Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  własności elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne z polielektrolitem
PL
W ramach pracy dokonano optymalizacji warunków osadzania cienkich warstw polimerowych oraz składu chemicznego nanoszonych roztworów. Zbadano możliwość zastąpienia ciekłego elektrolitu w barwnikowym ogniwie fotowoltaicznym cienką warstwą materiału polimerowego przewodzącego prąd elektryczny. Wytworzono i zbadano serię barwnikowych ogniw fotowoltaicznych o następującej budowie: ITO/TiO2/barwnik/warstwa aktywna/Al oraz standardowe ogniwa barwnikowe DSSC z ciekłym elektrolitem. Wykazano, że w barwnikowym ogniwie fotowoltaicznym ciekły elektrolit można zastąpić cienką warstwą materiału polimerowego z dodatkiem jodku potasu.
EN
The deposition conditions of polymer thin film and the solutions chemical composition were optimized. The possibility of replacing a liquid electrolyte in a photovoltaic cell with a thin film of an electrically conductive polymeric material was investigated. A series of solar photovoltaic cells with the following structure: ITO/TiO2/dye/active layer/Al and standard DSSC with liquid electrolyte was prepared and tested. It has been shown that in a DSSC the liquid electrolyte can be replaced by a thin film of a polymeric material dopped potassium iodide.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad własnościami mechanicznymi i elektrycznymi prętów Cu OFC uzyskanych w innowacyjnej demonstracyjnej linii do ciągłego topienia i odlewania (TF-AGH). W procesie ich otrzymywania wykorzystano jako materiał wsadowy granulat miedzi pochodzący z odpadów pokablowych a nie, jak w tradycyjnych rozwiązaniach, katody. W ramach prowadzonych prac uzyskane pręty zostały poddane procesowi ciągnienia na druty, następnie przebadane pod kątem kształtowania się ich własności mechanicznych i elektrycznychw funkcji odkształcenia rzeczywistego, na podstawie czego opracowano m.in. krzywe umocnienia. Prace nad zintegrowaną, demonstracyjną technologią ciągłego topienia i odlewania z wykorzystaniem wsadu z granulatów pokablowych pozwoliły na otrzymywanie materiału o wysokiej czystości chemicznej i zadowalającym poziomie własności elektrycznych i mechanicznych, stanowiący pełnowartościowy półprodukt do wytwarzania wyrobów na cele elektryczne i elektroenergetyczne.
EN
In this paper, research results on the mechanical and electrical properties of Cu OFC rods obtained in the demonstration installation for continuous melting and casting (TF-AGH) are presented. The obtaining process included as input material copper granules comes from waste cable, and not, as in traditional solutions cathode. As part of works, obtained rods were subjected to drawing process on wires and tested for the formation of their mechanical, electrical and plastic properties as a function of true strain, on this basis developed i.a. work hardening curves. Work on the integrated demonstration technology of continuous melting and casting using a charge of waste cable granules allowed to receive a material with high purity and acceptable electrical and mechanical properties, which is a semi-finished product of standard value to manufacture of products for electric purposes.
EN
The structure and tribological properties of AgSnBi electrical contacts were investigated. An alternative method for the manufacture of electrical contacts from the AgSnBi powder has been used. Its essence consists in consolidation of material by two SPD methods, i.e. cyclic extrusion-compression and hydrostatic extrusion. High degree of the consolidation of samples was achieved along with the nanometric structure. Studies have revealed satisfactory electrical properties stable after multiple cycles, although a tendency to self-sticking (welding) of contacts was also noted.
PL
W pracy badano strukturę i zużycie trybologiczne styków wykonanych ze stopu AgSnBi. Zastosowano alternatywną metodę wytwarzania, polegającą na użyciu dwóch metod: cyklicznego wyciskania ściskającego (CWS), a następnie wyciskania hydrostatycznego (HE). Stwierdzono bardzo dobry stopień skonsolidowania próbek oraz występowanie struktury nanometrycznej. Badania wykazały dobre własności elektryczne nie ulegające zmianie po dużej ilości cykli, jednakże zauważono tendencję do samoistnego sklejania się styków.
PL
W artykule badano strukturę i zużycie trybologiczne styków wykonanych ze stopu AgSnBi. Zastosowano alternatywną metodę wytwarzania, polegającą na użyciu dwóch metod: cyklicznego wyciskania ściskającego (CWS), a następnie wyciskania hydrostatycznego (HE). Stwierdzono bardzo dobry stopień skonsolidowania próbek oraz występowanie struktury nanometrycznej. Badania wykazały dobre własności elektryczne nie ulegające zmianie po dużej ilości cykli, jednakże zauważono tendencję do samoistnego sklejania się styków.
EN
The structure and tribological properties of AgSnBi electrical contacts was investigated. An alternative method of producing material with AgSnBi powder is consolidation by using two SPD methods: cyclic extrusion compression and hydrostatic extrusion. Very good consolidation of samples and the occurrence of a nanometric structure was observed. The studies revealed good electrical properties that do not change even after multiple cycles, however, a tendency to self-sticking of contacts was noted.
PL
Aktualnie poszukuje się nowych materiałów o wysokiej wytrzymałości i konduktywności elektrycznej do zaawansowanych zastosowań elektrycznych. Obiecującą grupą materiałów przeznaczonych do produkcji generatorów silnych i zmiennych pól magnetycznych są stopy Cu-Nb. Do badań wybrano materiał wytwarzany poprzez ciągnienie pakietu drutów niobowych w rurze miedzianej z pominięciem klasyczynych operacji topienia i odlewania. W ten sposób wytworzono drut kompozytowy o uporządkowanej mikrostrukturze, zawierający ponad 820 000 ciągłych włókien niobu o średnicy od 100 do 200 nm rozłożonych w osnowie czystej miedzi. W pracy zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury, właściwości mechanicznych i elektrycznych na poszczególnych etapach przetwarzania. Wytrzymałość na rozciąganie drutu osiągnęła 700 MPa, konduktywność elektryczna była na poziomie 54 MS/m.
EN
The new high strength high electrical conductivity materials are demanded for advanced electric applications. Cu-Nb wires are promising materials for generators of strong and variable magnetic fields production. Material used in the studies was produced by bundle drawing of niobium wire in copper tube without classical melting and casting. In this manner, the composite wire with ordered microstructure, containing more than 820 000 niobium filaments having a diameter between 100 and 200 nm distributed in a matrix of pure copper was produced. Microstructure, mechanical and electrical properties were presented in relation to processing stage. The tensile strength of the wire has reached 700 MPa and the electric conductivity was 54 MS / m.
PL
Ze względu na wysoką cenę miedzi, jako materiału powszechnie stosowanego w przemyśle elektrycznym trwają poszukiwania alternatywnych rozwiązań materiałowych dla szeregu zastosowań w elektrotechnice. W ostatnich czasach z uwagi na własności elektryczne oraz niską masę, aluminium i jego stopy są coraz powszechniej stosowane jako taka alternatywa. Poszukuje się przy tym nowego materiału na bazie aluminium, który przy wysokiej przewodności elektrycznej na poziomie czystego aluminium będzie wykazywał poprawę własności mechanicznych, reologicznych, a także zwiększoną odporność cieplną w stosunku do materiału bazowego. W ramach niniejszego artykułu poruszono aspekt badań nad możliwością kształtowania własności użytkowych aluminium z dodatkiem wapnia z przeznaczeniem tego typu materiałów do zastosowań w aplikacjach elektrycznych. Stopy AlCa z dodatkiem 0,03%; 0,2%; 0,4% oraz 0,6% wag. wapnia wytworzono na drodze topienia, stopowania i krystalizacji. Powstałe w ten sposób stopy poddano badaniom w zakresie podstawowych własności mechanicznych i elektrycznych.
EN
In view of the high price of copper, material commonly used in electrical industry, there has been some research done to find an alternative material solutions dedicated to electrotechnical industry. Recently, due to relatively high electrical properties and low weight, aluminum and aluminum alloys have been used more and more often as a commercial alternative to copper. A new material based on aluminum, with improved mechanical and rheological properties increased thermal resistance and close to pure aluminum electrical conductivity is a subject of ongoing research. In this paper, research on possibilities of exploitation properties formation of aluminum calcium alloys dedicated to electrical applications are discussed. AlCa alloys with 0,03; 0,02; 0,4 and 0,6 wt. % calcium addition were prepared by melting, alloying and solidification in air. Then, these alloys have been tested in the field of primary mechanical and electrical properties.
EN
Purpose: In the current study anion-exchange membranes comprised of different functional groups were prepared to be used as electrolyte in fuel cells. Design/methodology/approach: Polysulfone was firstly chloromethylated followed by nucleophilic substitution reaction with the corresponding N-compound, trimethylamine and 1-methylbenzimidazole to obtain the resulting quaternary ammonium and benzimidazolium functionalized membranes, respectively. The membranes thus prepared as well as the starting polymers were characterized by 1H-NMR and FTIR analysis. Findings: The thermal stability of the membranes was lower than the original polymers. However, both membranes exhibited high thermal stability for typical fuel cell operation temperatures below 100°C. The capacity of these materials to absorb water was more favored when benzimidazolium groups were inserted to the polymer instead of quaternary ammonium ones. The ionic conductivity of the membranes in dilute aqueous solution of potassium hydroxide was studied by means of impedance spectroscopy. The results show a clear correlation between the membrane’s electrochemical behaviour with the electrolyte solution embedded in the membrane. In addition, the nature of the functional group modifies the membrane ionic conductivity. So, the membrane ionic conductivity was more than twice as high when the quaternary ammonium groups were replaced by the benzimidazolium ones. Research limitations/implications: The nature of the functional group as well as the number of exchangeable groups plays an important role on the ionic transport through the membrane. Therefore, the membrane ionic conductivity could be significantly improved by modifying the chemical structure of the polymer. Originality/value: The current study describes the main properties of benzimidazolium functionalized membranes. The electrochemical characteristics of this material as well as the thermal stability have been compared to the most commonly used comprising quaternary ammonium groups.
PL
Przewiduje się, że technologia laserowa znacznie uprości wytwarzanie krzemowych ogniw słonecznych, w tym również operację wytwarzania przednich kontaktów. W świetle wzrastającego zapotrzebowania na materiały o odpowiednich własnościach można uznać za aktualne z punktu widzenia naukowego wykorzystanie technik laserowych do kształtowania własności materiału i jego struktury. Technika mikroobróbki laserowej w odniesieniu do tradycyjnych metod powszechnie stosowanych jest tania, elastyczna, a czasem niezastąpiona. W związku z tym poszukuje się odpowiednich materiałów i metod wytwarzania przedniego kontaktu w celu uzyskania niskorezystywnej strefy połączenia warstwy metalicznej z krzemem. Badania zawarte w prezentowanej pracy stanowią odzew na rosnące zapotrzebowanie sektora energetycznego na nowe rozwiązania odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Poruszone zostały kwestie dotyczące poprawy jakości wytwarzanej przedniej metalizacji na powierzchni krzemowej o różnej morfologii, która może być jedną z możliwości wyboru najlepszej (ze względu na właściwe kryterium przyjęto minimalizację rezystancji strefy połączenia przedniego kontaktu z podłożem krzemowym) i najodpowiedniejszej operacji wytwarzania ogniwa słonecznego procesu technologicznego do zastosowania, ze wskazaniem na konieczność uwzględnienia struktury oraz topografii powierzchni krzemowych ogniw słonecznych. W celu uzyskania najkorzystniejszej, jednolicie stopionej struktury, dobrze przylegającej do podłoża oraz małej rezystancji połączenia przedniego kontaktu z podłożem dobrano eksperymentalnie następujące zalecenia technologiczne mikroobróbki laserowej dotyczące wytworzenia przedniej metalizacji krzemowych ogniw fotowoltaicznych: skład pasty, moc i prędkość skanowania wiązki laserowej, morfologię podłoża krzemowego.
EN
It is predicted that laser technology will considerably simplify the fabrication of silicon photovoltaic cells, including also the fabrication process of front contacts. In view of the increasing demand for materials of appropriate properties we can deem it scientifically grounded and up-to-date to utilize laser techniques to shape the properties of material and its structure. Microtreatment technology for traditional methods commonly used is a cheap, flexible, and sometimes irreplaceable. Therefore an appropriate materials and methods of manufacture the front contact are searched in order to obtain a low resistivity of the connection zone between metallic layer and silicon. The investigations contained in the paper is a response to the growing demands for new renewable energy solutions. It addresses the improvement of the quality manufactured front side metallization with silicon surface and different morphology, which may be one of the best choice (as a properly criterion was accepted the minimum values of the resistance of the front electrode and silicon substrate joint) and the most appropriate operation of the solar cell manufacturing process to be used, indicating the need to consider the structure and surface topography of silicon solar cells. The following technological recommendations of the laser micro-machining technology such as optimal paste composition, the power and scanning speed of the laser beam, morphology of the silicon substrate, to manufacture the front electrode of silicon solar cells were experimentally selected in order to obtain uniformly melted structure well adhered to substrate, of a small front contact substrate joint resistance value.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad kształtowaniem własności wytrzymałościowych i elektrycznych drutów ze stopów Cu-Ag o zawartości srebra 5 i 15%wag. Wykonano badania własności mechanicznych i elektrycznych stopów oraz przy wykorzystaniu analizatora EDX sporządzono mapy rozkładu miedzi i srebra w stopie. Przedstawiono wpływ wieloetapowej obróbki cieplnej stopów na parametry si- łowe procesu ciągnienia oraz na kształtowanie własności wytrzymałościowych i elektrycznych drutów. Dla stopów w stanie po odlaniu, po obróbce cieplnej oraz po wybranych etapach ciągnienia przeprowadzono obserwacje metalograficzne przy użyciu mikroskopii skaningowej.
EN
In this article research results of electrical and mechanical properties formation of CuAg5 and CuAg15 alloys were presented. Analysis of mechanical and electrical properties were performed. EDX analysis were conducted to provide copper and silver distribution maps in tested alloys. Relationship between strain and electrical properties of tested materials were shown as well. Multi stage heat treatment and its influence on drawing strength parameters and mechanical and electrical properties of wires were presented. Metallographic analysis for casts, drawn wires and wires after heat treatment was performed with the use of SEM microscopy and presented in the paper.
EN
Polypyrrole (PPy) coated cotton yarns were prepared by the vapour phase polymerisation technique at various initiator concentrations. Iron (III) chloride (FeCl3) was used as the initiator at four different concentrations (0.2, 0.4, 0.6 & 0.8 mol/l) respectively. In this work, the effects of initiator concentration on the tensile, electrical and morphological properties of the cotton yarns were investigated. PPy coated cotton yarns were woven on a handloom for the investigation of electromagnetic shielding effectiveness. The fabric samples prepared were evaluated in terms of shielding behavior. Scanning electron microscopy (SEM) analysis showed that the yarn treated with 0.4 mol/l initiator concentration gave the most uniform PPy layer and highest shielding value. The existence of PPy was proved by using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) analysis.
PL
Bawełniane przędze pokryte polipyrolem (PPy) wytworzono techniką polimeryzacji w fazie gazowej w różnych stężeniach inicjatora. Jako inicjator zastosowano FeCl3 o czterech różnych stężeniach (0,2; 0,4; 0,6 i 0,8 mol/l). Zbadano wpływ stężenia inicjatora na rozciąganie, oraz elektryczne i morfologiczne właściwości przędz bawełnianych. W celu zbadania efektywności ekranowania pola elektromagnetycznego przędze bawełniane powlekane PPy były tkane ręcznie na krośnie. Przygotowane próbki tkanin oceniano pod względem właściwości ekranujących. Analiza SEM wykazała, że z przędzy z dodatkiem inicjatora o stężeniu 0,4 mol/l uzyskano najbardziej jednolitą warstwę PPy i najwyższą wartość ekranowania. Obecność PPy potwierdzono za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR).
12
Content available remote Selection of components for photovoltaic system
EN
Purpose: The aim of the paper is to determinate basic parameters for components of demonstrative system which is traffic light pedestrian crossing. Design/methodology/approach: Photovoltaic module was produced from monocrystalline silicon solar cells which were joined in series. Photovoltaic system consists of solar module, astable generator, step-down converter and battery pack. Findings: It`s necessary to protect photovoltaic system from external factor like unstable light conditions, variable input voltage, shading. Taking this fact into account photovoltaic system with step-down converter was designed. Step-down converter adjust the voltage of photovoltaic module to the voltage of battery protecting them from overcharging and discharging. Research limitations/implications: The main goal of this work is to show the practical use of widely available, renewable energy source, which is the Sun through the selection of component for the demonstrative photovoltaic system -traffic light pedestrian crossing. Practical implications: In order to provide access to electricity in areas with limited access to power network, there irreplaceable are stand-alone photovoltaic systems, which can supply both AC and DC devices. Originality/value: The produced photovoltaic system confirms the usefulness of solar energy in every place where sunlight is available. In order to provide steady supply at night and in low sunlight the battery stores energy was applied.
PL
Przedstawiono dorobek Instytutu Metali Nieżelaznych w zakresie rozwoju technologii wytwarzania ekologicznych materiałów stykowych na osnowie srebra z kompozytu AgSn02Bi203 oraz nanokompozytu AgRelO. Omówiono wyniki prac badawczo-doświadczalnych związanych z rozwojem procesów wytwarzania tego typu materiałów w postaci półfabrykatów - drutu oraz gotowych styków w formie nitów litych i bimetalowych. Dokonano analizy porównawczej poziomu ich techniki i technologii w stosunku do znanych w świecie wytwórców tych materiałów. Wskazano na kierunki rozwoju i modernizacji tej produkcji.
EN
The paper presents achievements of the Institute of Non-Ferrous Metals in development of technologies for production of environmentally friendly silver-based contact materials from AgSn02Bi203 composite and AgRelO nanocomposite. Results of research studies and experimental tests related to the development of processes for production of those materials in a form of semi-products (wire) and final contact materials in a form of solid and bimetallic rivets are discussed. Comparative analysis of the technology and technique with the methods used by world leading manufacturers of the materials is included as well as recommendations for further development and modernization of the production.
EN
Purpose: In this paper the analysis of influence of heat treatment on the structure and properties of AMM type (Co70.5Fe2.5Mn2Mo1Si9B15) metallic glass was shown. Moreover the discussion of the changes of tensile strength, plasticity, cracking energy, remanence, coercive force, resistivity, crystallization effect and fracture morphology of alloy in “as quenched” state and hold at the temperature range of 100-400°C for 2 hours are presented. Design/methodology/approach: Tensile test and investigation of elementary cracking energy of amorphous ribbon carried out using the testing machine were performed. Plastic properties of examined material was studied by using of transverse bend test. Investigation of magnetic properties with annular method with 50 Hz field frequency was carried out. The alloy electrical resistivity was determined with resistance bridge. Fractography investigation after tensile test was made using scanning microscope. Findings: The investigations showed that for the analysed heat treatment temperature range of 100-400°C significant changes of physical properties, fracture morphology and alloy structure are observed. Research limitations/implications: Usage of metallic glasses is possible only in a narrow range of temperatures which does not lead to significant changes of properties or after proper heat treatment carried out in the aim of specified physical properties obtaining. Practical implications: Usage of metallic glasses depending on control and regulations of alloy properties changes with proper heat treatment. It is important the prediction of alloy properties changes during temperature changes and material using. Originality/value: In the article influence of thermal activation processes on structure changes and significant changes of mechanical and magnetic properties of cobalt-based metallic glass were presented.
PL
Monokryształy antymonku galu (GaSb) domieszkowane tellurem prezentowane w tej pracy otrzymane zostały zmodyfikowaną metodą Czochralskiego zintegrowaną z syntezą in-situ. Uzyskano płytki monokrystaliczne GaSb:Te o przewodnictwie zarówno typu n jak i typu p. Płytki GaSb:Te typu n charakteryzowały się standardową koncentracją nośników ładunku (od 2 x 1017 do 2 x 1018 cm-3) oraz poniżej 2 x 1017 cm-3. Dla płytek monokrystalicznych GaSb:Te typu p koncentracja dziur wynosiła od 2 x 1016do 4 x 1016 cm-3. Zbadano zarówno osiowe, jak i radialne rozkłady własności elektrycznych otrzymanych kryształów GaSb:Te. W oparciu o pomiary hallowskie w funkcji temperatury porównano własności niedomieszkowanych monokryształów otrzymanych z antymonu pochodzącego z różnych źródeł oraz kryształów domieszkowanych tellurem o typie przewodnictwa p oraz typie n.
EN
Gallium antimonide (GaSb) single crystals undoped and doped with tellurium with n-type or p-type conductivity were grown by a modified Czochralski method integrated with in-situ synthesis. Tellurium doped n-type GaSb single crystals were obtained with standard carrier concentration from 2 x 1017 to 2 x 1018 cm-3 as well as below 2 x 1017 cm-3 for low Te-doped single crystals. Hole concentration in the cas of tellurium doped p-type GaSb wafers varied between 4 x 1016 and 2 x 1016 cm-3. Axial and radial distribution of electrical parameters were investigated for the obtained Te-doped GaSb single crystals. A great contribution of compensation and self-compensation mechanisms was confirmed especially for low Te-doped GaSb single crystals. Temperature dependent Hall measurements were used to compare undoped GaSb crystals obtained from Sb of different purity tellurium doped GaSb with n-type or p-type conductivity.
PL
Przedstawiono nową grupę kompozytów z tworzyw recyklatowych, modyfikowanych napełniaczem nieorganicznym, określono wybrane właściwości elektryczne oraz przetwórcze kompozytów.
EN
The paper presents a new group of composites made of recyclate plastics modified with inorganic filler. Selected electrical and processing characteristics are determined.
PL
Do otrzymywania monokryształów antymonku galu o orientacji <111> oraz <100> zastosowana została zintegrowana z syntezą in-situ zmodyfikowana metoda Czochralskiego. Zbadano wpływ parametrów technologicznych procesu wzrostu na własności elektryczne niedomieszkowanych monokryształów GaSb. Uzyskano niedomieszkowane monokryształy GaSb typu p o koncentracji dziur w zakresie 1 ÷ 2 x 10^17 cm -³ i ruchliwości 600 ÷ 700 cm²/Vs (w 300 K). Przeprowadzono również próby domieszkowania na typ n oraz typ p. Zbadano wpływ koncentracji domieszki (Te, Si), jak też sposobu jej wprowadzania (Si), na własności elektryczne otrzymanych kryształów.
EN
The aim of this work was to find out technological conditions for growing undoped gallium antimonide (GaSb) single crystals in <111> and <100> direction. Integrated process of in-situ synthesis and modified Czochralski crystal growth has been applied. The influence of charge material purity as well as other technological parameters on electrical properties of GaSb crystals was investigated. Undoped gallium antimonide single crystals were obtained with carrier concentration in the range 1 ÷ 2xl0^17 cm -³ and carrier mobility 600 ÷ 700 cm²Vs. First attempts of doping GaSb were made. The influence of doping (the way of doping and dopant quantity) on crystal parameters was also investigated.
PL
Zbadano wpływ procesów wygrzewania na własności niedomieszkowanych monokryształów fosforku galu (GaP) otrzymanych z wsadów o różnym składzie chemicznym: bliskim stechiometrii, z nadmiarem galu lub z nadmiarem fosforu, a także o różnej koncentracji węgla. Procesom wygrzewania poddano bloki monokryształów o grubości 10-20 mm oraz płytki o grubości ∼ 700 μm. Określono warunki obróbki termicznej takie jak temperatura i czas wygrzewania oraz ciśnienie par fosforu w ampule pozwalające na otrzymanie materiału półizolujacego. Stwierdzono, że w przypadku monokryształów GaP typu n o koncentracji nośników ładunku n = (2 - 5) × 10^16 cm-³ i koncentracji węgla Nc ≤ 1 × 10^16 cm-³ w wyniku wygrzewania można otrzymać materiał półizolujący typu n. Przy koncentracji węgla Nc ∼ 5 × 10^16 cm-³ otrzymywany jest materiał półizolujący typu p.
EN
Influence of annealing conditions on the properties of undoped gallium phosphide crystals obtained from the melt: near stoichiometric, with gallium excess or phosphorus excess, as well as with different carbon concentration was investigated. Monocrystalline blocks with a thickness of 10 - 20 mm and wafers with a thickness of ∼ 700 urn were annealed. Annealing conditions such as the temperature, time and phosphorus vapor pressure in the ampoule allowing for obtaining semi-insulating material, were determined. It was confirmed that as result of annealing undoped GaP crystals with the carrier concentration n = (2 - 5) × 10^16 cm-³ and carbon concentration Nc ≤ 1 × 10^16 cm-³ we can obtain SI n - type material. At the carbon concentration Nc ∼ 5 × 10^16 cm-³ the SI material of p - type can be obtained.
PL
Opracowano warunki otrzymywania metodą Czochralskiego z hermetyzacją cieczową (Liquid Encapsulated Czochralski - LEC) bardzo czystych niedomieszkowanych monokryształów InAs typu n o ruchliwości elektronów μ > 22000 cm ² / Vs i koncentracji elektronów n < 3 x10^16 cm -³ w 300 K. Zbadano wpływ zawartości cząsteczek wody w topniku (B2O3) stosowanym do hermetyzacji stopionego wsadu na parametry elektryczne kryształów oraz na zawartość w nich domieszek resztkowych. Zbadano również wpływ czasu wygrzewania stopionego wsadu przed procesem krystalizacji na własności otrzymanych kryształów.
EN
The aim of this work was to find out technological conditions that allow obtaining high purity undoped InAs single crystals with carrier concentration below 3xl0^16 cm -³ and carrier mobility over 22000 cm ² / Vs. Synthesis by injection method and Liquid Encapsulated Czochralski (LEC) crystal growth were applied. The influence of water content in B2O3 encapsulant (applied during injection synthesis and LEC growth) on electrical properties of InAs crystals and especially on dopants concentration was investigated. The influence of charge annealing duration before crystallization process on InAs crystals properties was also investigated.
PL
Niedomieszkowane monokryształy GaP o niskiej koncentracji nośników n ≤ 2 × 10^16cm-³ stosowane są głównie na elementy optyczne pracujące w bliskiej podczerwieni w zakresie widmowym (1-8) μm oraz w dalekiej podczerwieni (100 - 200) μm. Elementy te mogą posiadać duże rozmiary Φ (2”-3”). Jednym z podstawowych wymagań dla monokryształów stosowanych na elementy optyczne jest duża jednorodność własności, których miernikiem może być transmitancja. Na wartość i jednorodność transmitancji mogą mieć wpływ takie czynniki jak poziom i rozkład koncentracji nośników prądu, gęstości dyslokacji i koncentracji centrów defektowych. W ramach obecnej pracy badano wpływ tych czynników. Stwierdzono, że istnieje jednoznaczna zależność transmitancji tylko od koncentracji nośników prądu. Empirycznie wyznaczono tę zależność dla zakresu koncentracji nośników n = 10^15 - 5× 10^16cm-³ przy długości fali λ = 3100 nm.
EN
Undoped GaP crystals with low carrier concentration n ≤ 2 × 10^16cm-³ are mainly used on optic elements working in near infrared (1-8) um and far infrared (100 - 200) um wave range. These elements can be large Φ = (2”-3”). High homogeneity of the properties responsible for transmittance value is one of the fundamental requirement for GaP crystals used on optical elements. Value and distribution of carrier concentration, etch pits density and concentration defect centers can influence on value and homogeneity of transmittance. In the present work these factors were investigated. Distinct transmittance dependence on carrier concentration was only confirmed. This dependence was empirically determined in concentration range n = 10^15 - 5x10^16cm-³ at wavelength λ = 3100nm.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.