Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wartość dodana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Analysis of the internal door technological process
EN
Designing and proper implementation of effective processes and providing the customer with high quality products undoubtedly determines the stable position on the market. The aim of the study was to analyse the cost and value of the technological process of doors in the context of creating added value and to identify unnecessary processes (not creating added value) in relation to which appropriate corrective actions could contribute to their elimination. Thanks to the application of remedial measures, consistent with the lean manufacturing concept, the study eliminated, among other things, operations related to unnecessary transport and storage of products, which resulted in both the reduction of time and costs of process implementation.
EN
The aim of this paper is to contribute to the identification, illustration and description of patterns in the Value Added Intellectual Capital for banks in the long term. The study is part of the discussion on contemporary measures of organisational success and sources of value creation. Based on the subject literature, it is hypothesised that intellectual capital creates added value with some delay due to the operation of various external stimuli (e.g. financial market turbulence, economic slowdown), which may be explained in a logically coherent way using the hysteresis effect. The analysis covers empirical material obtained during broader research on a sample of banks listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2007-2017. As results of the study show, over the last decade, banks have evidently recorded the creation of added value in connection with the held intellectual capital resources. Its growth should, however, be interpreted with a large degree of caution. The occurrence of turbulence on the financial markets in the years 2007-2009 was not without impact on the results obtained.
EN
This study tackles the question: Do very high-resolution convective-permitting regional climate model (RCM) simulations add value compared to coarser RCM runs for certain extreme weather conditions, namely strong wind and storm situations? Ten strong storm cases of the last two decades were selected and dynamically downscaled with the RCM COSMO-CLM (24 and 2.8 km grid point distance). These cyclones crossed the high-resolution model domain, which encompasses the German Bight, Northern Germany, and parts of the Baltic Sea. One storm case study (storm Christian of October 2013) is discussed in more detail in order to analyze the smallscale storm features and the associated potential added value of the high-resolution simulation. The results indicate an added value for atmospheric dynamical processes such as convective precipitation or post-frontal cloud cover. The multiple storm analysis revealed added value for the high-resolution regional climate simulation for 10 m wind speed, mean sea level pressure, and total cloud cover for most storms which were examined, but the improvements are small. Wind direction and precipitation were already well simulated by the coarser RCM and the higher resolution could often not add any value for these variables. The analysis showed that the added value is more distinct for the synoptic comparisons than for the multiple storm study analyzed with statistical measures like the Brier Skill Score.
EN
In the chapter were put through examination stages of the manufacturing process of the unit package in the enterprise from printing branch. In analysis focused on the identification of disagreements appearing during the production. For determining the structure of the disagreement of unit package a Pareto-Lorenz diagram was used. Classification of causes of the disagreement was carried out with using the FMEA method. In analysis of received results was focused on methods of quality improving of packages in connecting with the Deming cycle, PDCA and the SDCA cycle of the standardization in the purpose of fulfilling requirements of the customer.
PL
Systemy premiowe stosowane do wyznaczania wysokości wynagrodzenia uzależnionego od wielkości sprzedaży czy wartości osiąganych zysków często okazują się wykorzystywane przez sprzedawców niezgodnie z pierwotnymi założeniami zarządzających [2]. W ramach niniejszego artykułu podjęto próbę modyfikacji systemu premiowego w jednej z firm, która to modyfikacja ma na celu ukierunkowanie wysiłków sprzedawców na budowę wartości dodanej w firmie.
EN
Premium systems, which are used for pointing out the salary amount depended on sales volume or values of the profits, are often implemented by retailers incompatibly to the original assumptions of the capital owners [2]. In this study an attempt to modify the premium system was made in one of the companies. The aim of the modernization is to orient the efforts of retailers on building an added value in the company.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania procesu migracji wartości w odniesieniu do giełdowych spółek, reprezentujących sektor przemysłowy. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy spółki przemysłowe są pozytywnie oceniane przez inwestorów giełdowych i kreują wartość dla właścicieli? Analiza obejmuje okres 2011-2015, a badaniu poddano 113 spółek. Wykazano, że spółki sprywatyzowane prezentują się korzystniej w porównaniu do spółek z udziałem Skarbu Państwa i na tle ogółu spółek giełdowych.
EN
The paper presents results of value migration process of stock – exchange’s industrial companies’ analysis. The answer to following question has been attempted: Are industrial companies are evaluated positively by investors and are they creating value for their owners. The analysis covers 2011-2015 years for 113 companies. The results show that private entities are in better condition than state treasury’s companies and whole stock – exchange companies.
PL
Artykuł prezentuje wstępne wyniki badań dotyczących sposobu postrzegania przez klientów reprezentujących gospodarstwa domowe konkretnych cech i właściwości produktu, które stanowią dla nich wartość dodaną w aspekcie logistycznym. Badania koncentrują się na pięciu głównych funkcjach logistyki (magazynowaniu, transporcie, pakowaniu, obsłudze zamówień i zarządzaniu zapasami). Następnie wyniki badań odniesiono do wartości dodanej, umiejscawiając ją w logistycznej sprawności produktu. Autor prezentuje także dalsze kierunki badań dotyczące logistycznej wartości dodanej oraz logistycznej sprawności produktu jako źródła wartości dodanej dla klienta i przedsiębiorstwa.
EN
Article presents the preliminary results of research on consumer perception (representing by households) the specific features and characteristics of the product, which give them added value in terms of logistics. The study focused on five main functions of logistics (warehousing, transport, packaging, order processing and stock management). Then, the research results relate to the value added and situate it in the logistics efficiency of the product. The author also presents future directions of research on the logistics value added and logistics efficiency of the product as a source of added value for the customer and an enterprise.
PL
Wartość dodaną, czyli to, za co klient może zapłacić, stanowi zwykle mniej niż 5% wszystkich czynności procesowych. Jak to zmienić, żeby ze „zwykłej" firmy stać się superprzedsiębiorstwem?
PL
Celem artykułu jest prezentacja współczesnych trendów w obszarze raportowania wykreowanej w przedsiębiorstwach wartości dodanej. W artykule wskazano na potrzebę wykorzystywania „czwartego sprawozdania finansowego” dla zapewnienia realizacji oczekiwań wszystkich interesariuszy, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. W publikacji określono, dla kogo w przedsiębiorstwach tworzona jest wartość oraz w jaki sposób następuje jej rozdysponowanie. Dodatkowo, przedstawiono przykłady aktualnie stosowanych metodologii, wykorzystywanych na potrzeby określenia kierunków dystrybucji wartości dla jej beneficjentów. Wykorzystana metodyka badawcza bazuje na porównaniu zaprezentowanych metodologii podziału wartości i poddaniu ich krytycznej ocenie na potrzeby stworzenia transparentnego systemu raportowania wyników.
EN
The aim of the article is to present contemporary trends in the area of reporting of created value added in enterprises. The article pointed out the need to use 'fourth financial statements' to ensure the implementation of the expectations of all stakeholders, compatibly with the concept of sustainable development. In the publication defined the stakeholders and showed the ways of distribution of value creation. Additionally, it was presented the current examples methodologies, adapted for determining the directions of the value distribution for its beneficiaries. The research methodology based on a comparison of the presented methodology of value distribution and subjected to critical evaluation on the need to create of transparent reporting system.
10
Content available remote Projektowanie modelu doskonalenia łańcucha logistycznego
PL
W artykule do zaprojektowania modelu doskonalenia łańcucha logistycznego wykorzystano koncepcję modeli biznesowych opracowanych przez A. Osterwaldera, Y. Pigneura, L. Bossidego i R.Charana. Zaproponowany model biznesu uwzględnia komponenty takie jak: otoczenie, infrastruktura, strategia, przewaga konkurencyjna i taktyka operacyjna.
EN
In this paper, in order to design the model of logistic chain improvement, the concept of business models developed by A. Osterwalder, Y. Pigneur, L. Bossidy and R.Charan was used. The proposed business model takes into account components such as the environment, infrastructure, strategy, competitive advantage and operational tactics.
PL
Artykuł porusza tematykę metodologii lean oraz możliwość jej zastosowania w procesach miejskiego transportu zbiorowego. W referacie zostały przedstawione narzędzia wykorzystywane w metodologii lean do optymalizacji pracy systemu oraz w jaki sposób mogą zostać one wykorzystane w różnych procesach transportu zbiorowego (takich jak organizacja i funkcjonowanie zajezdni autobusowych i tramwajowych, tworzenie i przekształcanie infrastruktury transportowej, organizowania transportu w miastach oraz przydział taboru do linii). W pracy została zdefiniowana wartość dodana, jaka występuje w systemie miejskiego transportu zbiorowego. Artykuł przedstawia także przykład korzyści, jakie może przynieść zastosowanie metodologii lean w jednym z procesów miejskiego transportu zbiorowego.
EN
The article is about the lean methodology and the possibility of its use in the processes of urban public transport. The article presents the tools used in the lean methodology to optimise the system and how they can be used in various processes of public transport. The article identifies the added value that occurs in the system of urban public transport. The article also presents an example of the benefits that can bring the application of lean methodology in one of the processes of urban public transport.
EN
This article discusses the issues of increasing the perception of measurements for the creation of corporate value by introducing the concept of superior size, as well as relativization for e.g. evaluation of the benchmark. Consideration is also given to the connection between measurements used for creating added, market and income corporate value. The application section contains surveys carried out on listed companies, leading in the creation and destruction of added value in manufacturing. The findings have helped to assess the medium–term correlation of changes in superior market added value with changes in company capitalization and the economic added value and income value relative to market value.
PL
Artykuł porusza zagadnienia zwiększenia pola percepcji miar kreowania wartości przedsiębiorstwa przez wprowadzenie koncepcji wielkości nadmiarowej, jak również relatywizacji służącej m.in. ocenie względem benchmarku. Rozważono także związki miar kreowania wartości dodanej, rynkowej oraz dochodowej przedsiębiorstwa. Część aplikacyjną wypełniają badania spółek giełdowych, wiodących w tworzeniu i destrukcji wartości dodanej w działalności produkcyjnej. Uzyskane wnioski pozwoliły na ocenę średnioterminową korelacji zmian nadmiarowej rynkowej wartości dodanej ze zmianami kapitalizacji spółek oraz ekonomicznej wartość dodanej i wartości dochodowej względem wartości rynkowej.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie narzędzi Kaizen wykorzystywanych w zarządzaniu systemem logistycznym. Przepływy logistyczne w przedsiębiorstwie ukazane są poprzez pryzmat „Łańcucha wartości”. Model M. Portera umożliwia bowiem komplementarne spojrzenie na proces tworzenia „wartości dodanej” w przedsiębiorstwie. Istotne w tym kontekście są szczególnie czynności związane z logistyką wejścia i logistyką wyjścia. Japońska filozofia pracy Kaizen może również być przydatnym narzędziem w zarządzaniu połączonymi „łańcuchami wartości” dostawców i odbiorców danego przedsiębiorstwa. Przy takim podejściu sprawdza się spojrzenie na przedsiębiorstwo funkcjonujące w klastrze. Wykorzystanie Kaizen, w zarządzaniu systemem logistycznym przedsiębiorstwa, przyczynia się do zwiększenia wartości dodanej. Specjaliści znający zasady Kaizen są poszukiwani na rynku pracy. Wydaje się więc zasadne upowszechnianie racjonalnych zasad zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł jest propozycją do pracy dydaktycznej ze studentami.
EN
The aim of the article is to get familiarized with the Kaizen tools used in the logistics system management. The corporate logistics flows are presented from the angle of the „Chain of values”. The M. Porter’s model provides a complementary look at the corporate “added value” formation process. The very crucial aspects in the said context constitute, in particular, the activities related to the input and output logistics. The Japanese Kaizen Work Philosophy can also be a useful tool in the management of the combined chains of values of suppliers and recipients of a given company. In respect of this, a look at a claster-functioning company turns out to be good. Using the Kaizen in the corporate logistics system management contributes to much of increase in value added. The Kaizen-oriented specialists are wanted on the labour market. Therefore, it is legitimate to disseminate the rational procedures of company management. This article is suggested for didactic work with students.
PL
W artykule przedstawiono implikacje stosowania podejścia do zarządzania obiektem przez pryzmat jego cyklu życia dla osiągania dodatkowych wartości na styku producent-użytkownik produktu. Traktując kwestię zarządzania cyklem życia jako strategiczną na poziomie obiektu, zaproponowany został schematyczny model postępowania, który może być stosowany do doskonalenia produktu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.
EN
The article presents the implications of an approach to manage a product through the angle of its life cycle to generate additional value at the interface between the producer and end user of the product. By positioning the issue of life cycle management at strategic level, a schematic model of conduct was proposed, that can be used to develop the product in accordance with the principles of sustainable development.
PL
Liberalizacja rynku dostawców energii elektrycznej powoduje, że firmy tego sektora zmuszone są do podejmowania kompleksowych działań związanych z rozpoznaniem potrzeb klientów końcowych oraz ich uwzględnieniem w wytwarzanej wartości dodanej. Proces ten wymaga rekonfiguracji struktur organizacyjnych w kierunku struktur procesowych, pozwalających na odpowiednie rozpoznanie potrzeb i szybkie oraz elastyczne dostosowanie się do nich. Aby procesy w organizacji samoczynnie dostosowywały się do zmieniających się potrzeb wykorzystuje się mechanizm tuneli nawigowania, które pozwalają pracownikom samodzielnie podejmować decyzje optymalizujące wartość dodaną na wyjściu. W celu rozpoznania tej wartości warto zastosować zaproponowany model badania elementów wpływających na poziom zadowolenia klientów oraz wagi tych elementów dla budowania przewagi konkurencyjnej.
EN
The liberalisation of the energy market makes it necessary for the companies to survey their customers' needs in order to get to know them and finally to meet them. It is important to deliver added value exactly as it is expected by the market. To do that, it is crucial to change organizational structures into process ones. Such structures allow the organization to know the needs and adjust to them accordingly. The mechanism of navigation tunnels is implemented so that the workers know exactly what they should do to please the customer. To recognize the needs, it is useful to check the elements which create the value for the customers as well as the importance of the elements.
PL
Ekonomiści są zgodni ze stwierdzeniem, że we współczesnych przedsiębiorstwach rosnącego znaczenia nabie-ra zarządzanie kapitałem intelektualnym i jego składnikami. Teza ta nie dotyczy jedynie przedsiębiorstw innowacyjnych, funkcjonujących w tzw. nowych sektorach gospodarki. Wyodrębnienie kapitału intelektualnego, pomiar jego wartości i ocena efektywności gospodarowania nim jest także ważna dla branż tradycyjnych, m.in. dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Każda spółka powinna być bowiem nastawiona na innowacje i sprawne wykorzystywanie zasobów nie tylko materialnych, ale również pozamaterialnych. Powinna pozyskiwać, wykorzystywać i dbać o swoje rzadkie, trudno mierzalne lub wręcz niemierzalne zasoby, m.in. takie jak: pozycja rynkowa, reputacja, marka, zasoby ludzkie, klienci, relacje z otoczeniem itp. W wielu krajach wprowadzono w ostatnim okresie konieczność raportowania wartości kapitału intelektualnego lub informowania o jego poziomie. Wydaje się, iż niedługo obowiązek ten dotyczyć może w szerszym zakresie również polskich przedsiębiorstw. Przedmiotem wiodącym artykułu jest przedstawienie wybranych metod pomiaru wartości i oceny efektywności gospodarowania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw. Stosowne mierniki zostały obliczone i skomentowane dla giełdowych spółek energetycznych z indeksu WIG-Energia. Celem badawczym opracowania jest wykazanie występowania kapitału intelektualnego w sektorze energetycznym, określenie jego kluczowych składników i wykazanie stopnia efektywności zagospodarowania posiadanych zasobów niematerialnych przez polskie spółki energetyczne. Analiza została oparta na danych zamieszczanych w rocznych raportach finansowych badanych firm z okresu lat 2008-2010.
EN
Economists agree that management of intellectual capital and its components is becoming increasingly significant for contemporary enterprises. This claim is relevant not only for the innovative companies functioning in the so called emerging economic sectors but distinguishing intellectual capital from the company’s assets, measurement of its value, and estimation of the effectiveness of its management is also important for traditional industries, such as the energy sector, for every company should be oriented at innovation and efficiently manage both the tangible and intangible assets it possesses. A company should strive to acquire, utilise, and protect their assets which are difficult to measure or even immeasurable, such as: its market position, reputation, brand, human resources, clients, and relationship with the environment, etc. Recently, many countries have introduced the obligation to keep record of the value of intellectual capital or inform about its volume. It appears that Polish companies might soon be affected by such obligations in a wider scope as well. This dissertation is mainly concerned with delineation of selected methods for measuring the value and estimating the effectiveness of management of the intellectual capital of companies. The measures employed were calculated and commented upon with respect to companies operating in the energy sector and listed at the Warsaw Stock Exchange WIG Energy Index. The research is aimed at proving the existence of intellectual capital within the energy sector, determining its key components, and evaluating the effectiveness of utilisation of intangible assets by Polish energy companies. The analysis was based on the annual financial statements from the years between 2008 and 2010 of the companies under analysis.
17
Content available remote Wartość dodana jako miara wartości kreowanej dla interesariuszy w górnictwie
PL
W artykule podjęto problem tworzenia i podziału wartości dodanej kreowanej w przedsiębiorstwie. Stanowi ona różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością kosztów materialnych bez amortyzacji, co oznacza, że jest sumą amortyzacji, kosztów niematerialnych i wygospodarowanego zysku. Tak wygenerowana wartość dzielona jest między pracowników, budżet, dawców kapitału i przedsiębiorstwo. Badania przeprowadzone w sektorze górniczym w latach 2004÷2010 wykazały, że największym beneficjentem wartości nowo wytworzonej są pracownicy. Konsumują oni ponad 50 % tej wartości. Relatywnie stabilny wynoszący średnio 9,2 % jest udział budżetu w strukturze podziału wartości dodanej. Dla przedsiębiorstwa na reprodukcję prostą i rozwój pozostaje ponad 20 % tej wartości.
EN
The authors of the article attempt to highlight the problem of creation and distribution of added value in the enterprise. This value is the difference between sales revenue and the value of input costs excluding amortization, what at the same time means that it is the sum of amortization, intangible costs and generated profit. The added value created in such a way is being distributed between employees, the budget, capital suppliers (creditors) and the enterprise itself. The research activities conducted in the years 2004÷2010 showed that the biggest beneficiaries of newly generated value are the employees as they consume over 50 % of it. The share of the budget in the value added distribution structure is relatively stable and amounts to 9.2 % on the average. For the enterprise remain more than 20 % of the added value for simple reproduction and future development.
PL
Użyteczną miarą wartości świadczonych w portach morskich usług logistycznych jest wartość dodana brutto (WDB). Analiza empiryczna dowodzi, że głównym czynnikiem określającym rozmiary wartości dodanej usług portowych jest rodzaj przeładowywanych ładunków. W zależności od rodzaju przeładowywanych ładunków, w porcie tworzy się zróżnicowany potencjał dla rozwoju usług wartości do danej (VAS).
EN
A useful value measure of logistics services rendered in ports is a gross added value (GAV). Empirical analysis indicates that the structure of freight flows is a ma - in driver determining the value adding of port services. Structure of loads handled differentiate also potential for development of Value Added Services (VAS).
PL
Przedmiotem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania zasady charakteryzacji VA. Gorbatova, znanej dotąd w teorii automatów, do modelowania zagadnień praktycznych w naukach o zarządzaniu. Potrzeba poszukiwania nowego sposobu modelowania, parametryzacji powstała podczas prowadzenia badań nad nowym obszarem badawczym w obrębie omawianej dyscypliny naukowej powstałego na styku trzech kategorii: zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania wartością dodaną, zarządzania ryzykiem, w postaci aksjologicznego wymiaru zarządzania ryzykiem procesów logistycznych. W publikacji uwagę skoncentrowano na wskazaniu podstaw budowy modelu (AWZRPL) według zasad algebry logiki wyrażonych za pomocą modyfikacji zasady charakteryzacji V.A. Gorbatowa.
EN
The subject of this article is to determine options to apply the principle of VA. Gorbatov description that has been knows in the theory of automatic machines to model practical issues in Administrative Science. The need to search new modelling method and the parameterization has originated while new research field testing that falls within the domain of discussed science where three categories meet: logistics processes management, added value management, risk management in the form of axiology-based scope of risk management in logistics processes. This publication fixe the attention on basis of AWZRPL model construction observing the principles of the algebra of logic expressed with the modification of V.A. Gorbatow principle of description.
PL
Przedmiotem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania zasady charakteryzacji VA. Gorbatova, znanej dotąd w teorii automatów, do modelowania zagadnień praktycznych w naukach o zarządzaniu. Potrzeba poszukiwania nowego sposobu modelowania, parametryzacji powstała podczas prowadzenia badań nad nowym obszarem badawczym w obrębie omawianej dyscypliny naukowej powstałego na styku trzech kategorii: zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania wartością dodaną, zarządzania ryzykiem, w postaci aksjologicznego wymiaru zarządzania ryzykiem procesów logistycznych. W publikacji uwagę skoncentrowano na praktycznym przykładzie ilustrującym podstawy budowy modelu (AWZRPL) według zasad algebry logiki wyrażonych za pomocą modyfikacji zasady charakteryzacji V.A. Gorbatowa.
EN
The subject of this article is to determine options to apply the principle of VA. Gorbatov description that has been knows in the theory of automatic machines to model practical issues in Administrative Science. The need to search new modelling method and the parameterization has originated while new research field testing that falls within the domain of discussed science where three categories meet: logistics processes management, added value management, risk management in the form of axiology-based scope of risk management in logistics processes. This publication fixe the attention on basis of AWZRPL model construction observing for example the principles of the algebra of logic expressed with the modification of V.A. Gorbatow principle of description.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.