Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 321

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości fizyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
1
Content available remote Testing the cement, hydrated lime and cement by-pass dust mixtures hydration
EN
The paper reports the results of the tests used to determine hydration kinetics, physical properties and microstructure of hydraulic road binders. Seven hydraulically bound mixes were produced by mixing Portland cement (CEM I 32.5R), hydrated lime, and cement by-pass dust (CBPD) in proportions established as per the experimental plan. Cement by-pass dust was found to have the greatest effect on the increased water demand, hydration heat and soundness of the binder paste. Minerals derived from the hydration of input components were identified in the composition of the binder phases. In CBPD rich binders sylvite and calcium chloro-aluminate hydrate were present. The test results show that when planning the use of normal setting hydraulic road binders containing CBPD in road construction, the water to binder ratio w/b must be taken into account to ensure proper consistency, soundness, and amount of hydration heat release.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie kinetyki procesu hydratacji, właściwości fizycznych oraz mikrostruktury hydraulicznych spoiw drogowych. W tym celu przygotowano siedem mieszanek wykorzystując spoiwa hydrauliczne: cement portlandzki (CEM I 32.5R) i wapno hydratyzowane oraz pyły z instalacji by-passu pieca cementowego (ang. CBPD) dodane w proporcjach określonych w planie eksperymentu. Największy wpływ na wodożądność, ciepło hydratacji oraz stałość objętości zaczynu okazał się mieć pył cementowy. Po związaniu spoiw stwierdzono w ich składzie fazowym występowanie faz mogących powstawać w wyniku hydratacji użytych surowców. W spoiwach zawierających dużą ilość pyłu cementowego stwierdzono obecność sylwinu i uwodnionych chloroglinianów wapnia. Wyniki badań wykazały, że można wytworzyć hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące z wykorzystaniem CBPD, jednak przy ich zastosowaniu w budownictwie drogowym należy uwzględnić współczynnik w/s zapewniający uzyskanie właściwej konsystencji, a także ilości wydzielonego ciepła w czasie hydratacji oraz zmiany objętości.
PL
W artykule omówiono właściwości fizyczne i mechaniczne tektury falistej oraz form fleksodrukowych, w największym stopniu wpływające na jakość nadruku. Przedstawiono analizę czynników wpływających na jakość gotowego produktu.
EN
The article examines the physical and mechanical properties of corrugated board and flexographic printing plates critical to product print quality. It analyzes the factor affecting the quality of finished product and highlight the results of experimental studies.
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań wytwarzania katod przeznaczonych do napylania powłok bakteriobójczych na powierzchniach szklanych w przemysłowej linii magnetronowej w firmie D.A. Glass. Opracowano innowacyjną, kompleksową technologię wytwarzania różnych rodzajów katod z wykorzystaniem próżniowego pieca indukcyjnego. Wykonano symulacje numeryczne przemian fazowych przebiegających w fazie ciekłej i stałej w czasie stygnięcia i krzepnięcia stopów, z użyciem programu FactSage, jak również wyznaczono temperatury likwidus i solidus metodą analizy termicznej (DTA). Katody wykonano metodą odlewania płyt stanowiących elementy gotowych katod. Przeprowadzono badania makrosegregacji strefowej w odlewie płyty, które wykazały, że odlane płyty charakteryzowały się dużą jednorodnością w całej objętości. Składy chemiczne wykonanych katod odpowiadały składom wymaganym, jak również ich jakość spełniała wymagania do zamontowania w magnetronie, co świadczy o prawidłowości opracowanych technologii ich wytwarzania. Napylone w urządzeniu magnetronowym warstwy na szkle poddano badaniom mikrobiologicznym, dla określenia właściwości bakteriobójczych (biobójczych) szkła. Wstępne wyniki tych badań wykazały, że najlepszymi właściwościami bakteriobójczymi charakteryzowały się katody na bazie mosiądzu i brązu typu: Cu90Sn10, Cu90Zn10, Cu80Zn10Al10, Cu80Ti20 i Cu65Ni18Zn17. Warstwy wytworzone na szkle z wykorzystaniem tych katod wykazały zdolność dezaktywacji testowanych szczepów mikroorganizmów z eliminacją wzrostu bakterii włącznie. Dla dalszej poprawy tych właściwości dokonano modyfikacji składów katod na bazie miedzi ze zróżnicowanymi dodatkami cyny i tytanu oraz z dodatkami pierwiastków metali ziem rzadkich: ceru i lantanu, które będą poddane napylaniu warstw w magnetronie oraz badaniom mikrobiologicznym w ramach kolejnych etapów projektu.
EN
The paper presents the course and results of research into the production of cathodes for sputtering bactericidal coatings on glass surfaces in an industrial magnetron line at D.A. Glass. The study included the development of an innovative and comprehensive technology for producing various types of cathodes using a vacuum induction furnace. FactSage software was used for numerical simulations of phase transformations in the liquid and solid phase during the cooling and solidification of alloys, and the liquidus and solidus temperatures were determined using the thermal analysis method (DTA). The cathodes were made by casting plates that are components of ready-made cathodes. Zonal macrosegregation tests were carried out in the plate casting, which showed that the cast plates were characterised by high homogeneity in the entire volume. The chemical compositions of the cathodes corresponded to the required compositions, and their quality met the requirements for installation in a magnetron, which proves the correctness of the developed technologies of their production. The layers on the glass, sputtered in a magnetron device, were subjected to microbiological tests to determine the bactericidal (biocidal) properties of the glass. Preliminary results of these studies showed that the cathodes based on brass and bronze of the following type exhibited the best bactericidal properties: Cu90Sn10, Cu90Zn10, Cu80Zn10Al10, Cu80Ti20 and Cu65Ni18Zn17. The layers produced on the glass with the use of these cathodes exhibited the ability to deactivate the tested strains of microorganisms, including the elimination of bacterial growth. To further improve these properties, the composition of copper-based cathodes with various additions of tin and titanium, and with the addition of the following rare earth elements: cerium and lanthanum, which will be subjected to layer sputtering in the magnetron and microbiological tests as part of the next stages of the project, was modified.
EN
In this study, we investigated the relationship between ground-penetrating radar (GPR) response and agriculture properties of soil with a view to understanding how the constraint of soil degradation may influence the properties. GPR field data measurements were made at a location with soil types, properties, and disturbances caused by tractor movement. The data were processed, and empirical equations relating soil physical properties and material properties of soil media were considered for the analysis of the field data. The results showed a change in the reflection coefficient and increase in the GPR wave velocity when comparing the records of the initial parts of the GPR records, lasting about 2.5 ns, of the signal response of soil subjected to compaction as a result of 10 tractor passes, with those obtained prior to movement of the tractor. The summation of the absolute value of GPR wave amplitude in the analyzed results clearly shows that the amplitude of the signal corresponding to the compressed ground is twice and even three times smaller than the amplitude recorded before the tractor runs. The results prompted the design of a relatively simple method for tracking changes in soil properties based on the results of GPR measurements, which show that zones subjected to direct tire pressure are easy to delineate and are not limited to the part that is directly under the tire, but extend about 0.5 m. It thus shows that there is a relationship between the penetration resistance induced by a change in porosity and changes in the coefficient of reflectivity and the velocity of radar waves.
5
Content available remote Recykling nanokompozytów elastomerowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości recyklatu pochodzącego z odpadów z nanokompozytów elastomerowych, zawierających montmorylonit (MM T), na wybrane właściwości wulkanizatów gumowych. Analiza została oparta na podstawie wyników badań uzyskanych w próbie statycznego rozciągania, pomiarze twardości, ścieralności i współczynnika zachowania kształtu. Otrzymane wyniki wykazały, że dodatek regeneratu, pochodzącego z recyklingu nanokompozytów elastomerowych, w ilości 5%-10% do mieszanek elastomerowych spowodował polepszenie właściwości wytrzymałościowych. Proponowane rozwiązanie przyczyni się do ograniczenia odpadów powstających w procesie wytwarzania nanokompozytów elastomerowych i zagospodarowania ich w celu uzyskania nowych lub zmodyfikowanych materiałów elastomerowych.
EN
The article investigates the effect of recyclate content obtained from elastomeric nanocomposites scrap containing montmorllonite (MMT), on selected properties of rubber vulcanizates. Tensile properties, hardness, abrasion and elasticities were carried out on obtained samples. The obtained results showed that the addition of 5% -10% g resulted in improvement of tensile properties of elastomeric blends. The proposed solution will contribute to the reduction of waste generated in the process of producing elastomeric nanocomposites and their management in order to obtain new or modified elastomeric materials.
PL
Pszenica orkisz w ostatnim dwudziestoleciu przeżywa renesans m.in. dzięki swoim właściwościom zdrowotnym. Jednak jest to pszenica prymitywna i jej zbiór oraz przetwarzanie wymagają dodatkowego omłotu i czyszczenia. Przedstawiono wyniki badań cech fizycznych (długość, szerokość, grubość) oraz zawartości związków chemicznych w kłoskach i ziarniakach pszenicy orkisz. Cechą fizyczną, która najlepiej charakteryzowała kłoski i ziarniaki była ich masa. Kłoski i ziarniaki zawierały podobną ilość suchej masy, kwasu L-askorbinowego, β-karotenu i popiołu ogólnego.
EN
Hundred-ten spikelets (178 kernels) of spelt were studied for length, width, thickness and the contents of dry matter, crude ash and chem. compds. (L-ascorbic acid, β-carotene). Both the spikelets and kernels of spelt were most adequately characterized by their mass. They had a similar chem. compn.
PL
Grunty ekspansywne występują powszechnie na terenie całej Polski. Ich specyficzne właściwości fizyczne, a w szczególności ekspansywne, niejednokrotnie stanowią wyzwanie dla współczesnego budownictwa. Zachodzi więc potrzeba dokładnego rozpoznania budowy geologicznej podłoża gruntowego i panujących w nim warunków hydrogeologicznych. Próba ustalenia zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami oraz analiza porównawcza pozyskanych wyników badań gruntów ekspansywnych z różnych rejonów Polski stanie się przyczynkiem dalszych rozważań o znaczeniu aplikacyjnym.
EN
Expansive soils are common in Poland. Their specific physical properties, and in particular expansive, are often a challenge for modern construction. Therefore, there is a need to thoroughly recognize the geological structure of the soil substrate and the hydrogeological conditions. An attempt to establish connections between individual parameters and a comparative analysis of the results of studies on expansive soils from various regions of Poland will be a cause to further considerations. This will have application meaning.
PL
Pierwszym pytaniem jakie zadają inwestorzy budujący obiekty rolnicze jest: “dlaczego ceramika”?
EN
Along with the increase in popularity of the sewage sludge thermal treatment methods in Poland resulting from the implementation of European Union law, a management problem with ash, which is produced as a result of this process, appeared. The paper analyses the chemical composition and physical properties of fly ash from thermal treatment of municipal sewage sludge in terms of its use in concrete technologies in relation to EN 450-1 Fly ash for concrete. Definition, specifications and conformity criteria (2012) and EN 197-1 Cement. Composition, specifications and conformity criteria for common cements (2011) standards. The tested material did not meet the requirements related to use of fly ash for concrete production (chemical composition, low activity index, high water demand and fineness), and as main and minor components for cement production. On the basis of the carried out research and analyses, it was found that the hardening slurry technology creates the greatest possibilities related to the management of fly ash from thermal treatment of municipal sewage sludge.
PL
W pracy przeanalizowano skład chemiczny i właściwości fizyczne popiołu lotnego z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych w zakresie stosowania go w technologii betonu w odniesieniu do wymagań zawartych w normie EN 450-1 Popiół lotny do betonu (2012) oraz EN 197-1 Cement (2011). Przedmiot badań stanowił popiół lotny z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych, pochodzący z miejskiej oczyszczani ścieków, wyposażonej w Stację Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. Przeprowadzono badania popiołu pod względem składu chemicznego oraz właściwości fizycznych zgodnie z wytycznymi normy EN 450-1 (2012) i EN 197-1 (2011). Badany materiał nie spełnił wymagań stawianych głównym i drugorzędnym składnikom cementu oraz popiołom lotnym do produkcji betonu (skład chemiczny, niski indeks aktywności, wysoka wodożądność i miałkość). Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, iż technologia zawiesin twardniejących stwarza największe możliwości wykorzystania popiołu lotnego z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych.
10
Content available remote Study on properties of self-compacting concrete modified with nanoparticles
EN
The paper presents the results of studies of a total of 11 series of self-compacting concrete, which were modified with different amounts of the following nanoparticle additives: SiO2, TiO2 and Al2O3, and also a reference concrete without the addition of nanoparticles. The study included the rheological properties of concrete mixes and the physical and mechanical properties of a hardened self-compacting concrete. The characteristics of air pores obtained using a computer image analyser and analysis of a microstructure with the use of a computer microtomograph are also presented. The paper contains the results of tests of compressive strength, flexural strength, hardness and elastic modulus, which were obtained using the nanoindentation technique. The obtained results were analyzed and commented on.
PL
Badania dotyczyły prawidłowego doboru palnika retortowego do kotła wodnego. W Polsce na szerokim rynku producentów kotłów istnieje również wielu producentów palników do tych kotłów. Konstrukcje palników retortowych charakteryzują się szerokim zakresem mocy i nie są dostosowane do konstrukcji mocy kotła producenta. W artykule przedstawiono wyniki badań cieplnych i emisyjnych uzyskanych w procesie spalania węgla kamiennego sortymentu groszek w kotłach wodnych z odpowiednio przystosowanym palnikiem retortowym. Na podstawie badań uzyskano sposób odpowiedniego skonfigurowania palnika retortowego do mocy nominalnej kotła grzewczego. Badania miały na celu wskazanie możliwych do uzyskania klas granicznych wartości emisji oraz efektywności procesu spalania. Badania potwierdziły uzyskanie zadowalających wartości emisji do powietrza atmosferycznego pyłu, tlenku węgla i łączną zawartość węglowodorów (OGC) oraz możliwość zastosowania typoszeregów palników retortowych do odpowiedniego kotła grzewczego. Zakres prac badawczych obejmował: – określenie właściwości fizycznych i chemicznych użytych do badań mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych, – badania emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania mieszanek wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w testowanym kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, – pomiary cieplne, tj. ilość uzyskanego ciepła z procesu spalania mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, – określenie sprawności energetycznej kotła wodnego c.o. w czasie spalania mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych z obciążeniem 100 %, – badania żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania mieszanek wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, określenie zawartości części palnych wytworzonych w żużlu i popiele.
EN
The research involved the correct selection of the retort burner for the water boiler. In Poland, on the broad market of boiler manufacturers, there are also many manufacturers of burners for these boilers. Retort burner designs are characterized by a wide power range and are not adjusted to the power output of the manufacturer's boiler. The article presents the results of thermal and emission tests obtained in the combustion process of the pea size coal in the in water boilers with appropriately adapted retort burner. On the basis of the research, a suitable way to configure the retort burner to the nominal power of the boiler has been obtained. The study was focused on identification of possible, obtainable emission boundary values and combustion efficiency. The study has confirmed the satisfactory emission values to atmospheric of dust, carbon monoxide and total hydrocarbons content (OGC) and the possibility of using a series of retort burners for the respective heating boiler. The scope of research works included: - determination of the physical and chemical properties of combustible mixture used for testing made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines, - examination of emissions of particulates and gases emitted to atmospheric air during the combustion process of mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines in the tested water boiler of central heating at 100 % load, - thermal measurements, i.e. the amount of heat obtained from the combustion process of combustible mixtures produced on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines in the water boiler of central heating at 100 % load, - determination of the energy efficiency of the water boiler of central heating during the burning of combustible mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines at 100 % load, - investigation of slag and ash obtained from the combustion process of mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard cal fines in the water boiler of central heating at 100 % load; determination of combustible parts produced in the slag and ash.
PL
Niniejsza praca przedstawia wyniki badań wpływu zawartości montmorylonitu (MMT) na wybrane właściwości fizyczne wytworzonych kompozytów elastomerowych na bazie kauczuków KER N-29 i Europrene 2845. Analiza opiera się na rezultatach badań uzyskanych w próbie statycznego rozciągania, pomiarze ścieralności i odporności na działanie niskich temperatur otrzymanych wulkanizatów gumowych. Uzyskane wyniki wykazały, że dodatek nanocząsteczek typu Closite 30B do mieszanek kauczukowych spowodował polepszenie właściwości wytrzymałościowych (naprężenie, odkształcenie oraz energia zerwania). Ponadto dodatek nanocząsteczek w ilości 1% przyczynił się do wzrostu odporności badanych próbek na ścieranie w stosunku do próbki referencyjnej. Współczynnik zachowania kształtu wszystkich mieszanek w temperaturze pokojowej lub temperaturze ujemnej nie zmienił się znacząco po dodaniu nanocząstek.
EN
The present work investigates the effect montmorillonite (MMT) addition on the physical properties of elastomer nanocomposites based on rubbers KER N-29 and Europrene 2845. Tensile strength, abrasion and resistance to low temperatures of prepared rubber vulcanisates were estimated as function of MMT content. Obtained results showed that the addition of a small amount of Cloisite 30B MMT to elastomer blends resulted in the improvement of their tensile properties (tensile strength, strain and energy at break). Addition of 1% nanoparticles increased the resistance of the test samples to abrasion in relation to the neat sample. In addition, the addition of 1% nanoparticles increased the resistance of the test samples to abrasion in compared with neat samples. The coefficient of shape retention of rubber composites did not significantly change at room or negative temperature upon the addition of nanoparticles.
13
Content available remote Wpływ właściwości fizycznych na transport ciepła w złożu ziarnistym
PL
Piasek kwarcowy (1-1,6 mm) umieszczono w komorze pomiarowej ogrzewanej wodą o temp. 65°C i wyznaczono jego przewodnictwo cieplne. Mokry piasek o wilgotności 20% wykazywał większe współczynniki wymiany ciepła niż piasek suchy.
EN
Quartz sand (1-1.6 mm) was placed in a test chamber (350 × 350 × 700 mm) and studied for the thermal cond. under external heating with water (65°C). The wet sand (humidity 20%) showed a higher heat transfer coeff. than the dry one.
PL
Zbadano wybrane właściwości fizyczne i skład chemiczny nasion szałwii hiszpańskiej. Oznaczono masę 1000 ziaren, kąt zsypu i usypu, gęstość utrzęsioną i usypową, określono wielkość i kształt ziaren oraz ich wytrzymałość na ściskanie. Oznaczono również podstawowy skład chemiczny badanego materiału: zawartość białka, tłuszczu, popiołu, aminokwasów i skład kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej. Nasiona charakteryzowały się dużą zawartością białka (19,09%) i tłuszczu (27,26%). Głównym kwasem frakcji lipidowej nasion był kwas alfa-linolenowy (62,3%).
EN
Spanish sage seeds (chia) were studied for mass of 1000 seeds, angle of repose, chute angle, bulk and shaken d., size and shape of seeds, and their compressive strength. The chem. compn. of the seeds was also detd. (protein, fat, ash, amino acid content and fatty acid composition of the lipid fraction). The seeds showed high protein and fat contents (19.09% and 27.26%, resp.). The main acid of the lipid fraction was alpha-linolenic acid (62.3%).
EN
In the article the conditions of occurrence, spatial distribution, genesis, composition and properties of technogenic soils in central part of Lviv were described. It was established that these soils cover the study area as a solid layer with thickness from 2.0-4.0 to 6.0-9.0 m. They are characterized by a high degree ofspatial heterogeneity, low values of mechanical properties and specific sensitivity caused by the presence of ephemeral elements (makrooorganic substance, soluble salts etc.) in their composition that are very susceptible to changes in air-humi-dity regime.
PL
W artykule przedstawiono rezultat badań pozwalających ocenić właściwości matrycy cementowej z udziałem dodatków i domieszek. Do tego celu wykorzystano popiół lotny, pył krzemowo-wapienny (CaSi), superplastyfikator i domieszkę napowietrzającą. Zakres badań obejmował podstawowe badania cementu, takie jak normowa konsystencja i czas wiązania, a także stwardniałego zaczynu w zakresie rozwoju wytrzymałości w czasie dojrzewania do 56 dni oraz skurczu przy wysychaniu w niekorzystnych warunkach wilgotności względnej otoczenia RH=(50±5)%. Dozując do zaczynu cementowego domieszki i dodatki w zróżnicowanej ilości, wskazano na zmiany we właściwości matrycy cementowej wynikające z tego faktu.
EN
The article presents the result of research which makes it possible to assess the properties of the cement matrix containing additives and admixtures. For this purpose, the researchers used volatile ashes, silicon-and-calcium dust (CaSi), liquifying admixture as well as aerating admixture. The scope of research covered basic cement tests, such as norm consistency and time of setting and of hardened slurry in the scope of development of strength in the maturing time of up to 56 days as well as shrinkage during drying in unfavourable conditions of relative humidity of the surroundings RH=(50±5)%. By dosing admixtures and additives to the cement slurry in various quantities, changes have been pointed out regarding properties of the cement matrix resulting from this fact.
17
Content available Materiały naturalne w ekobudownictwie
PL
W ostatnich latach w budownictwie rozwija się trend ekologiczny, który na celu ma wykorzystanie materiałów naturalnych. Materiały te mogę być zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Taki model ekobudownictwa nie wymaga wysokich nakładów energii na produkcję i przyczynia się do rozwoju energooszczędnych inwestycji, które spełniają aktualne wymagania techniczne. Tego typu wyroby postrzegane są jako zdrowe oraz tanie, w wielu wypadkach dostępne lokalnie. Ponadto powyższe rozwiązania materiałowe mogą mieć znaczący wpływ w nowoczesnym budownictwie z racji wzrostu cen tradycyjnych wyrobów budowlanych oraz z powodu oszczędności energii w trakcie budowy, jak i podczas użytkowania inwestycji.
PL
Badania prętów kompozytowych są trudniejsze niż w przypadku prętów stalowych ze względu na specyfikę materiału. W artykule przedstawiono metody badań fizycznych i wytrzymałościowych cech prętów kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer), stosowanych jako zbrojenie betonu. Omówiono i porównano zalecenia norm ISO 10406:1, amerykańskiej ACI 440.3R, rosyjskiej GOST 31938 oraz włoskiej CNR-DT 203.
EN
Testing composite bars is more difficult than with steel bars because of the specific of the matherial. The paper presents methods of physical and strength testing of FRP (Fiber Reinforced Polymer) composite rods used as reinforcement of concrete. The recommendations of ISO 10406:1, American ACI 440.3R, Russian GOST 31938 and Italian CNR-DT 203 were discussed and compared.
19
Content available Aglomeracja układów wieloskładnikowych®
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule była ocena wpływu składu surowcowego, aglomeracji i stężenia cieczy zwilżającej na właściwości fizyczne wieloskładnikowych mieszanin w proszku. Analiza właściwości fizycznych obejmowała: zawartość i aktywność wody, skład granulometryczny, gęstość nasypową i pozorną, porowatość złoża, zwilżalność. Przeprowadzone badania wykazały, że skład surowcowy, aglomeracja, jak i stężenie cieczy zwilżającej miały istotny wpływ na właściwości fizyczne analizowanej żywności w proszku. Aglomeracja wpłynęła na poprawę zwilżalności, wzrost rozmiarów cząstek i porowatości, obniżenie gęstości nasypowej układów wieloskładnikowych. Wraz ze wzrostem stężenia cieczy zwilżającej następowało obniżenie gęstości nasypowej aglomeratów, przy tendencji do wzrostu porowatości złoża cząstek.
EN
The aim of this work article to evaluate the effect of raw material composition, agglomeration and concentration of wetting liquid on physical properties of powdered multicomponent mixtures. The following physical properties were measured: water content and water activity, particle size distribution, bulk and apparent density, porosity and wettability. The study showed that ingredients, agglomeration, and concentration of wetting liquid had a significant influence on physical properties of analysed food powders. Agglomeration had improved wettability, increased particle size and porosity, decreased bulk density of multiple systems. With increased in concentration of wetting liquid, the bulk density was decreased, with the tendency to increased porosity of agglomerates.
PL
Zbadano wybrane właściwości wytrzymałościowe i fizyczne kompozytów recyklowanego polietylenu dużej gęstości (rPE-HD) napełnionego wiórami drzewnymi (10, 25, 50 % mas.), uzyskanych metodą wytłaczania jednoślimakowego i ślimakowo-tarczowego. Oceniano wpływ szerokości szczeliny strefy tarczowej (Ws), prędkości obrotowej ślimaka (n) i udziału masowego frakcji drzewnej (i) na cechy wytworzonych kompozytów. Stosując planowanie eksperymentu metodą Taguchi, opracowano warunki i program badań umożliwiające określenie optymalnych wartości parametrów wytłaczania oraz składu mieszanin, uwzględniających kryterium najkorzystniejszych właściwości użytkowych wytłoczonego materiału.
EN
The selected mechanical and physical properties of the composites of recycled high density polyethylene (rPE-HD) filled with wood chips (10, 25 and 50 wt %) obtained by two methods of extruding: classic screw and screw-disc were investigated. The influence of three process parameters: width of the chink of disc zone (Ws), rotational speed of the screw (n) and mass fraction of wood filler (i) on the composite properties was investigated. The experiments were planned using the Taguchi method to find optimal extrusion process parameters and mixture composition, taking into account the highest possible properties of the extrudate.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.