Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  własności dynamiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Metody badań konstrukcji obrabiarek specjalnych
PL
W artykule przedstawiono dwie metody badań obrabiarek specjalnych produkowanych jednostkowo lub małoseryjnie: badania sztywności statycznej oraz badania własności dynamicznych metodą modalną. Opisy zawierają wyjaśnienie potrzeby stosowania badań doświadczalnych w warunkach przemysłowych, opis stanowisk badawczych oraz interpretację przykładowych wyników.
EN
Cast iron and mineral cast are the materials most often used in the machine structural elements design (bodies, housings, machine tools beds etc.). The materials significantly differ in physical and mechanical properties. The ability to suppress vibration is one of the most important factors determining the dynamic properties of the machine and has a significant impact on the machining capabilities of a machine tool. Recent research and development trends show that there is a clear tendency to move away from the traditional iron casting to the mineral casting, due to better dynamic properties of the latter. However mineral cast as a structural material for the whole machine tools bed turns out to be insufficient due to its poor mechanical strength properties. The best solution should benefit from the advantages of the cast iron and mineral cast materials while minimizing their drawbacks. The paper presents numerical modal analysis of two lathe beds: the first one made of gray cast iron and the second one made of hybrid connection of cast iron and mineral cast. The analysis was conducted in order to determine the dynamic properties of two bodies of similar shapes made in the traditional (cast iron) and innovative hybrid (cast iron and mineral cast) technology. In addition, an analysis of the static structure rigidity of the two beds was performed. During the simulation studies it was found a significant increase in dynamic stiffness and static rigidity of the machine tool body made of hybrid connection of cast iron and mineral cast. The results of numerical simulations have confirmed the desirability of using hybrid construction because the dynamic properties of such a body are more advantageous in comparison with the conventional body made of cast iron.
PL
Żeliwo oraz odlewy mineralne są materiałami konstrukcyjnymi najczęściej wykorzystywanymi w dziedzinie projektowania elementów strukturalnych maszyn (korpusy, obudowy, łoża obrabiarek). Te materiały znacząco różnią się pod względem zarówno właściwości fizycznych, jak i mechanicznych. Zdolność do tłumienia drgań jest jednym z najważniejszych czynników determinujących właściwości dynamiczne urządzenia i ma znaczący wpływ na możliwości obróbkowe maszyny technologicznej. Najnowsze badania oraz trendy rozwojowe pokazują, że istnieje wyraźna tendencja do odchodzenia od tradycyjnych odlewów żeliwnych w kierunku odlewów mineralnych, ze względu na lepsze właściwości dynamicznych tych ostatnich. Jednakże odlewy mineralne jako materiał konstrukcyjny na całe łoże obrabiarki okazuje się być niewystarczający ze względu na słabe właściwości mechaniczne. Najlepsze rozwiązanie powinno korzystać z zalet żeliwa i odlewów mineralnych, jednocześnie minimalizując wady obu materiałów. W artykule przedstawiono teoretyczną analizę modalną dwóch korpusów obrabiarki: jednego wykonanego z żeliwa szarego oraz drugiego wykonanego z hybrydowego połączenia żeliwa i odlewu mineralnego. Analiza została przeprowadzona w celu określenia właściwości dynamicznych dwóch korpusów o podobnych kształtach wykonanych w tradycyjnej oraz nowatorskiej technologii odlewniczej. Dodatkowo przeprowadzono analizę sztywności statycznej konstrukcji obu korpusów. Podczas badań symulacyjnych stwierdzono, wzrost sztywności dynamicznej oraz wzrost sztywności statycznej korpusu obrabiarki wykonanego z hybrydowego połączenia żeliwa szarego i odlewu mineralnego. Otrzymane wyniki badań teoretycznych potwierdziły celowość stosowania budowy hybrydowej, ponieważ właściwości dynamiczne tak wytworzonego korpusu są korzystniejsze w porównaniu z korpusem wykonanym z tradycyjnego odlewu żeliwnego.
EN
The maximal value of the error is the most important criterion in system design. It is also the most difficult one. For that reason there exist many other criteria. The extreme value of the error represents the attainable accuracy which can be obtained and the corresponding extreme time gives information about how fast the transients are. The extreme values of the error and the corresponding time are treated here as functions of the roots of the characteristic equation. The proposed analytical formulae allow designing systems with prescribed dynamic properties.
PL
W artykule pokazano wyniki eksperymentów pozwalających na identyfikację własności dynamicznych kul wypełnionych materiałem akumulującym ciepło PCM zmieniającym swój stan skupienia ze stałego na ciekły w czasie dostarczania ciepła. Materiał PCM badano wprowadzając sygnał impulsowy poprzez zmianę temperatury wody stanowiącej otoczenie materiału PCM. Odpowiedź impulsową akumulatora ciepła modelowano równaniami inercji. Uzyskany model teoretyczny porównano z odpowiedzią skokową akumulatora. Równania własności dynamicznych pojedynczej kuli pozwalają na modelowanie własności dynamicznych akumulatora ciepła w czasie jego ładowania oraz rozładowania. Ma to duże znaczenie eksploatacyjne przy zastosowaniu predykcyjnych algorytmów skierowania dostawą ciepła np. do systemów ciepłowniczych wyposażonych w źródła kogeneracyjne. Znając przyszły przebieg zapotrzebowania na ciepło przez instalacje u odbiorców oraz znając charakterystyki akumulatora ciepła można w sposób bardziej precyzyjny prowadzić sprzedaż energii elektrycznej na rynku.
EN
This article shows the results of experiments that allow for the identification of dynamic properties of balls filled with phase change material (PCM) changing its physical state from solid to liquid during the delivery of heat. PCM behaviour was studied using impulse signal through changing the temperature of the water, which surrounds PCM. The impulse response of heat accumulator was modeled utilizing transfer functions of first order differential equations. The resulting theoretical model was compared with measurements. Equations of the single ball allow the modeling of dynamic properties of heat accumulator during charging and discharging. This is important during operation of CHP supplying district heating where prediction algorithms are applied. Knowing a future heat demand by customers and knowing the characteristics of the accumulator, CHP can more precisely set an electricity selling policy on a market.
5
PL
Praca dotyczy zagadnień związanych z dynamiką pojazdów szynowych oraz metod ich badania. Głównym przedmiotem przeprowadzonych badań są właściwości dynamiczne pojazdu szynowego związane z bezpieczeństwem jazdy. Odpowiedzi dynamiczne pojazdu na nierówności toru otrzymano za pomocą symulacji numerycznych w oparciu o model matematyczny układu mechanicznego pojazd szynowy – tor. Zastosowany model uwzględnia stan utrzymania toru opisany przez jego nierówności geometryczne o losowym charakterze. Opracowane metody probabilistyczne wykorzystują matematyczny aparat analizy widmowej i statystycznej w celu badania związku między nierównościami geometrycznymi toru jako wymuszeniami kinematycznymi, a odpowiedziami dynamicznymi układu, głównie w postaci współczynnika bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu Y/Q .
EN
The present work concerns problems related to dynamics of a railway vehicle and the methods of their investigation. The main subject of the reported research is the dynamical properties of a railway vehicle related to running safety. The dynamic responses to track irregularities have been obtained with numerical simulations based on a mathematical model of the railway vehicle track system. The applied model accounts for the track quality described by the track geometrical irregularities of random character. The developed probabilistic methods use the mathematical formalism of the spectral and statistical analysis in order to investigate the relation between the track geometrical irregularities acting as kinematic excitations and the resulting dynamic responses, mainly, the derailment coefficient Y/Q .
6
Content available remote Research Methods for the Dynamic Properties of Textiles
EN
This paper is concerned with a theoretical description of the dynamic properties of textiles and their experimental analysis. In the theoretical section of the paper, the dynamic properties of textiles are described based on rheological models. To describe their dynamic characteristics, the Laplace transformation has been employed. The experimental section of the paper describes special equipment - VibTex and the possibilities of its use in the experimental analysis of the dynamic properties of textiles. The experimental section includes a description of the manner of determining the dynamic properties of textiles based on the results of measurement.
PL
W artykule omówiono zależności dotyczące właściwości dynamicznych tekstyliów oraz opisano badania eksperymentalne. Zależności teoretyczne oparto na opracowanych modelach. Dla opisania właściwości dynamicznych zastosowano transformaty Laplacea. W części eksperymentalnej przedstawiono VidTex - specjalne urządzenie do badan dynamicznych oraz możliwości jego zastosowania. Artykuł zawiera opis sposobu uzyskiwania parametrów dynamicznych tekstyliów.
PL
W ramach podjętych prac przeprowadzono szereg symulacyjnych analiz własności dynamicznych modelu wielobryłowego pięcioczłonowego tramwaju. Jako cel przyjęto redukcję wartości wskaźnika zdefiniowanego do oceny komfortu podróżowania. Sparametryzowany model umożliwił zmianę wybranych charakterystyk układu zawieszenia traktowanych jako zmienne decyzyjne zadania poprawy własności modelu. Wartości przyspieszeń drgań zarejestrowane podczas przejazdów z zadanymi prędkościami posłużyły do wyznaczenia wartości współczynnika komfortu. W pracy przedstawiono wyniki analizy wrażliwości wskaźnika komfortu oraz wyznaczone konfiguracje parametrów układu zawieszenia, dla których zaobserwowano redukcję przyspieszeń drgań.
EN
Within the scope of the work there have been performed a number of numerical analyses of dynamic properties of the multibody model of five-piece tramway. Reduction of value of index defined to assess the comfort of traveling has been assumed as the object of work. Parameterized model has allowed for the change of selected characteristics of the suspension system which are treated as decision variables for the task of improvement of the model properties. Values of vibration accelerations measured while vehicle run at assumed velocities have been used to calculate value of comfort index. In present work the results of sensitivity analysis for comfort index as well as found characteristics of suspension system for improved model are presented.
PL
Przedstawiono rezultaty badań mających na celu określenie własności dynamicznych koparki KWK 1500 pracującej w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Prace obejmowały rejestrację wartości przyspieszeń w wybranych punktach maszyny podczas procesu urabiania oraz ruchów eksploatacyjnych. Uzyskane w ten sposób dane poddano obróbce komputerowej i wyłoniono częstości oraz postacie drgań własnych.
EN
In this paper dynamic characteristics of the bucket wheel excavator KWK 1500 are shown. At the beginning 14 measuring points were determined. Depending on the point localization different direction were recorded. Measurements were performed with use of the 21 measuring channels. During operation of the machine, accelerations in all points were measured. First data collection were performed during technological movements of the machine. The second run of measurements were performed during mining process. Data collected during measurements were treated with computer processing. As a result 3 main modal forms were estimated. The first one ( 0,71Hz) swinging of the whole construction along longitudinal axis. The second one (1,64Hz) is bending of the whole construction. The third one (2,32Hz) is bending of the jib and twisting of the counterweight jib. Assessment of modal form is very important process. In this particular case, established natural frequencies are quite close to the loading acceleration. Validation criterion like PMC, PMD, scatter phase factor or auto-MAC confirm the accuracy of modal models.
PL
W pracy przedstawiono regulator PID zaprojektowany dla stabilizacji obiektu kwitującego w pożądanym położeniu. Regulator ciągły został poddany dyskretyzacji metodami podtrzymania zerowego rzędu (ZOH) aproksymacji biliniowej (TUSTIN), trójkątnej (FOH) i odwzorowania zer i biegunów (MATCHED). Badaniom poddano również wpływ częstotliwości próbkowania na jakość regulacji. Szczególną uwagę zwrócono na własności dynamiczne, które ulegają zmianie w zależności od wyboru metody dyskretyzacji. Nie bez znaczenia jest również częstotliwość próbkowania, której ograniczony zakres jest kluczowy dla działania układu aktywnego zawieszenia magnetycznego. Badania eksperymentalne przeprowadzono w zintegrowanym środowisku komputerowym celem ilustracji efektów dyskretyzacji i próbkowania. Wnioski z nich płynące stanowią ważny etap w procesie projektowania układu regulacji realizowanego w cyfrowych układach sterowania.
EN
In paper the PID controller designed for stabilization task of the levitated object at the desired level is presented. The continuous in time controller has been discredited with the use of the foliowing methods like: zero-order-hold, bilinear, first-order hold, and matched. The investigation of the sampling period and its influence on the control quality has been included into this research. The dynamical properties that depend on the discretisation and sampling are discussed. The sampling frequency is also considered due to the structural instability of the levitated system. The experimental investigation were provided in the integrated computer environment for illustration of the considered problems. The remarks are important for the designing stage of the control system implemented in the sampled control hardware units.
PL
Pomiar impedancji elektromechanicznej umożliwia detekcję oraz śledzenie rozwoju różnego rodzaju uszkodzeń występujących w konstrukcjach mechanicznych. Nieniszczący charakter badań pozwala na stały monitoring stanu wrażliwych komponentów. Koncepcja systemu monitorowania konstrukcji bazującego na pomiarach impedancji elektromechanicznej wykorzystuje własność sprzężenia elektromechanicznego przetwornika piezoelektrycznego przyklejonego do konstrukcji. Wnioskowanie o zaistnieniu uszkodzenia mechanicznego dotyczy przede wszystkim obszaru znajdującego się w bezpośrednim otoczeniu przetwornika i jest przeprowadzane na podstawie analizy zmienności zmierzonej impedancji elektromechanicznej. W artykule przedstawiono definicję i sposób pomiaru impedancji elektromechanicznej. Ponadto scharakteryzowano metody monitoringu wykorzystujące impedancję elektromechaniczną oraz opisano możliwości ich praktycznego wykorzystania.
EN
The paper deals with electromechanical impedance-based and non-destructive methods used for damage detection in mechanical structures. In section 1 the overview of methods is presented including main idea, used physical phenomenon, characteristics of mounted piezoelectric transducers, possible areas of applications and comparison to other monitoring techniques. In section 2 the definition of electromechanical impedance is presented. Direct and reverse piezoelectric effects are determined by matrix constitutive equation for piezoelectric transducers. Equation describing electromechanical admittance is presented for exemplary model of structure with transducer. Equivalent electrical model of transducer is also described. Section 3 presents most commonly used processing techniques applicable for measured data to determine damage indicators. Exemplary kinds of detected damages and monitored structures are listed in section 4. The last section summarizes the paper and presents concluding remarks.
11
Content available remote Synteza rozgałęzionych układów napędowych z uwzględnieniem tłumienia
PL
Dobór własności dynamicznych układu napędowego maszyny jest jedną z metod zwiększenia jej trwałości i niezawodności. Zadanie to może być zrealizowane przy wykorzystaniu algorytmu analizy i syntezy. Zadanie syntezy, umożliwiające otrzymanie parametrów i struktury układów ze względu na charakterystykę dynamiczną, może być więc wykorzystane jako narzędzie wspomagania projektowania dla każdych warunków pracy urządzenia. W pracy zaprezentowana zostanie metoda mieszana syntezy charakterystyki dynamicznej umożliwiająca otrzymanie parametrów i modeli układów napędowych.
EN
The selection of the dynamical properties of machines is one of the methods enhancing their durability and reliability. Such task may be accomplished with the use of the analysis and synthesis algorithm. Accordingly, the issue of the synthesis, enabling the determination of the parameters and structure of the systems in view of their dynamical characteristics, may be applied as a tool supporting the design process under any perating conditions. The scope of discussion is the mixed method of synthesising dynamic characteristic enables the derivation of the parameters and models of drive systems.
EN
The paper is focused on analysis of dynamic properties of drive systems. It deseribes the possible ways of stability analysis and possible ways of analysis of bifurcation of steady states and possible oceurrence of chaotic behavior.
EN
The problem of modelling of dynamic properties of rotating steel cylinder heated by induction has been considered in the paper.. Both numerical and parametric approach was discussed. The effectiveness of different models and their usefulness for temperature control purposes was considered. Theoretical analysis, simulations and experimental results are presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie modelowania własności dynamicznych nagrzewanego indukcyjnie obracającego się walca stalowego. Dokonano analizy trzech modeli dynamicznych rozważanego obiektu oraz ich przydatność do projektowania zamkniętego układu regulacji temperatury. Zaprezentowano analizę teoretyczną, symulacje oraz wyniki eksperymentów na rzeczywistym obiekcie.
EN
In the paper, an experimental identification procedure of dynamic parameters for active magnetic bearings is presented. In the proposed method, analysis of variable components of displacements of the rotor for an excitation with the rotating vector force of unbalance, is conducted. Proportionality of the bearing magnetic response force to the excitation force in the whole range of rotational frequency, is assumed. It allows for identification of equivalent dynamic coefficients of the bearing. The experimental investigations were carried out on test rigs with the shaft supported in active magnetic bearings.
PL
W artykule przedstawiono procedurę eksperymentalnej identyfikacji parametrów dynamicznych aktywnego łożyska magnetycznego. Zaproponowana metoda wykorzystuje analizę zmian przemieszczenia wirnika dla wymuszenia wirującym wektorem niewyważenia. Założono proporcjonalność siły reakcji magnetycznej na wymuszenie w zadanym zakresie częstości. Pozwoliło to na identyfikację dynamicznych współczynników łożyska. Badania eksperymentalne przeprowadzono na stanowisku badawczy układu wirującego podpartego w aktywnym łożysku magnetycznym.
15
Content available Balancing of turbocharger rotors
PL
Artykuł przedstawia konstrukcyjne i technologiczne aspekty wyważania układów wirujących turbosprężarek. Układ wirujący jest podstawowym elementem turbosprężarki odpowiedzialnym za jej prawidłową pracę. Wyważenie układu wirującego jest szczególnie istotne dla zmniejszenia drgań, które mogą spowodować zniszczenie turbosprężarki, dlatego jest to jedna z najważniejszych części procesu montażu. Konstrukcja wirników powinna charakteryzować się jak najmniejszą masą przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych. Konstrukcja wirników musi również zapewniać możliwość usunięcia naddatków materiału celem wyważenia układu wirującego. Usuwanie materiału realizowane jest poprzez obróbkę skrawaniem lub obróbkę ścierną. Mniejsza masa wirników zmniejsza opóźnienia układu wirującego turbosprężarki, co polepsza właściwości dynamiczne doładowanego silnika spalinowego. Wyważanie układu wirującego składa się z kilku etapów: wyważanie wirnika sprężarki, wyważanie wirnika turbiny, wyważanie zespołu wirującego, wyważania zespołu wirującego w korpusie turbosprężarki. W przypadku turbosprężarek o średnicy wirników powyżej 250 mm poddawane są one badaniom częstości drgań podczas prób na hamowni. Prawidłowe wyważenie zapewnia spełnienie wymagań technicznych dotyczących parametrów częstości drgań w zadanych zakresach prędkości obrotowej.
EN
The paper presents constructional and technological aspects of balancing of turbocharger rotors. Rotor system is a basic element of a turbocharger, responsible for its correct operation. Balancing of a rotor system is very important for decreasing the level of vibration. High level of vibration can destroy a turbocharger. Balancing it is the one of the most important stages of the assembly process. Rotor design should guarantee light weight and high strength. Design of a rotor has to assure grinding allowance for balancing. Removal of material is realized by machining and abrasive machining. The lower the mass of a rotor, the smaller deceleration of the rotor system, what results in improved dynamic characteristic of a turbocharged engine. Balancing of a rotor system assembly consists of a few stages: balancing of a compressor rotor, balancing of a turbine impeller, balancing of a rotor system, then balancing of the rotor system mounted in a turbocharger body. Turbochargers with rotors of a diameter above 250 mm are examined for level of vibration on a special turbocharger test bench. Correct balancing assure fulfillment of all technical requirements concerning vibration levels in every range of the rotor speed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące identyfikacji własności dynamicznych konstrukcji wsporczej części prasowej maszyny papierniczej poddanej w warunkach eksploatacyjnych działaniu wielu poliharmonicznych wymuszeń dynamicznych. W pierwszej części artykułu omówiono okoliczności wskazujące na możliwość występowania wzmocnień rezonansowych odpowiedzi drganiowych na działające wymuszenia dynamiczne oraz przeanalizowano potrzeby i ograniczenia związane z realizacją identyfikacji własności dynamicznych konstrukcji. Ponadto wykazano, że wiarygodna estymacja własności dynamicznych omawianej konstrukcji wsporczej wymaga zastosowania testu dynamicznego z wykorzystaniem wymuszeń działających podczas normalnej eksploatacji maszyny papierniczej. Wyniki rozważań przeprowadzonych w pierwszej części artykułu były podstawą realizacji badań własności dynamicznych konstrukcji wsporczej części prasowej maszyny papierniczej w warunkach eksploatacyjnych. Analiza wyników badań własności dynamicznych tej konstrukcji została przedstawiona w drugiej części artykułu. Dla uzyskanych przebiegów odpowiedzi drganiowych wyznaczono charakterystyki teoretyczne i dopasowano je do tych przebiegów uzyskując w ten sposób parametry dynamiczne badanej konstrukcji. Wyniki badań własności dynamicznych porównano następnie z wynikami obliczeń dynamicznych charakterystyk amplitudowych w oparciu o metodę elementów skończonych i na tej podstawie podjęto decyzję o realizacji modernizacji konstrukcji.
EN
The paper presents identification of dynamic properties of a paper machine press part support structure subjected to many polyharmonic excitations during operation. First part of the article contains description of circumstances pointing at possibility of resonant amplification of vibration responses to the dynamic excitations and analysis of needs and limitations connected with identification of the structure dynamic properties. Moreover it was pointed out that in order to realize reliable estimation of the support structure dynamic properties one should apply dynamic test using excitations acting during standard operation of the paper machine. Results of considerations presented in first part of the article were the base to conduct the research of paper machine press part support structure dynamic properties in operation conditions. Analysis of research results of dynamic properties of this structure is presented in second part of the article. Theoretic characteristics were estimated for courses of vibration responses and matched to these courses in order to estimate dynamic parameters of the considered structure. Next, research results of structure dynamic properties and results of dynamic calculations realized on the base of finite element method were compared and decision concerning realization of the support structure modernization was made.
PL
Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej stanów dynamicznych pomieszczeń ogrzewanych elektrycznie. Zaproponowano sposób określania wielkości charakterystycznych w oparciu o odpowiedź na wymuszenie skokowe. Pozwala to na określenie stałych czasowych podczas stygnięcia i nagrzewania pomieszczeń, które używane są do opisu właściwości dynamicznych stosowanych w instalacjach ogrzewania elektrycznego układów regulacyjnych. Podano wybrane przykłady obliczeniowe dla pomieszczeń mieszkalnych o typowych powszechnie stosowanych konstrukcjach przegród budowlanych.
EN
The paper presents the results of computer simulations of the dynamical states of electrically heated rooms. The proposed way of describing the parameters values is based on the system step response. This includes determining of the time constant in heating and cooling process of the heated room. Such parameters are used in control systems of the heating installations to describe its dynamic. The selected results, obtained for typical habitable buildings with commonly applied partitions are presented.
PL
Artykuł podejmuje problematyką modelowania własności dynamicznych wielostrefowych układów nagrzewania indukcyjnego. Przedmiotem badań jest nagrzewany indukcyjnie wirujący walec stalowy wykorzystywany miedzy innymi w przemyśle papierniczym, tekstylnym i gumowym. Przedstawiono uproszczony model parametryczny obiektu o wielu wejściach i wielu wyjściach, uwzględniający sprzężenia cieplne pomiędzy poszczególnymi strefami grzejnymi. Wykazano, że proponowane podejście umożliwia dostatecznie dokładne modelowanie tego typu obiektów cieplnych przy zachowaniu stosunkowo prostej struktury elementów składowych modelu. Przeanalizowano także możliwości redukcji struktury modelu.
EN
The paper presents the method of a dynamics modelling of induction heated systems for temperature control purposes. The research is focused on the multi-zone induction heated rotating steel cylinder used in many branches of industry. The simplified multi-input multi-output transfer function model allowing for the coupling between thermal zones has been proposed. Performed analysis and computer simulations showed that the approach assures an acceptable accuracy of a modelling of the considered plant.
19
Content available remote Modelowanie rozmyte rezystancyjnych pieców komorowych
PL
Artykuł prezentuje sposób wykorzystania teorii zbiorów rozmytych i logiki rozmytej dla potrzeb modelowania własności dynamicznych układów o parametrach rozłożonych. Przedmiotem badań jest wybrana klasa obiektów cieplnych: elektryczne rezystancyjne piece komorowe. Metody rozmyte umożliwiają uwzględnienie w modelu cech charakterystycznych obiektu ujętych w formie jakościowego opisu słownego. Wykazano, że proponowane podejście umożliwia precyzyjniejsze modelowanie własności obiektów cieplnych przy zachowaniu stosunkowo prostej i czytelnej struktury modelu: członu inercyjnego pierwszego rzędu.
EN
The paper presents the method of an application of fuzzy sets and fuzzy logic for a dynamics modelling of distributed parameter systems. The work is focused on a certain class of thermal systems - electroheat chamber resistance furnaces. Fuzzy techniques make it possible to include within a model specific properties of the plant expressed very often in the form of a linguistic description. It has been proven that the proposed approach enables to model properties of the plant more precisely, preserving a relatively simple structure of the basic model - first order inertia.
20
Content available remote Badania symulacyjne układu mechanicznego z aktywnym tłumieniem drgań
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układu zawieszenia pasywnego i z aktywnym tłumieniem drgań. Głównym celem pracy była analiza własności dynamicznych zawieszeń. Układ z aktywnym tłumieniem drgań umożliwia uzyskanie znacznej poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżowania.
EN
The paper presents results of simulating studies of passive and active suppressions. The analysis of property of dynamic suspensions was the main aim of work. Active suppression it makes possible the obtainment considerable improvement of comfort and safety of travelling arrangement.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.