Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warehousing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Background: Order-picking is a fundamental warehousing activity that accounts for in excess of 60% of total warehousing costs. Movements of pickers consume as much as half of the picking time. Thus determining picking paths is crucial. The most frequently used method is the S-shape one. Material and methods: The average picking path length for 240 variants of the storage area (depot location, storage strategy), inventory (ABC-storage class sizes, probability of retrieving) and customer order (number of lines- 5, 10, 15) parameters was calculated. 100 simulations were carried out each time. MS Excel spreadsheet, along with macros (VBA) were used. Results: The comparison were made of path lengths for a single block warehouse with 320 storage locations, Within-Aisle/Random storage strategies and low-level picking. Depot locations in the corner of a warehouse and in the middle of a front aisle were considered. The path lengths significantly varied with the variants that were analyzed. The shortest paths were observed for the Within-Aisle strategy, corner located depot, order sizes 5 or 10 and sizes of ABC-storage classes equal to 5/35/60% or 10/35/55% of all 320 storage locations under a retrieving probability of 90/5/5%. Conclusions: Better and worse picking variants exist, influencing significantly the length of picking paths determined using the S-shape method. In general, the depot location is less important, even though the best variant assumed a corner location, while a location in the middle of a front aisle gives shorter paths on average. A much more important factor is the storage strategy. Lack of the strategy (randomness) substantially extends path lengths (by 50% on average)
PL
Wstęp: Kompletacja to podstawowa czynność realizowana w magazynach. Koszty kompletacji stanowią ponad 60% kosztów magazynowania, a jej najbardziej pracochłonnym elementem jest przemieszczanie się pracowników. Dlatego planowanie ścieżek kompletacji odgrywa tak ważną rolę. Najczęściej stosowną tu metodą jest metoda S-shape. Metody: Celem oceny długości ścieżek kompletacji dla różnych parametrów strefy składowania (lokalizacja pola odkładczego, strategia składowania), składowanych zapasów (wielkość grup asortymentowych ABC i prawdopodobieństwo pobrania) i zamówień klientów (liczba linii– 5, 10, 15) zdefiniowano 240 wariantów analizy i dla każdego z nich wykonano 100 symulacji ścieżki kompletacji wyznaczając jej średnią długość. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz makr (VBA). Wyniki: Zestawienie długości ścieżek kompletacji dla magazynu jednoblokowego o 320 miejscach składowania (wg strategii Within-Aisle i losowej) oraz kompletacji z poziomu podłogi. Uwzględniono lokalizację pola odkładczego w narożniku magazynu oraz na środku przedniej alejki głównej. Długość ścieżek kompletacji okazała się mocno zmienna zależnie od analizowanego wariantu. Najkrótsze ścieżki kompletacji zaobserwowano dla strategii składowania Within-Aisle, pola dokładczego zlokalizowanego w narożniku magazynu, liczby linii na zamówieniu 5 lub 10 oraz grup asortymentowych ABC o wielkości 5/35/60% lub 10/35/55% wszystkich 320 lokacji przy prawdopodobieństwie pobrania asortymentów z każdej z grup 90/5/5%. Wnioski: Istnieją lepsze i gorsze warianty kompletacji wpływające istotnie na długość ścieżek planowanych metodą S-shape. Generalnie mniejsze znaczenie ma tu lokalizacja pola odkładczego (jakkolwiek najlepsze rozwiązanie uzyskano dla lokalizacji w narożniku magazynu, to lokalizacja na środku przedniej alejki głównej daje przeciętnie krótsze ścieżki kompletacji), a większe strategia składowania. Brak tej strategii (losowość) istotnie wydłuża długość ścieżek kompletacji (średnio o 50%).
2
Content available remote Problematyka uzupełniania obszarów kompletacji w magazynach dystrybucyjnych
PL
Proces kompletacji jest podstawowym czynnikiem kosztotwórczym i determinantą jakości w procesie magazynowym w łańcuchu dostaw. Efektywna kompletacja wymaga odpowiedniego układu technologicznego, dopasowanego do realizowanego zadania logistycznego, oraz strategii uzupełniania obszaru kompletacji, która będzie jednocześnie efektywna kosztowo i będzie zapewniała terminową realizację zadań kompletacji. W artykule przedstawiono problematykę uzupełniania obszarów kompletacji i omówiono podstawowe elementy strategii uzupełniania w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy.
EN
Order-picking process is the basic cost driver and warehouse process quality determinant in the supply chain. Effective picking requires a suitable technological system, tailored to the logistic task to be done, and a strategy for picking area replenishment, which will be both cost-effective and ensure timely completion of picking tasks. The paper presents the problem of replenishing picking areas and discusses the basic elements of the replenishment strategy with reference to the current state of knowledge.
PL
Celem artykułu jest ukazanie potrzeby implementacji rozwiązań w obiektach magazynowych, skupiających się na osiągnięciu maksimum wydajności przy zapewnieniu precyzji wykonywanych operacji magazynowych. W pierwszej części artykułu zidentyfikowano problemy napotykane w realizacji procesów magazynowych z udziałem człowieka wskazując na zakłócenia generowane przez czynnik ludzki. Kolejnym etapem było scharakteryzowanie automatycznych magazynów wysokiego składowania wraz z opisem ich działania. Opisano także zalety oraz wady wskazanego rozwiązania. Następnie przedstawiono przykłady zastosowania tego typu obiektów wdwóch przedsiębiorstwach produkcyjnych. Artykuł zakończono podsumowaniem, w którym omówiono wpływ automatyzacji na rozwój branży TSL.
EN
The purpose of the article is to show the need to implement solutions in warehouse facilities, focusing on achieving maximum efficiency while ensuring the precision of warehouse operations. In the first part of the article, problems encountered in the implementation of warehouse processes with the participation of man were identified, indicating disturbances generated by the human factor. The next step was to characterize the fully automated high bay warehouse with a description of their operation. Advantages and disadvantages of the presented solution are also described. Then, examples of the use of this type of facilities in two manufacturing companies are presented. The article ends with a summary that discusses the impact of automation on the development of the TSL industry.
EN
Products should always be accurately identified, regardless of the type of warehouse and the specificity of stored products. Proper acceptance of a given product into a warehouse is the basis for the implementation of subsequent warehouse processes and affects the optimization of the entire logistics chain. Appropriate marking and marking of the location of products deposited in the warehouse is currently determined by an IT system that supports companies in organizational, technological and administrative activities. The aim of the article is to present a model of the process of identification of products accepted and placed on a warehouse using the Anteeo WMS information system.
PL
Produkty powinny zawsze być dokładnie zidentyfikowane, niezależnie od rodzaju magazynu i specyfiki przechowywanych produktów. Właściwa akceptacja danego produktu w magazynie jest podstawą do realizacji kolejnych procesów magazynowych i wpływa na optymalizację całego łańcucha logistycznego. Odpowiednie oznakowanie i oznaczenie lokalizacji produktów zdeponowanych w magazynie jest obecnie określane przez system informatyczny, który wspiera firmy w działaniach organizacyjnych, technologicznych i administracyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie modelu procesu identyfikacji produktów przyjętych i składowanych w magazynie przy użyciu systemu informatycznego Anteeo WMS.
EN
The most important factors conditioning the competitiveness of a warehouse are time and money. A randomly or improperly chosen storage process influences three types of costs: the movement of goods, waiting time, transportation costs. To increase the effectiveness of goods completion, i.e. to decrease processing time and cost, appropriately selected methods of product classification are used. In the article, the authors have done simulations of product classification for an ABC analysis, an ABC analysis together with a COI index, an ABC analysis together with an XYZ analysis, a COI index only, and the method of free product storage places. Simulations were made for two variants taking into account the need and there is no need to shifting products on the completion trolley during the whole completion process.
PL
Najważniejszymi czynnikami warunkującymi konkurencyjność magazynu są czas i pieniądze. Przypadkowo lub źle dobrany proces składowania może powodować 3 rodzaje marnotrawstwa: ruchu, oczekiwania i transportu. Aby zwiększyć skuteczność kompletacji produktów, np. w celu zmniejszenia czasu kompletacji i kosztów, należy odpowiednio dobrać metodę klasyfikacji produktów. W artykule autorzy wykonali symulacje klasyfikacji produktów dla analizy ABC, ABC wraz z Index COI, ABC wraz z analizą XYZ, Index COI oraz metody składowania wolnych miejsc. Symulacje zostały wykonane w dwóch wariantach, biorąc pod uwagę konieczność i brak konieczności przemieszczenia produktów na wózku kompletacyjnym podczas całego procesu kompletacji produktów.
EN
In the face of challenges faced by today’s managers, such as unreliability of processes conducted within the company, low quality of materials, too long time of fulfilling the customer orders and missing the deadlines of their implementation, the role of dynamic parameters of the warehousing as the source of competitive advantage of a modern enterprise is growing. The aim of the study is to identify and analyze the factors determining the effective implementation of the warehousing in the Distribution Center. In the research there has been adopted the following hypothesis: with the increase in the number of customer orders, which is characterized by an increasingly smaller number of assortment items, the importance of managing constraints limiting the material flow within the warehousing is increasing. The above-mentioned hypothesis is verified in accordance with the test procedure including literature research and a case study. The research results show that the Theory of Constraints is an excellent tool supporting the transformation of the warehouse management method. With the help of the Theory of Constraints it is possible to determine precisely the places in the material flow, where the adaptation actions undertaken bring down the greatest effects.
7
Content available Selected Problems of Goods Warehousing
EN
This article contains information related to selected factors affecting the warehousing of goods. Physicochemical parameters such as temperature, humidity, sunlight, air that have influence (positive or negative) on the goods and people in the warehouse are identified. The next part of the article presents devices for measuring and controlling the listed parameters, with special emphasis on the CO2 and oxygen.
EN
The article presents classification of automatic identification and data acquisition techniques (AIDC) as well as techniques for indoor positioning of objects supporting logistic processes, including especially warehousing processes. The use of presented solutions and the possibility of combining AIDC technics with indoor positioning systems to increase the efficiency of logistics processes in warehouses were discussed. This combination can make a tool supporting rational decision making for allocation of idling employees and vehicles to warehouse tasks and reducing empty runs on the base of position analyse. Then, the idea of using popular AIDC devices − mobile terminals with and without RFID scanners to track the position of employees was presented and discussed. Mobile terminals can provide information about position, which can be used for the allocation of tasks (the reverse functions of mobile terminals). Review of AIDC techniques in warehouses and industrial facilities, information flow in AIDC techniques, positioning techniques in a closed space, Resources positioning and the efficiency of the warehouse process, typical and new approaches to positioning resources in warehouse, the reverse function of mobile terminals are presented in the article.
PL
Artykuł dotyczy problematyki zastosowania nowoczesnych rozwiązań dotyczących magazynowania zapasów utrzymywanych w Siłach Zbrojnych RP. Przedmiotem opracowania jest funkcjonowanie wojskowego wielkopowierzchniowego, wielobranżowego magazynu wysokiego składowania w Kutnie. Za cel publikacji przyjęto zidentyfikowanie nowoczesnych rozwiązań stosowanych przez wojsko do przechowywania zgromadzonych środków zaopatrzenia. W artykule zwrócono uwagę na rolę i miejsce tego typu obiektów logistycznych w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego wojsk oraz ich podległość funkcjonalną. Dokonano charakterystyki ogólnych możliwości magazynowych obiektu wraz z przyległą infrastrukturą, a także przedstawiono systemy wspomagające zarządzanie wojskowym magazynem wielobranżowym wysokiego składowania w Kutnie.
EN
The article deals with the issue of the application of modern solutions regarding the warehousing of stocks of supply for the Polish Armed Forces. The subject of the study is the functioning of the military large-area, multi-branch high bay warehouse in Kutno. The aim of the publication was to identify modern solutions used by the armed forces to store the stocks of supplies. The article draws attention to the role and place of this type of logistics facilities in the territorial system of logistic support of the troops and their functional subordination. Characterization of the general storage capabilities of the facility was made along with the adjacent infrastructure, as well as systems supporting the management of the military large-area multi-branch high-bay warehouse in Kutno.
PL
Outsourcing należy do najważniejszych trendów w restrukturyzacji współczesnych organizacji, w tym również w sferze logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). Ukierunkowanie nowoczesnej i profesjonalnej armii na „odchudzanie” i szybkie reagowanie na potrzeby operacyjnych jednostek wojskowych powoduje konieczność znacznego zmniejszenia zapasów oraz powierzenie szerokiego zakresu zadań, które do tej pory wykonywała własnymi siłami, wyspecjalizowanym usługodawcom.
EN
The outsourcing is one of the most important trends of contemporary organisations reconstructing. This applies also for the logistics of the Polish Armed Forces. The modern and professional army tends to be “leaner” and more reactive for the needs of the operational military units. These factors impose a significant stock reduce and contracting out the tasks which were hitherto fulfilled using own potential.
PL
Wobec tendencji nieustannego wzrostu liczby zamówień klienckich, które cechuje coraz mniejsza liczba pozycji asortymentowych, rośnie znaczenie poprawy parametrów kompletacji w procesie magazynowania jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa (Pulverich, Schietinger, 2009, s. 17). Celem badania jest analiza czynników warunkujących efektywną realizację fazy kompletacji w przedsiębiorstwie. W badaniu przyjęto następującą hipotezę badawczą: operacja kompletacji podnosząc efektywność całego procesu magazynowania, staje się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej współczesnych centr magazynowych. Hipoteza główna zostaje poddana weryfikacji zgodnie z procedura badawczą obejmującą badania literaturowe oraz studium przypadku. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że rośnie rola zintegrowanego działania zorientowanego na usprawnienie pracy operacyjnej strefy kompletacji w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
EN
Considering the tendency of the continuous increase of the number of customer orders, which are characterized by the continually shrinking number of assortment items, there is growing importance of continuous improving of picking parameters within the warehousing process as a source of competitive advantage of a modern enterprise. The aim of the study is to analyze the factors determining the effective completion of the picking process within the Distribution Center in a company. The following main hypothesis has been adopted: The picking operation through increase of the efficiency of the entire warehousing process and the material and information flow carried out within it, becomes a key attribute of the competitiveness of the modern enterprise. The main hypothesis is verified in accordance with a research procedure including literature research and a case study. The results of the conducted research emphasize that the role of integrated operation oriented at improving the operational work of the picking zone is becoming increasingly important in gaining a competitive advantage in the sector of warehousing.
PL
W artykule przeanalizowano zagadnienia dotyczące gospodarki magazynowej, wykorzystania infrastruktur magazynowej i manipulacyjnej oraz zagospodarowania przestrzeni magazynowej w zakresie realizowanych procesów w magazynie wybranego marketu budowlanego DIY (ang. Do-It-Yourself). Z wykorzystaniem takich narzędzi, jak mapa procesu oraz karta przebiegu czynności przeprowadzono analizę procesu kompletacji towarów dla wybranego zamówienia klienta. W wyniku przeprowadzonej symulacji zaproponowano rozwiązania, mające na celu zwiększenie efektywności procesu kompletacji zamówień przez skrócenie czasu jego realizacji.
EN
The article analyzed issues concerning warehouse management, utilization of storage and handling infrastructure and management of storage space in terms of the processes in the warehouse for the DIY (Do-It-Yourself markets). With the use of tools such as a map of the process and course card of operations were carried out the analysis of the picking process of the customer order. As a result of the simulation the solutions were proposed – aimed at increasing the efficiency of the order picking process by shortening the time of its implementation.
13
Content available Reducing errors in the company’s warehouse process
EN
Warehousing is a labour-intensive process, requiring warehouse operators to use different methods of work and various equipment and to be in constant motion. During this process, various types of warehousing errors can occur, which can be reduced with the introduction of a suitable strategy. A prerequisite for this is to have sufficient knowledge of the specifics of error prevention in the warehouse process that are mainly linked to how warehouse operators perceive the usefulness of modern technology, the introduction of modern work processes and their own accountability in work. This study aims to develop a strategy that takes into account these aspects and is an ideal solution for the prevention of potential errors in the warehouse process of the company.
14
Content available remote Modelowanie procesów magazynowych
PL
Przedstawione opracowanie zawiera treści związane z modelowaniem procesów w magazynie. Skupiono się na analizie i ocenie przebiegu procesów magazynowych na podstawie firmy X, a następnie na możliwościach usprawnień.. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji rozwiązań usprawniających funkcjonowanie wybranych procesów magazynowych w firmie X
EN
Article contains information connected with modeling of warehouse processes. It is focused on analysis and evaluation of processes in warehouse in company X example, and next contains rationalization possibilities. The aim of the article is to present rationalization possibilities of chosen warehouse processes in company X.
EN
The aim of this research is to improve a warehousing process. Its operations are characterized by deterministic and stochastic parameters. In such circumstances, the classical approaches based on deterministic methods leading to better performance of the process would not provide the expected results. Thus, the authors propose the methodology of process improvement. Introduction of a new technical equipment and reassignment of tasks to employees was proposed. The problem has been solved, providing significant improvement of the warehousing process. The proposed methodology of simulation-based process improvement has been proposed and verified. The process map created as the result of process analysis facilitates and accelerates the simulation model construction. The possibility to reflect random values brings the model closer to reality and increases the credibility of results.
16
Content available remote Zasady konstruowania i graficznej prezentacji procesu magazynowego
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia do konstruowania i prezentacji procesów magazynowych w różnych typach obiektów logistycznych. Proces magazynowy rozumiany i odwzorowywany jest, jako sekwencja faz magazynowania, zadań magazynowych, zestawów operacji magazynowych, operacji oraz czynności. Ich struktura, jak również sposób i zakres realizacji zależą od rodzaju obiektu logistycznego i postaci oraz zakresu jego zadania logistycznego. Podstawowe założenia przedstawione w referacie zostaną wykorzystane do budowy matematycznych modeli symulacyjnych przepływu materiałów w określonych typach obiektów logistycznych.
EN
Paper presents basic assumptions for modelling warehouse processes in different types of logistic facilities. These processes are mapped as sequences of warehousing phases, warehouse tasks, material transformations, warehouse operations and activities. Their structure, as well as manner and range of implementation are dependent on type of logistic facility and its main logistic task. Basic assumptions presented in the paper will be used to build a mathematical simulation model of the materials flow in certain types of logistics facilities.
17
Content available remote Symulacyjne badania bezpieczeństwa pracowników magazynowych
PL
W artykule przedstawiono pewne podejście do badania bezpieczeństwa pracowników obiektów magazynowych. Dokonano identyfikacji i analizy najczęściej spotykanych w systemach magazynowych wypadków z udziałem ludzi. Na jej podstawie ustalono, że w niniejszym artykule główna uwaga zwrócona zostanie na wypadki i kolizje związane z użytkowaniem wózków widłowych. Dodatkowo założono, że eksperymenty symulacyjne, badanie przebiegu i zmian procesów w wybranych układach transportu wewnętrznego i magazynowania pozwolą na identyfikację miejsc występowania sytuacji niebezpiecznych dla pracowników magazynowych oraz liczby takich sytuacji. W tym celu opracowano modele symulacyjne różnych wariantów organizacyjnych układów magazynowych i przeprowadzono szereg symulacji (z wykorzystaniem narzędzia FlexSim). Badania symulacyjne pozwoliły na oszacowanie liczby sytuacji potencjalnie niebezpiecznych dla operatorów wózków widłowych (sytuacji kolizyjnych), którą następnie wykorzystano do oceny bezpieczeństwa pracowników magazynowych.
EN
The paper presents some approach to analyse safety of the warehouse employees. The identification and analysis of the most common accidents (involving persons) in storage systems was made. It was the basis for the fact that in this paper will focus on accidents and collisions of forklifts. In addition, it was assumed that simulation experiments of internal transport process in selected internal transport and storage systems will allow identification hazardous locations for warehouse workers and the number of such situations. Besides, simulation models of various variants of warehouse systems were developed and were performed some simulations (using the FlexSim tool). Simulation experiments have allowed us to estimate the number of potentially dangerous situations for forklift operators (collision situations). Number of such situations was used to evaluate the safety of warehouse workers.
EN
Background: The publications can be found in the literature, which show the volumes of commercial warehouse areas in Poland. These data are used for evaluations of logistics attractiveness of voivodships. These evaluations influence decisions of local authorities, which create planning of territorial development and investment climate as well as decisions of investors, and as a consequence, they influence the economic regional development and local labor market. But the publications from various sources related to the subject of commercial areas of warehouses in various voivodships in Poland vary from each other and therefore they do not allow the evaluation of their real value. The aim of this paper was the identification of economic and infrastructure factors and their influence on the size and dynamics of the increase of commercial warehouse areas in Poland together with the market evaluation. Methods: The analysis of existing data covering available information about the characteristic features of the market of commercial warehouse areas in Poland was conducted. The following source documents were taken into account: reports prepared by research bodies and real estate agencies, materials and trade information published by owners of warehouse properties, professional press and opinion of market analysts. Additionally, the analysis of key success factors determining functioning of the market of warehouse areas was used as a tool of the strategic analysis. Results: Based on the conducted researches the areas of commercial warehouses in Poland and in each voivodship were calculated. The key indicators stimulating the development of this area were presented. The most important types of investors were defined and their shares in total investigated area were estimated. The supply and the demand were estimated and the values of rental rates and indicators of unused areas were given. The group of tenants was described as well as the structure of signed agreements and their share in total rental market. The author used also some of his own researches published in reports on the condition of the logistics in Poland. Conclusions: There is a relationship between the range and the dynamics of increase of commercial warehouse areas and the economic conditions (described by key macro-economic indicators) and the development of transport infrastructure as well as local economic and social conditions. Obtained results can be used by local authorities in territorial development and as a support for economic decisions, as well as by investors interested in construction of warehouses and their renting. The variability in time of presented values and their dependences on various factors shows the purposefulness of further researches in this area.
PL
Wstęp: W literaturze publikowane są dane dotyczące wielkości komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce, które są wykorzystywane do oceny atrakcyjności logistycznej poszczególnych województw. Oceny mają wpływ na decyzje organów samorządowych kształtujących politykę przestrzenną i klimat inwestycyjny oraz na decyzje inwestorów, a poprzez nie na rozwój gospodarczy regionów i lokalne rynki pracy. Jednak publikowane w różnych źródłach dane dotyczące wielkości komercyjnej powierzchni magazynowej w poszczególnych województwach w Polsce są zróżnicowane i nie pozwalają ocenić ich rzeczywistych wartości. Celem pracy jest identyfikacja czynników ekonomicznych i infrastrukturalnych oraz ich wpływu na wielkość i dynamikę wzrostu komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce wraz z oceną rynku. Metody: Analiza danych zastanych obejmująca przegląd dostępnych danych i informacji pozwalających na charakterystykę rynku komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce. Analizie zostały poddane raporty instytucji badawczych i agencji nieruchomości przemysłowych, materiały i informacje handlowe publikowanie przez właścicieli nieruchomości magazynowych, prasa branżowa oraz opinie analityków rynku. Ponadto zostało wykorzystane narzędzie analizy strategicznej w postaci analizy kluczowych czynników sukcesu determinujących funkcjonowanie rynku powierzchni magazynowych. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań obliczono wielkość komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce i w poszczególnych województwach w badanym okresie, oraz kluczowe czynniki warunkujące jej rozwój. Wskazano najważniejsze rodzaje inwestorów i określono ich udziały w wielkości badanej powierzchni. Oceniono podaż i popyt, a dla poszczególnych województw dysponujących tego rodzaju powierzchnią magazynową podano wartości stawek czynszu oraz wskaźniki powierzchni niewynajętej. Wskazano także branże występujące w grupie najemców oraz rodzaje zawieranych umów najmu i ich udział w wielkości najmu ogółem. Autor wykorzystał również w niniejszym artykule część wyników badań własnych opublikowanych w raportach dotyczących stanu logistyki w Polsce. Wnioski: Istnieje zależność pomiędzy wielkością i dynamiką wzrostu komercyjnej powierzchni magazynowych, a stanem gospodarki wyrażonym za pomocą kluczowych wskaźników makroekonomicznych oraz rozwojem infrastruktury transportu, a także lokalnych uwarunkowań gospodarczych i społecznych. Wyniki mogą być wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego w pracach planistycznych i decyzjach dotyczących gospodarki przestrzennej oraz kierunków rozwoju gospodarczego, a także przez inwestorów zainteresowanych zarówno budową obiektów magazynowych jak i wynajmem powierzchni magazynowej. Zmienność w czasie wartości przedstawionych danych liczbowych i ich zależność od różnych czynników wskazuje na celowość kontynuacji badań w zakresie i przedziale czasu podanym przez autora.
19
Content available Decision making strategies for warehouse operations
EN
The paper presents issues related to design and organization of warehouse processes. Draws attention to problems of modelling logistics facilities and processes occurring in them. Paper also points out the essence of correct operation of warehouses and associated with this risks for supply chain. Warehouse processes have been properly defined and divided into smaller components, like: phases of process, activities, sets of procedures, procedures or working movements. Paper presents various possible configurations of warehouse processes, which were named as warehouse strategies. Warehouse process strategy is a part of warehousing. It determines the sequence of warehouse operations. These operations are related to internal transport, cargo form transformation and cargo buffering. In paper it is noted that the warehouse strategy depends on the several technical and organizational factors and is associated with a certain probability. This probability can be estimated based on data analysis concerning logistics processes in the specified warehouse facility. As shown in case study, appropriate selection of warehouse strategies determines possibility of fulfilling customer order in time and costs that are acceptable for him.
PL
W przedsiębiorstwach produkcyjnych procesy magazynowe stanowią integralną część całego systemu logistycznego firmy, a ich sprawność wpływa na poziom obsługi oferowanej klientom. Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja nieprawidłowości w realizacji procesów magazynowych i zbadanie, czy w procesach tych drobne usprawnienia mogą prowadzić do znaczących, pozytywnych zmian.
EN
Warehouse processes are an integral part of a company logistics system and their efficiency affects on the customer service level. The purpose of this publication is the analysis of the processes connected with storage and investigation, if small improvements could lead to meaningful, positive changes.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.