Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ważenie w ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Detecting and distinguishing vehicles with a maximum permissible weight up to 3.5 tonnes, among others required in the TLS 8+1 classification, due to the similar dimensions of selected vehicle groups is often a relatively complex process that requires the use of extensive classification methods. Detection of commercials vans is particularly important. Their parameters are similar to lorry vehicles and their incorrect classification, eg in systems of weighing vehicles in motion, results in the lack of information on exceeding the permissible total weight. The article presents the selected classification method and its effectiveness.
EN
The paper presents the Adaptronica company experience in the field of the design, execution and testing of in-motion rail scales. The method of identification of loads applied in these scales is based on the measurement of rail deformations caused by passing trains. The results from experimental and simulation research on computerized railway scales are presented. The load identification algorithm and its practical implementation are shown. The implementation of the system, made on the basis of the device, is described.
EN
Weigh-in-Motion (WIM) systems are designed for weighing vehicles driving across a measurement site. Because during measurements the vehicle has to come in physical contact with the components of the system, WIM systems always use built-in sensors installed in road pavement. Each WIM system consists of force sensors placed in one, two or even several lines, perpendicular to the direction of traffic. The idea behind WIM systems is to measure the dynamic loads that the wheels of a moving vehicle exert on the road surface and, on this basis, to estimate static wheel loads as well as gross vehicle weight.
PL
Systemy pomiaru parametrów ruchu drogowego (pprd) odgrywają kluczową rolę w procesie optymalnego sterowania ruchem drogowym, nadzorowania tego ruchu oraz zbierania i przetwarzania informacji do celów statystycznych. W artykule opisano system pprd Traffic-1. Innowacyjność rozwiązania przejawia się w strukturze systemu, która może być modyfikowana przez użytkownika odpowiednio do aktualnych potrzeb pomiarowych oraz w zastosowanych algorytmach przetwarzania sygnałów.
EN
Systems of road traffic parameters measurement play a key role in the process of road traffic control, its supervision as well as gathering and processing information for statistical purposes. The work contains a brief description of constructed system of road traffic parameters measurement Traffic-1. Innovativeness of the solution is manifested in the structure of the system that can be modified by the user adequately to current measurement needs and in the used algorithms of signals processing.
5
Content available Identyfikacja niestacjonarności systemu WIM
PL
W pracy opisano metodę identyfikacji niestacjonarności systemów ważących pojazdy samochodowe w ruchu (Weigh in Motion). Rozważono zmiany temperatury otoczenia oraz wilgotności jako główne przyczyny tej niestacjonarności. Przedstawiono ideę metody identyfikacji, wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych, które wykonano w oparciu o rejestracje z systemu ważącego zainstalowanego na drodze nr 81 w miejscowości Gardawice.
EN
With regard to protection of the road infrastructure and traffic safety, there is a need for intensive development of Weigh in Motion (WIM) systems. These systems are the alternative for ineffective static or low - speed weighing. However, a major drawback of Weigh in Motion (WIM) systems is high uncertainty of weighing results. Reasons for this fact are various, however one of the most important of them is nonstationarity of the system recognised as changes of its parameters in time. This phenomenon gains special significance in case of systems equipped with piezoelectric polymer sensors installed in the road pavement. The work contains analysis of the WIM system nonstationarity and describes the method for identification of this nonstationarity. Understanding of the mechanisms of this phenomenon as well as specification of its parametric model is vital from the aspect of prevention against the effects of nonstationarity. The constructed model can be used as a basis for simulation test of WIM systems, in particular sensitivity tests of different algorithms of acquisition and processing of data in nonstationary systems. The gained knowledge will also enable improvement of algorithms limiting the influence of system nonstationarity on weighing results, i.e. the autocalibration and temperature
PL
W pracy przedstawiono wieloczujnikowy system ważenia pojazdów samochodowych poruszających się z prędkościami drogowymi MS-WIM (Multi Sensor - Weigh - in - Motion). System ten został zbudowany w latach 2003 - 2006 w ramach projektu badawczego finansowanego przez MNiSzW. Celem ważenia pojazdu jest wyznaczenie zarówno estymaty nacisku statycznego wywieranego przez poszczególne osie pojazdu na podłoże, jak również całkowitej masy pojazdu. Podstawę estymacji są wyniki pomiaru dynamicznych udarów wywieranych przez koła pojazdu i zarejestrowanych podczas jego przejazdu przez stanowisko WIM. Zbudowany system MS-WIM pozwala na estymację masy całkowitej pojazdu z niepewnością ocenianą odchyleniem standardowym wyniku ważenia, wynoszącym około 2%, w zakresie prędkości ważonych pojazdów 30 - 80 km/h.
EN
The paper deals with multi-sensors high speed Weigh - In - Motion System (MS-WIM). This system was designed in the period of 3 years from 2003 to 2006 and was financed by Polish Ministry of Science and High Education. The estimation of the vehicles static axle load, as well as its total mass is the main aim of the weighing process. This estimation bases on the measurement results of the dynamic load exerted by successive axles on the road. The designed system allows estimating the vehicle total mass with the uncertainty determined by a relative standard deviation equal to 2%, in the vehicle speed range from 30km/h to 80km/h.
PL
Praca dotyczy zagadnień pomiaru parametrów ruchu drogowego przy użyciu wieloczujnikowych systemów realizujących złożone algorytmy przetwarzania danych pomiarowych. Cechą charakterystyczną omawianych systemów i algorytmów jest wykorzystanie w nich różnych typów czujników oraz metod fuzji danych. Stwarza to możliwość łączenia różnorodnej wiedzy pomiarowej z wiedzą wstępną posiadaną na temat obiektu pomiarowego. Autorzy wykazali, że metody te pozwalają zmniejszyć niepewność wyniku pomiaru, zwiększyć jego rozdzielczość lub ograniczyć wpływ czynników zakłócających.
EN
The problem of road traffic parameters measurement using multisensor systems with complex algorithms of data processing is discussed in the paper. A characteristic feature of these systems is using different types of sensors and utilising data fusion methods. In this way a possibility of linking the diverse experimental data with an apriori knowledge concerning the measurement object has been created. The authors have shown that these methods allow to decrease measurement uncertainty, increase measurement reliability or to limit the influence of the disturbing factors.
PL
Praca dotyczy problemu projektowania i badania systemów MS-WIM (Multi-Sensor Weigh in Motion), które pozwalają ważyć poruszające się pojazdu samochodowe, bez nakładania istotnych ograniczeń na ich prędkość. Głównym etapem procesu projektowania jest modelowanie podstawowych elementów takiego systemu i badania symulacyjne prowadzone na tych modelach. W pracy przedstawiono modele wieloczujnikowego stanowiska ważącego, nawierzchni drogi, zawieszenia mechanicznego ważonego pojazdu oraz modele algorytmów estymacji nacisków statycznych oraz masy całkowitej pojazdu. Przedstawione modele zostały zweryfikowane poprzez porównanie wyników rozważań analitycznych prowadzonych przy przyjętych założeniach upraszczających z wynikami badań symulacyjnych przeprowadzonych na tych modelach. Celem projektowania systemu MS-WIM jest znalezienie takich wartości parametrów wymienionych elementów systemu, które pozwolą ograniczyć niepewność wyniku ważenia do poziomu 2%, bez specjalnego ograniczania prędkości pojazdu. Uzyskane wyniki pokazują, że ten cel może zostać osiągnięty w systemie ważącym wyposażonym w co najmniej 16 linii czujników nacisku.
EN
The paper addresses the problem of design of the Multi-Sensor Weigh in Motion (MS-WIM) systems, which allow weighing the moving vehicles without serious limitation of their velocity. The main stage of the system design is its modeling and simulation tests. The simulation tests are conducted on the models describing the main elements of the MS-WIM system which are as follows: - model of multi-sensor WIM site, model of road surface, model of weighed vehicle suspension and model of data processing algorithm. The mathematical models of all elements are presented in the paper. The presented models were validated by comparing the results of analytical analysis conducted for assumed simplification to the simulation results obtained for the models. The aim of the system which allow limiting the weighing uncertainty to the level of 2%, without serious limiting of the vehicles velocity. The obtained results show, that this aim could be reached using MS-WIM system equipped with at least 16 load sensors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.