Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wartości ekstremalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Zasoby energii słonecznej w dolinie Widawy
PL
Przeanalizowano wielkość zasobów radiacyjnych w dolinie Widawy na podstawie 64-letnich (1961–2014) ciągłych pomiarów promieniowania całkowitego oraz rejestracji usłonecznienia w Obserwatorium Uniwersytetu Przyrod-niczego Wrocław-Swojec. Zagadnienie przedstawiono w aspekcie porównawczym i dynamicznym. Porównano otrzymane w ten sposób roczne lub miesięczne sumy radiacyjne (promieniowania całkowitego lub usłonecznienia) oraz ich wartości ekstremalne i średnie z danymi z innych rejonów Polski. Uwzględniono także dynamikę zmian pomiędzy kolejnymi miesiącami, sezonami oraz z roku na rok. Tak ujęta analiza jest nie tylko wyznacznikiem podstawowych cech aktynometrycznych Wrocławia-Swojca, ale także miarodajnym ujęciem średnich wielkości i zmienności zasobów radiacyjnych w dolinie Widawy.
EN
The paper analyzed solar radiation resources in the valley of Widawa river on the basis of 64-year (1961–2014) measurement series of global radiation and sunshine duration in the Wrocław-Swojec Observatory (SW Poland). The issues have been presented in comparative and dynamical aspects. They have been compared yearly and monthly radiation sums (of global radiation or sunshine duration) and their extreme and average values with the radiation data from other regions of Poland. The dynamics of variations between the following months, seasons and from year to year were taken into account. Such an analysis is not only calculation of basic actinometrical features of the Wrocław-Swojec area, but also a reliable presentation of average values and variability of solar radiation resources in the valley of Widawa river.
PL
Na podstawie 100-letnich (1901-2000) danych dotyczących średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych uśrednionych dla obszaru województwa podkarpackiego obliczono wartości odchyleń temperatury powietrza i procent normy opadów o empirycznym prawdopodobieństwie nieosiągnięcia i przewyższenia 1-5, 7 i 10% dla szeregów uporządkowanych rosnąco i malejąco. Umożliwiło to identyfikację ekstremalnych wartości średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych, zwłaszcza w sytuacji obserwowanych zaburzeń ekologicznych i szkód gospodarczych. Uzyskane wyniki mogą być również uzupełnieniem charakterystyki zróżnicowania przebiegu pogody w krótkim, zazwyczaj kilkuletnim, okresie badań terenowych lub doświadczeń polowych jako punkt odniesienia nie tylko do normy, ale także do wartości ekstremalnych.
EN
For the sake of identification of extreme thermal and precipitation phenomena the paper presents deviations of mean monthly temperature from the norm and the per cent of mean precipitation of the probability of 1-5, 7 and 10 % in the period of 100-years. The study period concerned the years 1901-2000 and covered the area of south-eastern Poland.
PL
W pracy przedstawiono dynamikę i uwarunkowania cyrkulacyjne oraz radiacyjne ekstremalnych wartości klimatycznych bilansów wodnych we Wrocławiu-Swojcu w latach 1891-2003. Rozpatruje się w niej sumy miesięczne oraz sekwencje 2-, 3-, 4-, 6- i 12-miesięczne badanych ekstremów i uzupełnia je analizą przebiegów 2-, 3-, 7-, 11-letnich i innych sum konsekutywnych. Koncentrując się na wartościach klimatycznych bilansów wodnych z sezonu wegetacyjnego, wiąże się je z bilansami wodnymi okresów poprzedzających, uwypuklając moderującą rolę jesienno-zimowych oraz wczesnowiosennych zapasów wody gruntowej w ukształtowaniu letnich stosunków wodnych w agroekosystemach. Uzyskane wyniki świadczą o falowym przebiegu długookresowej dynamiki ekstremów. Wyróżnia się tendencja do grupowania wartości ekstremalnych w pewnych dekadach lat i braku ich występowania w pozostałych okresach. Taki charakter zmian jest silnie związany z przemiennością epok Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) i prawdopodobnie sekularnym rytmem aktywności słonecznej. W wyniku analizy wieloletniej zmienności ekstremów klimatycznych bilansów wodnych, czyli różnicy między opadem normalnym i parowaniem wskaźnikowym oraz ich uwarunkowań, uzyskano możliwość lepszego rozpoznania problematyki suszy i lat nadmiernie wilgotnych w skali regionalnej.
EN
The paper presents the dynamics, circulation and radiation conditions of climatic water balances KWB in Wrocław-Swojec in the years 1891-2003. Monthly sums and the 2-, 3-, 4-, 6-, 12-months sequences of extremes have been analyzed. Also, 2-, 3-, 7-, 11-years and other consecutive sums of the parameters have been studied. Climatic water balances of the vegetation season have been coupled with those in preceding periods, especially in the autumn and winter-early spring months, to underline the importance of ground water resources for the summer water regime in agroecosystems. The results demonstrated fluctuating character of the long-term dynamics of the extremes. There was a tendency of concentrating the anomalies in certain decades and their lack in others. The character of variations was strongly associated with changes of the North Atlantic Oscillation (NAO) epochs and probably with the secular rhythm of solar activity. Analyses of the long-term variability of the extremes in climatic water balances (the difference between precipitation P and reference evaporation Eo) and their determinants allowed for better understanding the problems of droughts and extremely wet years in the regional scale.
PL
W pracy dokonano analizy opadów atmosferycznych, temperatury powietrza oraz zmian poziomu wód gruntowych w okresach zimowych 40-lecia 1961/1962-2000/2001 we Wrocławiu-Swojcu. W celu pełniejszej oceny zmienności wartości ekstremalnych analizowanych elementów agrometeorologicznych rozpatrywano je w różnych przedziałach czasu, tj. pentady, dekady i miesiąca. Zwrócono uwagę nie tylko na częstość występowania wartości ekstremalnych badanych czynników, ale również przeanalizowano okresy ich pojawiania się oraz tendencje.
EN
The analysis of daily values of extreme precipitation, ground water level and air temperature in the winter periods of the years 1961/1962-2000/2001 in Wrocław-Swojec are presented in the paper. To better estimate variability of these anomalies, the elements were analysed for different time interval of 5 and 10 days and a month. Apart from the frequency of extreme values, the periods and trends in their occurrence were also considered.
PL
Praca zawiera ocenę zmienności ekstremalnych wartości dobowych temperatury powietrza, opadów atmosferycznych oraz poziomu wód gruntowych w okresie letnim z lat 1961-2000 we Wrocławiu-Swojcu. Analizy wartości ekstremalnych elementów agrometeorologicznych dokonano w różnych przedziałach czasu, takich jak: pentada, dekada i miesiąc. Przeanalizowano zmienność wartości ekstremalnych na tle badanego wielolecia oraz oceniono tendencję zmian poszczególnych czynników w kolejnych pentadach, dekadach i miesiącach okresu letniego. W pracy przeanalizowano również prawdopodobieństwa nieprzekroczenia poszczególnych elementów agrometeorologicznych oraz tendencję zmian okresów występowania wartości ekstremalnych w okresie letnim ocenianego wielolecia.
EN
Variability of extreme daily values of air temperature, precipitation and ground water levels in summer periods of the years 1961-2000 in Wrocław-Swojec are presented in the paper. Analysis of extreme values was carried out for different time intervals: 5- and 10-day periods and a month. The variability of extreme values and its trends were analyzed for each element in subsequent 5-day and 10-day periods and months in the summer period. Probabilities of the occurrence of analyzed agro-meteorological factors and the tendencies of periods with extreme values were found for summer periods of the years 1961-2000.
PL
W pracy przedstawiono zastosowania regularnych przedziałowych macierzy Jacobiego do określenia ekstremalnych wartości wielkości mechanicznych. Przedziałowych algorytmów użyto do obliczania przemieszczeń konstrukcji prętowych. Teoretyczne wyniki pierwszej częsci pracy wykorzystano również do modelowania problemów nieliniowej teorii sprężystości.
EN
In this paper, application of reular interval Jacobian matrices to calculation of extreme values of mechanical quantities was presented. Interval algorithms were used to calculate the displacement of rod structures. Theoretical results of part I of this paper were applied to modelling problems of nonlinear theory of elasticity.
PL
W pracy przedstawiono dwie nowe metody obliczania ekstremalnych wartości funkcji uwikłanych Zi(t). Jeśli pewne specjalne przedziałowe macierze Jacobiego będą regularne to znak pochodnych cząstkowych ?zi(t)/?tj będzie stały dla wszystich tÎT i ekstremalne wartości zi = inf{zi(t):tÎT}, zi=sup{zi(t):tÎT} można obliczyć na podstawie wierzchołków przedziału TÎIRn.
EN
In this paper, two new methods for calculation of extreme values of implicit functions Zi(t) are presented. If some special interval matrices are regular then sign of partial derivatives ?zi(t)/?tj is constand for all tÎT and extreme values zi = inf{zi(t):tÎT}, zi=sup{zi(t):tÎT}. We can calculatee using vertices of interval TÎIRn.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.