Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wapień
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Cementy portlandzkie wieloskładnikowe żużlowo-wapienne (S-LL)
PL
Właściwości fizykochemiczne cementów żużlowo-wapiennych są na zbliżonym poziomie do właściwości cementu portlandzkiego żużlowego. Zaobserwowano przy tym korzystny wpływ udziału wapienia w składzie cementu na wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych, szczególnie przy obniżonym współczynniku w/c. W ocenie właściwości betonu szczególną uwagę zwraca efekt doszczelnienia struktury matrycy cementowej, przejawiający się zwiększeniem odporności na wnikanie mediów ciekłych i gazowych w głąb betonu (ograniczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem oraz przenikalności jonów chlorkowych). Możliwe jest uzyskanie betonów klasy C30/37. Natomiast zapewnienie mrozoodporności betonu z cementów portlandzkich wieloskładnikowych (S-LL) nie jest łatwe do osiągnięcia, pomimo prawidłowego napowietrzenia mieszanki betonowej.
EN
The physicochemical properties of the composite slag-limestone cements are similar to those of the Portland slag cement. Additionally a favorable effect of limestone on the compressive strength of cement mortars was observed, especially at a reduced w/c ratio. While assessing the properties of concrete, particular attention is paid to the effect of sealing the structure of the cement matrix, which is manifested in the increased resistance to media penetration into the concrete (limiting the depth of water penetration under pressure and the permeability of chloride ions). It is possible to obtain concretes of C 30/37 class, while ensuring the frost resistance of concrete frost resistance of concrete with Portland composite cement (S-LL) seems to be quite challenging to achieve despite the proper aeration of concrete.
2
Content available remote Wapienie z Czatkowic i różnorodność ich zastosowania
EN
The aimof this article is to show the directions of using limestone from the Czatkowice mineral deposit (near Kraków, southern Poland). Because of the high purity of this raw material, it is widely used in many industries. The limestones found application in production of mineral sorbents and limestone powder and sand, crushed aggregates and in the past these rocks were applied as flux for metallurgy. In recent years different color and textural varieties of Czatkowice limestone cut by veined calcite have also been employed as building and architectural material, which is best exemplified by the new church in Krzeszowice.
PL
W artykule zawarto opis eksperymentu zaplanowanego w celu zbadania wpływu zawartości CO2 w mieszaninie gazowej - otaczającej termicznie dysocjowaną, dużą, cylindryczną próbkę wapienia pochodzącego ze złoża Trzuskawica - na strumień ciepła wnikający do kalcynowanej próbki. Dysocjację termiczną prowadzono w strudze powietrza z dodatkiem CO2, którego stężenie w mieszaninie gazowej wynosiło 0% obj., 20,7 % obj. i 45,2 % obj. Przytoczono uzyskane wyniki z prób, które poddano weryfikacji na spełnianie założeń ANOVA.
EN
The article describes the experiment planned to investigate the effect of CO2 content in the gas mixture - surrounding a thermally dissociated, large, cylindrical sample of limestone from the Trzuskawica deposit - on the heat flux penetrating the calcined sample. Thermal dissociation was carried out in an air flux with the addition of CO2, whose concentration in the gas mixture was 0 vol.%, 20.7 vol.% and 45.2 vol.%. The results obtained from the tests were quoted and verified to meet the ANOVA assumptions.
PL
Na podstawie wyników badań dysocjacji termicznej dużych próbek wapienia prowadzonej w zamkniętym układzie ścian wymieniających ciepło i wypełnionym mieszaniną gazową zawierajacą CO2 wykazano, że szybkość dysocjacji termicznej próbek zależy od zawartości CO2 w mieszaninie gazowej podawanej do komory grzewczej. Coraz wolniejsze tempo spadku średniej szybkości dysocjacji termicznej powodowane jest wzrostem stężenia CO2 w mieszaninie gazowej, w której kalcynowana jest próbka. Wiąże się to ze wzrostem wartości ciepła właściwego mieszaniny gazowej otaczającej próbkę, tym samym powodując zwiększenie wartości strumienia ciepła wynoszonego z komory grzewczej wraz z mieszaniną gazową opuszczającą komorę grzewczą. Wykazano, że dodatek CO2 do mieszaniny gazowej otaczającej kalcynowaną próbkę powoduje znaczący spadek wartości strumienia ciepła wnikającego do próbki ze względu na obniżkę wartości konwekcyjnego współczynnika wnikania ciepła oraz wzrost emisyjności mieszaniny gazowej. Wskazania termopary z odsłoniętą spoiną, umieszczoną między ścianami próbki i komory grzewczej, właściwie oddają zmiany temperatury w komorze grzewczej wywołane zmienną zawartością CO2 w mieszaninie gazowej.
EN
Based on the results of thermal dissociation tests for large limestone samples carried out in a closed system of heat exchanging walls and filled with a gas mixture containing CO2, it was shown that the rate of thermal dissociation of samples depends on the CO2 content in the gas mixture fed into the heating chamber. The slower rate of decline in the average rate of thermal dissociation is caused by the increase in CO2 concentration in the gas mixture in which the sample is calcined. This is associated with an increase in the specific heat value of the gas mixture surrounding the sample, thereby increasing the heat flux value from the heating chamber together with the gas mixture leaving the heating chamber. It has been shown that the addition of CO2 to the gas mixture surrounding the calcined sample causes a significant decrease in the value of the heat flux transported to the sample due to a decrease in the convective heat transfer coefficient and an increase in the emissivity of the gas mixture. Indications of the thermocouple with the exposed junction, placed between the walls of the sample and the heating chamber, properly reflect the temperature changes in the heating chamber caused by the variable content of CO2 in the gas mixture.
PL
Od pewnego czasu w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego [ABK] stosuje się dodatek gipsu, który zwiększa powstawanie tobermorytu, w wyniku przemiany fazy C-S-H. Nie ma jednak danych dotyczących wpływu tobermorytu na właściwości ABK, nawet na wytrzymałość. Praca omawia wyniki doświadczeń polegających na zbadaniu wpływu zastąpienia gipsu wapieniem na właściwości ABK. W doświadczeniach stosowano technologię piaskową, a uzyskane wyniki doświadczalne pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków. Zmielony wapień jest bardzo interesującym dodatkiem, który przede wszystkim zwiększa udział kwarcu w produktach hydratacji, poprzez jego przemianę w skawtyt. Natomiast większa zawartość tobermorytu powstaje w próbkach z dodatkiem gipsu. W celu otrzymania pełniejszych danych o wpływie gipsu i wapienia, przede wszystkim na wytrzymałość, a także na właściwości cieplne ABK, jest niezbędne otrzymanie próbek o większych wymiarach. W tym celu konieczne będzie przeprowadzenie prób przemysłowych.
EN
For a certain period of time in the production of aerated autoclaved concrete [AAC] the addition of gypsum, as an additive which accelerate the tobermorite formation in this concrete is used. However, there is no data concerning the influence of tobermorite on the properties of AAC, even on the strength. The paper is devoted to the effect of replacing gypsum by limestone meal on the properties of AAC. The addition of limestone was the same as gypsum i.e. 10 kg/m3 of concrete. The sand technology was used. From the results of experiments the following conclusions can be drawn. The limestone meal is a very interesting mineral additive, which principally the higher degree of quartz participation in the hydrates formation during autoclaving is giving. The mechanism is the quartz participating in the scawtite crystallization. As it is well known the gypsum addition the increase of tobermorite formation is causing. However, to obtain more information on the properties of AAC, principally about strength and thermal conductivity, the larger samples should be examined, thus the industrial trials are needed.
EN
The article is an attempt to compare the impact of the use of various types of limestone as the main constituent of cement on selected mortar properties. Four different limestones were added in amount of 15, 30, 40% to CEM I 42.5 R to obtain limestone cemens. Rheological properties (yield stress, plastic viscosity) of fresh mortar, tensile and compressive mortar strength, early shrinkage, and drying shrinkage were tested. Obtained results indicate that both tensile and compressive strength decreases with the increase of the limestone content in cement. Limestone can worsen or improve workability, depending on distribution of limestone grains. The addition of limestone increases the early shrinkage, but reduces the shrinkage after 28 days. Studies show that the granulation of limestone plays an important role in determining the influence of limestone on mortar properties.
PL
Mączki wapienne są stosowane szeroko w budownictwie, między innymi jako składnik główny cementu. Mączki wapienne kształtują właściwości kompozytów cementowych poprzez kilka mechanizmów. Pierwszym jest efekt wypełnienia związany głównie z ich uziarnieniem. Oprócz tego zastąpienie części klinkieru wapieniem powoduje wzrost efektywnego stosunku wodno-cementowego, w efekcie czego ziarna klinkieru portlandzkiego (cementu) mają dostępne więcej wody do procesu hydratacji. Drobne ziarna wapienia zapobiegają także aglomeracji produktów hydratacji wokół ziaren klinkieru, w efekcie woda ma łatwiejszy dostęp do niehydratyzowanych części ziaren cementu przez dłuższy okres niż w przypadku cementów portlandzkich bez dodatku wapienia. Drobniejsze od klinkieru ziarna wapienia mogą także działać jako zarodki krystaliczne, które przyspieszają proces hydratacji, w głównej mierze glinianów wapniowych. Wapień nie ma właściwości pucolanowych czy hydraulicznych, a jego wpływ na wytrzymałość na ściskanie cementu jest niewielki. Generalnie wytrzymałość na ściskanie zmniejsza się co jest związane z efektem rozcieńczenia. Wpływ wapienia na niektóre właściwości cementów wapiennych, m.in. czas wiązania oraz właściwości reologiczne, jest jednak niejednoznaczny. Celem przeprowadzonych badań było więc sprawdzenie jak różne rodzaje wapienia wpływają na wybrane właściwości zaczynów i zapraw z cementem z wapieniem jako składnikiem głównym.
EN
Effectiveness of transient electromagnetic method (TEM) used for the localization of Pb–Zn ore bodies at the Cho Don deposit, province Bac Can, North Vietnam is appraised based on the modelling processes results. Conductive Pb–Zn ore bodies hosted in high-resistive limestone are in good conditions for the application of the TEM. The modelling process relays on the calculation of the voltage decay in time domain formed from the induced magnetic field diffusing into the study medium, when a pulse current with a given frequency is flowing in a transmitting loop coil. The model results show that the power current of 1 A transmitted from the coils with 100 or 400 m of size is effective for localization of the Zn–Pb ore bodies. However, the resolution and penetration depth of the TEM with a coil of L = 100 m is better and shorter in comparison with those in the case using the coil L = 400 m.
PL
W pracy dokonano oceny zdolności do klinkieryzacji czteroskładnikowego namiaru surowcowego (wapień, żużel stalowniczy, wapienny popiół lotny z węgla brunatnego, piasek kwarcowy) do wytwarzania klinkieru portlandzkiego. Stwierdzono, ocenę taką można z powodzeniem przeprowadzić, wykorzystując do tego celu wskaźnik Lafarge K 1450. Badania wykazały, że wzrost z 50 do 85% ekwiwalentu ciepła ze stałych paliw alternatywnych współspalanych z węglem kamiennym nie obniża w sposób istotny zdolności do klinkieryzacji analizowanego namiaru surowcowego. Spiekalność namiaru surowcowego jest uzależniona głównie od uziarnienia żużla stalowniczego i piasku kwarcowego. Zdolność do klinkieryzacji namiarów surowcowych określono w skali Lafarge K 1450 jako umiarkowaną. Wzrost zawartości „grubych” ziaren piasku i żużla obniżał zdolność do klinkieryzacji badanego namiaru surowcowego z umiarkowanej do słabej.
EN
This paper presents the assesment of clinkering ability of four-component raw material (limestone, steel slag, lime ash from lignite, quartz sand) for Portland Clinker production. It was found that this assesment could be successfully conducted using the Lafarge K 1450 indicator. Studies have shown that the increase from 50 to 85% of heat equivalent from solid alternative fuels co-fired with coal does not significantly lower the clinkering ability of analysed material. Sinterability of raw material is dependent only on steel slag and sand particle size. Clinkering ability of raw material is defined in Lafarge K 1450 scale as moderate. Increase of coarse sand and slag grain content lowered the clinkering ability of tested material from moderate to low.
PL
Niniejszy artykuł poświęcono ocenie właściwości kruszywa wapiennego wyprodukowanego w zakładzie Trzuskawica z selektywnie pozyskanego złoża.
EN
With today’s requirements for increased productivity imposed by all customers, a good understanding of the limestone calcination process is very important. There are several process variables that are crucial in optimization of the limestone calcination. This paper is addressing the impact of a size of the calcined pieces, and a quality of the limestone (purity and homogeneity) on the unit thermal decomposition time. It is shown that the thermal decomposition rate of various limestones is statistically different depending on the limestone origin, affecting heterogeneity of physicochemical properties of heated samples, and their dimensions. A decrease of unit thermal decomposition time values, scaled with the unit initial sample mass, with increased dimension of a cylindrical sample placed in a cylindrical heating chamber with constant dimensions is also documented in the paper. Moreover, the coefficient of variation of the unit thermal decomposition time of the limestone samples depends on the properties of calcined limestone and the conditions of calcination determined first of all by radiation heat transfer between heating chamber walls and the sample surface, and secondly by carbon dioxide transport from the reaction surface to the heating chamber filled with a gaseous mixture.
PL
W kontekście obecnych wymagań zwiększonej produktywności narzuconej przez klientów bardzo ważne jest dobre zrozumienie procesu kalcynacji wapienia. Jest kilka zmiennych procesu, które są kluczowe dla optymalizacji kalcynacji wapienia. Artykuł niniejszy odnosi się do wpływu rozmiaru kalcynowanych kawałków i jakości wapienia (czystość i jednorodność) na jednostkowy czas rozkładu termicznego. Pokazano, że szybkość rozkładu termicznego różnych wapieni jest statystycznie różna zależnie od pochodzenia wapienia, które oddziałuje na jednorodność właściwości fizykochemicznych ogrzewanych próbek, a także od ich wymiarów. Udokumentowano spadek wartości jednostkowego czasu rozkładu termicznego, liczonego na jednostkę masy, wraz ze wzrostem wymiaru cylindrycznej próbki umieszczonej w cylindrycznej komorze ogrzewania o stałych rozmiarach. Poza tym współczynnik zmienności jednostkowego czasu rozkładu próbek wapienia zależy od jego właściwości i warunków kalcynacji, określonych przede wszystkim przez przekazywanie ciepła drogą promieniowania pomiędzy ścianami komory ogrzewania i powierzchnią próbki, a także przez transport dwutlenku węgla od powierzchni reakcji do komory ogrzewania wypełnionej gazową mieszaniną.
EN
Recultivation understood as the process of restoring economic value and utility of natural sites of post-mining areas should be regarded not only as a legal obligation for entrepreneurs but primarily as an opportunity for cities and municipalities. The properly selected direction of land recultivation should be converted to an asset for the further revitalization process and it could contribute to a significant increase in the attractiveness of those areas. The following study is a proposal for the most efficient land-use of post-mining areas of „Żychcice II – Saturn” mine. The presented method is a compromise between the expectations of the local population and real demands. In the process of creating the concept, authors took under the consideration a number of factors, which determine the best land-use – especially economic, nature and social factors. This implementation idea allows Wojkowice to optimize usage of that lands for improving their potential as a city and increase its attractiveness for inhabitants as well as tourists. Revitalization of post-mining areas would be a big challenge for municipalities, but also it could be a chance to increase the natural and usable values of these terrains.
PL
Rekultywacja jako proces przywrócenia wartości użytkowych i przyrodniczych terenom poeksploatacyjnym powinna być traktowana nie tylko jako prawny obowiązek przedsiębiorcy, ale przede wszystkim jako szansa dla miasta i gminy, na których to terenach była prowadzona eksploatacja. Prawidłowo dobrany kierunek rekultywacji terenu poeksploatacyjnego, z uwzględnieniem dalszego procesu rewitalizacyjnego, może przyczynić się do znacznego wzrostu atrakcyjności obszarów występowania. W artykule przedstawiono najbardziej optymalny, według autorów, kierunek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych byłej kopalni wapienia „Żychcice II – Saturn“. Przedstawiony sposób wykorzystania terenów poeksploatacyjnych jest, w mniemaniu autorów, kompromisem pomiędzy oczekiwaniami miejscowej ludności, a realnym zapotrzebowaniem na dane rozwiązania. Proces ten powinien być poprowadzony w sposób, który pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału miasta Wojkowice oraz wzrost jego atrakcyjności, zarówno z perspektywy mieszkańców jak i turystów. Rewitalizacja terenów pogórniczych byłej kopalni wapienia będzie dla miasta dużym wyzwaniem, ale jednocześnie szansą na podniesienie wartości użytkowych oraz przyrodniczych danego terenu.
EN
The results of studies on the sorption properties of limestone with respect to SO2 under fluidized bed conditions are presented. It has been confirmed that the structural and textural characteristics of limestones (which, contrary to the common belief, are shaping the course of the sulphation process rather than the CaCO3 content) have a decisive influence on the effectiveness of SO2 capture. The impact of the porosity of limestones on the SO2 sorption process has been shown. Limestone parameters, which should be assessed at the stage of qualification of raw material for raw material production, have also been determined. The research methods, which can be used to predict the reactivity of sorbent in industrial conditions at the stage of laboratory analysis, have been presented. Presented in this article studies on the reactivity of limestone terms of SO2 were inspired by the problems of Polish power plants in meeting the SO2 emission limits when using limestones as SO2 sorbents in fluidized bed boilers and related to their low utilization and storage, and the high content of unreacted CaO in the ash. The studies have been conducted for several years. In that time, been tested several hundred samples limestone of Cretaceous (chalk), Jurassic, Triassic, Devonian, and Neogene (lacustrine chalk) age. The results of the study can contribute to the increased use of sorbent and thus increase the efficiency of SO2 capture in furnace conditions and, as a consequence, significantly reduce the amount of the combustion waste generated.
PL
Przedstawiono rezultaty badań właściwości sorpcyjnych wapieni względem SO2 w warunkach palenisk fluidalnych. Udowodniono, że decydujący wpływ na efektywność wychwytu SO2 ma charakter struktualno-teksturalny sorbentu, który kształtuje przebieg procesu siarczanowania, a nie jak się powszechnie przyjmuje się – zawartość CaCO3 w sorbencie. Pokazano jak porowatość sorbentu wpływa na przebieg procesu sorpcji SO2. Określono parametry sorbentu, które powinny podlegać ocenie na etapie kwalifikowania surowca do produkcji sorbentów. Zaprezentowano metody badawcze, za pomocą których na etapie badań laboratoryjnych można w sposób precyzyjny przewidzieć reaktywność sorbentu w warunkach przemysłowych. Prezentowane w niniejszym artykule badania nad reaktywnością wapieni względem SO2 zainspirowane zostały problemami polskich elektrowni i elektrociepłowni związanymi z dotrzymaniem limitów emisji SO2 podczas stosowania wapieni jako sorbentów SO2 w paleniskach fluidalnych, niskim stopniem wykorzystania sorbentów, wysoką zawartością nieprzereagowanego CaO w popiołach i problemami związanymi tak z ich wykorzystaniem jak i składowaniem. Badania prowadzono przez kilka lat. W tym czasie przebadano kilkaset próbek wapieni wieku kredowego (kreda pisząca), jurajskiego, triasowego, dewońskiego i neogeńskiego (kreda jeziorna). Rezultaty badań są w stanie przyczynić się do zwiększenia stopnia wykorzystania, sorbentu i co za tym idzie podniesienia efektywności wychwytu SO2 w warunkach palenisk, a przez to znacząco ograniczyć ilość powstających odpadów paleniskowych.
PL
Podatność mikrostruktury wapienia na formowanie szybkich dróg transportu CO2 w bryłach wapienia oraz w powstawaniu warstwy wapna w pewnych warunkach dysocjacji wyznacza czas rozkładu termicznego wapienia i reaktywność wytwarzanego wapna. W oparciu o wyniki doświadczalne trzech różnych wapieni, stosowanych do produkcji wapna, oceniono wpływ ich mikrostruktury na szybkość termicznego rozkładu dużych brył wapienia. Obok innych właściwości mikrostruktury – mikrytowa czy sparytowa, zawartość dużych kryształów kalcytu, wymiarów szczelinowych porów, zawartość zamkniętych porów z inkluzjami ciekło-gazowymi, porowatość i skład mineralny wapieni brano pod uwagę podczas analiz dotyczących możliwości szybkich dróg transportu CO2.
EN
Susceptibility of microstructure of limestone on creation of CO2 fast transport routs in core of calcined limestone lump and in created lime layer in given conditions of calcination determine time of thermal decomposition of limestone and reactivity of produced lime. Based on investigation results of three various limestones, used in industrial production of lime, an assessment of their microstructural impact on thermal decomposition rate of limestone lump has been determined. Among the other properties type of microstructure - micritic or sparitic, content of big calcite grains, size of slit pores, content of closed pores having fluid-gazeous inclusions, porosity and mineralogical composition of limestone were taken into account during analysis the possibilities of formation of fast transport ways of CO2.
EN
In Turkey, a great increase in mining and tunneling operations is seen in recent years. Production is generally done by drilling and blasting method in metallic mines, quarries and a part of coal mines and also in tunnels. It is known that the blast-induced vibrations can be cause undesired effects on nature or construction in around. In this study, field works and analysis of the blast-induced vibration in order to minimize are given for chosen quarry. Methodology for Minimizing Blast-Induced Vibrations (Turkish Patent Institute – TPI 2007/03459) was used for measurement of blasting and modelling of blasting data in compliance with Turkish and German standards.
PL
W ostatnich latach w Turcji notuje się znaczny wzrost ilości prac związanych z wydobyciem surowców i drążeniem tuneli. W kopalniach rud metali, kamieniołomach oraz w części kopalń węgla produkcja odbywa się w głównej mierze przy wykorzystaniu odwiertów i prac strzałowych, w niektórych kopalniach drążone są tunele. Jest kwestia powszechnie wiadomą, że drgania wywołane pracami strzałowymi wywołują niekorzystne oddziaływania w środowisku naturalnych i budowlach znajdujących się w pobliżu. W artykule przedstawiono wyniki analiz i badań terenowych drgań wywołanych pracami strzałowymi w wybranym kamieniołomie w celu ich minimalizacji. Metodologia minimalizacji poziomu drgań wywołanych pracami strzałowymi (Turecki Instytut Patentowy – TPI 2007/03459) wykorzystana została do pomiarów zasięgu oddziaływań prac strzałowych i modelowaniu danych i parametrów prac strzałowych zgodnie z tureckimi i niemieckimi normami.
EN
The paper provides research and results for underground storage of gas (UGSG) in limestone rocks, which were carried out in Slovenia – Central Europe. The areas was geological surveyed and in addition structural boreholes were drilled up to the depth of 350 m. The cores were logged with emphasis on stratigraphy, layering, rock joints, tectonic zones, RQD… and addition characteristics samples were taken for the laboratory rocks geomechanical characteristics investigations. In boreholes geophysical, pressiometric and hydro-geological investigations were also carried out. In the area where the researches have been carried out, limestone, dolomites and breccias are prevalent. Storage should be built for pressure between 15 and 20 MPa. Explorations confirmed that there is a possibility of building a high-pressure underground storage of gas (UGSG) and using applied mechanics for design LRC (Lined Rock Cavern) technology. The construction of underground storage facilities for natural gas storage is important in cases, where the gas supply does not meet the required capacity for operation of the thermal power plant.
EN
This article presents the results of studies of Triassic (Muschelkalk) carbonate rock samples of the Terebratula Beds taken from the area of the Polish part of the Germanic Basin. It is the area of Opole Silesia. The rocks were studied in the term of possibility of limestone with magnesium application in desulfurization of flue gases executed in power plants. Characteristic features of especially carbonate phases including magnesium-low-Mg calcite, high-Mg calcite, dolomite and huntite were presented in the article. They were studied to show that the presence of carbonate phases with magnesium, especially high-Mg calcite makes the desulfurization process more effective. Selected rock samples were examined using a microscope with polarized, transmitted light, X-ray diffraction, microprobe measurements and FTIR spectroscopy. The results of studies show a domination of low magnesium calcite in the limestones of the Terebratula Beds. In some samples dolomite and lower amounts of high-Mg calcite occurred. Moreover, huntite was identified. The studies were very important, because carbonate phases like high-Mg calcite and huntite which occurred in rocks of the Triassic Terebratula Beds were not investigated in details by other scientists but they presence in limestone sorbent could influence the effectiveness of desulfurization process.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wapieni triasowych (wapienia muszlowego) warstw terebratulowych. Próbki pobrano w obszarze Śląska Opolskiego (polska część zbiornika germańskiego). Próbki poddano badaniom w celu określenia możliwości zastosowania wapieni z magnezem w procesie odsiarczania gazów spalinowych, stosowanym w zakładach energetycznych. Charakterystyczne własności faz węglanowych, w szczególności tych zawierających magnez, takich jak kalcyt niskomagnezowy, kalcyt wysokomagnezowy, dolomit i huntyt, przedstawiono w niniejszym artykule. Badania wykonano w celu wykazania, że obecność faz węglanowych zawierających magnez, w szczególności wysokomagnezowy kalcyt, wpływają na zwiększenie efektywności procesu odsiarczania spalin. Próbki wapieni poddano badaniom, obejmującym m.in. analizę mikroskopową w świetle przechodzącym, dyfraktometrię rentgenowską, badania w mikroobszarach oraz spektroskopię w podczerwieni FTIR. Wyniki badań wskazują na dominację niskomagnezowego kalcytu w wapieniach warstw terebratulowych. W niektórych próbkach zidentyfikowano dolomit i mniejsze ilości kalcytu wysokomagnezowego. Ponadto oznaczono również huntyt. Przeprowadzenie badań było bardzo istotne, ponieważ fazy węglanowe takie jak kalcyt wysokomagnezowy i huntyt, które zidentyfikowano w wapieniach triasowych warstw terebratulowych nie były wcześniej, przez innych naukowców szczegółowo badane, a ich obecność w sorbencie węglanowym może wpływać na polepszenie efektywności procesu odsiarczania spalin.
PL
Transport ciepła do powierzchni kalcynowanego ziarna wsadu od przepływającej mieszaniny gazów i otaczających go ziaren (powierzchni stałych) zachodzi na drodze promieniowania, konwekcji i przewodzenia. Na ogół przyjmuje się, że zasadnicza cześć strumienia ciepła wnika do wsadu na drodze promieniowania. W niniejszej, pierwszej części artykułu pokazano uproszczony model matematyczny przyjęty do obliczenia strumienia ciepła wnikającego do ziarna podczas kalcynacji w warstwie oraz sformułowano założenie o konfiguracji ułożenia kalcynowanych ziaren w niewielkiej objętości warstwy. W drugiej części artykułu pokazane zostaną wyniki liczbowe eksperymentu, wykonanego w celu wyznaczenia emisyjności powierzchni ziaren wybranych wapieni i wapna z nich wyprodukowanego, oraz wyniki obliczeń innych współczynników modelu.
EN
Heat transport to a calcined limestone particle surface from a flowing gaseous mixture and surfaces of the other particles surrounding the particle occurs by radiation, convection and conduction. On the whole it is assumed that a basic part of heat transport to a limestone batch occurs by radiation. A simplified model of heat transfer is shown in this paper. The model is used to the rough calculation of the heat flux transported to the particle during calcination within a layer ,and an assumption is formulated applying to the packing of particles in a small volume of particle layer. The calculation results of experiments carried out for determination of calcined particles emissivity for chosen limestones and produced limes will be shown in the second part of the paper together with the calculation results of other model coefficients.
18
Content available remote Wykorzystanie lokalnego kamienia budowlanego w świetle przepisów
PL
Na rynku materiałów budowlanych w Polsce coraz większą popularność zdobywają materiały pochodzenia naturalnego. Dobrym przykładem jest kamień budowlany, którego baza surowcowa jest na terenie kraju bogata i zróżnicowana. Właściwości użytkowe tego materiału zostały pozytywnie zweryfikowane, o czym świadczą liczne obiekty budowlane, zachowane do dziś w dobrym stanie technicznym. Dotyczy to także przedstawionego w artykule rejonu Kotliny Kolskiej, gdzie kamień wapienny jest nadal stosowany przy wznoszeniu budynków użyteczności publicznej oraz małej architektury. Niezależnie od udowodnionej wieloletnią praktyką przydatności kamienia wapiennego do celów budowlanych, zastosowanie tego materiału oraz obrót handlowy wymagają dostosowania do obowiązującego systemu normalizacji i regulacji prawnych. W artykule przedstawiono uregulowania dotyczące określania cech użytkowych kamienia jako surowca oraz półproduktów z kamienia. Zawarto w nim także wybrane wyniki badań cech fizycznych i mechanicznych prezentowanych opok, wykonane zgodnie z wymaganiami przedmiotowych norm zharmonizowanych.
EN
Natural building materials are enjoying an increasing popularity at Poland’s construction markets. A good example of this is the construction stone, which has a relatively rich and varied raw material base in the country. Utility of this material has been proven by numerous structures built a hundred years ago and maintaining a good technical condition to this day, as shown in the example of Kolska Basin region presented in this article, where limestone is still in use in construction of public buildings and small architectural objects can be observed. Nevertheless, regardless of its proven durability, the use of limestone for construction purposes – and especially the conditions of its trade – requires an adaptation to the existing system of standards and legal regulations. The article presents the regulations for determining the functional characteristics of the raw or processed stone. It also mentions selected results of physical and mechanical analysis of limestone, conducted in accordance with harmonized standards concerned.
19
Content available remote Badania granulacji nawozowego wapna węglanowego metodą talerzową
PL
Badano proces granulacji mielonego wapienia o uziarnieniu poniżej 3,2 mm metodą granulacji talerzowej. Najlepszym lepiszczem okazał się wodny roztwór lignosulfonianu sodu o stężeniu 10% mas. Uzyskane wilgotne granule charakteryzowały się wytrzymałością na zgniatanie 5–6 N/granulę, przy zawartości ok. 6% mas. wilgoci. Lepszą jakość produktu uzyskano po wysuszeniu granulatu do wilgotności poniżej 3% mas., co pozwoliło na odsianie frakcji 2–5 mm, a wytrzymałość granul na zgniatanie wzrosła do powyżej 20 N/granulę. Zarówno wilgotny granulat, jak i granulat po suszeniu spełniały wymagania środka wapnującego WE typu G1.a.
EN
Crushed limestone (particle size below 3.2 mm) was mixed either with an aq. soln. of Na lignosulfonate (concn. 5-15% by mass) or with aq. H₂SO₄ (concn. 10%) in a lab. granulator. The wet granules (size 4.29-4.57 mm) showed the crushing strength 5.20-9,8 N/granule. Under pilot plant conditions, gypsum was also added (1-5%) to the fertilizer and the granules were dried down to the moisture content 1.5-3.0% by mass. The granules were 2-5 mm in size and showed an increased crushing strength (higher than 20 N/granule).
PL
W zakładach produkcji kruszyw łamanych z wapieni, w wyniku procesu przeróbki, powstaje pewna część produktów zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń gliniastych. Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania tych wapieni gromadzone są one na składowiskach. Ilość i charakterystyka zanieczyszczonych frakcji jest bardzo zróżnicowana i zależy od rodzaju eksploatowanego złoża, rodzaju produktów końcowych i stosowanej technologii przeróbki. W artykule podano charakterystykę zanieczyszczonych drobnych frakcji wapieni powstających w wybranych zakładach produkcji kruszyw. Badano ich skład chemiczny, skład ziarnowy i inne właściwości fizyczne. W oparciu o uzyskane wyniki badań wskazano na możliwości ich zagospodarowania. Odpowiednio dobrana technologia przeróbki i przyjęty profil produkcji, dostosowany do warunków panujących w danej kopalni, umożliwia optymalne wykorzystanie eksploatowanej skały.
EN
In limestone broken aggregate processing plants, the fine fractions with a considerable content of clay contaminations are produced. Due to the limited possibilities of utilization of these limestones they are stored on a waste deposits. The amount and characteristics of the contaminated fractions is highly variable and depends on the type of exploited deposit, as well as the type of the final products and processing technology applied. In this paper characteristics of the contaminated fine limestone fractions, arised in the selected aggregate processing plants, were presented. Particle size distribution, chemical composition and chosen physico-mechanical properties were under investigations. Based on the above results, some possibilities of their utilization were proposed. A properly selected and approved processing technology and adopted profile of production adjusted to conditions in the mine, enables an optimal utilization of exploited rocks.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.