Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  walcowanie na gorąco
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki badań przemysłowych wykonanych w ramach 1 Etapu projektu, którego końcowym celem jest opracowanie innowacyjnej stali elektrotechnicznej nowej generacji, przeznaczonej na blachy transformatorowe o wysokiej przenikalności magnetycznej (wysokiej indukcji 1,9 T i małej stratności 0,8 W/kg) z ziarnem zorientowanym (typ HGO) wraz z technologią jej wytwarzania w zakresie: wytapiania w konwertorze z obróbką pozapiecową uwzględniającą próżniowe odgazowanie stali w demonstracyjnej instalacji, ciągłego odlewania wlewków płaskich i walcowania ich na gorąco na półwyrób do dalszego przerobu. Pozostałe etapy wytwarzania blach transformatorowych obejmujące walcowanie na zimno, międzyoperacyjną obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną oraz obróbkę powierzchniową stanowią tajemnicą przedsiębiorstwa. W ramach 1 Etapu projektu wykonano symulacje numeryczne i fizyczne wytapiania, odlewania i walcowania na gorąco stali o założonych parametrach jakościowych, celem uzyskania materiału do dalszych badań. Określono parametry wytapiania i odlewania zapewniające uzyskanie odpowiedniej jakości stali o maksymalnej zawartość tlenu całkowitego 12 ppm i udziale powierzchniowym wtrąceń niemetalicznych max. 0,05%, oraz wymagania techniczno-technologiczne urządzenia do obróbki ciekłej stali w próżni, stanowiącego instalację demonstracyjną, a także opracowano model reologiczny stali transformatorowej dla procesu walcowania blach na gorąco, z użyciem którego przeprowadzono wstępne symulacje w celu uzyskania rozkładów temperatury, odkształcenia i prędkości odkształcenia w walcowanym paśmie.
EN
The article presents the process and results of industrial tests carried out as part of the 1st Stage of the project, the final goal of which is to develop an innovative new-generation electrical steel designed for the manufacture of transformer plates with high magnetic permeability (high inductance of 1.9 T and low lossiness of 0.8 W/ kg) and with oriented grain (HGO type) together with the technology of its production in the scope of: melting of steel in a converter with ladle treatment taking into account vacuum degassing of steel in a demonstration installation, continuous casting of flat ingots and their hot rolling for further processing. The remaining stages of transformer plate production, including cold rolling, inter-operational heat and thermo-chemical treatment, as well as surface treatment operations, are a trade secret. As part of the 1st Stage of the project, numerical and physical simulations of melting, casting and hot rolling of steel with assumed quality parameters were carried out in order to obtain material for further research. The melting and casting processes parameters were determined to ensure obtaining the appropriate quality of steel with a maximum total oxygen content of 12 ppm and the surface fraction of non-metallic inclusions of max. 0.05%, technical and technological requirements for the device for liquid steel processing in vacuum constituting the demonstration installation were determined, and a rheological model of transformer steel for the sheet hot-rolling process was developed, with the use of which preliminary simulations were carried out to obtain temperature, deformation and strain rates in the rolled strip.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prób walcowania na gorąco blach warstwowych w linii do badań w skali półprzemysłowej (LPS), z zastosowaniem jednego przepustu z gniotem względnym około 40%. Próby technologiczne wykonano na blachach warstwowych, będących połączeniami stali: S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrNi18-10. Wykonano próby wytrzymałościowe na zginanie i ścinanie z uzyskanych połączeń. Badania mikrostruktury przeprowadzono przy użyciu mikroskopu świetlnego. Wyniki pracy wskazują na możliwość wytworzenia unikatowych wyrobów łączących w sobie cechy stali z gatunków S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrNi18-10 bezpośrednio w procesie walcowania na gorąco.
EN
The article presents the results of experiments of one pass rolling of layered sheets with relative reduction ~40%. The experiments were carried out in the semi industrial line to simulation of hot rolling process (LPS)on layered plates from steels: S235JR, S355J2, 42CrMo4 and X5CrNi18-10. Bending and shearing strength tests were carried out. Microstructure investigation was carried out with the use of a light microscope. The results of the work indicate the possibility of creating unique products composed of different types of steels: S235JR, S355J2, 42CrMo4 and X5CrNi18-10 in hot rolling process.
PL
Bardzo często w okresach kryzysów gospodarczych pojawiają się uciążliwe niedomagania w zakresie utrzymania produkcji na odpowiednim poziomie ilościowym oraz jakościowym zapewniającym stały rozwój. Podołanie rosnącym potrzebom wymaga znacznego wysiłku w zapewnieniu pożądanego zespołu cech użytkowych przy zachowaniu odpowiedniej ekonomiki wytwarzania. Z tymi problemami, szczególnie w ostrej formie, spotykają się przedsiębiorstwa wyposażone w przestarzałe urządzenia produkcyjne, które swoją szansę na przeżycie upatrują w doskonaleniu procesów technologicznych opartych o wiedzę. Rosnące zapotrzebowanie na funkcjonalne stopy miedzi, charakteryzujące się takimi szczególnymi zespołami własności użytkowych, jak korzystna kombinacja wysokich własności mechanicznych oraz konduktywności elektrycznej i cieplnej, stabilne właściwości w warunkach eksploatacyjnych, odporność na korozję oraz zużycie ścierne, odporność na zmienne obciążenia mechaniczne, cieplne i prądowe. Spełnienie tych oczekiwań wymaga dobrania odpowiednich składników stopowych miedzi jak też technologii osiągania odpowiedniej i stabilnej struktury stopów. Dotyczy to głównie stopów miedzi podatnych do utwardzania wydzieleniowego, dyspersyjnego, roztworowego oraz umacniania odkształceniowego. Szczególną uwagę przywiązuje się do wytwarzania silnie rozdrobnionej struktury stopów (ultrafine grain size – UFG). Jedną z metod osiągania silnie rozdrobnionej struktury jest cykliczne przeginanie i prostowanie (continous repetitive corrugation and straightening – CRCS). Metodę tę wykorzystano z powodzeniem do zdecydowanej poprawy własności taśm z miedzi chromowej, podatnej do utwardzania wydzieleniowego, dla stopu CuNi2Si1 oraz dla brązu cynowego i mosiądzów. Otrzymane rezultaty stanowiły pewną zachętę do wykorzystania metody przeginania i prostowania dla metali o sieci regularnej, przestrzennie centrowanej A2. W tym celu do badań wybrano pręty walcowane na gorąco o przekroju 12x12 mm ze stali w gat. S235JR. Ze względu na wymiary prętów oraz dostępność urządzenia do przeginania i prostowania ograniczona została liczba cykli oraz zwiększono wartość odkształcenia i naprężenia.
EN
The periods of economic crises very often see serious problems in the maintenance of production at the appropriate quantitative and qualitative level as required for constant development. To meet the growing needs it is necessary to put considerable effort in ensuring the desired set of functional properties while maintaining adequate production economics. Those problems, especially in a severe form, are encountered by companies equipped with outdated production facilities, the companies which see their chance of survival in improvement of production processes based on the knowledge. There is a growing demand for functional copper alloys characterized by specific sets of functional properties such as advantageous combination of high mechanical properties with electrical and thermal conductivity, stable properties in operating conditions, resistance to corrosion and abrasive wear, resistance to changing mechanical, thermal and current loads. Meeting these expectations requires selection of appropriate copper alloy components as well as a relevant technology to achieve adequate and stable structure of alloys. This applies mainly to copper alloys which are susceptible to precipitation, dispersion, solution and strain hardening. Particular attention is paid to production of a highly fragmented structure of alloys (ultrafine grain size – UFG). One of the methods for production of highly fragmented structure consists of continuous repetitive corrugation and straightening (CRCS). This method was successfully applied for significant improvement of properties of copper alloys strips. The produced results provided some incentive to apply the method of corrugation and straightening to metals with body centred A2 lattice. For this purpose, hot-rolled S235JR steel grade rods of 12x12 mm section were used. Because of the dimensions of the rods and availability of corrugation and straightening equipment the number of cycles was reduced while the values of stress and strain were increased.
EN
The paper presents implementation of computer system dedicated to flexible design of hot rolling technologies. The system allows to compose a production line, which includes rolling, cooling and coiling devices with all the parameters dedicated to control the manufacturing process. VirtRoll system is implemented in mixed client-server architecture including both strong server and strong client sides, where the first one is based on Model-View-Controller (MVC) Angular approach, and the latter one is based on PHP Restful API. Moreover, the server side is responsible for submission of computing jobs to High Performance Computing (HPC) infrastructure to obtain fast and reliable results. The most important advantage of the system is a flexible material models definition giving the possibility to introduce innovative materials models into the final design of the modern hot rolling processes.
PL
Artykuł przedstawia system komputerowy dedykowany do elastycznego projektowania technologii walcowania na gorąco. System umożliwia komponowanie linii produkcyjnych składających się z urządzeń do walcowania, chłodzenia oraz zwijania. System VirtRoll został zaimplementowany w architekturze mocnego klienta i mocnego serwera, gdzie pierwszy z nich zaimplementowany został zgodnie z rozwiązaniem Model-Widok-Kontroler (MVC) Angular, natomiast drugi w technologii Restful API umożliwiającej bezpośrednie wysłanie zapytania na serwer WWW. Ponadto, serwer odpowiada za zlecanie zadań obliczeniowych na infrastrukturę sprzętową obliczeń wysokiej wydajności (HPC) w celu osiągnięcia szybkich i wiarygodnych wyników. Najważniejszą korzyścią z opracowania systemu jest jednak możliwość elastycznego definiowania modeli materiałowych, co pozwala na wprowadzanie innowacyjnych materiałów do projektów technologii walcowania na gorąco.
EN
The main factors influencing on the level of residual stresses in hot rolled steel strips are related with uneven temperature and microstructure changes during cooling on the run-out table and in a coil. That is why in this work, development of coil cooling model with taking into account the influence of radial stresses on the effective thermal conductivity in the radial direction was performed. In order to assess the influence of the phase transformations in the coil on the level of residual stresses, the different laminar cooling strategies were applied. The results of numerical simulations obtained in this work were validated in industrial conditions. It is shown that the end of phase transformations in the strip coil has a significant influence on the level of residual stresses.
PL
W artykule przedstawiono problemy oceny stanu frezu kulistego przy obróbce elementów trójwymiarowych. Przedstawiono wybrane metody oceny zużycia ostrzy narzędzia w zmiennych warunkach skrawania.
EN
The paper presents some problems related to the ball nose end mill wear estimation during milling three-dimensional elements. The selected methods of tool wear assessment in variable milling conditions are presented.
EN
Magnesium alloy AZ61 was processed by hot rolling up to a large thickness reduction (~89%) in several routes with intermediate annealing. The hot rolling process was conducted at 450°C and at a 1.5 s−1 strain rate. The structure and texture evolution as well as the mechanical properties during processing were investigated. The structure studies showed that, during the hot-rolling process, a large number of twins formed, which had an impact on the mechanical properties of the hot-rolled samples. After annealing for 15 minutes, the twins were no longer observed in the annealed samples, causing a significant decrease in hardness. Moreover, an investigation of the hardness showed that annealing for 15 minutes did not remove all of the hardening effects nor did the hardness of the annealed samples decrease to the value before hot rolling. The texture investigations showed that the texture of the hot-rolled samples was a typical basal-type texture. However, the basal pick was split into two tilted towards the rolling direction (RD). The texture changed during annealing while the new strong texture components evolved. The annealing led to an increased intensity of <1010>{1120} texture component and enhanced ductility. It was concluded that the texture changes observed in the present investigations may lead to the enhanced ductility of magnesium alloys and, therefore, help us design a deformation scheme for magnesium alloys consisting of several thermomechanical routes.
PL
Stop magnezu AZ61 został odkształcony przez walcowanie na gorąco do sumarycznego zgniotu 89%, w kilku przepustach z wyżarzaniem międzyoperacyjnym. Walcowanie odbywało się w temperaturze 450°C, a prędkość odkształcenia wynosiła 1,5 s−1. W pracy badano wpływ struktury oraz tekstury na własności mechaniczne stopu AZ61. Badania strukturalne pokazały występowanie dużej liczby bliźniaków po walcowaniu na gorąco, co miało wpływ na własności mechaniczne. Po wyżarzaniu przez 15 minut struktura nie zawierała bliźniaków oraz zaobserwowano spadek własności mechanicznych badanych próbek, ale nie do wartości sprzed walcowania. Z kolei badania teksturowe wykazały, że po walcowaniu na gorąco powstaje tekstura typu bazalnego, z dwoma pikami odchylonymi od [0001] w kierunku walcowania. Po wyżarzaniu zaobserwowano dodatkowy komponent tekstury, <1010>{1120}, co spowodowało poprawę własności plastycznych badanego materiału. Zaobserwowane zmiany strukturalne i teksturowe wpływają silnie na własności plastyczne stopu AZ61, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie zaprojektowanie procesu walcowania tego materiału.
EN
Purpose: The aim of this paper is design of modernization of control valves of finishing mill to control the counter-bending forces on the last stands by replacement of proportional valves with regulating ones. Design/methodology/approach: New board (construction, location and arrangement of valves) was designed, model of which was constructed by SolidWorks software. Findings: The solution was oriented to optimization by replacement of proportional valves for regulating ones to control the counter-bending forces on the rolling mills. The selected types of proportional and regulating valves were compared. The main advantage of the application of regulating valves is integrated electronics with position controller for pilot valve control and position feedback disposal. Based on the parameters of the regulating valve the new respite and relief valves were designed. Research limitations/implications: Design of substitution of upper and lower blocks of control valves and modelling the motherboards using SolidWorks software was conditional by dimensions of currently used hydraulic components and dimensions of the proposed valves. Designed blocks ensure the functioning of the control system of counter bending of working rolls. In the future the perspective to control the counterbending forces can be carried out by innovation of the rolling mill by pump control using asynchronous converters and/or by changing the structure of the arrangement of rolling mill and by design of CVC control of the rolling mill. Practical implications: New board (construction, location and arrangement of valves) was designed, model of which was constructed by SolidWorks software. Designed board ensures the functioning of the control system for counter-bending of working rolls. Originality/value: The result of the proposed solutions is increasing the quality of the hot rolled strip i.e. reduction of the strip waviness and keeping the cross section of the strip.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia plastycznego na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego wielofazowej stali C-Mn-Al-Si. Badania wykonano przy użyciu plastomeru skrętnego. Wykazano istotny wpływ parametrów cieplno-mechanicznych odkształcenia na uzyskane wartości naprężenia uplastyczniającego badanej stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco.
EN
In the paper is presented the analysis of an influence of hot deformation condition on the yield stress value of C-Mn-Al-Si multiphase steel. The torsion plastometer was used in this research. It was proved significant effect of the parameters of thermo-mechanical deformation for obtained yield stress value in the range of hot rolling temperatures.
EN
The work addresses microstructure–property relationships of hot-rolled complex phase steel sheets subjected to various conditions of dual beam laser welding. The article also contains a comparison between single-spot and twin-spot laser welding. Test-related joints were made using a Yb:YAG disc laser having a maximum power of 12 kW and a welding head enabling the focusing of a laser beam on two spots. The tests involved investigating the effect of power distribution on the macrostructure, microstructure and mechanical properties of joints. Microscopic investigations revealed the stabilisation of some fraction of retained austenite in the intercritical heat affected zone (ICHAZ) of joints. The application of the second beam resulted in tempering-like effects in the martensite of the fusion zone and in the HAZ, favourably reducing the hardness of the joint. The use of bifocal welding enabled the obtainment of a 10% hardness reduction in the fusion zone as against single-spot laser beam welding.
EN
Purpose: The aim of the paper is to determine the impact of vanadium microaddition on mechanical properties and microstructure of two steel grades with a different content of V, applied for production of casing pipes used in the extractive industry. Design/methodology/approach: Pilger process technology with subsequent normalizing was used. The tests were carried out on an industrial batch produced in the Rurexpol Department, and the research was done with the use of industrial research laboratories of Alchemia S.A. Group. The microstructure and mechanical properties were determined in the initial state and after normalizing at two temperatures: 940°C and 880°C. Static tensile test and Charpy V impact test have been applied. Findings: Mechanical properties, macrostructure and microstructure of steel pipes, obtained during production under industrial conditions, have been analyzed in the article. The effects of V content and hot-working and normalizing treatment affect substantially the mechanical properties and microstructure of the investigated steels. Research limitations/implications: It was found that the application of vanadium microaddition to the normalizing process after the hot-rolling has a beneficial effect on a strength-toughness balance only at a narrow range of technological parameters of the normalizing. Practical implications: The knowledge of the vanadium microaddition effect on the industrial production route is indicated in the paper. Originality/value: : The effect of vanadium microaddition has been proved to be very sensitive to the temperature conditions of the heat treatment.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego stali o złożonej mikrostrukturze (Complex Phase − CP). Badania zostały wykonane z zastosowaniem plastometru skrętnego. Wykazano bardzo istotny wpływ parametrów cieplno-mechanicznych odkształcenia na poziom wartości naprężenia uplastyczniającego badanej stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco.
EN
In the paper have been made the analysis of an influence of hot deformation condition on the yield stress value of Complex Phase (CP) steel. In the research torsion plastometer was used. It was proved that the strain rate has a very significant influence on a level of yield stress values of examined steels in the hot rolling temperature range.
PL
Przeprowadzono próby walcowania na gorąco stali w gatunku X60MnAl20-3 z dodatkiem wanadu, stosując zróżnicowane parametry walcowania − temperaturę, gniot. Określono właściwości mechaniczne oraz mikrostrukturę walcowanej stali. Przeprowadzone badania ułatwią dobór parametrów procesu, pozwalających na uzyskanie optymalnych właściwości wyrobu końcowego.
EN
The aim of research was hot rolling high manganese steel X60MnAl20-3 with vanadium addition using different rolling parameter − temperature, draft. The mechanical properties and microstructure has been determinate. The developed variant of testes steel will allow to choose parameters of rolling process, required to obtain optimal properties of the final product.
14
Content available remote Perceptive comparison of mean and full field dynamic recrystallization models
EN
Review of dynamic recrystallization models is the subject of the present work. Development of both mean field and full field approaches during last three decades is presented and discussed. Conventional mean field models based on closed form equations as well as differential equations are presented first. Then full field models are elaborated focusing on the cellular automata approach as an example. Capabilities as well as limitations and drawbacks of these approaches are highlighted based on the set of case studies. Experimental data for validation of models were obtained from uniaxial compression tests at Gleeble 3800 thermo-mechanical simulator.
EN
The problem of calculations and experimental validation of residual stresses in hot-rolled strips is considered in the paper. Residual stresses become of practical importance when the laser cutting of strips is applied. The goal of this paper is development and experimental validation of a model of residual stresses in hot-rolled strips based on the elastic–plastic material model. The models of elastic–plastic deformation during cooling of hot rolled strips during laminar cooling and in the coil were developed. Elastic–plastic properties of the material were determined experimentally using tests on GLEEBLE 3800. Industrial testing of residual stress in strips after cooling in coil was performed. For measurement of residual stress in strips the X-ray diffraction method was used.
PL
Przedstawiono zakres wykorzystania modułu B linii do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania wyrobów z metali i stopów (LPS) oraz wyniki badań uzyskane w ramach aktualnie realizowanych i zakończonych w latach 2012–2014 wybranych projektów europejskich i krajowych oraz prac zleconych przez ośrodki badawcze i przedsiębiorców przemysłowych krajowych i zagranicznych. W module B-LPS wykonano fizyczne symulacje walcowania na gorąco wlewków pochodzących z wytopów doświadczalnych i z wsadów z zewnątrz, na pręty i blachy. Walcowanie wyrobów płaskich prowadzono z zastosowaniem regulowanego walcowania z obróbką cieplno-plastyczną i regulowanego chłodzenia po walcowaniu. Materiał po walcowaniu poddano badaniom obejmującym pomiar właściwości mechanicznych i metalograficzną ocenę stanu struktury.
EN
This paper presents the range of application of module B of the line for semi-industrial simulation of processes related to manufacturing of metal alloys and products (LPS) as well as results of investigations obtained under selected European and domestic projects in progress and completed in the years 2012–2014 and works commissioned by the research centres and domestic and foreign industrial entrepreneurs. Physical simulations of hot rolling of ingots from experimental melts and external charges for bars and sheets were carried out in the B-LPS module. The rolling of fl at products was carried out using controlled rolling with thermo-mechanical treatment and controlled cooling after rolling. After rolling, the material was subject to investigations including the measurement of mechanical properties and metallographic assessment of structure condition.
EN
The AZ91 magnesium alloy was processed up to 87.5% of total thickness reduction in several thermodynamic routes, consisted of hot rolling and intermediate annealing. The hot-rolling process was performed at a high strain rate equal to 1.6 s−1 and at a temperature of 430°C. The intermediate annealing was performed at 430°C for 15 minutes after each route. It was found that, during hot rolling, the hardness of the material increased from 32 HV to 40 HV, and the structure investigations showed a huge amount of twins formed inside the grains (which were not observed after annealing). Tensile tests have shown strong anisotropy in mechanical properties of the “as-rolled” samples dependent onthe orientation between tension direction (TD) and rolling direction (RD). The samples with TD perpendicular to RD provedhigher ultimate tensile strength (UTS) and (on the other hand) worse plastic properties as compared to the samples with TD parallel to RD. The annealing has an effect on the reduction of mechanical properties anisotropy. X-ray investigations have shown texture changes from the basal type with the additional (0001) <1120> component for “as-rolled” samples to the texture with the main (0001) <1010> component for annealed samples. The texture changes had a great impact on the anisotropy of mechanical properties of the investigated AZ91 magnesium alloy.
PL
Stop magnezu AZ91 był walcowany na gorąco ze zgniotem 87.5% w kilku operacjach walcowania-wyżarzania. Walcowanie na gorąco było przeprowadzone w temperaturze 430°C z prędkością odkształcenia 1.6 s−1. Wyżarzanie międzyoperacyjne przeprowadzano w temperaturze 430°C przez 15 minut. Po walcowaniu twardość stopu AZ91 wzrosła od wartości 32 HV do wartości 40 HV, a obserwacje struktury wykazały obecność wewnątrz ziaren dużej liczby bliźniaków. Po przeprowadzeniu wyżarzania (15 minut, 430°C) nie zaobserwowano obecności bliźniaków. Wyniki badań z próby rozciągania wykazały silną anizotropię własności mechanicznych w zależności od ułożenia kierunku rozciągania (KR) próbek wtórnych względem kierunku walcowania (KW).Przeprowadzone wyżarzanie spowodowało zmniejszenie anizotropii właściwości mechanicznych w badanym materiale. Przeprowadzone badania rentgenowskie wykazały zmiany w teksturze z typu bazalnego z dodatkowym komponentem (0001) <1120>dla próbek po walcowaniu na typ tekstury z głównym komponentem (0001) <1010> dla próbek wyżarzanych. Zmiany tekstury miały silny wpływ na zaobserwowaną anizotropię właściwości mechanicznych badanego stopu AZ91 po walcowaniu na gorąco i wyżarzaniu.
EN
Use of the protective steel capsules enabled to manage the laboratory hot flat rolling of the extremely brittle as-cast aluminide Fe-40at.%Al-Zr-B with the total height reduction of almost 70 %. The hot rolling parameters were optimized to obtain the best combination of deformation temperature (from 1160°C up to 1240°C) and rolling speed (from 0.14 m·s−1 to 0.53 m·s−1). The resistance against cracking and refinement of the highly heterogeneous cast microstructure were the main criteria. Both experiments and mathematical simulations based on FEM demonstrated that it is not possible to exploit enhanced plasticity of the investigated alloy at low strain rates in the hot rolling process. The heat flux from the sample to the working rolls is so intensive at low rolling speed that even the protective capsule does not prevent massive appearance of the surface transverse cracking. The homogeneity and size of product’s grain was influenced significantly by temperature of deformation, whereas the effect of rolling speed was relatively negligible. The optimal forming parameters were found as rolling temperature 1200°C and the rolling speed 0.35 m·s-1. The effective technology of the iron aluminide Fe-40at.% Al-Zr-B preparation by simple processes of melting, casting and hot rolling was thus established and optimized.
PL
Zastosowanie ochronnych stalowych kapsuł pozwoliło na przeprowadzenie laboratoryjnego walcowania na gorąco pasm z niezwykle kruchego odlewanego aluminidku żelaza (stopu na osnowie fazy międzymetalicznej) Fe-40at.%Al-Zr-B, które umożliwiło redukcję wysokości o prawie 70%. Parametry walcowania na gorąco były dostosowywane celem uzyskania korzystnego zakresu temperatury odkształcenia (od 1160°C do 1240°C) oraz prędkości walcowania (od 0.14 m·s−1 do 0.53 m·s−1) dla otrzymania pasma bez pęknięć i rozdrobnienia silnie niejednorodnej mikrostruktury odlewu. Zarówno eksperymenty jak i matematyczne symulacje oparte na MES wykazały, że niemożliwe jest uzyskanie dobrej plastyczności badanego stopu przy niskich prędkościach odkształcenia podczas walcowania na gorąco. Strumień ciepła płynący z próbki na walce jest tak intensywny przy małej prędkości walcowania, że nawet kapsuła ochronna nie zapobiega pojawieniu się powierzchniowych pęknięć poprzecznych. Jednorodność i rozmiar ziarn w materiale silnie zależy od temperatury odkształcenia, podczas gdy wpływ prędkości walcowania jest relatywnie niewielki. Optymalne parametry kształtowania stopu to: temperatura 1200°C oraz prędkość walcowania 0.35 m·s−1. Skuteczna technologia przygotowania aluminidku żelaza Fe-40at.%Al-Zr-B w prostym procesie topienia, odlewania i walcowania na gorąco została w ten sposób ustalona i zoptymalizowana.
PL
Wytwarzanie blach stalowych o pożądanej strukturze wielofazowej przeznaczonych na nadwozia nowoczesnych samochodów wymaga precyzyjnego doboru składu chemicznego stali, a także dotrzymania wąskich reżimów technologicznych podczas całego cyklu produkcyjnego. W zależności od przeznaczenia elementu produkowane są blachy walcowane na gorąco i na zimno o szerokim zakresie własności mechanicznych i technologicznych, które mogą być cynkowane lub są niepokrywane. W przypadku stali wielofazowych szczególnie istotne jest właściwe sterowanie temperaturą obrabianej cieplnie taśmy stalowej w celu kontroli postępu poszczególnych przemian fazowych.
EN
The production of steel sheets with a desired multiphase structure for the bodies of modern cars requires a precise selection of a chemical composition of steel and keeping narrow technological windows during the whole production cycle. Zinc-coated or uncoated hot-rolled sheets and cold-rolled sheets of a wide range of mechanical and technological properties are produced depending on the application of an element being manufactured. The precise control of the temperature of a steel strip being produced in order to monitor the progress of specific phase transformations is especially important for multiphase steels.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów walcowania na gorąco niskowęglowych stali konstrukcyjnych Fe-0,1%C-1,4%Mn-(4÷8%Al) zawierających jako główny dodatek stopowy glin oraz mikrododatki V i Ti. Zbadano wpływ zawartości glinu oraz parametrów odkształcenia na mikrostrukturę oraz na właściwości wytrzymałościowe i plastyczność badanych materiałów. Przeprowadzone badania wykazały, iż odkształcenie plastyczne prowadzi do silnego wydłużenia ziarn osnowy ferrytycznej oraz produktów przemiany austenitu w kierunku płynięcia plastycznego materiału. W zastosowanych warunkach eksperymentalnych nie stwierdzono występowania procesu odbudowy mikrostruktury w wyniku rekrystalizacji osnowy ferrytycznej. Najkorzystniejszymi właściwościami mechanicznymi charakteryzuje się stal zawierająca 4% glinu (Re = 380 MPa, Rm = 500 MPa, A5 = 23%). Stale z glinem ≥6% charakteryzują się niższą plastycznością, wynikającą z gruboziarnistej struktury ferrytu oraz obecności na granicach ziarn cząstek stopowej fazy węglikowej bogatej w glin.
EN
This article presents results of hot rolling experiments on low-carbon constructional steels Fe-0.1%C-1.4%Mn-(4÷8%Al) containing aluminium as the main alloying addition and micro-additions of V and Ti. The effect of aluminium content and strain parameters on microstructure and on strength properties and plasticity of the examined materials was tested. The tests revealed that plastic strain resulted in strong elongation of grains of the ferritic matrix and products of austenite transformation towards plastic flow of the material. Under the applied experimental conditions, no microstructure reconstruction due to recrystallisation of ferritic matrix was found. The most favourable mechanical properties occur in steel containing 4% of aluminium (Re = 380 MPa, Rm = 500 MPa, A5 = 23%). Steels with aluminium ≥6% are characterised by lower plasticity resulting from coarse-grained ferrite structure and the existence of particles of alloying Al-rich carbide phase at grain boundaries.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.