Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości termoizolacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Physical blowing agents for polyurethanes
EN
Polyurethane foam materials are the majority among all foam materials. Additionally, they are main part of all produced polyurethanes. Therefore, the problem of selection of suitable blowing agents is very crucial from the point of view of technological, economic and environmental protection benefits. The work is collected and discussed all kinds of physical blowing agents which are used in the production of polyurethane foams. The basic blowing agents used in the polyurethane technology include: chlorofluorocarbons.
PL
Większość materiałów piankowych to piankowe materiały poliuretanowe, stanowiące główną grupę wszystkich produkowanych poliuretanów. Z punktu widzenia korzyści technologicznych, ekonomicznych i ochrony środowiska bardzo istotnym problemem jest dobór odpowiednich środków porotwórczych. W pracy omówiono rozmaite fizyczne środki spieniające wykorzystywane doprodukcji pianek poliuretanowych. Do podstawowych środków porotwórczych stosowanych w technologii poliuretanów zalicza się: chlorofluorowęglowodory (CFC), uwodornione fluorowęglowodory (HFC), uwodornione chlorofluorowęglowodory (HCFC), niskowrzące nasycone i nienasycone węglowodory, nasycone fluoroetery (HFE) i ditlenek węgla. Omówiono zagadnienia związane z problemem doboru odpowiedniego środka spieniającego, uwzględniającego jego oddziaływanie na środowisko, koszty produkcji pianki i wpływ na jej właściwości, w szczególności na termoizolacyjność i palność.
PL
Przedmiotem badań były nowe sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe (PUR-PIR), modyfikowane haloizytem (DOA). Zawartość napełniacza wynosiła 0–20 % mas. w stosunku do sumy mas poliolu i poliizocyjanianu użytych do syntezy pianek. Zbadano właściwości termoizolacyjne, mechaniczne, starzeniowe oraz palność otrzymanych materiałów. Stwierdzono, że modyfikacja pianek PUR-PIR za pomocą DOA w ilości do 20 % mas. pozwala na uzyskanie pianek o lepszych właściwościach termoizolacyjnych, mniejszej kruchości i chłonności wody w porównaniu z pianką niemodyfikowaną. Dodatek DOA pozwolił także na zmniejszenie palności pianek.
EN
Novel rigid polyurethane-polyisocyanurate foams (PUR-PIR) modified by addition of halloysite (DOA) were the focus of this research. The filler content was in the range of 0–20 wt % in relation to the sum of the masses of the used polyol and polyisocyanate. The thermoinsulating, mechanical and aging properties as well as the flammability of the obtained materials were investigated. It has been found that the modification of PUR-PIR system by using up to 20 wt % DOA allows to produce foams with better thermoinsulating properties, lower brittleness and water absorption compared to unmodified ones. Also, the flammability of the foams was reduced.
PL
Poprawa efektywności energetycznej budynków zabytkowych jest bardzo trudnym zagadnieniem ze względu na ograniczenia możliwości zastosowania typowych technologii termomodernizacyjnych. W budynkach zabytkowych występuje bardzo często problem zawilgocenia przegród przylegających do gruntu. Jednym z najpoważniejszych zagadnień jest ucieczka ciepła z budynków poprzez zawilgocone ściany. W artykule przedstawiono analizę wzrostu efektywności energetycznej zabytkowego budynku mieszkalnego uzyskaną na skutek osuszenia murów budynku z wilgoci kapilarnej.
EN
The improvement of energy efficiency in historic buildings is a very complex and difficult issue due to the usage restrictions on standard thermomodernization technologies. A very common problem in such buildings is the cavity moisture in the areas adjoining the ground. Moreover, another important matter to consider is the flight of heat through the humid walls. In the article, we are analyzing the increase of the energy efficiency in a historic dwelling-house as a result of the capillary humidity treatment.
5
Content available remote Okna w świetle obowiązujących przepisów
PL
Dążenie projektantów, wykonawców i inwestorów do osiągania coraz większej skuteczności energetycznej i ekonomicznej budynków przemysłowych zmusza także producentów bram do zwiększania ich izolacyjności termicznej. Do takich bram należą między innymi bramy segmentowe SPU 67 Thermo z płytą o grubości 67 mm z firmy Hörmann. Stanowią one uzupełnienie oferty bram o grubości 42 mm i osiągają izolacyjność cieplną lepszą od nich nawet o 55%. Takie parametry uzyskano dzięki grubszym profilom, które dodatkowo wyposażono w przegrodę termiczną. Te energooszczędne bramy nie różnią się wyglądem od tych o grubości 42 mm. Dzięki temu w jednym budynku, bez uszczerbku dla jego estetyki, można zainstalować bramy o różnej grubości. Mogą być one też wyposażone w drzwi przejściowe, które umożliwiają przechodzenie przez bramę bez konieczności jej całkowitego otwierania. Standardowa szerokość przejścia drzwi w bramie SPU 67 Thermo wynosi 905 mm, spełnia więc wymagania dla budownictwa bez barier i dróg ewakuacyjnych przeznaczonych do pięciu osób.
8
PL
W pracy zastosowano odpady poliestrowo-szklane, pochodzące z produkcji jachtów, do wytworzenia sztywnych pianek poliuretanowych. Zbadano wybrane właściwości mechaniczne i termoizolacyjne otrzymanych pianek z recyklatem. Użycie odpadów poliestrowo-szklanych do usztywnień pokładów jachtów pozwoli częściowo zagospodarować je bezpośrednio w miejscu ich powstawania.
EN
In this work glass reinforced polyester waste from yacht production was used to rigid polyurethane foams. The mechanical and thermal insulation properties of polyurethane foams with recyclate were determined. Using glass-polyester waste to deck’s stiffeners of yachts can partially manage them directly in manufacture place.
9
Content available remote Ściany działowe – wymagania
11
Content available remote Badanie oddziaływania wilgoci i temperatury na ABK
PL
Wbudowane materiały budowlane zawierają najczęściej pewną ilość wilgoci, która oddziałuje na ich właściwości termoizolacyjne, mechaniczne, a także na ich trwałość. W przypadku autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), duża ilość wody jest wprowadzona do materiału podczas jego produkcji (wilgotność magazynowo-wysyłkowa betonu komórkowego często przekracza 35%). Po wzniesieniu budynku i rozpoczęciu jego użytkowania, poziom jego zawilgocenia jest często bardzo wysoki, co prowadzi do pogorszenia właściwości termoizolacyjnych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono badania oddziaływania wilgoci i temperatury na różne rodzaje ABK, zwłaszcza na zmiany właściwości termoizolacyjnych.
EN
In most cases, building materials contain, after their incorporation into a structure, a certain amount ofmoisture that affects their thermal insulation properties, mechanical properties and ultimately their life. In case of autoclaved aerted concrete (AAC), a large amount ofmoisture is introduced into thematerial already during its manufacture (shipping moisture of cellularconcrete products often exceeds 35%). After the erection of a building structure and starting its use, the amount of integrated moisture is often very high,which leads primarily to the degradation of thermal insulation properties. The paper deals with the study of thermal and moisture behavior of different types of AAC products formasonry structures, especially in terms of changes in thermal insulating properties of the materials depending on moisture content and also depending on temperature.
13
Content available remote Influence of the Structure of Woven Fabrics on Their Thermal Insulation Properties
EN
In the present work, fabrics of intentionally changed structure were measured in the range of their basic structural parameters and thermal insulation properties. Cotton woven fabrics of different weaves, linear densities of the weft and different weft densities were the objects of the investigation. The thermal insulation properties of the fabrics were measured by means of an Alambeta. On the basis of the results, the influence of the fabric structure on values of particular thermal insulation parameters was analysed. Statistical analysis demonstrated that the weave and linear density of weft yarn significantly influence the thermal properties of woven fabrics. A strong and statistically significant correlation was found between the thermal insulation properties of the fabrics and such structural parameters as the average percentage filling and integrated fabric structure factor.
PL
Artykuł przedstawia badania zależności pomiędzy właściwościami termoizolacyjnymi tkanin a ich strukturą. W celu oceny ww. zależności wytworzone zostały tkaniny bawełniane o programowo zróżnicowanej strukturze. Zróżnicowanie struktury tkanin uzyskano poprzez zastosowanie różnych: splotów, liczności wątku oraz przędz wątkowych. Tkaniny poddane zostały badaniom w zakresie podstawowych parametrów strukturalnych za pomocą znormalizowanych metod pomiarowych oraz właściwości termoizolacyjnych za pomocą przyrządu Almabeta. W oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzono wieloczynnikowa analizę wariancji w celu oceny statystycznej istotności wpływu splotu, liczności wątku oraz masy liniowej wątku na właściwości termoizolacyjne tkanin: opór cieplny, przewodność cieplną oraz absorpcyjność cieplną. Oceniono również korelację liniową pomiędzy wymienionymi właściwościami termoizolacyjnymi tkanin, a parametrami ich struktury: licznością nitek, masą powierzchniową, grubością, zapełnieniem i wypełnieniem.
EN
Thermal insulation is primal and one of the basic functions of clothing. It depends of many factors connected with clothing structure and thermal-insulation properties of material creating particular clothing layers. Innovative measurement devices such as: ,,skin model". Thermo Labo II, Alambeta and Permetest can be applied to measurement of thermal-insulation properties of textile materials. In presented work the woven fabrics made of cotton and Tencel were measured by means of Alambeta. Due to the small thickness of fabrics they were measured both: as single and double layers. Analysis of the result showed that the relations between the results for single and doubled fabrics are different for different thermal-insulation parameters and different fabric structures.
EN
Thermal insulation is primal and one of the basic functions of clothing. It depends of many factors connected with clothing structure and thermal-insulation properties of material creating particular clothing layers. Innovative measurement devices such as: ,,skin model", Thermo Labo II, Alambeta and Permetest can be applied to measurement of thermal-insulation properties of textile materials. In presented work the woven fabrics made of cotton and Tencel were measured by means of Alambeta. Due to the small thickness of fabrics they were measured both: as single and double layers. Analysis of the result showed that the relations between the results for single and doubled fabrics are different for different thermal-insulation parameters and different fabric structures.
16
Content available remote Investigation of the Thermal Insulation Properties of Multilayer Textiles
EN
Assuring the thermal stability of the human body is one of the most important functions of the clothing. Clothing creates a barrier between the skin surface and surroundings. This barrier influences not only the heat exchange by convection and radiation, but also the heat exchange by the evaporation of excreted sweat. The influence of clothing on the heat exchange between the human being and their surroundings is very complex. It depends on many factors connected with the environment, i.e. air temperature, air movement and humidity. No less an important role is played by the raw material, as well as the micro- and macrostructure of clothing. The aim of this work is to investigate the thermal insulation properties of the single- and multilayer textile materials. The thermal properties were measured with an Alambeta device. We investigated the relationships between the thermal insulation properties of the set of materials and the parameters of the particular components of sets, as well as the configuration of layers.
PL
Jedną z głównych funkcji odzieży jest zapewnienie stabilności termicznej organizmu użytkownika. Odzież wpływa na wymianę ciepła pomiędzy organizmem a otoczeniem, nie tylko poprzez przewodzenie, konwekcję, czy promieniowanie, lecz również poprzez odprowadzanie potu. Wpływ odzieży na wymianę ciepła jest bardzo złożony i zależy od wielu czynników. W artykule przedstawiono badania właściwości termoizolacyjnych materiałów włókienniczych jedno- i wielowarstwowych. Badania przeprowadzono za pomocą przyrządu Alambeta. W oparciu o uzyskane wyniki, przeanalizowano zależności pomiędzy wartościami wybranych właściwości termicznych wielowarstwowych układów materiałów: tkanin i włóknin, a właściwościami termoizolacyjnymi poszczególnych warstw układu.
17
Content available remote Moisture transfer through porous peripheral walls
EN
Humidity, except of the other effect on building construction markedly influences its thermo-technical attributes. With effort for the lowest energy conceptions of the buildings it is often approached to increase heat transmission coefficient (U-value). Frequent method how to reach it is application of external thermal insulation composite system (ETICS).
PL
Wilgoć, niezależnie od innych aspektów jej obecności, znacząco wpływa na właściwości termoizolacyjne przegród. Pozostaje to w sprzeczności z dążeniem do obniżania zapotrzebowania budynków na energię i wartości współczynnika przenikania ciepła U. Najczęściej podwyższanie izolacyjności ścian realizuje się poprzez bezspoinowy system docieplania zewnętrznego (ETICS).
EN
The crystallization of the blank should be carried out with the maximum low speed of cooling for the graphite extraction in the necessary form and size, in the required quantity with the optimal character of distribution and suppression of carbid-forming procedures. The authors were issued a Patent for the chilled insert, which consists of the layer of heat insulating sponge titan and the layer of carbid titan contacting with hot metal.
PL
Krystalizacja kęsa surówki powinna odbywać się z możliwie najmniejszą szybkością chłodzenia, aby zapewnić wyodrębnienie grafitu o pożądanym kształcie i rozmiarze, w należytej ilości, o optymalnym charakterze rozłożenia, a także w celu stłumienia procesu tworzenia węglików. Autorzy uzyskali patent na wstawkę do kokili, składającą się z warstwy materiału o właściwościach termoizolacyjnych, wykonanego z gąbczastego tytanu, oraz warstwy z węglika tytanu, stykającego się z płynnym metalem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.