Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wartość przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest wskazanie miejsca kapitału społecznego w strukturze wartości współczesnych przedsiębiorstw. Pojęciem kapitał społeczny interesuje się rosnąca rzesza badaczy, z uwagi na dostrzeganie w tym zjawisku istotnego źródła przewagi konkurencyjnej. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie motywacji do działania czy rozwijanie współpracy z partnerami zostały w artykule przedstawione jako efekty kapitału społecznego. Przestrzenią do budowania kapitału społecznego w przedsiębiorstwie jest kapitał intelektualny. W artykule szczególną uwagę zwrócono na tzw. społeczne modele kapitału intelektualnego, które oparte są na założeniu tworzenia kapitału intelektualnego przez wykorzystanie relacji społecznych. Przykładem społecznego kapitału intelektualnego są modele prezentowane przez McElroya oraz Bratnickiego i Strużynę. W końcowej części artykułu zaprezentowano wyniki badań własnych wskazujące na korzystne uwikłanie kapitału społecznego w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstw.
EN
The purpose of the article is to indicate the place of social capital in the structure of the value of modern enterprises. The growing number of researchers are interested in the concept of social capital, where they see a significant source of competitive advantage. The increase of enterprises' innovativeness, increase of motivation to act, development of cooperation with partners have been presented in the article as effects of social capital. The space for building social capital in the enterprise is intellectual capital. The article focuses on the so-called social models of intellectual capital, which are based on the assumption of creating intellectual capital through the use of social relations. Examples of social intellectual capital are models presented by McElroy and also by Bratnicki and Strużyna.
PL
Firma odpowiedzialna społecznie to firma otwarta na potrzeby otoczenia oraz wyciągająca wnioski ze wszystkich skutków swej aktywności. Takie postrzeganie problemu zakłada dbałość nie tylko o dobre relacje firmy z jej klientami i akcjonariuszami, ale również z pracownikami, dostawcami i społecznościami lokalnymi. Dzisiaj odpowiedzialnego inwestora nie tyle interesuje zysk osiągany w krótkim okresie czasu, co atrakcyjny, długotrwały wzrost wartości przedsiębiorstwa. Stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału musi być większa od alternatywnych inwestycji na rynku. Aby ten cel osiągnąć, firma musi umiejętnie prowadzić swoją politykę CSR. W artykule omówione zostaną działania CSR w kontekście ich wpływu na budowanie wartości przedsiębiorstwa dla swych interesariuszy, na przykładzie Grupy Azoty Puławy.
EN
A socially responsible company is a company responsive to the needs of an environment and at the same time learning a lesson from results of its activity. Such approach requires extensive care not only of good relations of the company with her customers and shareholders, but also with employees, suppliers and the local communities. Today, the responsible investor isn’t interested that much in a profit made in a short span of time, as an attractive, long-term increase of value of the enterprise. The rate of return from invested capital must be higher than alternative investments on the market. In order to achieve this goal the company must competently lead a real CSR politics. In this written article CSR actions are going to be discussed in the context of their influence on building the value of the company for its stakeholders, based on the example of the Azoty Group Puławy.
PL
W warunkach narastającej bariery popytu kreowanie trwałych relacji z klientami, opartych na satysfakcji, współpracy, zaufaniu i zaangażowaniu obu stron, staje się warunkiem utrzymania przewagi konkurencyjnej. W budowaniu takich relacji znaczącą rolę odgrywają również działania podejmowane przez przedsiębiorstwo w kanałach dystrybucji wartości. Efektem tych działań może być nie tylko sprzedaż oferowanej wartości, lecz również zmiana percepcji rynkowej zasobów samego oferenta. Celem artykułu jest diagnoza stopnia zaawansowania rozwoju relacji z klientami w podstawowym kanale dystrybucji wartości przemysłu piwowarskiego oraz identyfikacja wpływu relacji na wartość przedsiębiorstwa.
EN
In the conditions of growing demand barrier creating lasting relationships with our customers based on satisfaction, cooperation, trust and commitment on both sides becomes a prerequisite for maintaining a competitive advantage. In building these relationships play a significant role also actions taken by the company in the distribution channels. These actions may be not only the sale of the offered value, but also a change of perception of market resources of the bidder. The aim of the article is to diagnose the stage of development of relations with customers in the primary distribution channel of the brewing industry and to identify the impact of relationships on the enterprise value.
PL
Celem artykułu jest prezentacja współczesnych trendów w obszarze raportowania wykreowanej w przedsiębiorstwach wartości dodanej. W artykule wskazano na potrzebę wykorzystywania „czwartego sprawozdania finansowego” dla zapewnienia realizacji oczekiwań wszystkich interesariuszy, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. W publikacji określono, dla kogo w przedsiębiorstwach tworzona jest wartość oraz w jaki sposób następuje jej rozdysponowanie. Dodatkowo, przedstawiono przykłady aktualnie stosowanych metodologii, wykorzystywanych na potrzeby określenia kierunków dystrybucji wartości dla jej beneficjentów. Wykorzystana metodyka badawcza bazuje na porównaniu zaprezentowanych metodologii podziału wartości i poddaniu ich krytycznej ocenie na potrzeby stworzenia transparentnego systemu raportowania wyników.
EN
The aim of the article is to present contemporary trends in the area of reporting of created value added in enterprises. The article pointed out the need to use 'fourth financial statements' to ensure the implementation of the expectations of all stakeholders, compatibly with the concept of sustainable development. In the publication defined the stakeholders and showed the ways of distribution of value creation. Additionally, it was presented the current examples methodologies, adapted for determining the directions of the value distribution for its beneficiaries. The research methodology based on a comparison of the presented methodology of value distribution and subjected to critical evaluation on the need to create of transparent reporting system.
PL
Celem artykułu jest analiza potencjału dochodowego konsumentów piwa w kontekście jego wpływu na rentowność wiodących producentów tego alkoholu w Polsce. Na tle zmian zachodzących w dynamice rynku i zachowaniach konsumentów wykazano istnienie związku pomiędzy rentownością prowadzonej działalności a sytuacją społeczno-ekonomiczną gospodarstw domowych. Badania oparto na analizie sprawozdań finansowych liderów rynku piwowarskiego, w której wykorzystano wskaźniki rentowności, w tym EVA, raporty statystyczne oraz wewnętrzne materiały przedsiębiorstw.
EN
The aim of the article is to analyze the income potential consumers of beer in the context of its impact on the profitability of the leading brewers in Poland. Against the background of changes in market dynamics and consumer behavior hypothesis was verified an association between profitability of the business, and the socio-economic situation of households. Verification of the hypothesis is based on an analysis of the financial statements of the leaders of the beer market, which uses profitability ratios, including EVA, statistical reports and internal materials businesses.
6
Content available remote Metoda pomiaru efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa
PL
Zastosowanie metod statystycznych w połączeniu z usystematyzowaną wiedzą na temat restrukturyzacji w istotny sposób wzmacnia efektywność przeprowadzanych procesów restrukturyzacji. Celem niniejszego opracowania jest porównanie kilku metod statystycznych oraz pokazanie możliwości ich zastosowania w mierzeniu efektów przeprowadzanych restrukturyzacji w przedsiębiorstwach. Przykłady podane odnoszą się do bardzo dokładnej analizy studium przypadku Volkswagena, gdzie wyniki kwartalne obejmujące zostały zbadane w okres 10 lat. Statystyczna metoda regresji wielorakiej została zastosowana w obliczeniach, a dodatkowo przeprowadzono obliczenia z wykorzystaniem IBM wersji 20) do dziesięciu modeli, w trzech przedziałach czasowych na kwartał (48 okresów). Uzyskane wyniki potwierdziły hipotezę badawczą. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem danych finansowych, które są ogólnie dostępne. Kluczowa w tym badaniu jest wykorzystana statystyczna metoda oceny.
EN
The application of statistical methods in connection with the systematized knowledge of the restructuring program in a significant way reinforces the efficiency of the implemented restructuring processes. The objective of this paper is to compare several statistical methods and to reveal the possibilities of their application in measuring the effects of the implemented restructuring programs in firms. The examples shown refer to a very thorough analysis of the case study of Volkswagen, where quarterly results covering the period of 10 years were examined. Statistical method of multiple regression was applied in the calculations and additionally there were performed calculations with the use of the IBM feature version 20) for ten models, for three time intervals on a quarterly basis (48 periods). The obtained results confirmed the results that were acquired when studying regression. The research were conducted by using generally available financial data. In this research key fact is used statistical evaulation method.
PL
Ewolucja uwarunkowań i proces restrukturyzacji były determinantami tworzenia wartości przedsiębiorstw. Artykuł jest formą konkluzji na temat wpływu restrukturyzacji hutnictwa na strukturę wartości firmy. Celem publikacji było wykazanie, że restrukturyzacja hutnictwa była podstawą nowych kategorii wartości przedsiębiorstw. Charakterystyka zestawu wartości stanowiła treść niniejszej publikacji.
EN
Market and restructuring process were determinants of enterprise value. The article is the form of conclusion about restructuring process in metallurgical sector in Poland according to enterprise value. The aim of the article was presentation the structure of value categories according to restructuring results.
PL
Strategiczna karta wyników jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem, którego działalność opisuje się standardowo w perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Przedstawia ona w sposób przyczynowo-skutkowy cele całej działalności przedsiębiorstwa i ich mierniki. Wzorując się na strategicznej karcie wyników stosowanej dla całego przedsiębiorstwa, zaproponowano analogiczną kartę do projekcji i oceny skutków integracji przedsiębiorstw. Integracja przedsiębiorstwa, a szczególnie fuzje i przejęcia są przedsięwzięciami inwestycyjnymi i dotyczą jednego celu strategicznego, tj. rozwoju przedsiębiorstwa.W ramach tej aktywności do badania skutków integracji przedsiębiorstw zaproponowano bardziej szczegółowe obszary (perspektywy) obejmujące zagadnienia efektywności, zasobów, produktów i rynku oraz kompetencji. W perspektywie efektywnościowej podstawowym miernikiem celu jest wzrost wartości przedsiębiorstwa macierzystego, ale także stosowane są uzupełniająco mierniki statyczne i dynamiczne. Do standardowych mierników statycznych należą wskaźniki rentowności, a do dynamicznych wartość zaktualizowana netto. W perspektywie zasobowej cele integracyjne upatruje się w aktywach geologiczno-górniczych, w szczególności w koncesjach na poszukiwanie, rozpoznanie i użytkowanie złóż. Zasadnicze wymiary oceny plasują się w makroekonomicznej i mikroekonomicznej lokalizacji oraz ocenie geologiczno-górniczej. W perspektywie produktowo-rynkowej cele integracyjne sytuują się w obszarze produktu i polegają na zwiększeniu wolumenu produkcji, wzbogaceniu jego użyteczności w tym cech jakościowych oraz nowych produktach związanych z dywersyfikacją działań. Cele w obszarze rynkowym dotyczą zwiększenia bazy klientów przy czym korzysta się odpowiednio z analiz sektorowych lub portfelowych. Perspektywa kompetencyjna obejmuje wiele obszarów tworzących wiedzę organizacyjną przedsiębiorstwa, na którą składa się mistrzostwo indywidualne, doświadczenie, umiejętność rozwiązywania problemów. Działania, których firma nie może zrealizować samodzielnie, zlecane są na zewnątrz. Zwrócono także uwagę na fakt, że jednym z podstawowych celów integracji przedsiębiorstw jest poszerzenie pola kompetencji.
EN
Strategic scorecard™ is one of the basic tools in managing the company, which activity is standardly described from several perspectives i.e. finance, client, internal processes and development. It presents, in casually-consecutive way, the targets of company and their measurers. Modelling after the strategic scorecard utilized with regard of entire company, the similar card for projecting and evaluating the results of companies integration, was proposed. Company integration, especially mergers and takeovers are the investment projects and concern, as a whole, one strategic target i.e. the company development. Within that activity, in order to study the results of companies integration, the areas (perspectives) covering the problems of effectiveness, resources, products and market as well as competences, were proposed. From the perspective of effectiveness the basic target measurer is the increase of parent-company’s value but also static and dynamic measurers are used. Among the standard static measures are profitability ratios, while among dynamic ones the net present value (NPV). From resource perspective, the integration targets are sought in mining-geological assets, especially in deposits exploration, prospection and mining concessions (royalties). Essential dimensions of evaluation are positioned within the macroeconomic and microeconomic location and geological and mining estimation. From the product-market perspective, the integration targets are located within the product area and consists in increasing the production volume, improving its usefulness including quality features and new products related with activity diversification. Targets in the market area concern the increase of clients database, whereat the sectorial or portfolio analyses are used respectively. Competence perspective includes many areas building the general organizational knowledge of the company involving individual mastership, experience and problems solving competence. The activities which cannot be made by company itself are contracted outside. It was pointed out that one of the basic targets of companies integration is widening their competence range.
EN
This article discusses the issues of increasing the perception of measurements for the creation of corporate value by introducing the concept of superior size, as well as relativization for e.g. evaluation of the benchmark. Consideration is also given to the connection between measurements used for creating added, market and income corporate value. The application section contains surveys carried out on listed companies, leading in the creation and destruction of added value in manufacturing. The findings have helped to assess the medium–term correlation of changes in superior market added value with changes in company capitalization and the economic added value and income value relative to market value.
PL
Artykuł porusza zagadnienia zwiększenia pola percepcji miar kreowania wartości przedsiębiorstwa przez wprowadzenie koncepcji wielkości nadmiarowej, jak również relatywizacji służącej m.in. ocenie względem benchmarku. Rozważono także związki miar kreowania wartości dodanej, rynkowej oraz dochodowej przedsiębiorstwa. Część aplikacyjną wypełniają badania spółek giełdowych, wiodących w tworzeniu i destrukcji wartości dodanej w działalności produkcyjnej. Uzyskane wnioski pozwoliły na ocenę średnioterminową korelacji zmian nadmiarowej rynkowej wartości dodanej ze zmianami kapitalizacji spółek oraz ekonomicznej wartość dodanej i wartości dochodowej względem wartości rynkowej.
PL
Optymalizacja struktury kapitału wciąż stanowi ważne zagadnienie w świecie finansów. Próby stworzenia kompleksowego i transparentnego modelu ekonometrycznego umożliwiającego zwiększanie wartości przedsiębiorstwa przy jednoczesnej optymalizacji kosztu kapitału oraz budowa teorii go objaśniającej trwają nieprzerwanie od połowy XX wieku. Oszacowany w niniejszym opracowaniu model ekonometryczny, objaśniający koszt kapitału obcego na skutek zmian w strukturze kapitałowej badanych przedsiębiorstw branży mięsnej, przeszedł poprawnie weryfikację statystyczną i logiczną, co pozwala na jego dalszą weryfikację na podmiotach spoza próby badawczej oraz implementację do profesjonalnej analizy finansowej.
EN
The problem of optimizing the structure of capital is still an unsolved mystery in the financial world. Attempts to create a comprehensive and transparent econometric model allows increasing the enterprise's value while optimizing the cost of capital and the construction of explanatory theory it lasts continuously since the middle of last century. An econometric model estimated in this research explaining the cost of debt due to changes in the capital structure of the surveyed companies in the meat procesing pased correctly statistical and logical verification, which allows for its further verification to entities outside of the research sample and implementation for profesional financial analysis. Built model does not ignore the addition of changes in the parameters of the market economy, which significantly increases its value.
PL
W artykule przedstawiono korzyści. jakie mogłaby przynieść przedsiębiorstwom górniczym zmiana systemu dystrybucyjnego z dystrybucji pośredniej na dystrybucję bezpośrednią. W pracy wskazano na determinanty rynkowe oraz finansowe takiego rozwiązania, określając równolegle problemy związane z potencjalnym jego wprowadzeniem. Za główny kierunek i sposób prowadzenia ewentualnych prac w tym kierunku wskazano rozwiązania franczyzowe.
EN
The article presents the benefits that the change of the distribution system from indirect distribution to direct distribution could bring for mining enterprises. The study identified the financial and market determinants of such solution, however, specifying parallel the problems associated with the potential of its implementation. As the main direction and way of conducting of possible works in this direction the franchise solutions were indicated.
PL
Współcześnie można zaobserwować systematyczną i spójną zmianę myślenia o znaczeniu środowiska naturalnego i społecznego dla współczesnego człowieka, a także o wielostronnym rozumieniu zdrowia, dobrostanu i jakości życia jednostki ludzkiej. Zmiana ta naturalnie rozwinęła dyskurs na temat miejsca i roli biznesu w społeczeństwie i współczesnych źródeł przewagi konkurencyjnej, jak i uwarunkowań gospodarczych. Zauważalna jest konieczność odejścia od traktowania aspektów ekologicznych i społecznych, jako bariery rozwoju na rzecz uznania ich za instrumenty sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu gospodarki. Ponadto wzrasta znaczenie niematerialnych czynników w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, a także wzrost świadomości społecznej. Pozwala to na identyfikację trzech sił nacisku na podmioty gospodarcze w celu zwiększonego zaangażowania o charakterze społecznym: 1. Wartość przedsiębiorstwa w dużym stopniu będzie zależeć od kontekstu społecznego, w jakim jest tworzona. 2. Społeczeństwo będzie się domagać większego zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych, kładąc nacisk na obywatelską postawę przedsiębiorstwa. 3. Narastające problemy społeczne i ekologiczne będą domagały się rozwiązania poprzez efektywnie i skutecznie działające podmioty gospodarcze. Aktywność gospodarcza wytwarza w społeczności poczucie wspólnych celów i przekonanie oparte na założeniu, że pomyślność każdego człowieka zależy od pomyślności pozostałych. Refleksja teoretyczna i praktyka wykazują, że efektywna polityka społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oparta jest na wspólnym tworzeniu wartości społecznej i ekonomicznej. Skupia się ona na poszukiwaniu ekonomicznych rezultatów zaangażowania społecznego, jak i partnerów pozwalających na operacjonalizację działań społecznych w celu realizacji zamierzonych celów. Spowodowało to zainteresowanie partnerstwem międzysektorowym jako formą efektywnej implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z jej integracją w procesy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem oraz przedstawienie partnerstwa międzysektorowego, jako podstawą praktycznego zaangażowania przedsiębiorstwa w sferę społeczną i ekologiczną.
EN
Currently it is possible to observe regular and coherent evolution of thinking about the meaning of natural and social environment for the contemporary human, as well as about multilateral understanding of health, well-being and quality of life of an individual. This evolution has naturally developed the discourse concerning the issue of place and role of business in society and the contemporary sources of competitive advantage, as well as economic circumstances. The necessity to stop treating environmental and social aspects as obstacles for development is becoming apparent. Instead, there is a trend towards regarding them as an instrument supporting efficient functioning of the economy. Moreover, the importance of non-material factors contributing to the value of a company is growing. Social awareness is growing as well. There are three sources of pressure on commercial entities aimed at boosting their social involvement: 1. The value of a company will to a large extent depend on the social context in which it is created. 2. The society will demand greater involvement in solving social issues and will put pressure on the civic attitude of companies. 3. Growing social and environmental problems will require solutions from efficient commercial entities. In a community business activity creates the feeling of common goals and the conviction based on the assumption that each person's success depends on the success of others. Both practice and theoretical deliberations show that efficient social responsibility policy of a company is based on common creation of social and economic value. It focuses on searching for economic results of social involvement, as well as partners allowing for operational application of social activities for the achievement of planned targets. This has aroused interest in partnership between sectors as a form of efficient implementation of the companys' social responsibility policy. The goal of this article is to present the evolution of the concept of social responsibility together with its integration with the processes of management of a contemporary company, as well as presentation of intersectoral partnership as a basis for companies' involvement in the environmental and social sphere in practice.
EN
The article is showing the relation between the migration of stakeholders understood as the entirety is a purpose of the article of action and results associated with acquiring stakeholders, the apprehension and walking away of stakeholders which are affecting for effective and effective carrying out strategic aims of the enterprise. This action is associated also with recruiting and using had resources as well as they are determining strategic behaviours and operation enterprises toward the dress of the value. Moreover the article refers to the influence of processes of migration stakeholders on the goodwill in the accepted sustainable business model.
PL
W artykule zaprezentowano perspektywę bezpieczeństwa pracy w świetle strategii kreowania wartości przedsiębiorstw górniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wskazano, że długoterminowe strategie uwzględniają ocenę bezpieczeństwa pracy w obszarze akceptowalności społecznej. Jednocześnie zauważono, że interesariusze przedsiębiorstw górniczych postrzegają akceptowalność społeczną równie ważnie jak efektywność finansową i środowiskową. Wskazano zalety i wady dotychczasowego systemu sprawozdawczości bezpieczeństwa pracy oraz wyznaczono kierunki potencjalnych zmian.
EN
The article is a discussion on the labour safety perspective in light of the value creation strategy in mining enterprises in the scope of sustainable development. The authors have proved that long-term strategies entail labour safety assessment in the sphere of social acceptance. At the same time, they have noticed that stakeholders of mining enterprises perceive the social acceptance as a factor equally significant as financial and environmental efficiency. The advantages and disadvantages of the labour safety reporting systems used so far have been discussed and the potential changeover trends established.
15
Content available remote Procedura oceny strategii przedsiębiorstwa pod kątem tworzonej wartości
PL
W niniejszym artykule została przedstawiona problematyka oceny strategii przedsiębiorstwa na podstawie wartości przedsiębiorstwa. Sednem problemu jest jakościowy charakter strategii przedsiębiorstwa z jednej strony i ilościowy charakter wartości przedsiębiorstwa z drugiej. W celu umożliwienia dokonania oceny strategii przedsiębiorstwa, na podstawie wartości przedsiębiorstwa została opracowana procedura, której ogólne zarysy przedstawia poniższy artykuł.
EN
This paper raises the issue of evaluation of entrepreneurial strategies based on entrepreneurial value. The problem revolves around the qualitative nature of entrepreneurial strategy on one hand and the quantitative character of the entrepreneurial value on the other. In order to facilitate the value-based evaluation of entrepreneurial strategy a procedure is proposed and discussed below.
PL
Wizerunek ma coraz większy udział w całkowitej wartości przedsiębiorstwa, natomiast jego element, którym jest marka firmy, niejednokrotnie przekracza wartość księgową danego podmiotu.
EN
In contemporary economy, company's performance is strongly influenced by its image. The author has proven in the article, that the image affects the decisions of the organization's stakeholders, both internal and external. In the case of the first group, mentioned should be the workers, whose decisions are often influenced by the compsny's image as an employer. In the second group of stakeholders, under the influence of the image are primarily customers and investors. The image plays a particularly important role in the case of a deficit of information about the company or its products. The increasing importance of the company's image requires a comprehensive approach to issues related to managing of intangible assets of the company.Wizerunek ma coraz większy
EN
The intellectual capital is a relatively new interest field of management. Intellectual capital has been coined as apart from financial capital a major component of the market value of enterprise. In New Economy, the intellectual capital is identified as the main source of competitive advantage. The article presents intangible resources, essence and structure of intellectual capital.
PL
Podstawowym finansowym celem zarządzania płynnością jest kreacja wartości przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł zajmuje się zarządzaniem zasobami operacyjnej gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacją do wartości przedsiębiorstwa. Realizacja strategii tworzenia wartości odbywa się w warunkach ryzyka i niepewności. Firmy trzymają gotówkę z rozmaitych powodów. Ogólnie rzecz ujmując, bufor gotówki utrzymywany przez firmę może wynikać z trzech motywów: przezornościowego, spekulacyjnego oraz transakcyjnego. Pierwszy jest skutkiem niepewności towarzyszącej zarządzaniu. Wynika z obaw zarządu przed negatywnymi skutkami ryzyka, z tego powodu utrzymywany jest bufor gotówki pozwalający asekurować się przeciw temu. Po drugie, bufor gotówki trzymany jest w celach spekulacyjnych, umożliwiających wykorzystać pozytywną część ryzyka. Ostatecznie bufor gotówki jest skutkiem konieczności obsługi bieżącej działalności firmy. W tym artykule, analizujemy relację między tymi typami motywów kształtujących bufor gotówki. Przedstawiono też propozycje wyznaczania poziomów przezornościowego buforu gotówki i spekulacyjnego buforu gotówki. Stosowanie tych propozycji powinno pomóc zarządzającym dokonywać lepszych decyzji tworzących wartość firmy.
EN
The basic financial purpose of a corporation is creation of its value. Liquidity management should also contribute to the realization of this fundamental aim. Many of the current asset management models that are found in financial management literature assume book profit maximization as the basic financial purpose. These book profit-based models could be lacking in what relates to another aim (i.e., maximization of enterprise value). The corporate value creation strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. Firms hold cash for a variety of different reasons. Generally, cash balances held in a firm can be called considered, precautionary, speculative, transactional and intentional. The first are the result of management anxieties. Managers fear the negative part of the risk and hold cash to hedge against it. Secondly, cash balances are held to use chances that are created by the positive part of the risk equation. Next, cash balances are the result of the operating needs of the firm. In this article, we analyze the relation between these types of cash balances and risk. This article presents the discussion about the relations between a firm’s net working investment policy and as a result operating cash balances and the firm’s value. This article also contains propositions for marking levels of precautionary cash balances and speculative cash balances. Application of these propositions should help managers to make better decisions to maximize the value of a firm.
PL
Nie można zastosować klasycznych metod przy wycenie mikroprzedsiębiorstw. Autor w opracowaniu proponuje metodę wyprowadzoną z koncepcji opcji realnych pomiaru wartości działalności mikroprzedsiębiorstw.
EN
It is impossible to use the classical method in valuation of microenterprises. Therefore the author suggests to test a new method originated from ideas of real options.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.