Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wagony towarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono aktualnie występujący problem związany z określeniem trwałości łożysk tocznych stosowanych w wagonach towarowych. Zwrócono uwagę na proces zmęczeniowy materiału jako proces wiodący w aspekcie niezawodności łożysk tocznych. Przestawiono metodę obliczeń trwałości nominalnej oraz modyfikowanej, która umożliwia uwzględnienie w toku obliczeń rzeczywistych warunków pracy łożyska w tym w szczególności warunków smarowania. W artykule wyznaczono trwałość łożysk tocznych wyprodukowanych w latach osiemdziesiątych i wcześniejszych. Autor zaproponował powiązanie trwałości z wiekiem łożysk, jako logicznego sposobu oceny stanu technicznego łożysk podczas prowadzonych kwalifikacji.
EN
The article presents currently existing problem related to determining the durability of roller bearings in freight wagons. Attention was paid to the material fatigue process as a leading process in terms of reliability of the roller bearings. In the article author presents method of calculating nominal and modified durability, which allows for inclusion in the course of calculations, the real operating conditions of bearings, and in particular lubrication conditions. In the article appointed durability of roller bearings manufactured in the eighties and earlier. The author proposed to link sustainability with age of bearings as a logical way of assessing technical condition of bearings during periodical qualifications.
PL
Jednym z najważniejszych problemów kolejnictwa jest bezpieczeństwo. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych, będących zagrożeniem zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego. Nowoczesne konstrukcje wagonów towarowych spełniają wymagania zawarte głównie w regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), umożliwiając bezpieczne przemieszczanie wspomnianych ładunków po sieci kolejowej. Ich odpowiednie wyposażenie w pasywne mechanizmy bezpieczeństwa umożliwia ograniczenie negatywnych skutków zdarzeń niepożądanych. Są to między innymi podzespoły umożliwiające pochłanianie energii zderzenia, eliminujące zjawisko wspinania oraz umożliwiające wykrywanie przypadków wykolejenia i ograniczające uszkodzenia zaworów załadunkowych wagonu.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wytyczne dotyczące metod ładowania i zabezpieczenia ładunków w przewozach kolejowych. Dokonano syntetycznej charakterystyki typów wagonów towarowych oraz ich wyposażenia związanego z mocowaniem i zabezpieczeniem przewożonych towarów. Scharakteryzowano ogólne zasady rozmieszczenia ładunków na wagonach.
EN
The paper presents the basic conditions for loading and fixing goods in railway transport. A synthetic characteristics of types of freight wagons and their equipment associated with mounting and securing transported goods was described. Paper characterized the general rules for loading of freight wagons.
PL
W artykule opisano zarówno wyniki symulacji jak i metodologię przyjętą podczas modelowania przemieszczenia poziomu najwyższego wagonu 32 osiowego w torze idealnie prostym. Symulację przeprowadzono dla wagonu poruszającego się ze stałą prędkością V = 5km/h (stan próżny), rezultatem której było uzyskanie wartości sił normalnych (naciski kół na szynę strony lewej i prawej wagonu). Model wagonu wykonano w środowisku UM LOCO 6.0.
EN
In this paper, results of simulation and the methodology adopted at the highest level of displacement modeling a multilevel 32-axle car on the straight track. The simulation was carried out for the wagon moving at a constant speed of V = 5 km/h, the result of which was to obtain the values for the normal forces. The model and simulation has been delivered in the UM LOCO 6.0 environment.
5
Content available Technika kolejowa kombinowanego transportu Ukrainy
PL
Opisano warunki trwałego rozwoju i efektywnego zastosowania środków technicznych przewozów intermodalnych na kolejach Ukrainy. Określono przedsięwzięcia konieczne do podwyższenia prędkości jazdy pociągów transportu kombinowanego do prędkości jazdy pociągów pasażerskich przy zmniejszonych oddziaływaniach na tor kolejowy.
EN
The paper describes the conditions for sustainable development and efficient implementation of technical means in intermodal railway services in Ukraine. It also includes necessary measures to increase the speed of railway combined transport services to the speed of passenger trains by diminishing impacts on the permanent way.
PL
W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące transportu intermodalnego, w szczególności bimodalnego, który poruszałby się po szlakach zgodnych z wymaganiami Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI). Zaprezentowano wymagania dotyczące pojazdów wymienione w TSI " Tabor kolejowy - wagony towarowe" ze szczególnym naciskiem na szczególne wymagania dla transportu intermodalnego. W pierwszej części artykułu zaprezentowano zagadnienia skrajni. Przedstawiono skrajnie, których stosowanie jest zgodne wymaganiami TSI " Tabor kolejowy - wagony towarowe" w kontekście przewozów bimodalnych. Przeanalizowano możliwości transportowe dla przewozów po szlakach z określoną skrajnią. Drugim elementem poruszanym w TSI " Tabor kolejowy - wagony towarowe " zaprezentowanym w artykule odnoszącym się do przewozów bimodalnych jest wartość wzdłużnych sił ściskających. Parametr ten opisuje maksymalne wzdłużne siły ściskające, które mogą być przyłożone do interoperacyjnego wagonu towarowego lub do pojedynczego pojazdu albo do grupy specjalnych pojazdów sprzężonych, w interoperacyjnym zestawie podczas hamowania lub podczas jazdy z popychaniem, bez ryzyka wykolejenia. Artykuł pokazuje możliwości oceny parametru na podstawie badań, obliczeń albo przez porównanie z charakterystyką wagonów już dopuszczonych (certyfikowanych).
EN
The publication discusses issues relating to intermodal transport, in particular bimodal, which would be running along the routes in accordance with the requirements of Technical Specifications for Interoperability (TSI). The paper presents the requirements for the vehicles listed in the "rolling stock - freight wagons" with emphasis on specific requirements for intermodal transport.
PL
W pracy obliczono błędne wartości różnic czasu przejazdu wagonów powodowane zastosowaniem obliczeń ignorujących zmienne położenie punktu zrywu.
EN
Wrong values of wagon travelling times are discussed due to application of calculations which ignore variable location of the breaking point.
8
Content available remote Trójkąty hamulcowe nowej generacji dla wagonów towarowych
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję trójkąta hamulcowego dla wagonów towarowych oraz wagonów towarowych dwuosiowych przystosowanych do prędkości 120 km/h w stanie próżnym wagonu oraz 100 km/h w stanie załadowanym wagonu, odpowiadającym naciskowi zestawu kołowego na tor 22,5 t. Głównym założeniem przy opracowaniu nowej konstrukcji było osiągnięcie minimalnej masy własnej przy zachowaniu własności wytrzymałości statycznej oraz zmęczeniowej, zwartość zabudowy, która umożliwia bezkolizyjną pracę w standardowej konstrukcji ramy wózka rodziny Y25 oraz technologiczność konstrukcji. Artykuł powstał w ramach realizacji projektu celowego nr ROW-III-056/2009 pt. "Trójkąty hamulcowe o optymalnej geometrii przestrzennej do zabudowy i eksploatacji w wózkach wagonów towarowych.", finansowanym przez Naczelną Organizację Techniczną Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
EN
The new conception of the braking triangle for the freight wagon and two axial freight wagon adapted to speeds of 120 km/h of the wagon in empty state and 100 km/h of the wagon in loaded state corresponding with the axleload of 22,5 t is presented in this article. The main assumptions with preparing the new construction were: obtainment the minimum own weight with keeping properties of the static and fatigue strength, compactness of building in that enables the work without collision in the standard construction of the bogie frame of Y25 family and the technology of construction. This article was made within realization of the aim project No. ROW-III-056/2009 under the title: The braking triangles with the optimum solid geometry for building in and operation in the bogies of the freight wagons" financed by the Main Organization of the Scientific -Technical Association.
EN
The paper presents a method of modelling of a rheological structure and a mathematical description of a rail buffer with an additional dissipation segment. The mathematical description has been implemented in ADAMS computer code to model the impact between two wagons.
PL
49. posiedzenie generalnych dyrektorów zdecydowało, 16.12.1997 r. w Berlinie, z inicjatywy kolei CFF i DB, o podjęciu działań zmierzających do redukcji hałasu w taborze kolejowym. Znaczącym źródłem hałasu są tutaj wagony towarowe, hamowane klockami żeliwnymi, które nadają dużą chropowatość powierzchniom tocznym kół, co staje się przyczyną zwiększonego poziomu wytwarzanego hałasu przy toczeniu.
PL
Transport towarów koleją, powszechnie traktowany jako przyjazny dla środowiska, ma jedną poważną wadę . hałas. Większość linii kolejowych na pewnych odcinkach przebiega przez centra miast, a ruch wagonów towarowych odbywa się głównie nocą, co może być bardzo uciążliwe dla mieszkańców w gęsto zaludnionych rejonach Europy i może skutkować zakazami ruchu w pewnych porach i na pewnych obszarach. Zastąpienie wstawek żeliwnych takimi, które nie tylko hamują z mniejszym hałasem, lecz także wygładzają powierzchnię toczną koła, obniżając emisję hałasu wytwarzanego podczas ruchu pociągu, jest obecnie możliwe dzięki opracowaniu i przebadaniu nowych materiałów na kompozytowe wstawki hamulcowe.
12
Content available remote Techniczna specyfikacja interoperacyjności dla wagonów towarowych
PL
W artykule zostaly opisane wyniki kolejnych faz prac prowadzonych przez Europejskie Zrzeszenie dla Interoperacyjności Kolei (Association Europeene pour l 'Interoperabilite Ferroviaire) w Brukseli przy technicznej specyfikacji interoperacyjności kolei konwencjonalnych (CR TSI). Szczególną uwagę poświęcono końcowemu projektowi specyfikacji dla wagonów towarowych. Przedstawiono wybrane informacje z glównego dokumentu TSI oraz z załączników do niego. Omówiono zagadnienia istotne dla wagonów towarowych, takie jak charakterystyka podsystemu ,, wagony towarowe " w systemie kolei konwencjonalnych, skladniki interoperacyjności oraz skomentowano informacje z kilku istotniejszych dla polskiego kolejnictwa załączników do TSI. Opisano i skomentowano także tzw. zagadnienia otwarte, wymagające zharmonizowania z TSI dla innych podsystemów kolei konwencjonalnych. Przedstawiono także wymagania dla rejestru taboru i infrastruktury.
EN
The results of successive phases of works madę by the European Asso-ciation for Railway Interoperability (Association Europeene pour I'Interoperabilite Ferroviaire) in Brussels with the technical specification of interoperability of conventional railways (CR TSI) are described. The special attention is given to the final project of specification for freight wagons. The selected pieces of information from the main TSI document and from its annexes arę presented. The essential problems for the freight wagons such as the characteristic of subsystem „freight wagons" in the conventional railway system, components of interoperability are discussed and some informations from a few annexes to TSI, more essential for the Polish railway, are commented. The so-called open problems reąuiring harmonisation with TSI for the other subsystems of conventional railways are also described and commented. The reąuirements for rolling stock and infrastructure registers arę also presented. The author is an expert in the scope of rolling stock delegated by PKP to works in the team appointed in AEIFtoelaborateTSI.
13
Content available remote Hamulec klockowy i niektóre aspekty cieplnych uszkodzeń kół
PL
W najbliższej przyszłości hamulce tarczowe i klockowe bada nadal podstawową formą układów hamulcowych sterowanych pneumatycznie w pojazdach szynowych. Hamulce tarczowe pozostaną przede wszystkim hamulcami realizującymi duże moce hamowania. W zastosowaniach w wagonach towarowych jak również w pojazdach o prędkościach maksymalnych do 120 km/h i na większe prędkości w ściśle określonych warunkach brzegowych, hamulec klockowy jest nadal interesujący ze względu na niskie koszty produkcji i niskie koszty eksploatacji. W artykule przedstawiono czynniki mające wpływ na zakres stosowalności hamul­ca klockowego i warunki brzegowe jego stosowania, szczególnie w aspekcie różnych rodzajów materiałów wstawek hamulca klockowego (żeliwnych i kompozytowych), oraz uszkodzeń cieplnych kół.
EN
In the nearest future the disk and block brakes still will be the basic forms of the braking systems controlled pneumatically in the rail vehicles. First of all the disk brakes will remain the brakes realizing the high braking power. In the applications in the freight wagons as well as in the vehicles with maximum speeds to 120 km/h and with the higher speeds in the exact defined boundary conditions, the block brake is still interesting with regard to the Iow costs of production and the Iow costs of operation. The factors hav-ng an effect on the rangę of applicability of the block brake and the boundary conditions of its application are presented in this article, in particular in the aspect of the different kinds of materials of the block brake shoes (cast iron and composite), and the thermal damages of the wheel.
PL
Według przepisów UIC (karta 540) zawór rozrządczy typu ESH jest podstawowym urządzeniem sterującym w zespolonym hamulcu samoczynnym pojazdów szynowych. Przeznaczony jest do sterowania napełnianiem i opróżnianiem cylindrów hamulcowych w funkcji ciśnienia w przewodzie głównym, steruje także utrzymywaniem wymaganych ciśnień powietrza w zbiorniku sterującym i zbiorniku pomocniczym.
PL
Ochrona przed hałasem emitowanym przez środki transportu nabiera coraz większego znaczenia w Unii Europejskiej, czego wyrazem są zmiany prawodawstwa w tym zakresie. Dlatego koleje europejskie podjęły działania w celu opracowania efektywnych technicznie i ekonomicznie środków ograniczenia emisji hałasu i wdrożenia ich dla uzyskania w niedługiej perspektywie istotnej redukcji hałasu. Jednym z głównych źródeł hałasu w zakresie prędkości konwencjonalnych jest toczenie się kół po szynach. Hałas ten natęża się wraz ze zwiększeniem błędów kształtu i chropowatości powierzchni toczonych kół oraz nierówności i chropowatości powierzchni szyn. Żeliwne wstawki hamulcowe, powszechnie stosowane w hamulcach klockowych wagonów towarowych, powodują większą chropowatość powierzchni tocznych kół niż wstawki z materiałów kompozytowych. Zastapienie żeliwnych wstawek wstawkami z kompozytów prowadzi do znacznego obniżenia poziomu hałasu emitowanego w ruchu towarowym - o 8-10 dB(A) przy prędkości 100 km/h
PL
Zwiększenie prędkości i masy przewożonych ładunków w wagonach towarowych oraz zwiększenie komfortu i prędkości wagonów osobowych - oprócz zmian w konstrukcji nadwozia i układów biegowych - wymaga także dostosowania układu hamulca w celu uzyskania niezbędnej skuteczności hamowania. Wymaganą skuteczność hamowania uzyskuje się przez odpowiednie wyposażenie układu hamulca wagonu.
17
Content available remote Techniczne specyfikacje interoperacyjności konwencjonalnych kolei europejskich
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki pierwszego etapu prac prowadzonych w Europejskim Zrzeszeniu Interoperacyjności Kolei (AEIF) nad specyfikacjami technicznymi interoperacyjności (TSI) kolei europejskich, dotyczącymi tylko konwencjonalnego taboru kolejowego. Pierwszy etap tych prac dotyczy wagonów towarowych. Po przedstawieniu wyników prac dotyczących TSI dla kolei na wysokie prędkości, przedstawione zostały podstawowe dla pracy zespołu redagującego TSI dla taboru kolei konwencjonalnych dokumenty oraz tryb i harmonogram tych prac. Podano w jaki sposób efekty pracy w AEIF są przenoszone na grunt PKP. W głównej części artykułu przedstawiono parametry konstrukcyjne taboru towarowego mające szczególne znaczenie dla interoperacyjności kolei, a na tej podstawie przedstawiono spodziewane trendy rozwojowe w konstrukcji wagonów. W podsumowaniu zestawiono adresowane do różnych adresatów krajowych wnioski, jakie wyłaniają się z dotychczasowych wyników prac przy TSI dla kolei konwencjonalnych. Autor jest ekspertem w zakresie taboru kolejowego, delegowanym przez PKP do prac przy opracowywaniu TSI AEIF.
EN
In this article the results of the first stage of works which arę made in European Association for Railway Interoperability (AEIF) at the technical specifications of interoperability (TSI) of European railway concerning only the traditional railway rolling stock are presented. The first stage of these works refers to the freight cars. After presenting the results of works concerning TSI for the railways with high speeds , the basic traditional documents for work of the editing team TSI for the traditional railway rolling stock are presented. The way and the schedule of these works are also shown.The way of transmission the results of work in AEIF on PKP's ground is given. The constructional parameters of the freight rolling stock having the special mean-ing for interoperability of the railway are presented in the main part of this article. On this base the expected development trends in construction of wagons are given. In the summary some conclusions obtained from the results of done works till nów at TSI for the traditional railway addressed to the different domestic receivers are drawn up. The author is an expert in the range of the rolling stock delegated by PKP to the tasks at working out TSI in AEIF.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dotyczące wybranych parametrów konstrukcyjnych wózka na prędkość krytyczną w ruchu po torze prostym grupy trzech wagonów towarowych, których nadwozia umieszczono na wózkach dwuosiowych, strukturalnie asymetrycznych.
EN
This paper presents some results from the investigations aimed at assessing the influence of bogie asymmetry on the critical speed of a freight train. A liner model of three wagons has been investigated. The objective of analysis was to determine the parameters of unsymmetrical bogie leading to the best train performance.
PL
W artykule przedstawiono matematyczny model zawieszenia UIC do wagonów towarowych ukierunkowany na charakterystyki poprzeczna i wzdłużną. Charakterystyki te wpływają na dynamikę poprzeczną pojazdu. Uwzględniono geometrię układu i tarcie suche w węzłach, od którego zależy dyssypacja energii w zawieszeniu. Po szczegółowym modelowaniu matematycznym budowane są modele fenomenologiczne zawieszenia. Modele te, przy zastosowaniu metod mechaniki niegładkiej, mogą być użyte w symulacjach ruchu pojazdu. Model matematyczny podstawowego elementu zawieszenia, jakim jest wahadło techniczne, został zweryfikowany doświadczalnie z bardzo dobrymi wynikami.
EN
This paper presents a mathematical model of the UIC link suspension for freight wagons with emphasis on longotudinal and lateral characteristics of the linkage. These characteristics influence running properties of the vehicle as far as its lateral dynamics is concerned. The attention of the paper is focused on dry friction in joints, which governs the dissipation of energy in the suspension. After detailed modelling of the linkage the phenomenological models are proposed which reproduce the characteristics of the linkage with simple elements. Such models can be directly implemented for vehicle/track simulation models using methods of nonsmooth mechanics. The mathematical model of the technical pendulum, which is the basic element of the suspension, has been experimentally verified with very good results.
PL
W referacie przedstawiono wpływ parametrów konstrukcyjnych różnych typów wózków wagonów towarowych na zachowanie bezpieczeństwa jazdy na wichrowatym torze zgodnie z wymaganiami ORE B55, Rp.8 praca jest przykładem aplikacyjnym zastosowania metody ORE B55, Rp.8, dotyczącej bezpieczeństwa jazdy na wichrowatych torach, wagonów towarowych, o zwiększonym nacisku na oś z 20 t na 22,5 t.
EN
This work continues the cycle of articles connected with running safety of the four-axle freight cars. In this part the effect of the constructional parameters of the different types of bogies of the freight cars on keeping the running safety on the disto rted track according to the requirements of ORE B55, Rp. 8 is presented. This work is the example of application ORE B55, Rp. 8 method regarded the running safety on the distorted tracks of the freight cars with 22,5 t axle load.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.