implementing the proposed scheme.
PL
BDO to wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (patrz PP 4/2020 s. 192). Inicjatywa ta miała na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom pojawiającym się w sektorze gospodarowania odpadami, uszczelnienie systemu, zwiększenie skuteczności walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawę poziomu recyklingu.
8
Content available Fuels from waste for energy source diversification
EN
The dynamics of economic development determines the need to develop technologies for waste recycling especially the acquisition of condensed fuels for the needs of the local diversification of energy sources. In a short time, Poland will probably lack its own produced electricity. To apply the process of diversification of energy sources, by developing methods of generating energy from waste, it becomes crucial to protect the environment. The use of cogeneration technology based on fuels derived from waste, in particular concentrated oil and gas fuels, is becoming more common and provides the basis for securing the energy supply in the preferred diversification process. Plastic waste processing in the controlled depolymerization process, which is the reverse of the polymerization process for hydrocarbon recovery – uses petroleum derivatives its production. At present, the greatest interest arises in the material recovery of plastics and rubber in the process of anaerobic thermal decomposition (thermolysis/pyrolysis), which is used on an industrial scale and consists in the degradation of polymer bonds into low molecular weight. The imperative of a modern economy is to obtain energy from fuels from waste treatment, including hazardous waste, preferably in the cogeneration process. The fuel obtained from waste may be used to obtain thermal or electric energy in order to diversify energy sources. The article presents innovative Polish technologies of obtaining fuel in processes of anaerobic thermal decomposition mainly of elastomeric and polymeric waste (including hazardous ones) for direct application in power generators of various power.
PL
Dynamika rozwoju gospodarczego determinuje potrzebę rozwoju technologii recyklingu odpadów, w szczególności pozyskiwania paliw skondensowanych na potrzeby lokalnej dywersyfikacji źródeł energii. W niedługim czasie, w Polsce prawdopodobnie będzie brakowało wyprodukowanej własnym sumptem energii elektrycznej. Stosowanie procesu dywersyfikacji źródeł energii ma za zadanie, opracowanie metody wytwarzania energii z odpadów w celu ochrony środowiska. Zastosowanie technologii kogeneracji opartej na paliwach pozyskiwanych z odpadów, w szczególności skoncentrowanych paliw typu olej i gaz, staje się coraz bardziej powszechne i daje podstawę bezpieczeństwa dostaw energii w preferowanym procesie jej dywersyfikacji. Obecnie największe zainteresowanie budzi odzysk materiałów z tworzyw sztucznych i gumy w procesie beztlenowego rozkładu termicznego (termolizy/pirolizy), który stosuje się na skalę przemysłową. Polega on na degradacji wiązań polimerowych do niskiej masy cząsteczkowej. Imperatywem nowoczesnej gospodarki jest pozyskiwanie energii z paliw pochodzących z przetwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych, najkorzystniej w procesie kogeneracji. Pozyskane z odpadów paliwa mogą znaleźć zastosowanie w produkcji energii cieplnej lub elektrycznej w celu dywersyfikacji źródeł energii. W artykule przedstawione zostały innowacyjne polskie technologie pozyskiwania paliw w procesach beztlenowego rozkładu termicznego, głównie odpadów elastomerowych i polimerowych (w tym niebezpiecznych), do bezpośredniego zastosowania w agregatach prądotwórczych o zróżnicowanej mocy.
EN
The circular economy model is based on several priority areas, including biomass and bio-based products. Focusing on them and their use should certainly take their cascading into account use, including how energy from waste from the wood industry is managed. Biomass is one of the most frequently used renewable energy sources in Poland, and in the European Union it satisfies 6% of primary energy. The CE (Circular Economy) model assumes that the reuse, processing and regeneration of a product requires less resources and energy, and is more economical than conventional material recycling, as low quality raw materials. The current model of waste management must take energy recovery into account, without which it is impossible to close the balance sheet of management of many groups of waste. This is also important from the economic point of view. Chemical energy, which is contained in a large part of waste, can be used for energy purposes, including the production of electricity and heat. Reducing the use of raw materials is the most effective environmental approach to solving the waste problem. However, this requires reducing the extraction and consumption of materials, challenging existing production and consumption patterns. In the circular economy model there is a huge difference in approach to recycling leading to new products that create transport and production, new jobs and possible GDP (Gross Domestic Product) growth. The aim of the study is to analyze the use of waste from the wood industry and to present possible solutions for its cascade use, taking the currently implemented circular economy model (CE) into account.
PL
Model gospodarki o obiegu zamkniętym opiera się na kilku obszarach priorytetowych, w tym na biomasie i bioproduktach. Skupiając uwagę na nich i na ich wykorzystaniu, powinno się na pewno uwzględnić ich kaskadowe wykorzystanie, w tym również sposób zagospodarowania energii z odpadów z przemysłu drzewnego. Biomasa jest jednym z najczęściej wykorzystywanych źródeł energii odnawialnej w Polsce, a w Unii Europejskiej zaspokaja 6% energii pierwotnej. Obecny model gospodarki odpadami musi uwzględniać odzysk energii, bez którego niemożliwe jest zamknięcie bilansu zagospodarowania wielu grup odpadów. Jest to również istotne z ekonomicznego punktu widzenia. Energia chemiczna, która jest zawarta w dużej części odpadów, może być wykorzystana do celów energetycznych, w tym również do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Ograniczenie stopnia wykorzystania surowców jest najskuteczniejszym podejściem środowiskowym do rozwiązania problemu odpadów. Wymaga to jednak zmniejszenia wydobycia i zużycia materiałów, co stanowi wyzwanie dla istniejących wzorców produkcji i konsumpcji. W modelu GOZ występuje ogromna różnica podejścia do recyklingu prowadzącego do powstawania nowych produktów, które kreują transport i produkcję, nowe miejsca pracy i możliwy wzrost PKB. Celem pracy jest analiza wykorzystania odpadów z przemysłu drzewnego oraz przedstawienie możliwych rozwiązań ich kaskadowego wykorzystania z uwzględnieniem obecnie wprowadzanego w życie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).
10
Content available remote Owady przekształcające odpady w użyteczną biomasę wsparciem dla retardacji
PL
Owady pełnią wiele funkcji ekologicznych niezbędnych do przetrwania ludzkości i mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego oraz czystości środowiska przyrodniczego, a także rozwiązania problemu niedoborów białka. Niektóre z nich jak: Tenebrio molitor, Alphitobius diaperinus, Geotrupes stercorarius, Hermetia illuscens, czy Musca domestica, usuwają i oczyszczają środowisko z nadmiaru odpadów uciążliwych dla człowieka. Stabilizują środowisko przyrodnicze poprzez biodegradację, redukcję, rozprzestrzenianie lub biokonwersję odpadów w użyteczną biomasę (białka i lipidy, chityna, minerały, witaminy), przysparzając tym paszy dla zwierząt oraz żywności dla ludzi. Mogą także stanowić źródło biopaliw, a w szczególności oleju napędowego. Odpady przetwarzane przez nie mogą być cennym źródłem nawozów organicznych wykorzystywanych w produkcji roślinnej, opóźniając tym nadmierną eksploatację środowiska przyrodniczego. Hodowla przemysłowa określonych gatunków owadów może być obiecującą strategią ze względu na źródło energooszczędnego, wysokiej jakości białka oraz strategię recyklingu różnych odpadów przekształcanych w biomasę pokarmu dla zwierząt gospodarskich. Przekonanie się do korzyści z hodowli owadów na odpadach może być impulsem dla rozwijania nowej formy działalności gospodarczej, zarówno dla rolników, jak i zakładów paszowych.
EN
Examples of rearing species from the order of the flies (Diptera) and beetles (Coleoptera) on organic waste are promoted. Scientific studies indicates that under appropriate conditions these insects have less environmental impact than more traditional Western forms of animal protein production. Insects transforming various wastes into new sources of utility provide excellent support for retardation, due to the alternative and balanced source of high protein content and key micronutrients for animals and humans. They also improve the sanitary safety of the environment, cleaning it, stabilizing and supporting it. In general, insects can make valuable economic and invigorating contributions to the development of food or feed production systems and provide an alternative to vegetable protein derived from imported soybeans and to the traditional production of the current food industry and help the economic and social development of some regions of the world, including Poland.
EN
In this article the effect of type and content of fractions of recycled glass fiber reinforced plastics (GFRP) on the mechanical properties and flame resistance of epoxy composites (EP) were investigated. For this purpose, post-production waste of glass fabric reinforced laminate with epoxy matrix containing 15 wt % of aluminum diethylphosphinate (AlDPi), 10 wt % of melamine polyphosphate (MPP) and 15 wt % of zinc borate (ZB) was ground and sieved to obtain four fractions of grain size: >1 mm (A), 1–0.5 mm (B), 0.25–0.5 mm (C) and <0.25 mm (D). The two smallest fractions (C, D) were used to prepare epoxy composites containing 10, 15 and 20 wt % of waste. The mechanical properties and fire resistance of obtained composites aimed as structural elements of seat equipment in public transport were determined. Scanning electron microscopy (SEM) was also performed to investigate the morphology of brittle fractures of epoxy composites. It was found that the amount and type of recyclated GFRP fraction affects the functional properties of powder-epoxy resin composites. The best results were obtained for the composite containing 15 wt % of the smallest fraction (D), as all mechanical properties were significantly improved [hardness 147.6 N/mm2 (+42.5%), impact strength 9.64 kJ/m2 (+11%), Young’s modulus 2.98 GPa (+41.5%), tensile strength 51.5 MPa (+37%) and flexural strength 98.7 MPa (+10.9%)]. On the other hand, significant decrease in mechanical properties was observed for the composite containing 20 wt % of the fractions with grain size 0.5–0.25 mm (C). The analysis of the brittle fractions morphology of composites, indicates the weak dispersion and agglomerates formation in the case of composites with coarse-grained fractions. This also contributed to the flammability results. The highest flame resistance was found in the composite with 20 wt % of the fine-grained fraction: limiting oxygen index LOI = 26.1% instead of 20.6% – EP, peak of heat release rate pHRR = 540.3 kW/m2 instead of 940.1 kW/m2 – EP.
PL
Zbadano wpływ rodzaju oraz zawartości frakcji recyklatu laminatu z włóknem szklanym (GFRP) na właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień kompozytów żywicy epoksydowej (EP). W tym celu zmielono odpady poprodukcyjne formatki fotela wykonanej z laminatu wzmocnionego tkaniną szklaną na osnowie żywicy epoksydowej, zawierającej 15% mas. dietylofosfinianu glinu (AlDPi), 10% mas. polifosforanu melaminy (MPP) oraz 15% mas. boranu cynku (ZB). Otrzymano cztery frakcje o wymiarach ziaren: >1 mm (A), 1–0,5 mm (B), 0,25–0,5 mm (C) oraz <0,25 mm(D). Dwie najdrobniejsze frakcje (C, D) wykorzystano do sporządzenia kompozytówepoksydowych zawierających 10, 15 i20% mas. odpadów. Oceniono właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień otrzymanych materiałów pod kątem zastosowania ich jako elementy konstrukcyjne fotela w publicznych środkach transportu. Najlepsze wyniki uzyskano w wypadku kompozytu zawierającego 15% mas. frakcji D, znacznie poprawiły się: twardość – 147,6 N/mm2 (o 42,5%), udarność – 9,64 kJ/m2 (o 11%), moduł Younga – 2,98 GPa (o 41,5%), naprężenie rozciągające – 51,5 MPa (o 37%) oraz naprężenie zginające – 98,7 MPa (o 10,9%). Z kolei wyraźne pogorszenie właściwości mechanicznych zaobserwowano w wypadku kompozytu zawierającego 20% mas. frakcji o wymiarach ziaren 0,5–0,25 mm (C). Na podstawie wyników skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) morfologii kruchych przełomów otrzymanych kompozytów stwierdzono słabą dyspersję oraz powstawanie aglomeratów w kompozytach z frakcją gruboziarnistą, co miało również wpływ na palność badanych materiałów. Największą odpornością na płomień odznaczał się kompozyt zawierający 20% mas. frakcji D: indeks tlenowy LOI = 26,1% (w odniesieniu do wartości LOI żywicy epoksydowej 20,6%), maksymalna szybkość uwalniania ciepła pHRR = 540,3 kW/m2 (wporównaniu z pHRR żywicy EP – 940,1 kW/m2).
EN
For almost three decades, the engineered nanomaterials (ENMs) due to their reactivity, unique sorption, catalytic, electronic, optical and magnetic properties, have been the subject of extensive research. The results show that these materials can provide a new tool for the remediation of contaminated aquatic ecosystems (surface and groundwater), sediments, soils, military training grounds and waste recycling areas, including electronic waste. In-situ remediation technologies using composites containing metal nanoparticles, mainly zero-valent iron particles (n-ZVI) are becoming more common. The solutions disclosed in numerous publications and patent applications show their applicability, higher effectiveness and lower costs of remediation processes compared to the conventional methods.
PL
Od prawie trzech dekad inżynierskie nanocząstki (ENM’s, ang. Engineered Nano Materials) ze względu na wykazywaną reaktywność chemiczną, unikatowe właściwości sorpcyjne i katalityczne, elektroniczne, optyczne, magnetyczne są przedmiotem intensywnych badań. Uzyskane wyniki wskazują, że m.in. stanowią one nowe narzędzie do rekultywacji zanieczyszczonych ekosystemów wodnych (wód powierzchniowych i podziemnych), osadów, gruntów, poligonów oraz terenów recyklingu odpadów, w tym elektronicznych. Stosowanie technologii rekultywacji metodą in situ za pomocą kompozytów z udziałem nanocząstek metali, głównie nanocząstek zero wartościowego żelaza n-Fe(0) staje się coraz bardziej powszechne. Proponowane w licznych publikacjach i patentach rozwiązania wskazują na ich uniwersalność, większą efektywność i niższe koszty realizacji procesu rekultywacji w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.
EN
Higher education institutions (HEIs) typically generate income from two main sources; student fees and research income. In contrast, the predominant waste streams in HEIs tend to include; (1) assignment/examination mark submission process, (2) photocopying process and (3) the funding application process. Unintended internal process complexities and barriers typically aggravate the challenges already inherent in the research grant application process. Although Lean Six Sigma (LSS) has been adopted by a number of HEIs in Ireland, very few have adopted an integrated LSS approach for waste reduction in the research grant application process. To identify barriers and waste in the research grant application process within an Irish HEI in an EU environment, the authors used an online survey deployed to 240 academics and researchers. The survey response rate was 13%. The participating HEI in this pilot study generated an annual income (including student fees and research income) exceeding €240 million for the academic year 2017/2018. Using an LSS lens, this paper identified the primary waste in the research grant application process from an academic and researcher perspective to be; editing and revising applications, liaising and communicating with collaborators and waiting for information. Organised thematically, the main barriers were strategic thinking, collaborator identification and co-ordination, eligibility, process, time and support & mentoring. The results from this study can be used to inform the next stage of the research where empirical studies will be carried out in other HEIs to develop a practical roadmap for the implementation of LSS as an operational excellence improvement methodology in the research grant application process.
14
Content available remote Reverse logistics as a burden in the context of airport
EN
From the perspective of management, reverse logistics constitutes a certain burden to the functioning of airports. In the light of the State Transport Policy for 2006-2025, the operation of such facilities in a manner that will enable the fulfillment of specific reverse logistics needs without causing threats becomes an important objective of airport security. The focus of reverse logistics is waste flows, and, in addition to returns, reverse logistics also takes into account the protection of natural resources and minimization of pollution. Reverse logistics is characterized by the fact that the direction of the flow of goods that have been partially utilized, but still have a certain value that can be recovered, is opposite to that in a traditional distribution channel. The article focuses on public security from the perspective of environmental threats, on the basis of the results of research studies in waste reverse logistics, at selected Polish civil airports, as a potential risk factor for ground operations in air transport.
PL
Z punktu widzenia zarządzania, logistyka zwrotna stanowi swoiste utrudnienie dla funkcjonowania portów lotniczych. Eksploatacja takich obiektów w sposób umożliwiający realizację określonych potrzeb logistyki zwrotnej i niepowodujący zagrożeń, w świetle Polityki transportowej państwa na lata 2006–2025 staje się istotnym celem bezpieczeństwa portu lotniczego. Logistyka zwrotna, skupia się na przepływach odpadów, która obok problematyki zwrotów, uwzględnia również ochronę zasobów naturalnych i minimalizowanie zanieczyszczeń. Charakteryzuje ją przeciwny niż w tradycyjnym kanale dystrybucji kierunek przepływu dóbr, które zostały w jakimś stopniu zużyte, lecz posiadają pewną wartość, którą można odzyskać. W artykule przedstawiono wyniki badań w obszarze czynności logistycznych związanych z logistyką zwrotną odpadów na wybranych polskich lotniskach cywilnych jako czynnika potencjalnego ryzyka dla operacji naziemnych transportu lotniczego.
EN
The expediency of implementing a particular technology was determined by selecting the best ones from the point of view of environmental, economic and social aspects. The expediency of implementing a particular technology was determined by selecting the best ones from the point of view of environmental, economic and social aspects. The waste re-use is the second most acceptable technology, after waste prevention or minimization during production. This scientific work is dedicated to the waste re-use in food production. The article presents the results of the research and development of the technologies involving the use of organic waste – pomace of the juice production from Chaenomeles fruits. It was determined that the vegetable waste occupies a significant place among the total amount of food waste. The ways of using the waste from the production of Chaenomeles juice was developed and analyzed, which involve obtaining extract, gelling agent, powder, and the ways of their use in the technology of flour-based products were proposed. It was determined that the use of the powder from the pomace of Chaenomeles is the most effective, which allows not only the maximum use of raw materials, but also to improve the technology of production of flour-based products, shorten the fermentation process, extend the shelf life of the finished products and increase their biological value.
EN
The hydrogenation process in oil and fat production is accompanied by the formation of a large amount of waste, the majority of which includes spent catalysts and spent sorbents. The bioconversion of lipids through the use of immobilized enzyme preparations expands the possibilities and is one of the most powerful resource potentials of environmental biotechnology. The adsorption methods are most effective, which is due to the ease of the binding process, the low cost of the carrier and the absence of toxic substances. Immobilization of adsorption provides a large surface area, which is important for the lipolytic enzymes performing catalysis at the interface. In most cases, adsorption slightly reduces the activity of lipases and, which is extremely important, does not affect their specificity. It was shown that the use of activated carbon with a grain size of 2.0–2.8 as a carrier for immobilization of lipase, leads to maximum preservation of the initial lipolytic activity. The weight ratio of carrier/ enzyme, optimal in terms of preservation of lipolytic activity, was 1 g of biopolymer carrier per 500 mg of lipase (1: 0.5) with preservation of 36.33% of the initial activity of the native enzyme. From the obtained experimental data, it follows that the rational conditions for the immobilization of Rhizopus japonicus is GM 1.5, temperature 25°С, duration of immobilization 15 minutes, the size of particles of activated carbon as a matrix is 2.0–2.8 mm. The lipolytic activity of the enzyme immobilized under these conditions is preserved by more than 30% compared with the native one, which is a high indicator of the preservation of activity.
EN
The performance of detailed stocktaking of asbestos-containing products including the assessment of their quality is the basic action carried out in the process of cleaning the area from asbestos. The asbestos removal in Poland from the area of individual municipalities is carried out based on the Programme of Country Cleaning from Asbestos for the years 2009–2023. This document determines tasks necessary to perform by 2032 and the basis of actions consists of carrying out detailed stocktaking in field conditions. The results of stocktaking on a current basis are registered in the Asbestos Database kept by the Ministry of Economic Development, Labour and Technology (and before Ministry of Development) (http://www.bazaazbestowa.gov.pl). Values obtained during stocktaking in field conditions in units of area [m2] were converted according to 3 different weight conversion factors, used over the years, i.e. 11, 14, and 15 kg per 1 m2. Potential accumulation and thereby generation of asbestos-containing waste may be estimated also based on the indices of generation by residents. Because of conditions in the urban and rural areas it is necessary to estimate separately waste generation indices for those areas. Moreover, individual voivodeships feature a specific nature and each of them should be considered on an individual basis. At present more than 480 million m2 of asbestos-containing products were registered in the territory of Poland, which makes 7.2 million Mg, Those figures were obtained applying the conversion factor of area to weight equal to 15 kg. The greatest accumulation is observed in the Mazovian and Lublin voivodeships. On the entire country scale the deficit of landfilling capacity is now approx. 2,664,974 m3. The change of asbestos cement panel weight and the related change of conversion factor for the waste quan¬tity from the area to weight does not affect the estimation of demand for additional landfill capacities. It should be clearly emphasised, that the amount of accumulated asbestos-containing waste, and hence the waste generation, should be provided in units of area [m2]. Values given in units of weight depend on the applied conversion factor.
PL
Podstawowym działaniem, realizowanym w procesie oczyszczania obszaru z azbestu, jest przeprowadzenie szczegółowej inwentary¬zacji wyrobów zawierających azbest wraz z oceną ich jakości. Usuwanie azbestu w Polsce, z terenu poszczególnych gmin, realizowane jest na podstawie Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009–2032. Dokument ten określa zadania niezbędne do realiza¬cji do 2032 roku, a podstawą działań jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji w warunkach terenowych. Wyniki proce¬su inwentaryzacji są na bieżąco zamieszczane w Bazie Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (wcześniej Ministerstwo Rozwoju) (http://www.bazaazbestowa.gov.pl). Wartości pozyskane w trakcie inwentaryzacji w warunkach terenowych w jednostkach powierzchni [m2] przeliczono zgodnie z 3 różnymi przelicznikami wagowymi, stosowanymi na przestrzeni lat, czyli 11, 14 oraz 15 kg na 1 m2. Potencjalne nagromadzenie a tym samym wytwarzanie odpadów zawierających azbest może być też szacowane na podstawie wskaźników wytwarzania przez mieszkańców. Ze względu na uwarunkowania obszarów miejskich oraz wiejskich, konieczne jest oddzielne szacowanie wskaźników wytwarzania odpadów dla tych obszarów. Poza tym poszczególne województwa wykazują specyficzny charakter i każde z nich należy traktować indywidualnie. Na chwilę obecną, na terytorium Pol¬ski, zinwentaryzowanych zostało ponad 480 mln m2 wyrobów zawierających azbest, co stanowi 7,2 mln Mg. Wielkości te pozyskano stosując przelicznik powierzchni na masę na poziomie 15 kg. Największe nagromadzenie obserwowane jest w województwie mazo¬wieckim oraz lubelskim. W skali całego kraju istnieje obecnie niedobór miejsca do składowania na poziomie 2 664 974 m3. Zmiana masy płyty azbestowo-cementowej i związana z tym zmiana przelicznika ilości odpadów z powierzchni na masę nie ma wpływu na szacowanie zapotrzebowania na dodatkowe pojemności składowiska. Należy wyraźnie zauważyć, że ilość nagromadzonych wyrobów zawierających azbest a tym samym wytwarzanie odpadów podawane powinno być w jednostkach powierzchni [m2]. Wartości poda¬wane w jednostkach masy są uzależnione od zastosowanego przelicznika.
PL
W okresie znacznego zanieczyszczenia środowiska oraz nadmiernego i nieracjonalnego wykorzystania nieodnawialnych surowców gospodarka cyrkularna, nazywana zamiennie gospodarką o obiegu zamkniętym, jest szansą dla obecnych i przyszłych pokoleń. Aby możliwe było przejście z gospodarki linearnej na gospodarkę cyrkularną, muszą być spełnione dwa warunki. Pierwszy dotyczy odpowiedniej produkcji, drugi odpowiedniej konsumpcji. Konsumenci oraz producenci muszą traktować odpady jako surowce, które można zawrócić do obiegu. Aby zmienić podejście społeczeństwa w tej kwestii, należy zintensyfikować oraz dopasować edukację ekologiczną do aktualnych potrzeb. Dostosowując metody edukacji, należy zbadać najpierw poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa i zastanowić się, na jakie aspekty zwrócić szczególną uwagę. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych w dwóch grupach: młodzieży oraz dorosłych. Ankietowanie dotyczyło zachowań prośrodowiskowych oraz wiedzy o odpadach. Na podstawie przeanalizowanych odpowiedzi można stwierdzić, że świadomość ekologiczna w dwóch badanych grupach jest na różnych poziomach.
EN
In the times of substantial pollution of the environment and excessive and irrational utilization of the fossil fuels the circular economy is the chance for better tomorrow for current and future generations. To make the change from the linear economy to the circular economy possible, two crucial conditions have to be implemented. One of them is for appropriate production, the second for proper consumption. Consumers have to treat the waste as a raw materials that can be re-used returning to the circulation. To change the approach of the society regarding this problem it is crucial to intensify and adjust ecological education to our needs. Prior to adjusting the methods of education it is important to examine the level of ecological awareness of the society and determine the missing aspects. In this article we present the results of surveys conducted on two age groups: teenagers and adults. The survey concerned about pro environmental behaviour and overall knowledge about waste. Given the results, it can be concluded that there are major differences in the knowledge between two examined age groups.
EN
The paper is aimed at location identification of operating opencast mines against a background of main groundwater basins (MGB) and in relation to surface waters. The scope of analysis covered the Silesian Voivodeship, as the area in which many operating and closed opencast mines are situated. On the other hand this is a voivodeship, where great amounts of mining waste are generated, potentially placeable in mine workings. The analysis comprised the mines, where raw materials are mined, classified in the Balance of Mineral Deposits Resources in Poland as of 31 December 2017 to the following groups: crushed and block stone, sands and gravels, filling sands, quartz sands for cellular concrete and sand-lime brick production, sands with heavy metals, and moulding sands. The work resulted in a developed map of mined aforementioned opencast mines arrangement in the Silesian Voivodeship, taking into account their location in relation to groundwater basins boundaries and in relation to surface watercourses. Two distances of mined opencast workings from surface watercourses were taken, 500 m and 1000 m. Such a recognition provides an approximate picture of possibilities for various waste types placing in the process of technical reclamation after the end of mining. The use of various waste types for technical reclamation is a complex issue, both in the field of regulations applicable to the ground and water environment, in the field of mine location determination, and in the field of the quality of the waste material determination. The applied legal regulations, frequently changing over time, indicate the right process of decision making and handling of individual waste types. It is most important, that raw materials and waste intended to fill the mines would not create a hazard for the environment, including the environment of surface waters and ground waters.
PL
Celem pracy jest rozpoznanie lokalizacji czynnych wyrobisk odkrywkowych na tle granic głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) oraz w pobliżu cieków wodnych. Obszarem badań zostało wybrane województwo śląskie jako obszar, na którym znajduje się wiele czynnych oraz nieczynnych wyrobisk, a także bardzo duża ilość potencjalnych możliwych do ulokowania w wyrobiskach odpadów górniczych. Analizie poddano wyrobiska, w których eksploatowane są surowce zaklasyfikowane w Bilansie zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2017r., do grup: kamienie łamane i bloczne, piaski i żwiry, piaski podsadzkowe, piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych i cegły wapienno-piaskowej, piaski z metalami ciężkimi oraz piaski formierskie. Efektem pracy jest opracowana mapa rozmieszczenia eksploatowanych w/w wyrobisk w województwie śląskim z uwzględnieniem ich lokalizacji w stosunku do granic zbiorników wód podziemnych oraz w stosunku do cieków powierzchniowych. Przyjęto dwie odległości eksploatowanych wyrobisk odkrywkowych od cieków powierzchniowych, które odpowiednio wynoszą 500 m. oraz 1000 m. Takie rozpoznanie daje przybliżony obraz możliwości lokowania rożnych rodzajów odpadów w procesie rekultywacji technicznej po zakończeniu eksploatacji. Zastosowanie rożnego rodzaju odpadów w celu rekultywacji technicznej jest zagadnieniem złożonym zarówno w sferze przepisów odnoszących się do jakości środowiska gruntowo-wodnego, jak i w zakresie określenia lokalizacji. Surowce oraz odpady przeznaczone do wypełniania wyrobisk nie powinny stanowić zagrożenia dla środowiska. Zakłady górnicze posiadające poeksploatacyjne wyrobiska odkrywkowe, które w przyszłości będą przeznaczone do rekultywacji, mogą stanowić poważną grupę odbiorców kruszyw lub odpadów produkowanych nie tylko w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Głównymi kryteriami decydującymi o możliwości rekultywacji wyrobisk odpadami są opłacalność i założenia środowiskowe.
PL
Powstawanie ścieków alkalicznych stanowi jeden z problemów technologicznych i środowiskowych związanych z funkcjonowaniem współczesnej energetyki konwencjonalnej. Neutralizacja tych ścieków za pomocą kwasu solnego lub siarkowego powoduje wzrost zawartości chlorków lub siarczanów w ogólnym bilansie ścieków elektrowni. Inne metody neutralizacji nie są powszechnie stosowane. W artykule zostały zebrane i przedstawione źródła ścieków alkalicznych pochodzących z elektrowni konwencjonalnych. Omówiono sposób ich neutralizacji za pomocą gazowego dwutlenku węgla (CO2) oraz przedstawiono wyniki wstępnych badań. Metoda ta umożliwia obniżenie odczynu pH ścieków bez wprowadzania dodatkowych zanieczyszczeń w postaci chlorków i siarczanów.
EN
Alkaline wastewater formation is one of the technological and environmental problems related to contemporary conventional power generation. Alkaline wastewater neutralization with hydrochloric or sulphuric acid increases the content of chlorides or sulphates in total wastewater balance of the power plant. Other methods of neutralization are not commonly applied. The article indicates the sources of alkaline wastewater from conventional power plants and discusses the method of its neutralization with gaseous carbon dioxide (CO2). Moreover, the preliminary test results are presented. The method enables reduction of pH value of wastewater without any inputs of additional pollutants such as chlorides and sulphates.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.