Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 137

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości termiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Sugar palm [Arenga pinnata (Wurmb.) Merr] fiber reinforced unsaturated polyester resin composites with 0°, 45°, and 90° fiber different orientations were prepared and tested. The composites were characterized for tensile, flexural, impact and compression properties using ASTM D3039, ASTM D790, ASTM D250, and ASTM D3410 standards, respectively. For the thermal characterization, dynamic mechanical analysis (DMA) was conducted to characterize the on storage modulus (E’), loss modulus (E’’) and damping behavior (tan δ) of the composites. The highest mechanical performance of composites was achieved at 0° of fiber orientation composites followed by 45° and 90° fiber orientations. The fiber loading was insignificant for the 90° fiber orientation as the properties were inconsistent. The theoretical value of modulus from the tensile test was calculated using rules of mixture (ROM) and compared with the experimental values for all composites specimens. This research showed that the optimum properties occurred at 30 wt % fiber loading as reflected by the superior tensile and flexural strengths. The optimum properties of compression, impact, storage modulus and better damping properties were achieved at 40 wt % fiber loading.
PL
Przygotowano kompozyty na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej wzmocnionej różną ilością włókien palmy cukrowej [Arenga pinnata (Wurmb.) Merr] o rozmaite jorientacji: 0°, 45° i 90°. Z zastosowaniem norm, odpowiednio, ASTM D3039, ASTM D790, ASTM D250 i ASTM D3410 oznaczono wytrzymałość na rozciąganie i zginanie oraz odporność na uderzenie i ściskanie otrzymanych kompozytów. Właściwości termiczne scharakteryzowano metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA); wyznaczono moduł zachowawczy (E’), moduł stratności (E”) i tangens kąta stratności (tan δ) kompozytów. Najlepsze właściwości mechaniczne kompozytów uzyskano w wypadku zastosowania włókien o orientacji 0° względem przyłożonej siły, a najgorsze w wypadku ułożenia włókien pod kątem 90°. W odniesieniu do kompozytów wzmocnionych włóknami o orientacji 90° udział włókien miał nieistotny wpływ na oznaczane właściwości, ponieważ wyniki były niespójne. Wartość teoretyczną modułu rozciągania wszystkich próbek kompozytów obliczono z wykorzystaniem reguły mieszania (ROM) i porównano z wartościami uzyskanymi doświadczalnie. Stwierdzono, że doskonałą wytrzymałość na rozciąganie i zginanie wykazywał kompozyt z 30 % mas. udziałem włókien, podczas gdy optymalne: wytrzymałość na ściskanie, udarność, moduł zachowawczy i właściwości tłumiące uzyskano w wypadku udziału 40 % mas. włókien.
EN
The production of polyacetal composites is justified by the numerous advantages of the methods of their production, the possibility of mixing during processing, extended possibilities of their use and operating conditions. Changing the temperature of the processing entails a change in the thermal and mechanical properties of these materials. Anticipation of changes in properties due to lower energy consumption of process by lowering the processing temperature plays a big role in the composition planning as well as in the preparation of polymer composites. The article discusses the results of investigations on the impact of filler in the form of glass fiber and processing temperature on selected properties of polyacetal composites with a content of 10 and 30% glass fiber. The tests included mechanical properties and thermal analysis. Mechanical properties such as tensile strength, hardness and impact resistance were determined. The degree of crystallinity was investigated by DSC and the melting range of the crystalline phase was determined. The tests were carried out for polyacetal named Tarnoform and two composites on its matrix, with 10 and 30% glass fiber content. The effect of lowering the mold temperature on the tested properties of both polyacetal and composites with the addition of glass fiber was determined. Changes in the tensile strength, hardness and impact strength values of the tested materials for the samples under varying temperature conditions of the process were observed. In the conducted tests, changes in mechanical properties were registered. for composites formed at a lower temperature of the mold for both polyacetals and composites with the addition of fiberglass. The character of the changes in the value of the tested properties is similar for the composites produced with the temperature of the mold. The influence of mold temperature decrease on the degree of crystallinity of polyacetal was observed, and to a lesser extent for composites. The effect of lowering the processing temperature on the melting range of the crystalline phase of the polymer was determined, the narrowing of the crystalline phase melting range in the case of polyacetal was observed, at reducing of the mold temperature, and small constriction for the composites.
PL
Wytwarzanie kompozytów poliacetalu jest uzasadnione licznymi zaletami metod ich wytwarzania, możliwości przeprowadzenia mieszania podczas przetwórstwa, rozszerzonymi możliwościami ich wykorzystania i warunkami eksploatacji. Zmiana parametrów temperaturowych procesu przetwórstwa pociąga za sobą zmianę właściwości termicznych i mechanicznych tych materiałów. Przewidywanie zmian właściwości na skutek obniżenia energochłonności procesu poprzez obniżenie temperatury przetwórstwa odgrywa dużą rolę w planowaniu składu jak również w sporządzaniu kompozytów polimerowych. W artykule omówiono wyniki badań wpływu napełniacza w postaci włókna szklanego oraz temperatury przetwórstwa na wybrane właściwości kompozytów poliacetalu o zawartości 10 i 30% włókna szklanego. Badania obejmowały właściwości mechaniczne oraz analizę termiczną. Wyznaczono takie właściwości mechaniczne jak: wytrzymałość na rozciąganie, twardość i udarność. Zbadano stopień krystaliczności metodą DSC oraz określono zakres temperatury topnienia fazy krystalicznej. Określono wpływ obniżenia temperatury formy na badane właściwości zarówno poliacetalu jak i kompozytów z dodatkiem włókna szklanego. Zaobserwowano zmiany wartości wytrzymałości na rozciąganie, twardości i udarności badanych materiałów dla próbek przy zmiennych warunkach temperaturowych procesu. W przeprowadzonych badaniach zarejestrowano zmiany właściwości mechanicznych. dla kompozytów wytworzonych przy niższej temperaturze formy zarówno dla poliacetalu jak i kompozytów z dodatkiem włókna szklanego. Charakter zmian wartości badanych właściwości jest podobny dla wytworzonych kompozytów przy zmiennej temperaturze formy. Zarejestrowano wpływ zmniejszenia temperatury formy na stopień krystaliczności poliacetalu, a w mniejszym stopniu dla kompozytów. Określono wpływ obniżenia temperatury przetwórstwa na zakres topnienia fazy krystalicznej polimeru, przy czym zarejestrowano zwężenie zakresu topnienia fazy krystalicznej w przypadku poliacetalu przy zmniejszeniu temperatury formy, a niewielkie zwężenie dla kompozytów.
PL
Fotoutwardzalne polimery na bazie żywic akrylowych stanowią szeroką grupę materiałów o złożonej budowie chemicznej. Z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni (IR) schara­kteryzowano żywice pochodzące od trzech czołowych producentów materiałów polimerowych stosowanych w przemyśle drzewnym: AkzoNobel, Klumpp oraz Kneho-Lacke. W otrzymanych widmach stwierdzono obecność pasm charakterystycznych zarówno dla struktury akrylanów, jak i epoksydów. Analiza mikrostruktury pozwoliła na stwierdzenie obecności w strukturze badanych żywic znacznej ilości napełniaczy. Wykazano, że żywica firmy AkzoNobel, charakteryzująca się najmniejszą lepkością, stabilnością termiczną oraz najsłabszymi właściwościami adhezyjnymi i twardością, zawiera najwięcej cząstek napełniaczy. Natomiast żywica firmy Klumpp wykazywała najmniejszą podatność na zmienne warunki sieciowania, co przejawiało się jej najlepszymi właściwościami adhezyjnymi. Stwierdzono też, że na właściwości termiczne i mechaniczne żywic w większym stopniu wpływa budowa chemiczna niż ilość zastosowanych napełniaczy.
EN
The UV light cured polymeric materials, based on acrylic monomers, constitute a wide group of products with a complex chemical structure. The resins obtained from three leading manufacturers of polymeric materials used in wood industry: AkzoNobel, Klumpp and Kneho-Lacke were investigated. The chemical structure of the resins was characterized by infrared spectroscopy (IR). The obtained spectra revealed the presence of absorption bands which are characteristic for the structure of acrylates as well as epoxides. The analysis of microstructure indicated the presence of significant amounts of fillers in the structure of tested resins. Our study showed that the AkzoNobel resin, characterized by the lowest viscosity, thermal stability, adhesion properties and hardness, contained the most amount of filler particles. The Klumpp resin was least susceptible to changes in the crosslinking conditions and showed the best adhesive properties. It was found, that the chemical structure influences the thermal and mechanical properties of the resins to a larger extent than the filler content.
4
Content available remote Wyznaczanie krzywej lepkości szkła na podstawie pomiarów dylatometrycznych
PL
Lepkość szkła jest głównym parametrem technologicznym, który decyduje o możliwości przechłodzenia stopu i otrzymania materiału w postaci amorficznej. Wpływa również na sam proces produkcji wyrobów szklanych, który musi być dostosowany do krzywej lepkości. Zmiana lepkości odbywa się w szerokim zakresie, dla szkła krzemianowego od ok. 1020 dPa•s w temperaturze pokojowej do ok. 102 dPa•s w temperaturze topienia i klarowania, tj. ok. 1550 °C. Dla każdego zakresu temperatur stosuje się inną metodę pomiaru lepkości. Szczególnie trudno wyznaczyć lepkość w zakresie odprężania, transformacji i mięknięcia, gdyż stosuje się w tym przypadku metody izotermiczne wymagające osiągnięcia stanu równowagi. W niniejszej pracy zaproponowano nieizotermiczną (dynamiczną) metodę szacowania lepkości z pomiaru dylatometrycznego, opartą o analizę przebiegu zmian krzywej pomiarowej w zakresie powyżej punktu dylatometrycznego mięknięcia. Dokonano porównania wyników uzyskanych tą metodą, przy użyciu analizatora termomechanicznego (TMA), z wyznaczonymi krzywymi lepkości za pomocą wiskozymetru VIS 402 firmy Bahr.
EN
The viscosity of glass is the main technological parameter that determines the possibility of undercooling the melt and obtaining the material in amorphous form. It has also the significant effect on the glass production process, which must be adapted to the viscosity curve. The viscosity change takes place in a wide range for silicate glass from about 1020 dPa•s at room temperature to about 102 dPa•s at melting and clarifying temperature, i.e. about 1550 °C. A different method of measuring viscosity have to be involved for each temperature range. It is particularly difficult to determine the viscosity in the range of annealing, transformation and softening, because in this case isothermal methods requiring equilibrium are used. In this paper, a non-isothermal (dynamic) method of estimating viscosity from dilatometric measurement is proposed, based on the analysis of the course of changes in measuring curve in the range above the dilatometric softening point. The results obtained by this method, using a thermomechanical analyzer (TMA), were compared with the viscosity curves determined using a Bahr VIS 402 viscometer.
EN
The article aimed at presenting of the design assumptions of the wall partition built anda results of computer simulation of thermal properties in a heterogeneous wall partition in THERM. Display of the isotherms' distribution, heat flux vectors and temperature distribution in the area of thermal bridges and beyond. The tested partition on the basis of which simulations were created, was equipped with elements imitating thermal bridges, used in construction, to show their influence on the thermal properties of building structures. Thermal bridges can take the form of linear and point bridges. The example described in the article concerns the problem of thermal bridges occurring in wall partitions. The simulation is a preliminary pilot action before the start of non-invasive tests, ie measurement and calculation of the heat transfer coefficient, thermovision measurements on the surface of the barrier.
6
Content available remote Influence of selected micro additives content on thermal properties of gypsum
EN
The presented work focuses on the influence of the micromaterials (microspheres, aerogel and polymer hydroxyethyl methyl cellulose) on thermal properties of gypsum. The polymer and the aerogel are used as additives in the weight fraction, up to 1% of pure gypsum and the microspheres in the weight fraction, up to 10% of gypsum. The water-to-gypsum ratio was at the level of 0.75. Non-stationary method and Isomet 2114 experimental setup were applied for the purpose of measurements of thermal parameters. The coefficient of thermal conductivity λ, the specific heat Cp and the thermal diffusivity a were determined. The gypsum with polymer content resulted in more than 15% lower thermal conductivity in comparison to the specimen without HEMC as a result of the different density and total porosity of the material. The gypsum with aerogel and microspheres content resulted in more than 8% and 7% respectively lower values in comparison to the pure gypsum without micro additives. Decrease in thermal conductivity, thermal diffusivity and density with added micro product were observed as a result of structure modifications of the gypsum product.
EN
The synthesis of high-molar-mass linear and 6-arm star-shaped poly(l-lactide)s(PLLA’s) is presented. Dipentaerythritol and benzyl alcohol were used asinitiators and Sn(Oct)2 was applied asa catalyst in the ring-opening polymerization (ROP) of l-lactide (l-LA) carried out at 130 °C. The prepared PLLA’s were characterized by SEC (size exclusion chromatography), 1H NMR (proton nuclear magnetic resonance spectroscopy), DSC (differential scanning calorimetry), and TGA (thermogravimetric analysis). The structure of the obtained star-shaped polymers was confirmed by comparison of the radii of gyration (Rg) determined by SEC for the linear and star macromolecules. The thermal properties of PLLA’s were shown for the wide range of molar masses. Additionally, it was confirmed that Irganox stabilizer has an influence on the thermal stability of PLLA’s.
PL
Przedstawiono syntezę liniowych i 6-ramiennych gwiaździstych poli(l-laktydów)(PLLA) o dużych masach molowych. Polimeryzację z otwarciem pierścienia (ROP) l-laktydu(l-LA) inicjowaną dipentaerytrytem oraz alkoholem benzylowym prowadzono w temperaturze130 °C ­wobec Sn(Oct)2 jako katalizatora. Otrzymane PLLA scharakteryzowano za pomocą SEC (chromatografia żelowa), 1HNMR (spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego), DSC (różnicowa kalorymetria skaningowa) i TGA (analiza termograwimetryczna). Strukturę otrzymanych polimerów gwiaździstych potwierdzono przez porównanie wyznaczonych w SEC promieni bezwładności (Rg) dla gwiaździstych iliniowych makrocząsteczek. Właściwości termiczne PLLA przedstawiono dla szerokiego zakresu mas molowych. Dodatkowo potwierdzono, że stabilizator Irganox ma wpływ na stabilność termiczną PLLA.
EN
Selected transparent polymers [i.e., polystyrene (PS) and poly(methyl methacrylate) (PMMA)] were extruded with 9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide (DOPO). The obtained compositions were formed into testing samples by injection molding process. The obtained materials (containing 1–10 wt parts/100 wt parts of the polymer) exhibited higher melt flow rate and thermal resistance, as well as reduced flammability (while maintaining their mechanical properties). Additionally, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) analysis of modified polymers was conducted. Studies confirmed that – during the extrusion and/or injection molding – DOPO reacts with PS and PMMA.
PL
Wybrane transparentne polimery termoplastyczne [tj. polistyren (PS) i poli(metakrylan metylu) (PMMA)] wytłaczano z 10-tlenkiem 9,10-dihydro-9-oksa-10-fosfafenantrenu (DOPO), a z uzyskanych kompozycji metodą wtrysku formowano próbki do badań. Otrzymane materiały (zawierające 1–10 cz. mas. DOPO/100 cz. mas. polimeru) charakteryzowały się większym wskaźnikiem szybkości płynięcia, większą odpornością termiczną oraz mniejszą zapalnością (przy zachowaniu właściwości mechanicznych) niż polimery niemodyfikowane. Dodatkowo kompozycje z DOPO oceniano metodą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR). Badania potwierdziły, iż w trakcie wytłaczaniai/lub formowania wtryskowego DOPO reaguje z PS oraz PMMA.
EN
The paper investigates the influence of fabric structure variations and finishing on the thermal properties of woven fabrics for a tailored garment. Four distinctive pairs of fabrics were investigated, where the weft density, weft yarn count or type and finishing were varied within the fabrics in each pair. Several thermal properties such as conductivity, diffusivity, absorptivity, resistance, the ratio of maximal and stationary heat flow density and the stationary heat flow density were measured using an Alambeta device. The results obtained showed that variation of the weft yarn count and finishing have a significant effect on several thermal properties. Increasing the weft count increased the thermal conductivity, absorptivity, resistance and the ratio of maximal and stationary heat flow density. The application of oilproof and waterproof finishing affected thermal diffusivity, thermal absorptivity and thermal resistance. Milled finishing contributed to increasing the thermal resistance.
PL
W pracy przedstawiono wpływ zmian struktury tkaniny i wykańczania na właściwości termiczne tkanin dla odzieży wykonywanej na zamówienie. Zbadano cztery pary tkanin, w których gęstość wątku, liczność wątku lub jego rodzaj i wykończenie zmieniały się w tkaninach w każdej parze. Za pomocą urządzenia Alambeta dokonano pomiarów właściwości cieplnych, takich jak: przewodność, dyfuzyjność, chłonność, rezystancja, stosunek maksymalnej i stacjonarnej gęstości strumienia ciepła i stacjonarną gęstość strumienia ciepła. Uzyskane wyniki pokazały, że zmiana liczności i wykończenia wątku ma znaczny wpływ na kilka właściwości termicznych. Zwiększenie liczby wątków zwiększyło przewodność cieplną, chłonność, opór i stosunek maksymalnej i stacjonarnej gęstości strumienia ciepła. Zastosowanie olejoodpornego i wodoodpornego wykończenia wpłynęło na dyfuzyjność cieplną, chłonność cieplną i odporność termiczną. Natomiast proces spilśniania przyczynił się do zwiększenia oporu cieplnego tkanin.
EN
The paper investigated the effect of irradiation with an electron beam of energy 10 MeV in doses of 26–156 kGy on polytetrafluoroethylene with a 20% graphite additive. The tests have shown that changes in thermal properties of the composite (heat of crystallization, melting point, and degree of crystallinity) directly affected mechanical properties and contributed to the significant improvement of tribological properties. Tribological tests were performed on a pin-on-disc (T-01) test stand and counter-specimens were made of 1H18N9T steel. The load applied in the friction pair was 1 and 2 MPa (20 and 40 N). A nearly fourfold reduction in linear wear compared to the initial state for a load of 1 MPa has been shown. On the other hand, a more than 20-fold decrease in wear was found during tribological tests when the load was increased to 2 MPa. The most advantageous results were obtained for specimens irradiated with a dose of 104 kGy, and irradiation with a higher dose led to the degradation of the polymer and caused its wear to increase again. The obtained results hold promise for a significant improvement of the operational life of friction couples that do not require lubrication used, for example, in air compressors and engines, and for the possible application of thus modified polymers in nuclear and space industries.
PL
W artykule zbadano wpływ napromieniowania strumieniem elektronów o energii 10 MeV i dawkach 26–156 kGy na politetrafluoroetylen z 20% dodatkiem grafitu. Badania wykazały, że zmiany właściwości termicznych kompozytu (ciepło krystalizacji, temperatura topnienia, stopień krystaliczności) miały bezpośredni wpływ na właściwości mechaniczne oraz znaczną poprawę właściwości tribologicznych. Badania tribologiczne przeprowadzono na stanowisku trzpień-tarcza (T-01) przeciwpróbki wykonano ze stali 1H18N9T. Nacisk w węźle tarcia wynosił 1 i 2 MPa (20 i 40 N). Wykazano blisko 4-krotne ograniczenie zużycia liniowego w porównaniu do stanu wyjściowego dla nacisku 1 MPa. Przy zwiększeniu nacisku do 2 MPa podczas badań tribologicznych stwierdzono natomiast ponad 20-krotne zmniejszenie zużycia. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla próbek napromieniowanych dawką 104 kGy; napromieniowanie większą dawką prowadziło do degradacji polimeru i ponownego wzrostu zużycia. Otrzymane wyniki rokują na znaczną poprawę trwałości eksploatacyjnej węzłów tarcia niewymagających smarowania stosowanych np. w sprężarkach powietrza, silnikach, a także możliwość zastosowania tak zmodyfikowanych polimerów w przemyśle jądrowym oraz kosmicznym.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przemiałów kompozytów polimerowych wytworzonych z polilaktydu (PLA) napełnianych odpadami pochodzącymi z przetwórstwa konopi włóknistej. Napełniacz w postaci paździerza konopnego został pozyskany dzięki współpracy z firmą Olimax. Paździerz konopny był dozowany w 10% udziału masowego mieszanki. Próbki do badań pierwotnych i wtórnych zostały przygotowane metodą wtryskiwania, po wcześniejszym ich wysuszeniu. Po zakończonym procesie kondycjonowania próbki zostały poddane analizie wybranych właściwości mechanicznych oraz termicznych. Po zakończonych badaniach próbki zostały rozdrobnione z wykorzystaniem przemysłowego młyna wolnoobrotowego. Rozdrobniony materiał z napełniaczem został następnie ponownie wtryśnięty w celu uzyskania materiału do badań w postaci próbek badawczych Uzyskane w ten sposób wypraski umożliwiły ponowną analizę właściwości takich jak twardość, wytrzymałość na rozciąganie oraz wyznaczenie podstawowych właściwości termicznych z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie wpływu ponownego przetwórstwa na wybrane właściwości mechaniczne oraz termiczne wyprasek z PLA napełnianych odpadami pochodzącymi z przetwórstwa konopi włóknistej. Analizie zostanie poddany stopień rozdrobnienia dozowanych do materiału cząstek paździerza w odniesieniu do próbek pierwotnych.
EN
This article presents the results of researches of shredded polymer composite fabricated of polilactyde PLA. PLA has been filled up with waste coming from manufactured fibrous hemp. The filler in a form of hemp chaff was acquired in cooperation with Olimax Company. The hemp chaff was dosed in 10% proportion of the whole mixture. The probes for the initial and secondary researches were prepared by using the injection method, after drying them earlier. This way prepared probes’ were tested in regards to its’ certain mechanical and thermal features. After the tests the probes got grinded in a slow speed industrial mill. Crashed material with the filler was next injected again to gain the research material in the form of the research probes. Acquired Moulded pieces allowed on re-analysis the features like hardness, tensile and. Also, it allows to determine the basic thermal features by using differential scanning calorimetry DSC. These researches allowed to determine an influence of processing again PLA moulds of the certain mechanical and thermal features. The moulds were made of PLA filled up with waste coming from manufactured fibrous hemp. The analysis will apply to the stage of crushed chaff’s elements in regards to primary samples.
PL
W pracy przedstawiono proces recyklingu materiałowego odpadowej folii z poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanej glikolem (PET-G) do postaci regranulatu. Po zmyciu nadruku i wysuszeniu, folia została poddana procesowi wytłaczania w warunkach laboratoryjnych, co pozwoliło na uzyskanie jednorodnego regranulatu. Zbadano stabilność termiczną przy zastosowaniu analizy termograwimetrycznej TGA, a także temperaturę zeszklenia metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej DSC. Zaobserwowano, iż niezmycie nadruku obniża stabilność termiczną folii, która to jest również niższa dla regranulatów, w odniesieniu do bazowego granulatu PET-G. Lepkosprężyste właściwości materiałów zostały zbadane przy użyciu reometru oscylacyjnego. Lepkość folii odpadowej była nieznacznie niższa niż dla regranulatów z kolei zależność ich modułu zachowawczego i stratności była identyczna jak dla wyjściowego PET-G.
EN
In this paper, a recycling process of post-consumer poly(ethylene terephthalate) modified with ethylene glycol (PET-G) towards regranulate pellets was described. After prints washing and drying, foil was extruded in a lab conditions what allows to obtain uniform regranulate pellets. The thermal stability and glass transition temperature were examined using thermogravimetric analysis (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC), respectively. It was found that thermal stability is decreased in the presence of prints and also lower for PET-G regranulates than for starting PET-G. Viscoelastic properties were analyzed by an oscillatory rheometer. The viscosity of post-consumer foil was slightly lower than for regranulates while their dependence between storage and loss modulus was the same as for starting PET-G.
EN
The paper presents the results of temperature and short-circuit research of battery types most commonly used in electric vehicles. Basing on performed tests, the plots of changing internal resistance of lead-acid and lithium batteries are shown. On the basis of conducted short-circuit experiments of selected lithium based batteries of types used in electric vehicles, the risk of fire occurrence is made.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań temperaturowych oraz zwarciowych dla najczęściej stosowanych typów akumulatorów w pojazdach elektrycznych. W oparciu o przeprowadzone badania, przedstawiono przebiegi zmian rezystancji wewnętrznej akumulatorów kwasowych oraz litowych w zależności od temperatury. Na podstawie przeprowadzonych badań zwarciowych wybranych typów akumulatorów litowych stosowanych w pojazdach z napędem elektrycznym, dokonano oceny możliwości pojawienia się pożaru.
EN
Two new 1,3-naphthoxazine monomers (M-A and M-B) were synthesized via a modified stepwise procedure in which methylene bromide was used for the ring-closure reaction. Condensation of 2-hydroxy-1-naphthaldehyde with 1,6-hexamethylenediamine or 1,4-phenylenediamine gives imine compounds, which were converted to 2-hydroxynaphthylamines by reduction with NaBH4 in methanol. Ring-closure reaction between the 2-hydroxynaphthylamines and methylene bromide results in the formation of 1,3-naphthoxazine monomers M-A or M-B with good yields. The structures of the synthesized monomers were confirmed using different spectroscopic techniques (including FT-IR, 1H NMR and 13C NMR), mass spectrometry, and elemental analysis. Thermal polymerization of the monomers was investigated by FT-IR and differential scanning calorimetry (DSC). Both the 1,3-naphthoxazine monomers undergo ring-opening polymerization, leading to the formation of the corresponding polynaphthoxazines [P(M-A) and P(M-B)]. The thermal stability of the polynaphthoxazines was thereafter studied by thermogravimetric analysis (TGA).
PL
Za pomocą zmodyfikowanej trójetapowej syntezy, w której do reakcji zamknięcia pierścienia zastosowano bromek metylenu, otrzymano dwa nowe monomery 1,3-naftoksazyny (M-A i M-B). Kondensacja 2-hydroksy-1-naftaldehydu z 1,6-heksametylenodiaminą lub 1,4-fenylenodiaminą pozwala na wytworzenie związków iminowych, które następnie przez redukcję NaBH4 w metanolu są przekształcane w 2-hydroksynaftylaminy. Reakcja zamknięcia pierścienia pomiędzy 2-hydroksynaftylaminą i bromkiem metylenu prowadzi do utworzenia z dobrymi wydajnościami monomerów 1,3-naftoksazyny M-A i M-B. Struktury zsyntetyzowanych monomerów potwierdzono stosując różne techniki spektroskopowe, spektroskopię masową oraz analizę elementarną. Polimeryzację termiczną monomerów badano za pomącą spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FT-IR) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Oba monomery 1,3-naftoksazyny uległy polimeryzacji z otwarciem pierścienia dając odpowiednie polinaftoksazyny [P(M-A) i P(M-B)]. Za pomocą analizy termograwimetrycznej (TGA) zbadano stabilność termiczną otrzymanych polinaftoksazyn.
EN
The aim of this work was to determine the influence of thermal pretreatment of thermoset semi-finished products on the thermal properties as well as the subsequent processing parameters. For this purpose, the curing behavior in the pretreatment of thermoset fiber reinforced semi-finished products was analyzed. A semi-finished product with glass fiber reinforcement and powder resin system A.S.SET 1010 was investigated. During processing of the rigid semi-finished products, melting-up of the matrix system is necessary before shaping. To determine the influence of this process, samples were pretreated and tested at different heating temperatures and times. The change in the glass transition temperature and the degree of cross-linking was determined using thermogravimetry analysis (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC). Thanks to this, the curing behavior and thermal properties of the semi-finished products were evaluated during their pretreatment depending on the heating temperature and time. It was confirmed that the pretreatment has a major influence on the degree of cross-linking, glass transition temperature as well as the later processing parameters.
PL
Celem pracy było wyznaczenie wpływu wstępnej obróbki cieplnej na właściwości termiczne włóknistych półproduktów na bazie termoutwardzalnych polimerów, a także na późniejsze parametry przetwórcze. W tym celu wyznaczona została charakterystyka sieciowania półproduktów w trakcie wstępnej obróbki termicznej. Analizowane półprodukty składały się z tekstylnego wzmocnienia z włókna szklanego oraz sproszkowanej żywicy epoksydowej A.S.SET 1010. Proces przetwórczy włóknistych półproduktów na bazie sproszkowanej żywicy epoksydowej wymaga stopienia materiału osnowy w celu umożliwienia formowania struktur trójwymiarowych. W celu wyznaczenia wpływu tego procesu przygotowane próbki zostały wstępnie poddane obróbce termicznej z różnymi charakterystykami procesu nagrzewania. Zmiany w temperaturze zeszklenia, jak również stopniu usieciowania zostały wyznaczone za pomocą analizy termograwimetrycznej (TGA) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Dzięki temu została wyznaczona zarówno charakterystyka procesu sieciowania, jak i zmiana własności termicznych półproduktów na bazie sproszkowanej żywicy epoksydowej w trakcie wstępnej obróbki cieplnej w zależności od temperatury i czasu nagrzewania. Potwierdzono również znaczący wpływ obróbki cieplnej na stopień usieciowania, temperaturę zeszklenia i parametry procesu przetwórczego.
EN
Owing to its properties, metallic foams can be used as insulation material. Thermal properties of cast metal-ceramic composite foams have applications in transport vehicles and can act as fire resistant and acoustic insulators of bulkheads. This paper presents basic thermal properties of cast and foamed aluminum, the values of thermal conductivity coefficient of selected gases used in foaming composites and thermal capabilities of composite foams (AlSi11/SiC). A certificate of non-combustibility test of cast aluminum-ceramic foam for marine applications was included inside the paper. The composite foam was prepared by the gas injection method, consisting in direct injection of gas into liquid metal. Foams with closed and open cells were examined. The foams were foaming with foaming gas consisting of nitrogen or air. This work is one of elements of researches connected with description of properties of composite foams. In author's other works acoustic properties of these materials will be presented.
EN
High purity, fine crystalline, degradation-free at low temperature powders have attracted special interest in CAD/CAM prosthetic dentistry full ceramic restorations. This study reports the preparation and characterisation of zirconia-ceria (0.9ZrO20.1CeO2) powders. Materials were obtained from zirconium-n-alkoxide and cerium nitrate hexahydrate in the pH 2–4 and 8–10. Methods: Zirconia-ceria powders were obtained with the sol-gel method in a humid-free environment. Thermal analysis (TGA/DTA) of the as-prepared materials was made for an assessment of its behaviour at elevated temperatures. Specimens were dried at 80°C and calcinated in two stages: at 300°C with soaking time 2.5 h and 850°C with holding time 2.5 h, in order to evaluate the phase transformations. Thermal analyses of the as-dried powders were made for an assessment of its thermal behaviour during heat treatment up to 1000 °C. By X-ray diffraction (XRD), polymorphs of ZrO2 were identified. Additionally, scanning electron microscopy (SEM) and laser particle size distribution (PSD) were involved for characterisation of morphology of the powders. Results: We found a correlation between the pH of the colloidal system and the morphology of the as-obtained powders. Based on analysis (SEM,PSD), structures were identified known as soft and hard agglomerates. Conclusions: In summary, it can be stated differences were found between powder morphology depending on the used pH, which can be crucial for powder densification during sintering and compacting green bodies which, as a consequence, may be crucial for the lifetime of zirconia prostheses. Correlations between phase composition and pH are difficult to grasp, and require further more sophisticated studies.
18
Content available remote Wpływ dodatku imidazolin na zmianę składu grupowego asfaltów
PL
Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań asfaltów modyfikowanych imidazolinami technicznymi i zaproponowano modyfikator, który przez zmianę składu grupowego asfaltu zapewnia poprawę jego właściwości termicznych.
EN
Four imidazolines alkylated with long-chain aliph. acids were added (up to 5% by mass) to a com. road bitumen to improve its softening and breaking points. The group compn. of the modified bitumens was detd. A small increase in content of arom. hydrocarbons and decrease in content of resins were obsd.
19
Content available remote Utilization of synthetic based mineral filler in wood plastics composite
EN
Purpose: Purpose of this paper is to utilize synthetic base mineral filler in wood plastic composites (WPCs) and to determine their physical, mechanical and thermal properties. Design/methodology/approach: Hybrid composites were produced by mixing wood flour (Turkish red pine (Pinus brutia Ten.), wax and maleic anhydride grafted polypropylene (MAPP) and polypropylene (PP) in a high intensity density mixer. The homogenous mixture was extruded using a single screw extruder with five heating zones. Extrudates were pelletized and composite samples were injection molded. Density of the samples was measured (ASTM D 792). Flexural strength (ASTM D 790), flexural modulus (ASTM D 790), tensile strength (ASTM D 638), tensile modulus, elongation at break and hardness (ASTM D22-40) were studied. Linear burning rate of the samples were also determined (ASTM D 635). Findings: According to test results synthetic based mineral filler and wood flour can use together for better composite properties and they provide adequate mechanical properties according to ASTM D 6662. Research limitations/implications: This article determined some of physical and mechanical properties of wood plastics hybrid composite which was manufactured with Turkish red pine flour and synthetic based mineral filler. As for the future researchers the some wood plastics composites can be manufactured by different wood flour species and in different amounts of synthetic based mineral filler. Practical implications: Synthetic based mineral filler were added to the mixture either before extrusion or injection molding. Effect of mineral filler and wood flour amount was also studied. Originality/value: Addition of wood flour and synthetic based mineral filler into polypropylene improved modulus values while reducing tensile strength, elongation and impact values.
PL
Celem niniejszej pracy było określenie możliwości wykorzystania recyklatów PE-HD i PVC oraz ich mieszanin do produkcji kompozytów polimerowo-drzewnych oraz zbadanie właściwości mechanicznych i termicznych otrzymanych materiałów. Na spełnienie założeń pozwoliło przygotowanie w komorze plastografometru Brabendera mieszanin recyklatów PE-HD/PVC o różnym składzie oraz kompozyty na ich osnowie zawierające 50% mas. mączki drzewnej. Zbadano właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu, wartość udarności metodą Charpy'ego oraz oznaczono temperaturę mięknienia wg Vicata otrzymanych materiałów. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż możliwe jest wykorzystanie recyklatów PE-HD i PVC oraz ich mieszanin do wytwarzania kompozytów polimerowo-drzewnych, wówczas, gdy dodatek drugiego wprowadzanego polimeru wynosi 5 i 10%. Stwierdzono, że dodatek napełniacza drzewnego do osnowy, w skład której wchodzą trudno mieszalne tworzywa polimerowe, spowodował zmianę właściwości kompozytów w porównaniu do tworzyw nienapełnionych. Najmniej odpowiednią do celów produkcyjnych kompozytów okazała się być mieszanina 50%PE-HD/50%PVC (zarówno z napełniaczem, jak i bez), charakteryzująca się niedostatecznie niską udarnością i wytrzymałością na zerwanie, co świadczy o nie mieszalności recyklatów obu polimerów. Rezultaty badań wskazują, że dodatek mączki drzewnej prowadzi do obniżenia właściwości mechanicznych materiałów, ale polepsza termostabilność kompozycji.
EN
The aim of this study was to determine the possibility of using recycled PE, PVC and their mixtures for wood-polymer composites (WPC) production and to investigate the mechanical and thermal properties of this materials. The compounds of PVC/PE recyclates of various compositions and composites with the matrix of these blends, containing 50 wt. % wood flour were processed in the Brabender measuring mixer, The mechanical properties of the gelated compounds and composites as well as Vicat softening temperature and impact strength were determined. The research showed that it is possible to use recycled PE, PVC and their mixtures for the wood-polymer composites production, when the addition of a second polymer containing 5 and 10 wt. %. It has been found, that the addition of an immiscible polymer decreases the mechanical properties of the blend, and that the least advantageous properties were displayed by the compound with a PVC:PE ratio of l to 1. The results of the study indicate that the addition of wood flour reduces the mechanical properties of materials, but it improves the thermal stability of the composition.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.