Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 173

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości wytrzymałościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Polyester fibers include industrially important cellulose acetate, poly(ethylene terephthalate) (PET), poly(1,4-cyclohexane dimethylene terephthalate) (PCDT), poly(trimethylene terephthalate) (PTT), poly(lactic acid) (PLA) fibers; however, it is the last one that has been considered to be a “green“ one. PLA is an eco-friendly polyester material that is obtained from renewable resources. The effect of chromophoregens and substituents on exhaustion, colorimetric and fastness properties of PLA with newly developed disperse dyes has been outlined. The differences in colorimetric properties, wavelength-shift and deep-dyeing behavior of PLA as compared to PET have been explained. Use of non-aqueous dyeing media such a super critical carbon dioxide (sc-CO2 ), various organic solvents and carriers have been discussed.
PL
Ważne dla przemysłu włókna poliestrowe bazują na: octanie celulozy, poli(tereftalanie etylenu) (PET), poli(tereftalanie 1,4-cykloheksanodimetylenu) (PCDT), poli(tereftalanie trimetylenu) (PTT) i, ostatnio uznanym za „zielony”, poli(kwasie mlekowym) (PLA). PLA to ekologiczny materiał poliestrowy pozyskiwany z zasobów odnawialnych. W artykule omówiono wpływ chromoforegenów i podstawników obecnych w cząsteczkach nowo opracowanych barwników dyspersyjnych na właściwości zmęczeniowe, kolorymetryczne i trwałość barwionych włókien PLA. Wyjaśniono różnice we właściwościach kolorymetrycznych, przesunięciu długości fali i głębokości zabarwienia PLA i PET. Przedstawiono zastosowanie w procesie barwienia włókien PLA niewodnych środków barwiących, takich jak: nadkrytyczny ditlenek węgla (sc-CO2 ), różne rozpuszczalniki organiczne i nośniki.
EN
Purpose: Over the years, various experiments have been performed to investigate the impact of marble powder within the concrete mixture. In the present study, a review has been done to check the persistence of marble dirt as the substitute for concrete constituents. Design/methodology/approach: Furthermore, the impact of marble powder as a replacement of cement and aggregates were reviewed. By reviewing previous studies, the result indicates that the use of waste marble powder in cement and aggregate was adequate to a certain range. Findings: By replacing cement with marble powder in a range between 5% to 10% by weight, it increases the compressive strength of concrete mix by 11.30% to 24.56%, compared to the nominal mix. According to the study, any further increase in the amount of marble powder in place of cement i.e, 12.5% to 20% replacement by weight, results in the reduction of compressive strength of concrete mix by 7.5% to 26.01%. Replacement of aggregates from 5% to 75% with marble powder increases the compressive strength of about 3.22% to 23.91% as compared to the nominal mix. Research limitations/implications: It was also concluded from the current study that, to obtain higher compressive strength, it is advantageous to replace fine aggregates with marble powder than the replacement of cement with the marble powder.
EN
The impact of the mass percentage of PAN-based pre-oxidised fibre felt in a composite material and of the curing temperature on the composite material’s mechanical properties were studied in order to optimise the preparation method of epoxy resin composite material. The results showed that when the dosage of PAN-based pre-oxidised fibre felt was 15% of the mass of epoxy resin and the curing temperature was 170 °C, the tensile and bending properties of the composite materials produced were the best. This study has addressed the absence of reports on this type of composite material, and is expected to lead to the development of applications for this new type of composite material.
PL
W celu zoptymalizowania metody przygotowania materiału kompozytowego z żywicy epoksydowej zbadano wpływ procentu masy wstępnie utlenionego filcu z włókien PAN w materiale kompozytowym i temperatury utwardzania na właściwości mechaniczne materiału kompozytowego. Wyniki pokazały, że najlepsze właściwości rozciągania i zginania wytwarzanych materiałów kompozytowych otrzymano dla 15% ilość wstępnie utlenionego filcu z włókien PAN w stosunku do masy żywicy epoksydowej, a optymalna temperatura utwardzania wynosiła 170 °C. Autorzy pracy oczekują, że przeprowadzone badanie doprowadzi w przyszłości do opracowania aplikacji dla nowego rodzaju materiału kompozytowego.
EN
Bentonites and clays are included in the group of drilling fluids materials. The raw materials are mainly clay minerals, which are divided into several groups, like montmorillonite, kaolinite, illite, biotite, muscovite, nontronite, anorthoclase, microcline, sanidine or rutile, differing in chemical composition and crystal lattice structure. Clay minerals have a layered structure forming sheet units. The layers merge into sheets that build up to form the structure of the mineral. The aim of the studies carried out in the ŁUKASIEWICZ Research Network - Foundry Research Institute is to explore the possibility of using minerals coming from Polish deposits. The article outlines the basic properties of hybrid bentonites, which are a mixture of bentonite clay called beidellite, originating from overburden deposits of the Turoszów Mine, and foundry bentonite from one of the Slovak deposits. As part of the physico-chemical tests of minerals, measurements included in the PN-85/H-11003 standard, i.e. montmorillonite content, water content and swelling index, were carried out. Additionally, the loss on ignition and pH chemical reaction were determined. Based on the thermal analysis of raw materials, carried out in the temperature range from 0 to 1000oC, changes occurring in these materials during heating, i.e. thermal stability in contact with liquid metal, were determined. Examinations of the sand mixture based on pure clay and bentonite and of the sand mixture based on hybrid bentonites enabled tracing changes in permeability, compressive strength and tensile strength in the transformation zone as well as compactability referred to the clay content in sand mixture. Selected technological and strength parameters of synthetic sands are crucial for the foundry, because they significantly affect the quality of the finished casting. Based on the analysis of the results, the optimal composition of hybrid bentonite was selected.
PL
Celem niniejszej pracy było przedstawienie wyników badań mających na celu określenie wpływu powłoki na bazie celulozy regenerowanej z roztworu N-tlenku N-metylomorfoliny (NMMO) nanoszonej na papier wykonany z masy makulaturowej OCC (Old Corrugated Containers), na jego właściwości strukturalne i wytrzymałościowe. Uzyskane wyniki wskazują, że dla wszystkich badanych próbek uzyskano znaczącą poprawę takich wskaźników, jak samozerwalność, rozciągliwość, opór przedarcia i liczba podwójnych zgięć. Pomimo ograniczeń zastosowanej metody, może być ona uznana za nowy sposób modyfikacji właściwości papieru, w szczególności w przypadku, kiedy unikatowe właściwości papieru pozwalają na uzasadnienie wyższych kosztów wytwarzania.
EN
The objective of the presented research was to determine the influence of cellulose coating obtained from the cellulose solution in N-methylmorpholine N-oxide (NMMO) on structural and strength properties of paper made from recycled fibres (Old Corrugated Containers - OCC). Analysis of the paper samples showed that cellulose coating significantly improved strength properties of paper such as breaking length, elongation, tear resistance and double folds number. Despite of the process limitations (e.g. necessity of removing the NMMO) this method can be considered as a novel method of paper properties modification. Due to considerable possibilities of properties modification presented method may be considered as a useful for speciality paper, where unique properties of material may justify a higher production costs.
EN
This paper presents elastooptical method for assessment of carrot root displacement under impact load. The main purpose of this study involved an analysis of cross-section model of carrot root performance. The investigation by means of the polariscope was conducted. In each phase under load, a characteristic isochromatic pattern distribution was determined. Tested model was made of the polyurethane elastomer which provided mechanical properties similar to biological features. Stress distribution in selected cross-sections as well as in two mutually perpendicular σx and σy directions was also determined. On basis of the results a cross-section model of carrot root has been performed.
PL
W pracy przedstawiono elastooptyczną metodę oceny przemieszczenia korzeni marchwi pod obciążeniem udarowym. Głównym celem badania była analiza przekrojowego modelu wydajności korzenia marchwi. Przeprowadzono badanie za pomocą polariyskopu. W każdej fazie pod obciążeniem określono charakterystyczny rozkład wzoru izochromatycznego. Testowany model został wykonany z elastomeru poliuretanowego, który zapewniał właściwości mechaniczne podobne do właściwości biologicznych. Określono również rozkład naprężeń w wybranych przekrojach oraz w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach σx i σy. Na podstawie wyników wykonano model przekroju korzenia marchwi.
EN
The breathability, strength, structural and optical properties of bleached kraft pulps from blends of birch or pine with hemp stalks in a proportion of 80/20 weight % were studied. It was found that these pulps generally have comparable properties to those of bleached pulps from birch and pine. The properties of bleached pulps produced from 80/20 weight % blends of pine or birch with hemp woody-core such as the breaking length, burst, and light scattering proved to be comparable or better than those of bleached pulps from wood. However, the replacement of a part of birch or pine with hemp-woody core negatively affected their bulk, air-resistance, and tearing resistance. Taking into consideration the results presented in Part I and Part II of the study, it can concluded that hemp stalks are better fibrous raw material for the manufacturing of papermaking intermediates partially free of wood fibres than hemp woody-core.
PL
W pracy zbadano podatność na mielenie oraz właściwości strukturalne, optyczne i wytrzymałościowe bielonych mas celulozowych wytworzonych z mieszanek drewna brzozy i sosny z łodygami konopnymi o udziale tych łodyg odpowiednio 80 i 20% wag. Stwierdzono, że właściwości tych mas celulozowych są zbliżone do właściwości bielonych mas celulozowych brzozowej i sosnowej. Co się tyczy bielonych mas celulozowych z mieszanek drewna brzozy i sosny z drewnikiem konopnym to ich właściwości takie jak: samozerwalność, przepuklenie i zdolność do rozpraszania światła również okazały się porównywalne lub nawet lepsze, niż w przypadku bielonych mas brzozowej i sosnowej. Zastąpienie części drewna drewnikiem konopnym wpływało jednak ujemnie na objętość właściwą, przepuszczalność powietrza, a także odporność na przedarcie arkusików mas celulozowych. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawione w części I i II pracy, można zatem stwierdzić, że łodygi konopne są lepszym surowcem włóknistym do wytwarzania częściowo wolnych od włókien drewna papierniczych półproduktów włóknistych, niż drewnik konopny.
8
Content available remote Adhesive bonding of elements made using the Multi Jet Fusion additive technique
EN
The research discussed the application potential of adhesive bonding in the joining of 3D printed structures made using the Multi Jet Fusion (MJF) state-of-the-art additive technology (HP). The research involved the performance of technological tests aimed to assess the adhesive properties of 3D printout surfaces in the function of a surface layer treatment method as well as to evaluate adhesives used in the joining of 3D printed structures. The tests performed within the research included roughness measurements, contact (wetting) angle measurements, peel strength tests, shear strength tests and bend tests. The results obtained in the tests made it possible to assess the joinability of MJF printouts as well as to identify reasons for problems accompanying the joining of such elements.
PL
Analizowano potencjał aplikacyjny techniki klejenia do łączenia struktur drukowanych 3D w nowoczesnej technologii addytywnej Multi Jet Fusion (MJF) firmy HP. Przeprowadzono badania i testy technologiczne, na bazie których oceniano właściwości adhezyjne powierzchni wydruków 3D, w funkcji metody obróbki warstwy wierzchniej. Oceniano również zastosowane kleje, przeznaczone do spajania drukowanych struktur 3D. W tym celu przeprowadzono pomiary chropowatości, pomiary kąta zwilżania, badania wytrzymałości na odrywanie, badania wytrzymałości na ścinanie i próby zginania. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono możliwości łączenia wydruków MJF oraz wskazano przyczyny problemów spajania tego typu elementów.
EN
In this work, the influence of microwave drying parameters such as irradiation time and microwave power level on the properties of synthetic moulding sands is presented. Determination of compressive strength Rcs, shear strength Rts and permeability Ps of synthetic moulding sands with the addition of two different bentonites, after drying process with variable microwave parameters were made. The research works were carried out using the microwave oven with regulated power range of the electromagnetic field. From the results obtained, the significant influence of both drying time and microwave power level on the selected properties of moulding sands was observed. In comparison to the conventional drying method, microwave drying allows to obtain higher compressive strength of the synthetic moulding sand. The influence of application microwave irradiation on permeability was not observed. Higher strength characteristics and shorter drying time are major advantages of application of the electromagnetic irradiation for drying of the synthetic moulding sand with regard to conventional drying method.
EN
The results of testing the strength properties of experimental ceramic materials containing spending moulding sand after initial mechanical reclamation as a material for subsequent layers of the stucco composition were presented. Tests were carried out on spent moulding sands from various foundry technologies, i.e. sand with furfuryl resin and sand with hydrated sodium silicate. The spent, agglomerated moulding sand has undergone a crushing process. Next, the required granular fractions used for individual layers of the stucco material were separated. Ceramic samples, in which the spent moulding sand was a substitute for fresh silica sand in successive layers of the stucco composition, were prepared. As a reference material, identical ceramic samples were used but with all layers made from the fresh silica sand. Samples prepared in this way were used to determine the bending strength of ceramic materials in the temperature range from 20 to 900ºC. The obtained values of the bending strength have demonstrated that spent moulding sand can be used in investment casting with no adverse effect on the strength of ceramic materials.
PL
W artykule przedstawiono etapy oraz wyniki badań elementów modelowych wykonanych z polilaktydu metodą przyrostową FFF/FDM. Omówiono, w jaki sposób wytworzone zostały elementy poddane badaniom, proces obróbki cieplnej, a także jak zmieniły się właściwości materiału w wyniku obróbki. Celem badań była analiza zmian właściwości wytrzymałościowych PLA w wyniku obróbki cieplnej oraz dyskusja, czy właściwości te są zbliżone lub też lepsze od właściwości ABS bez modyfikacji – jak podają producenci tego typu materiałów.
EN
The paper presents the strength tests results of additive manufactured specimens made of PLA dedicated for heat treatment. It was taken into account how heat treatment process affects strength properties. The main purpose of the research was to determine how heat treatment affects the strength properties and check if the material properties are similar or better than the properties of ABS without modification – as material producers claims.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia wpływu wysokich temperatur na kompozyty cementowe: zaczyn, zaprawę i beton. Składy badanych kompozytów nie zawierały żadnych dodatków ani domieszek. Kompozyty badano m.in. na ściskanie, rozciąganie przy zginaniu i przy rozłupywaniu oraz odporność na pękanie, określając ich krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIC. Istotą artykułu są wzajemne relacje odporności na pękanie badanych kompozytów po aplikacji temperatur pożarowych.
EN
This paper presents the results of research on the effects of high temperatures on cement composites, such as: slurry, mortar and concrete. The compositions of the tested elements did not contain any additions or admixtures. Composites were tested based on their bending tensile and compression strength and crack resistance determining their critical stress intensity index (KIC). The purpose of this paper is to show mutual relations of crack resistance between the tested composites in extreme temperatures.
EN
Hybrid composites based on the homopolymer polypropylene Moplen HP500N reinforced with a mixture of basalt and carbon fibers in weight content of 10, 15 and 20 % were produced by injection molding. The density of these composites, their shrinkage and the Vicat softening temperature were determined. Tests of tensile and bending strength properties were carried out and Charpy impact was determined at three temperatures: -24, 22 and 80 °C. SEM images were taken to assess the effects of reinforcement and homogenization of composites and to determine the characteristics of their microstructure. Light-weight hybrid composites with already 10 wt % basalt fibers and 10 wt % carbon fibers are characterized by more than two and a half times increase in strength and over four times increase of the modulus of elasticity in a wide range of temperatures.
PL
Wytworzono metodą wtryskiwania hybrydowe kompozyty homopolimeru polipropy­lenowego Moplen HP500N wzmacniane mieszaniną włókien bazaltowych i węglowych o udziale wagowym 10, 15 i 20 %. Wyznaczono gęstość wytworzonych kompozytów, ich skurcz oraz temperaturę mięknienia Vicata. Wykonano badania właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu i zginaniu oraz oznaczono udarność wg Charpy`ego w temperaturze: -24, 22 i 80 °C. W celu oceny efektów wzmocnienia oraz homogenizacji kompozytów i oznaczenia cech ich mikrostruktury wykonano mikrofotografie SEM. Stwierdzono, że w przypadku lekkich hybrydowych kompozytów z włóknami bazaltowymi i węglowymi już 10-proc. udział włókien powoduje ponad dwu i pół krotne zwiększenie wytrzymałości oraz ponad czterokrotne zwiększenie modułu sprężystości w szerokim zakresie temperatury.
PL
W niniejszej pracy opracowano szereg związków między poszukiwaną cechą geomechaniczną, w tym parametrami sprężystymi – modułem Younga (E) i współczynnikiem Poissona (ʋ) oraz parametrami wytrzymałościowymi – wytrzymałością na ściskanie jednoosiowe (UCS) oraz stałą Biota (α), a cechami ośrodka, które najczęściej są standardowo mierzone lub szacowane dla większości obiektów złożowych. Cel pracy realizowano na obiekcie o potencjale węglowodorowym, w którym przedmiotem zainteresowania był interwał osadów dolnego paleozoiku, zdeponowanych w północnej części basenu bałtyckiego na obszarze koncesji Wejherowo. Do opracowania związków między poszukiwaną właściwością geomechaniczną ośrodka skalnego a innymi, standardowo mierzonymi lub interpretowanymi cechami fizycznymi skały zastosowano sztuczne sieci neuronowe z użyciem algorytmu wstecznej propagacji błędów (ang. back propagation). Algorytm wstecznej propagacji był wykorzystywany w środowisku oprogramowania Petrel (Schlumberger).
EN
In this work, a number of relationships were found between the geomechanical properties, including elastic moduli – Young’s modulus (E) and Poisson’s ratio (ʋ) and strength properties – uniaxial compression strength (UCS) and Biot’s coefficient (α), and commonly measured and interpreted properties, fitting in a standard exploration of the reservoir rock. For this purpose, the shale formation of lower Paleozoic age deposited in the northern part of the Baltic Basin were investigated. An artificial neural network using back propagation algorithm, was used to develop the relationship between the geomechanical properties and other, more commonly measured or interpreted physical properties of rocks.
15
Content available remote Beton zawierający cement wapniowo-siarczanoglinianowy (CSA)
PL
W artykule omówiono właściwości cementu wapniowo-siarczanoglinianowego CSA oraz przedstawiono wpływ tego rodzaju cementu na właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. Zastosowanie cementu CSA jako składnika betonu pozwala osiągać bardzo dużą wytrzymałość wczesną, nawet 25 MPa po 6,5 h twardnienia. Kluczowym aspektem w praktycznym zastosowaniu cementu CSA w betonie jest kontrola czasu wiązania mieszanki betonowej przez zastosowanie odpowiednich domieszek opóźniających. Trwałość kompozytów wykonanych z zastosowaniem cementów CSA jest porównywalna do tych z cementu portlandzkiego. Charakteryzują się one bardzo dobrą mrozoodpornością (bez i w obecności środków odladzających), a także małą przenikalnością chlorków i ograniczoną karbonatyzacją.
EN
In the herby paper the properties of calcium sulphoaluminate cement CSA and its impact on the properties of fresh and hardened concrete are explored. Application of CSA cement as a component of concrete allows to achieve very high early strengths, even 25 MPa after 6,5 hours of hardening. Key aspect in the practical application of CSA cement in concrete is the control of setting time of concrete mix by the use proper retarding admixtures. The composites prepared in this experimentation containing CSA cement have shown comparable durability to those made of Portland cement. They are characterized by very good frost resistance (without and in the presence of de-icing agents), as well as low permeability of chloride ions and low carbonation depth.
PL
W pracy porównano mikrostrukturę, właściwości wytrzymałościowe oraz twardość gwoździ wytwarzanych w różnych okresach, od pierwszej wojny światowej do współczesności. Wśród badanych materiałów są gwoździe kute ręcznie, walcowane na gorąco oraz gwoździe współczesne wytwarzane metodą kucia matrycowego. Starsze gwoździe mają głównie trzpień o przekroju kwadratowym, natomiast najpopularniejsze gwoździe produkowane współcześnie mają trzpień okrągły. Badania wykazały, jak zmieniła się jakość stali stosowanej do ich wyrobu i jak przełożyło się to na właściwości wytrzymałościowe. Dowiedziono również, iż jakość obecnie używanych stali do wyrobu gwoździ jest dużo wyższa niż od stosowanych 80–100 lat temu. Za starszymi gwoździami przemawia natomiast kwadratowy kształt przekroju poprzecznego trzpienia, który utrudnia pękanie drewna w trakcie wbijania gwoździa, a dzięki większym wartościom współczynników wytrzymałości na zginanie i skręcania jest mniej podatny na odkształcenie.
EN
The work compares the microstructure, strength properties and hardness of nails manufactured in different times – from the First World War to the present. Among the tested materials there are hand-forged nails, hot-rolled nails and contemporary nails manufactured by die-forging. Older nails have mainly a square-shaped shank, while the most popular nails produced today have a round shank. The tests have shown how the quality of steel used for the production of nails changed and how it influenced the strength properties. It has also been proved that the quality of the steels currently used for the production of nails is much higher than of those used 80–100 years ago. The advantage of the older nails, however, is the square shape of the cross-section of the shank, which hinders cracking of wood during nail hammering, and due to the higher values of strength factors during bending and twisting, it is less susceptible to deformation.
PL
Modernizacja konstrukcji zaprojektowanej według PN-B wymaga oceny jej bezpieczeństwa według postanowień eurokodów. Przedstawiono wybrane problemy oceny nośności wykonywanej wg PN-EN 1993 konstrukcji stalowych zaprojektowanych według PN-B-03200 z lat 1956–1990. Omówiono zagadnienia identyfikacji właściwości wytrzymałościowych stali dawnych i globalnej, plastycznej analizy konstrukcji stalowych. Podano przykłady „wzmacniania” konstrukcji w wyniku zastosowania uściślonych, precyzyjniejszych modeli oceny nośności.
EN
Modernization of the structure that is designed according to PN-B requires an assessment of the safety under the eurocodes. The selected issues of assessment of the resistance done by PN-EN 1993 for steel structures being designed according to PN-B-03200, from years 1956-1990 have been discussed. An identification of strength parameters of the former steel grades have been raised as well as the global plastic analysis of steel structures. Examples of structural “strengthening’s“ resulting from the more accurate and adequate models of the assessment of the resistance have been presented.
EN
Foundry sand waste can be utilized for the preparation of concrete as a partial replacement of sand. The strength properties of M25 grade concrete are studied with different percentages of replacement of fine aggregates by foundry sand at 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, and 50%. The optimum percentage of foundry sand replacement in the concrete corresponding to maximum strength will be identified. Keeping this optimum percentage of foundry sand replacement as a constant, a cement replacement study with mineral admixtures such as silica fume (5%, 7.5%, 10%) and fly ash (10%, 15%, 20%,) is carried out separately. The maximum increase in strength properties as compared to conventional concrete was achieved at 40% foundry sand replacement. Test results indicated that a 40% replacement of foundry sand with silica fume showed better performance than that of fly ash. The maximum increase in strengths was observed in a mix consisting of 40% foundry sand and 10% silica fume. SEM analysis of the concrete specimens also reveals that a mix with 40% foundry sand and 10% silica fume obtained the highest strength properties compared to all other mixes due to the creation of more C-H-S gel formations and fewer pores.
PL
Ze względu na swoją przewodność cieplną, piasek jest używany od wieków jako materiał formierski w przemyśle odlewniczym wykorzystującym metale żelazne i nie żelazne. Odlewnie z powodzeniem wielokrotnie przetwarzają i ponownie wykorzystują piasek. Jeśli piasek nie może być ponownie użyty w odlewni, wówczas jest on usuwany z odlewni i określany jako ZUŻYTY PIASEK ODLEWNICZY (UFS) lub ODPADOWY PIASEK ODLEWNICZY (WFS). Takie odpady zużytego piasku odlewniczego mogą być wykorzystywane w procesie przygotowywania betonu w ramach częściowej wymiany piasku. W celu zbadania możliwości wykorzystania zużytego piasku odlewniczego jako częciowego zamiennika dla drobnego kruszywa, przeprowadzono badanie eksperymentalne. Właściwości wytrzymałościowe, takie jak wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie i wytrzymałość na zginanie betonu klasy M25 są badane z zastosowaniem różnego procentowego zastąpienia drobnego kruszywa zużytym piaskiem odlewniczym, przy wartościach 0%, 10%, 20%, 30%, 40% i 50%. Określona zostanie optymalna zawartość procentowa zużytego piasku odlewniczego w betonie, odpowiadająca maksymalnej wytrzymałości. W celu utrzymania takiej optymalnej zawartości procentowej w odniesieniu do takiej wymiany zużytego piasku odlewniczego przeprowadzane są badania wymiany cementu z domieszkami, takimi jak popiół lotny (10%, 15%, 20%) oraz pył krzemionkowy (5%, 7,5%, 10%), oddzielnie dla właściwości wytrzymałościowych betonu. W ramach powyższych badań, określono maksymalną wytrzymałość betonu odpowiadającą wymianie pyłu krzemionkowego i popiołu lotnego. Zaobserwowano, że maksymalny wzrost właściwości wytrzymałościowych w porównaniu do konwencjonalnego betonu został osignity przy 40% zastpieniu zuytego piasku odlewniczego. Maksymalny wzrost wytrzymałości zaobserwowano w mieszaninie składającej się z 40% piasku odlewniczego z 10% zawartością pyłu krzemionkowego. Analiza SEM próbek betonu pokazuje również, że mieszanina z 40% zawartością piasku odlewniczego oraz 10% zawartością pyłu krzemionkowego uzyskała najwyższe właściwości wytrzymałościowe w porównaniu do wszystkich innych mieszanin, ze względu na tworzenie większej ilości form żelowych C-H-S i mniejszej ilości porów.
PL
W artykule przedstawiono wpływ promieniowania UV i słonecznego na wybraną właściwość mechaniczną, jaką jest siła zrywania, na trzy rodzaje folii biodegradowalnych: CellothermT, NatureFlex: NK i NVS. Folie starzono w różnym czasie, jednak przy zachowaniu tej samej dawki promieniowania. Wyniki badań podsumowano wnioskami.
EN
The article presents the influence of UV and solar radiation on a selected mechanical property, which is the breaking force, on three types of biodegradable films: CellothermT, NatureFlex: NK and NVS. The films were aged at different times, but with the same radiation dose. The results of the research are summarized by conclusions.
PL
Postęp technologiczny powoduje, że praktyczne zastosowanie znajdują liczne nowe rozwiązania materiałowe. Jednocześnie istotnym zadaniem współczesnego budownictwa stało się poszukiwanie technologii i rozwiązań gwarantujących racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego. Uwagę wielu ośrodków badawczych na świecie przyciąga więc możliwość modyfikacji materiałów za pomocą substancji wyjątkowo uciążliwych dla środowiska, takich jak odpady z tworzyw sztucznych. Liczne opracowania naukowe (publikacje, patenty) dowodzą, że odpady polimerów mogą pozytywnie wpływać na właściwości betonów i zapraw budowlanych. Jednym z powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych jest poli(tereftalan etylenu) PET. Wykonuje się z niego m.in. opakowania i butelki na napoje, które bardzo szybko stają się odpadem. PET nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, jednak słaba biodegradowalność oraz ogromna ilość wytwarzanych odpadów skłaniają do poszukiwania sposobów jego recyklingu. W artykule przedstawiono wyniki badań fizyko-mechanicznych modyfikowanych zapraw epoksydowych. Modyfikacja polegała na dodaniu do zaprawy wąskich ścinków poli(tereftalan etylenu) (PET), otrzymanych z odpadowych butelek po napojach. Przeprowadzone badania wykazały, że zaprawy epoksydowe z dodatkiem ścinków odpadowego PET charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi oraz niską nasiąkliwością. Wykonanie próbek oraz przeprowadzenie badań poprzedzono opracowaniem planu eksperymentu, dzięki czemu wielokrotnie ograniczono liczbę eksperymentów badawczych koniecznych do wykonania. Na podstawie analizy statystycznej uzyskano modele statystyczne adekwatne do właściwości obiektu badań. Przeprowadzona modyfikacja stwarza możliwości wykorzystania do produkcji zapraw materiałów odpadowych, które stanowią zazwyczaj duży problem środowiskowy, co wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju w budownictwie.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.