Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Threats associated with municipal waste are a problem applicable to residents of every city. The amount of waste keeps growing each year. In highly developed countries, the largest percentage of waste comprises cardboard and waste paper. In Poland, a very significant percentage of waste is constituted by plastics. Thanks to European Union funds, it is possible to implement such projects as the construction of the Thermal Waste Processing Plant in Kraków. The operation of this facility allows for a significant reduction in the volume of waste deposited on landfills, which is not recyclable concurrently generating green energy for the city. The aim of the research was to determine the impact of modern techniques of municipal waste disposal on the ecological safety of city dwellers and the natural environment.
PL
Zagrożenia związane z odpadami komunalnymi to problem mieszkańców każdego miasta. Z roku na rok ich ilość wzrasta. W państwach wysoko rozwiniętych największy procent odpadów stanowią tektury i makulatura. W Polsce bardzo znaczący procent odpadów to tworzywa sztuczne. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej możliwa jest realizacja takich projektów, jak budowa Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakówie. Działalność tej placówki pozwala na znaczne zmniejszenie objętości składowanych odpadów, które nie podlegają recyklingowi, przy jednoczesnym wytworzeniu zielonej energii dla miasta. Celem badań było określenie wpływu nowoczesnych technik utylizacji odpadów komunalnych na bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców miast i środowiska naturalnego.
2
Content available remote Popioły lotne ze spalania odpadów komunalnych jako dodatki mineralne do cementu
PL
Zbadano fizykochemiczne właściwości 4 próbek popiołów lotnych z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych pod kątem zawartości metali ciężkich (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr, Cd, As, V, Tl i Hg) i tlenków wybranych pierwiastków (Si, Fe, Al, Mn, Ti, Ca, Mg, S, P, Na, K, Ba i Sr). Popioły lotne charakteryzowały się dużą zawartością CaO (14,2-35,4%) i SiO₂ (15,4-; 49,2%), co klasyfikuje je jako dodatki do betonu, ale duża zawartość wymywalnych chlorków (27,8-38,8 g/kg) i siarczanów (38-955 mg/kg) ogranicza ich zastosowanie.
EN
Four samples of fly ash from thermal waste conversion were analyzed for the content of heavy metals (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr, Cd, As, V, Tl and Hg) and oxides of selected elements (Si, Fe, Al, Mn, Ti, Ca, Mg, S, P, Na, K, Ba and Sr). The fly ashes showed a high content of CaO (14.2-35.4%) and SiO₂ (15.4-49.2%), which classified them as an additive to concrete, while the high content of leachable chlorides (27.8-38.8 g/kg) and sulfates (384-955 mg/kg) limited their use.
PL
Zastosowano roztwór cytrynianu sodu (1–5-proc.) do oczyszczania wychmielin z α-, ß- i izokwasów, uzyskując usunięcie α- i ß-kwasów 40–80% oraz izokwasów w ilości 70–80%. Wykorzystanie roztworu cytrynianu sodu o stężeniu 3% mas. pozwoliło na usunięcie z wychmielin ok. 70% wszystkich gorzkich kwasów i uzyskanie produktu, który może być wykorzystany jako środek paszowy.
EN
Bitter α-, ß- and iso-acids were removed from hopwastes from the brewing industry by extn. with aq. Na citrate solns. (1–5% by mass). The removal degree of α- and ß-acids was 40–80% and that of their isomers was 70–90%. The purified waste met the requirements for animal fodder.
PL
W listopadzie 2019 r. ukazała się decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2019/2010/UE ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do spalania odpadów. Dotyczy ona instalacji termicznego przekształcania odpadów wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, tj. instalacji wymienianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości. Są to instalacje do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 3 tony na godzinę lub instalacje do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie. Tak więc wszystkie istniejące obecnie w naszym kraju spalarnie odpadów komunalnych podlegają tym regulacjom.
EN
The viability of partial replacement of biomass feedstock by the refuse derived fuel (RDF) produced from the local municipal waste management facility was investigated. Therefore, over two years, several samples of the rejected fractions from the selective collection operations and the mechanical and biological treatment were collected at the waste management facility. These samples were characterized to evaluate the physical composition, proximate analysis, ultimate analysis, alkali metal and trace metal content, calorific, and chlorine contents. All data were statistically analyzed. Several important differences were found between the rejected fractions and biomass, namely moisture, volatile matter, and fixed carbon content. However, the calorific value is like the expected from common wood or forest wastes. Trace and hazardous elements were found to be below the standard for RDF. After the statistical analysis, it was found that not all parameters had a normal distribution. Non-parametric tests were performed and for all the parameters analyzed only moisture content, nitrogen, and hydrogen show to be dependent on the waste source. Overall, the results point out the feasibility to prepare RDF from rejected fractions to use as co-fuel in a biomass power plant.
EN
The study discusses an experimental method for treatment of high strength domestic sewage on biofilters filled with polyurethane (PUR) waste in the form of trims of upholstery foam. We determined effectiveness of two biological preparations containing effective microorganisms in elimination of organic and biogenic compounds, indicator bacteria and total suspended solids from the sewage pretreated in a septic tank. After four months of work under a hydraulic loading of 76.4 mm·d-1 we found the filter with 60 cm foam layer to be the most efficient in the elimination of BOD5, CODCr, NH4+-N and coliform bacteria. An average reduction in these pollutants reached 79.4%, 67.8%, 58.0% and 88.0%, respectively. Vertical filters filled with trims of upholstery foam and supplied with effective microorganisms ensured favorable conditions for development of heterotrophic and nitrifying bacteria without any need for additional aeration.
PL
W artykule poddano analizie możliwość zastosowania odpadów z tworzyw sztucznych w postaci gąbek poliuretanowych do bezpośredniego oczyszczania ścieków bytowych po osadniku wstępnym. Przedstawiono wyniki badań nad oczyszczaniem ścieków bytowych z użyciem efektywnych mikroorganizmów immobilizowanych na gąbkach poliuretanowych. Oceniono sprawność usuwania ze ścieków wstępnie oczyszczonych związków organicznych, związków biogennych, zawiesiny ogólnej oraz bakterii wskaźnikowych przy obciążeniu hydraulicznym 76,4 mm·d-1 porównując dwa etapy pracy biofiltrów. Jako filtry eksperymentalne badano w skali półtechnicznej modele wycinkowe filtra o przepływie pionowym. Model badawczy składał się z trzech jednakowych kolumn wykonanych z PVC o średnicy 10 cm i wysokości 100 cm. Wypełnienie kolumn stanowiły ścinki gąbek o miąższości 60 cm. Na dnie każdej warstwy filtracyjnej znajdował się ruszt podtrzymujący złoże. Kolumna G1 z wypełnieniem z gąbek bez dodatkowej immobilizacji efektywnych mikroorganizmów okazała się najbardziej efektywna w procesie redukcji BZT5, ChZTCr, N-NH4+ oraz bakterii coli. Średnie zmniejszenie tych zanieczyszczeń w czasie trzymiesięcznego cyklu badań przy obciążeniu hydraulicznym 76,4 mm·d-1 wyniosło odpowiednio 80,6%, 43,7%, 60,0% oraz 88,0%. Równie efektywna pod względem usuwania ChZTCr okazała się kolumna z wypełnieniem, na którym zaimmobilizowano mikroorganizmy wchodzące w skład biopreparatu EM2. Użycie odpadów z pianki poliuretanowej w postaci ścinków gąbek tapicerskich, polegające na ich wykorzystaniu w układzie osadnik gnilny/pośredni – biofiltr o przepływie pionowym, okazało się skutecznym sposobem bezpośredniego oczyszczania ścieków. Ta nieskomplikowana, łatwa do sterowania oraz ekonomiczna ze względu na brak potrzeby dodatkowego napowietrzania technologia w porównaniu do większości istniejących systemów tlenowych wydaje się być interesującym rozwiązaniem biologicznego oczyszczania ścieków bytowych.
PL
To już ponad ćwierć wieku, odkąd RAFAKO S.A. z powodzeniem funkcjonuje na europejskim rynku instalacji termicznego przekształcania odpadów (dalej: ITPO), biorąc w tym czasie udział w realizacji ponad 70. różnych projektów spalarniowych. RAFAKO jest na tym rynku uznanym dostawcą kotłów, bądź też elementów ciśnieniowych kotłów dla tego typu instalacji wyposażonych w zdecydowanej większości w system rusztowy oraz segment oczyszczania spalin gwarantujący dochowanie obowiązujących w Unii Europejskiej norm emisyjnych.
EN
This article presents possibilities of a unique device for industrial waste treatment using a patented process, and outlines possible future directions. This device, using different physical processes, individually or in synergy, e.g. combined effects of ultrasonic waves, focused microwave field, arc discharges, electrostatic field and the exposure to ultra-violet radiation, is intended to degrade dangerous substances in waste, reducing its hazardous properties for the environment and to prepare the waste for future applications (material or energy).
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania unikalnego urządzenia do przemysłowego przetwarzania odpadów przy użyciu opatentowanego procesu oraz nakreślono możliwe przyszłe kierunki zastosowania. Przedstawione urządzenie, wykorzystuje różne procesy fizyczne, indywidualnie lub w synergii, np. połączone skutki fal ultradźwiękowych, skupionego pola mikrofalowego, wyładowań łukowych, pola elektrostatycznego i ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. Celem jest degradacja zawartości niebezpiecznych substancji w odpadach, zmniejszenie ich niebezpiecznego oddziaływania na środowisko i przygotowanie odpadów do przyszłych zastosowań (odzysk materiałowy lub energetyczny).
PL
W artykule scharakteryzowano odpady organiczne i nieorganiczne w aspekcie ich przydatności do wykorzystania rolniczego. Przedstawiono źródła powstawania odpadów i sposoby ich przetwarzania na nawozy. Omówiono poszczególne technologie przetwórcze oraz ich zalety i wady. Wskazano, że bezpośrednie stosowanie wielu rodzajów odpadów do nawożenia gleb jest kłopotliwe ze względu na ich niekorzystne właściwości fizyczno-chemiczne, a także nierównomierną zawartość materii organicznej oraz składników pokarmowych. Stwierdzono, że najbardziej korzystną technologią produkcji nawozów z odpadów jest przetworzenie ich w formie granul lub peletu. W efekcie nawożenia gleb nawozami wytworzonymi z odpadów możliwe jest uzyskanie znaczącej poprawy właściwości fizycznych i chemicznych gleb uprawnych przejawiającej się wzrostem odczynu gleb kwaśnych, wzrostem zawartości substancji organicznej, zwiększeniem zawartości frakcji ilastych w glebie, a także wzrostem przyswajalnych dla roślin form makro i mikroelementów.
EN
In the article we characterized organic and inorganic wastes in terms of their suitability for agricultural use. The sources of waste formation and methods of their processing into fertilizers are presented. Individual processing technologies and their advantages and disadvantages are discussed. It was pointed out that direct application of many types of waste for soil fertilization is problematic due to their unfavorable physical and chemical properties as well as uneven organic matter and nutrient content. It was found that the most advantageous technology for the production of fertilizers from waste is their processing in the form of granules or pellets. As a result of fertilizing soils with wastes produced from wastes, it is possible to achieve significant improvement of physical and chemical properties of arable soils, increasing the pH of organic matter, increasing clay content in the soil, and increasing the macro and micronutrients available to plants.
PL
Artykuł przedstawia analizę aktualnie funkcjonujących zakładów termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce i strukturę odpadów przez te zakłady wytwarzanych. Pokazana jest charakterystyka odpadów resztkowych ze spalarni odpadów. Praca prezentuje sposoby obróbki i zagospodarowania tych odpadów w zakładach funkcjonujących w Polsce. Artykuł dokonuje analizy problemów i wskazania kierunków dla gospodarowania odpadami pochodzącymi z zakładów termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce.
EN
Considering the existing and planned inceneration plants we will soon have in Poland nearly 0.5 million Mg of waste from this plant need to safe treatment. Most of the generated waste are ashes and slags, which are partly used for the production of construction aggregates. In Poland, nobody has passed the procedure of end-of-waste for this waste yet. We should like in Czech Rpublic get the REACH procedure for slags and ashes from the incineration of municipal waste. Then we will have products, which we can use in construction. The management of residues from the thermal process, classified as hazardous waste, is a big problem. In most plants, they are currently stabilized and solidified in order to safe storage. However, this process is technical difcicult and expensive. So we have to look for new, methods for safe treatment of dangarous waste from incineration plants to prevent leaching of hazardous substances into the environment.
PL
Oczyszczalnia ścieków w Swarzewie zlokalizowana jest nad brzegiem Zatoki Puckiej i obsługuje w codziennej eksploatacji poza sezonem letnim około 40 000 RLM z Aglomeracji Puck i około 150 000 RLM latem, głównie od osób czasowo przebywających na terenie miejscowości w celach turystycznych. Oczyszczalnia została gruntownie zmodernizowana w latach 2014-2016. W trakcie modernizacji rozbudowano część ściekową oraz, wzorem wielu innych obiektów w kraju i za granicą, wyposażono ją w urządzenia związane z fermentacją osadu z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej. Niniejszy artykuł powstał na podstawie dwuletnich doświadczeń zebranych w latach 2016-2017, związanych z prowadzoną wspólną fermentacją (kofermentacją) osadu i innych od padów organicznych. Wypracowane wnioski i spostrzeżenia mogą być przydatne dla innych eksploatatorów podobnych obiektów.
EN
The Republic of Serbia as a candidate country for the EU is obliged to comply with EU directives. This refers to the waste management sector as well. Different goals need to be fulfilled and the current waste management practice has to be improved in order to meet all regulatory EU requirements. Therefore, any piece of information that would support future waste management decisions is of great significance for developing and streamlining future strategies. The life cycle assessment (LCA) is a popular tool widely used for assessment of environmental impacts of waste management systems. This paper focuses on a LCA of four waste management scenarios used in selected region in Serbia (South Backa) and five indicators for the comparison and evaluation of municipal solid waste management strategies. The analysis includes the current situation of waste management in this region, as the base scenario, and three alternative scenarios. The combined life cycle inventory (LCI) model and life cycle impact assessment (LCIA) method has been used to evaluate the municipal solid waste system with the purpose of identifying environmental benefits and disadvantages, as well as economic cost of defined scenarios of waste management systems that could be implemented. The results clearly indicate the difference between the scenarios and show the influence of implementation of composting, RDF treatment, incineration and increased recycling rates on the environmental performance and economic cost of municipal solid waste management in the South Backa region.
13
Content available remote Przegląd technologii zwiększenia wydajności biogazu i biometanu
PL
Przedstawiono metody dezintegracji biomasy stosowane w celu jej przygotowania do wytwarzania biogazu przez fermentację beztlenową. Podano przykłady technologii stosowanych w instalacjach wstępnej obróbki odpadów i biomasy oraz tych, które znajdują się w badaniach laboratoryjnych. Opisano parametry procesów, uzyskiwane wyniki oraz wady i zalety ich stosowania.
EN
A review, with 58 refs., of methods for biomass disintegration used for anaerobic fermentation. Key parameters, achieved results as well as the disadvantages and qualities of the methods were presented.
EN
The problem of drilling waste utilisation is assumed to be resolved through the implementation of the complex of environment protection measures in production engineering. They include primarily the use in the process of well drilling of drilling mud on the basis of water-soluble biodegradable polymers and a four-stage drilling mud refining system. Secondly, the usage of the well site construction with trenching for allocation of expressed bore mud and a temporary ground tank for drilling waste water.
EN
Gaseous emissions during thermal animal waste treatment in a meat production plant have been determined. A dry flue gas system with a multisectional bag filter was installed at a meat production plant. Animal waste was incinerated in a rotary kiln, the capacity of the plant was 700 kg/h. The average thirty-minute (1352 samples) emission values of volatile dust, total organic carbon (TOC), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF), sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2) and carbon oxide (CO) were obtained during a study period of 1 month. Specific samples were collected to determine dioxin, furane, heavy metal, mercury, cadmium and thallium concentrations. Histograms of the obtained results were prepared, and the results were compared with the permissible emission levels defined by the European Union. Additionally, justification was provided when the observed values exceeded the levels defined by the European Union.
EN
Survival of bovine enterovirus was studied in animal by-products subjected to sanitization processes. Composting technology and anaerobic digestion under mesophilic (37 °C) and thermophilic (55 °C) conditions were tested in terms of their effectiveness. Viruses were introduced into the biomass in the course of waste treatment processes and virus titres were determined at appropriate time intervals. Technology which allowed the most effective virus elimination, after 2 h, was thermophilic fermentation. During composting, bovine enterovirus survival ranged from 12 to 17 days, whereas the survival time for mesophilic fermentation was 28 days.
EN
The objective of this study was to determine the biodegradability of bioplastic materials – sponge cloths – available on the European market that are labeled as 100% biodegradable but not certified as compostable. The test was carried out in a controlled composting environment. The project length was 22 weeks. The emphasis was put on discovering whether the sponge cloths are biodegradable or not. Based on the results thereof it can be concluded that sponge cloths have not decomposed completely but their color has changed and that degradation and physical changes occurred. Samples A1, and A2 have not decomposed completely and exhibited very slow degradation rate. Sample B5 exhibited the highest degradation rate. Samples B3, B4 exhibited high degree of decomposition. The main conclusion from this study is that biodegradation of bioplastics materials strongly depends on both the environment in which they are placed and the chemical nature of the material.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.