Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 408

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste recycling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Dokonano oceny instalacji (moc 3700 Mg/r) do wstępnego przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych (OTS), jednego z etapów zwiększających poziom recyklingu tych odpadów. Instalacja umożliwia wytworzenie cennych surowców: przemiału lub regranulatu, w zależności od zapotrzebowania rynku. Moc analizowanej instalacji nie jest wykorzystywana ze względu na niską jakość OTS ze strumienia komunalnego oraz ze względu na małą opłacalność.
EN
Techn. data on a com. plant for polyolefin sepn. from plastic waste stream (3700 Mg/year) and quality of the recyclate.
EN
The aim of this paper is to study a sustainable approach of recycling different fibre waste for the mélange yarn industry and to suggest a sustainable strategy of mixing dyed fibre waste for use by yarn supply chain engineers. Fibre waste was added to a Blow room or draw frame and compared in terms of properties. It was found that the mechanical properties of cotton mélange yarn manufactured by adding waste are suitable to be marketed. Various qualitative parameters such as the spun length, tenacity, elongation %, short fibre index (SFI), yarn evenness analysis, nep count analysis and waste assessment were discussed and compared in both kinds of mixing strategies i.e. mixing in the form of flocks in a blow room and in the form of slivers on a draw frame; as followed by the Mélange yarn Industry. The effect of increasing the number of passages on yarn quality was also analysed.
PL
Celem artykułu było zbadanie zrównoważonego podejścia do recyklingu różnych odpadów włókiennych w produkcji przędzy melanżowej i zasugerowanie zrównoważonej strategii mieszania barwionych odpadów włókiennych do wykorzystania przez inżynierów w łańcuchu dostaw przędzy. Odpady z włókien dodano do suszarni lub ramy wyciągowej i porównano pod względem właściwości. Stwierdzono, że właściwości mechaniczne bawełnianej przędzy melanżowej wytwarzanej przez dodanie odpadów są odpowiednie do wprowadzenia do obrotu. Różne parametry jakościowe, takie jak długość przędzenia, wytrzymałość na rozciąganie, % wydłużenia, wskaźnik krótkich włókien (SFI), analiza równomierności przędzy, analiza liczby zgrubień i ocena odpadów zostały omówione i porównane w obu rodzajach strategii mieszania.
PL
Recykling odpadowych minerałów budowlanych i mineralnych to temat "na czasie", wpisujący się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dlatego warto omówić go pod kątem realizacji dwóch podstawowych procesów technologicznych,które są w nim wykorzystywane: rozdrabniania i przesiewania materiałów. Szczególna uwaga poświecona jest zestawom mobilnym, służącym do tej formy recyklingu.
PL
W artykule omówiono najnowsze dane dotyczące produkcji i zapotrzebowania przetwórców na tworzywa sztuczne w ujęciu światowym, europejskim i krajowym, z uwzględnieniem wymiany handlowej i perspektyw branży na najbliższe lata. Podano także podstawowe informacje na temat zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w aspekcie wyzwań związanych z pakietem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
EN
This article presents recent data on production and consumption of plastics from global and local perspective, covering also trade and industry trends for the nearest future. The key data on plastics waste have been also shown with focus on challenges in regard to Circular Economy.
EN
The article presents the data based on the long-term observations of the Lomonosov mine tailing storage impact on the natural environment. The study of the chemical, mineral and phase composition of waste, sampled at the tailing site, was carried out. It was determined that the ore beneficiation waste in the Lomonosov deposit is generally represented by the minerals of the smectite group. According to the X-ray diffraction analysis data, the beneficiation wastes are a bi-mineral mixture of montmorillonite and talc with pyrophyllite impurities. The wastes of this composition are potentially magnesia raw materials used in the production of construction materials, such as cement, ceramic bricks, etc. Experimental studies have justified the use of the method of wastes recycling based on the roasting of the ore beneficiation tailings, with the number of process options, depending on the temperature regimes and the exposure time.
EN
The article deals with hazardous waste, in particular technical conditions of waste of electrical and electronic equipment. This equipment includes a wide range of products, including equipment, ia.: household, teleinformatic and telecommunications, audio-visual, lighting. Rapid technological development and the production of more and more advanced electrical and electronic devices causes shorten the period of their use and, as a consequence, significant amounts of post-use waste are generated.
PL
Artykuł dotyczy postepowania z odpadami niebezpiecznymi, w szczególności uwarunkowań technicznych na przykładzie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt ten obejmuje szeroką gamę produktów, m.in. sprzęt: gospodarstwa domowego, teleinformatyczny i telekomunikacyjny, audio-wizualny, oświetleniowy. Szybki rozwój technologiczny i produkcja coraz bardziej zaawansowanych urządzeń elektryczno-elektronicznych powodują skrócenie okresu ich użytkowania, a w konsekwencji powstanie znacznych ilości odpadów poużytkowych.
PL
Zanieczyszczenia w złomie mają wielowymiarowy wpływ na proces wytopu: ekonomiczny, technologiczny i ekologiczny. Ekonomiczny wpływ jest wtedy, gdy wzrastają koszty wytwarzania stali wraz ze wzrostem zanieczyszczenia złomu. Wpływ technologiczny mają zanieczyszczenia we wsadzie, które negatywnie wpływają na proces metalurgiczny, a wpływ ekologiczny mają zanieczyszczenia złomu, które powodują większe zanieczyszczenie powietrza oraz wzrost ilości odpadów hutniczych.
PL
Z prof. dr. hab. Jerzym Hausnerem rozmawia Kalina Olejniczak.
PL
Pewien amerykański biznesmen, zaczynający jako kierowca ciężarówki w 1956 r., doszedł do wniosku, że świat nie potrafi sobie poradzić w kwestii transportu produktów. Zauważył, że drewniane skrzynie różnych rozmiarów, w których przesyłane były produkty drogą morską i lądem, są bardzo nieefektywne i przeładunki kosztują mnóstwo czasu i pieniędzy. Właśnie te przemyślenia były inspiracją do powstania pierwszego metalowego kontenera, który w tym samym roku zaprojektował i wyprodukował Malcolm McLean. Kilkanaście lat później jego firma Sea-Land Freight została sprzedana za ponad 100 mln dolarów, całkiem nieźle jak na człowieka, który 20 lat wcześniej był właścicielem używanej ciężarówki kupionej za 120 dolarów.
PL
Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce jest istotnym sektorem gospodarki. Rok 2016 zamknął z obrotem przekraczającym 80 miliardów złotych, co stanowi poważny wkład w PKB. Przemysł ten w naszym kraju reprezentowany jest przez ok. 8 tys. przedsiębiorstw zatrudniających blisko 160 tys. pracowników. Na przemysł tworzyw sztucznych składają się producenci, recyklerzy oraz przetwórcy. W UE ci ostatni mają największy wkład w ten sektor przemysłu pod względem zarówno liczby pracowników, jak i obrotów. Z ok. 1,8 mln pracowników aż 90% jest zatrudniona w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Wkład przetwórców do łącznego przychodu przemysłu tworzyw sztucznych szacowany jest na ok. 360 mld euro (jest to 70%).
PL
Zmiana modelu funkcjonowania sektora energetycznego, związana z promowaniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zachęca przedsiębiorców do poszukiwania oraz wykorzystywania niekonwencjonalnych paliw umożliwiających wytwarzanie energii, w szczególności energii elektrycznej. W polskim systemie prawnym podstawowym aktem normatywnym określającym mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie m.in. energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) jest ustawa o odnawialnych źródłach energii1 (dalej: u.o.z.e.). W kontekście wykorzystywania paliw niekonwencjonalnych w energetyce na szczególną uwagę zasługują również zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami, które na podstawie szczegółowych przepisów prawa mogą być kwalifikowane jako źródła odnawialne. W tym zakresie podstawowym aktem normatywnym jest ustawa o odpadach (dalej u.o.)2, określająca m.in. zasady termicznego przekształcania odpadów w celu odzysku energii, w tym w szczególności wykorzystywania odpadów głównie jako paliwa do wytwarzania energii (R1). Do tego procesu zalicza się także obiekty przekształcenia termicznego, przeznaczone wyłącznie do przetwarzania komunalnych odpadów stałych, pod warunkiem że ich efektywność energetyczna, obliczana na podstawie wskazanego wzoru, osiąga określony limit wskazany w załączniku I do u.o. Należy prześledzić podstawowe regulacje prawne, wskazujące, na jakich zasadach energia odzyskana z odpadów może być zakwalifikowana jako OZE, a także w jakim zakresie podlega ona wsparciu w ramach nowego systemu aukcji OZE.
PL
Ze Sławomirem Mazurkiem, wiceministrem środowiska, rozmawia Sławomir Rapior.
PL
Pół miliona ton zużytego sprzętu – taka ilość elektroodpadów powstaje w ciągu roku na polskim rynku. To ponad 12 kg odpadów na każdego mieszkańca kraju. Choćby dlatego rynek elektroodpadów musi się zmienić – i to się dzieje. Jak wypada ten bilans? Rynek ZSEE wkracza w nowe realia. Dyktowane są one nowelizacją przepisów o elektroodpadach, zawartych w ustawie z 2015 roku, które weszły w życie rok później, a wraz z początkiem 2018 r. zyskały kolejne „ulepszenia”. Ustawa w obecnym kształcie miała uzdrowić branżę i oczyścić ją z szeregu patologii. Ale jak faktycznie wygląda ten bilans? Czy udało się opanować początkowe zamieszanie z rejestrem BDO oraz czy przejście z 10 do 6 grup produktowych pomoże zlikwidować szereg patologii, z jakimi boryka się ta gałąź gospodarki? A może z pomocą przyjdą audyty?
PL
Dostęp do wysokiej jakości surowców z recyklingu zmniejsza ryzyko niedoboru dostaw surowca koniecznego przy produkcji niskoemisyjnych technologii w obszarze energetyki oraz obrony. Zwiększa również niezależność polskiej gospodarki od dostaw surowców strategicznych z niestabilnych rynków. Dlatego program flagowy Re-surowce jest tak istotny dla realizacji Polityki Surowcowej Państwa i gospodarki o obiegu zamkniętym.
PL
Gdy w 2015 r. w Komisji Europejskiej trwały prace nad przyjęciem założeń do nowego modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), część firm przetwarzających odpady w naszym kraju zrzeszyła się, zakładając Stowarzyszenie „Polski Recykling”. Branża recyklingu od lat wskazywała, iż nieprawidłowości w funkcjonowaniu polskiego rynku gospodarki odpadami stanową barierę, która hamuje dalszy jego rozwój i osiągnięcie tak ambitnych poziomów recyklingu, jakie zakładano już wtedy w KE. Konieczne więc było skonsolidowanie branży i określenie głównych postulatów, mających na celu wsparcie firm przetwarzających odpady, które doprowadzi do zwiększenia mocy przerobowych w tych zakładach i pozwoli na osiągnięcie zakładanych poziomów recyklingu.
PL
W ostatnich latach zbudowano w Polsce kilkadziesiąt regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w których produktem jest RDF (Refuse Derived Fuel). I tu pojawia się problem – RDF-u nie można deponować na składowiskach. Jak go zatem zagospodarować? Rocznie w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów powstaje ok. 4 mln ton paliwa alternatywnego, tzw. RDF-ów. Tymczasem chłonność przemysłu cementowego, który jest głównym odbiorcą RDF-u, szacuje się na 800 tys. ton rocznie. Dzisiaj produkcja RDF-u daleko przekracza możliwości jego zagospodarowania. Jest to więc ogromny potencjał energetyczny.
PL
Biogazownie rolnicze są instalacjami produkującymi energię w sposób stabilny i przyjazny środowisku. Ze względu na nieustabilizowane regulacje prawne ich rozwój w ostatnich latach nie był dynamiczny. Mimo tego warunki do budowy i eksploatacji w Polsce są dobre, co wynika w głównej mierze z rozwiniętego rolnictwa oraz coraz silniej rosnącego sektora przetwórstwa żywności, który wytwarza bardzo duże ilości odpadów biodegradowalnych. Aktualnie – poza właściwym wyborem technologii – coraz większą uwagę poświęca się doborowi substratów do produkcji energii.
PL
Technologia przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na paliwo silnikowe to innowacyjna na skalę światową metoda recyklingu z wartością dodaną. Technologia ta pozwala nie tylko eliminować problem odpadów tworzyw sztucznych, ale też przekształcać je w jakościowo nowy produkt, a także chronić środowisko poprzez zagospodarowanie nowo powstałych odpadów oraz przywracać jego pierwotny stan, eliminując odpady zalegające na składowiskach.
PL
Tworzywa sztuczne odgrywają dużą rolę w dyskusji nad gospodarką o obiegu zamkniętym. Obok strat żywności i surowców krytycznych wymienia się je jako jedno z pięciu kluczowych zagadnień dla powodzenia całego projektu gospodarki cyrkularnej. Opublikowana w połowie stycznia 2018 r. Strategia na temat tworzyw sztucznych1 bezpośrednio odnosi się do zjawisk związanych ze stosowaniem wyrobów tworzyw sztucznych, które w opinii Komisji Europejskiej mają decydujące znaczenie. Należą do nich m.in. zbyt szybki wzrost zużycia samych tworzyw i niezbędnych do ich produkcji surowców (ropa naftowa, gaz ziemny), niski poziom zawracania tworzyw do obiegu (niski recykling) oraz wzrastające w szybkim tempie zanieczyszczenie środowiska, zwłaszcza środowiska morskiego.
PL
Pod pojęciem gospodarki obiegu zamkniętego, które zostało zaimplementowane w 2015 roku przez Komisję Europejską, znajduje się odejście od gospodarki linearnej, gdzie ostatecznym etapem cyklu życia produktu jest jego utylizacja. Podejście to związane jest z dążeniem do działania w kompleksowym zakresie od kołyski do kołyski, czyli w sposób cykliczny. Powstające odpady w procesie produkcji nie mają być ostatnim ogniwem łańcucha produkcyjnego, ale mają być dalej wykorzystywane poprzez odzysk materiałowy lub energetyczny.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.