Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości chemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono wybrane właściwości chemiczne oleju tłoczonego na zimno z dwóch odmian maku: niebieskiego i białego. Zbadano wpływ dodatku kurkumy i rozmarynu na zmiany parametrów określających jakość otrzymanego oleju: liczby kwasowej (LK), liczby nadtlenkowej (LN) i stabilności oksydacyjnej. Dodatek naturalnych przeciwutleniaczy, takich jak rozmaryn i kurkuma wydłuża trwałość oleju, pozwala spowolnić proces hydrolizy tłuszczu w oleju z nasion maku oraz wydłuża czas indukcji badanych olejów.
EN
Cold-pressed white and blue poppy seed oils were improved by the addn. of rosemary or turmeric herbs (1% by mass). The oils were stored at 10 ± 1°C for 14 days, studied for acid index (AN), peroxide value (PN) and oxidative stability and compared with the corresponding values of the unmodified oils. The storage of oils with both additives resulted in a decrease in AN and PN values as well as improved their oxidative stability.
2
Content available remote Chemiczne właściwości oleju z nasion jabłek tłoczonego na zimno
PL
Poddano analizie olej tłoczony na zimno z nasion dwu odmian jabłek. W nasionach oznaczono wilgotność oraz zawartość tłuszczu. Średnia zawartość wody i tłuszczu w nasionach wynosiła odpowiednio 8,08 i 8,38%. Otrzymany olej oceniano pod względem stopnia hydrolizy (LK), pierwotnego stopnia utlenienia (LN) oraz stabilności oksydacyjnej w teście Rancimat. Badany olej charakteryzował się wysoką wartością liczby kwasowej, przekraczającą dopuszczalną normę dla olejów tłoczonych na zimno, ale spełniał normę jakościową pod względem liczby nadtlenkowej. Czas indukcji oleju wynosił 3,31 h. Pod względem składu i zawartości kwasów tłuszczowych oleje z nasion jabłek charakteryzowały się wysoką zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych (oleinowego 40% i linolowego 50%). Badane oleje mogą stanowić wartościowy dodatek do żywności w mieszance z innymi olejami roślinnymi lub mogą być wykorzystane jako substrat do produkcji substytutu oleju napędowego (FAME).
EN
Seeds from varieties of apples (jonagold and idared) were analyzed for moisture and fat contents (the mean values 8.08% and 8.38% by mass, resp.). The seeds were coldpressed to oils. An acid value, primary oxidn. degree, oxidative stability and fatty acid content in the oils were detd. (the mean values 4.19 mg/g, 6.23 mmol/kg, and 3.31 h, resp.). Oils from both apple varieties showed very similar contents of mono- and polyunsatd. acids (about 40% and 50%, resp.).
PL
Przedstawiono wyniki badań energetycznych właściwości poszczególnych odcinków łodyg wierzby wiciowej. Badania przeprowadzono w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu na 3-letnich pędach wierzby pozyskanej z plantacji w Płoskiem koło Zamościa. W łodygach wierzby podzielonych na odcinki o długości 1 m oznaczono podstawowe parametry energetyczne: zawartość wilgoci, popiołu, części lotnych, siarki, wodoru, azotu i węgla oraz ciepło spalania.
EN
Stems of 3-year old energy willow (4 m) were portioned into 1 m length sections and then dried at room temp., shredded to less than 2 mm pieces and studied for moisture, ash, volatile substances, S, H and C contents. Heat of combustion in biomass samples was also detd. Mean values of tested parameters changed slightly for samples taken from different parts of stems and they were smaller than the literature values of the parameters for hard coal.
PL
Badania dotyczyły prawidłowego doboru palnika retortowego do kotła wodnego. W Polsce na szerokim rynku producentów kotłów istnieje również wielu producentów palników do tych kotłów. Konstrukcje palników retortowych charakteryzują się szerokim zakresem mocy i nie są dostosowane do konstrukcji mocy kotła producenta. W artykule przedstawiono wyniki badań cieplnych i emisyjnych uzyskanych w procesie spalania węgla kamiennego sortymentu groszek w kotłach wodnych z odpowiednio przystosowanym palnikiem retortowym. Na podstawie badań uzyskano sposób odpowiedniego skonfigurowania palnika retortowego do mocy nominalnej kotła grzewczego. Badania miały na celu wskazanie możliwych do uzyskania klas granicznych wartości emisji oraz efektywności procesu spalania. Badania potwierdziły uzyskanie zadowalających wartości emisji do powietrza atmosferycznego pyłu, tlenku węgla i łączną zawartość węglowodorów (OGC) oraz możliwość zastosowania typoszeregów palników retortowych do odpowiedniego kotła grzewczego. Zakres prac badawczych obejmował: – określenie właściwości fizycznych i chemicznych użytych do badań mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych, – badania emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania mieszanek wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w testowanym kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, – pomiary cieplne, tj. ilość uzyskanego ciepła z procesu spalania mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, – określenie sprawności energetycznej kotła wodnego c.o. w czasie spalania mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych z obciążeniem 100 %, – badania żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania mieszanek wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, określenie zawartości części palnych wytworzonych w żużlu i popiele.
EN
The research involved the correct selection of the retort burner for the water boiler. In Poland, on the broad market of boiler manufacturers, there are also many manufacturers of burners for these boilers. Retort burner designs are characterized by a wide power range and are not adjusted to the power output of the manufacturer's boiler. The article presents the results of thermal and emission tests obtained in the combustion process of the pea size coal in the in water boilers with appropriately adapted retort burner. On the basis of the research, a suitable way to configure the retort burner to the nominal power of the boiler has been obtained. The study was focused on identification of possible, obtainable emission boundary values and combustion efficiency. The study has confirmed the satisfactory emission values to atmospheric of dust, carbon monoxide and total hydrocarbons content (OGC) and the possibility of using a series of retort burners for the respective heating boiler. The scope of research works included: - determination of the physical and chemical properties of combustible mixture used for testing made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines, - examination of emissions of particulates and gases emitted to atmospheric air during the combustion process of mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines in the tested water boiler of central heating at 100 % load, - thermal measurements, i.e. the amount of heat obtained from the combustion process of combustible mixtures produced on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines in the water boiler of central heating at 100 % load, - determination of the energy efficiency of the water boiler of central heating during the burning of combustible mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines at 100 % load, - investigation of slag and ash obtained from the combustion process of mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard cal fines in the water boiler of central heating at 100 % load; determination of combustible parts produced in the slag and ash.
PL
Badano wpływ kwasu rozmarynowego (depsyd kwasów kawowego i α-hydroksydihydrokawowego) oraz innych fenolowych antyoksydantów występujących w rozmarynie na właściwości chemiczne oleju tłoczonego na zimno, pozyskanego z nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L.) odmiany Adriana, rzeżuchy ogrodowej (Lepidium sativum L.) i czarnuszki siewnej (Nigella sativa L.). Oceny zmian zachodzących w próbach olejów przechowywanych w temp. 10±1°C przez 2-8 tygodni dokonano, oznaczając liczbę kwasową, liczbę nadtlenkową i czas indukcji. Stwierdzono, że rozmaryn wykazywał właściwości przeciwutleniające i skutecznie hamował zmiany oksydatywne zachodzące w trakcie przechowywania olejów. Ponadto wydłużał czas indukcji, zwiększając stabilność oksydatywną olejów.
EN
Winter rapeseed (Brassica napus L.) cv. Adriana, garden cress (Lepidium sativum L.), and black cumin (Nigella sativa L.) seeds were cold-pressed to recover resp. oils. The oils were stored at 10°C for 8 weeks after addn. of dry or fresh rosmarin or rosmarin ext. and studied for acid and peroxide values and induction time. The addn. resulted in increasing both the acid and peroxide values and induction time during the storage. The oils met the quality requirements.
EN
Between 2005 and 2008 in Swadzim, on the fields of the Experimental and Didactic Station Gorzyń, a department of Poznań University of Life Sciences, the two one factor trials have been carried out on two soil complexes: rye and good wheat ones. The purpose of the study was to determine changes of selected chemical properties of soils under the influence of the use of natural fertilizers, straw or winter aftercrop under maize grown for silage in monoculture. It has been shown that the use of natural fertilizers, straw and intercrops of rye with winter vetch did not cause the changes in nitrogen, phosphorus, potassium and magnesium levels measured in spring and autumn in both soil classes. The significant effect of fertilization was obtained only in the carbon content of soil class IVb.
PL
W latach 2005-2008 w Swadzimiu, na polach Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Gorzyń, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przeprowadzono dwa jednoczynnikowe doświadczenia na dwóch kompleksach glebowych: żytnim i pszennym dobrym. Celem badań było określenie zmian wybranych właściwości chemicznych gleb pod wpływem stosowania nawozów naturalnych, słomy bądź poplonu ozimego pod kukurydzą uprawianą na kiszonkę w monokulturze. Wykazano, że stosowanie nawozów naturalnych, słomy oraz międzyplonu żyta z wyką ozimą nie przyczyniło się do zmian zawartości azotu, fosforu, potasu i magnezu oznaczanych wiosną i jesienią na obu klasach gleby. Istotny wpływ nawożenia uzyskano jedynie w zawartości węgla w glebie klasy IVb.
PL
W artykule przedstawiono sposób frakcjonowania popiołu lotnego z użyciem procesu flotacji oraz separacji magnetycznej jak również właściwości uzyskanych frakcji popiołu. Popiół ze spalania węgla brunatnego rozdzielono na 3 frakcje w basenie flotacyjnym a następnie każdą z frakcji poddano suszeniu oraz separacji magnetycznej za pomocą magnesu stałego umieszczonego ponad taśmociągiem. Górna warstwa cząstek uzyskanych po procesie flotacji składała się przede wszystkim z mikrosfer. W drugiej warstwie występowały kuliste lub owalne ziarna, niektóre zawierające drobne pory. Ziarna tej frakcji miały najmniejsze rozmiary. W dolnej warstwie dominowały nieregularne ziarna bogatsze w żelazo. Frakcje wydzielone za pomocą magnesu charakteryzowały się podwyższoną zawartością żelaza, nawet do ponad 40% Fe2O3 oraz większym rozmiarem ziaren w porównaniu do wyjściowego popiołu. Zawartość cząstek magnetycznych w poszczególnych frakcjach wynosiła: 2% dla górnej warstwy, około 4% dla warstwy środkowej oraz 15% dla warstwy dolnej.
EN
Article presents method of fly ash separation with the use of flotation followed by magnetic separation. Properties of so obtained fly ash fractions were also presented. Fly ash obtained from brown coal combustion was separated into three fractions in floatation pool. Next, each fraction was air dried and subjected to magnetic separation using permanent magnet placed over conveyer belt. Upper layer of particles obtained during flotation consisted mainly of cenospheres. Second layer was composed of round and oval particles, some of them containing fine pores. Particle size distribution of grains in second layer was the finest. Bottom layer contained mainly coarse irregular grains rich in iron. Fractions separated by magnetic separation were characterized by increased iron content, even up to 40% of Fe203 as well as coarser grain size comparing to raw fly ash. Magnetic particles contents in upper, middle and bottom layers were 2%, 4% and 15% respectively.
PL
Celem pracy była ocena gleb stacji doświadczalnej w Dołujach, jako siedliska leśnego w oparciu o indeks trofizmu gleb leśnych (ITGL). Badano gleby IVa klasy bonitacyjnej, intensywnie użytkowane ogrodniczo. Wartości ITGL, pozwoliły określić że były to hipertroficzne siedliska lasów.
EN
The aim of this research was evaluation of soils in experimental station in Dołuje as forest habitat basing on the forest soil trophism index (FSTI). The studied soils were classified as IVa quality class and were intensively cultivated. The values of FSTI, helped to determine them as hypertrophic forest habitat.
PL
Celem pracy była ocena chemizmu 10-letnich gleb powstałych przez złożenie na popiołach z węgla kamiennego 5 wariantów nakładów zawierających substancję organiczną naturalnego i antropogenicznego pochodzenia. Gleby te charakteryzował odczyn zasadowy, niewielkie zasolenie, bardzo wysoka zasobność w przyswajalny fosfor, wysoka w przyswajalny mangan, cynk i miedź oraz średnia w przyswajalny magnez. Zawartość ogólna Zn, Cu, Cd, Pb i Ni nie przekraczała wartości dopuszczonych prawem, jednak wystąpiły przypadki podwyższonych ilości cynku, miedzi i ołowiu oraz powszechnie występujące słabe zanieczyszczenie kadmem.
EN
The aim of study was to evaluate chemical properties of 10-year-old soils made by submission on ashes from hard coal 5 variants of surface layer including organic matter of natural and anthropogenic origin. These soils were characterized by alkaline reaction, low salinity, very high abundance of available phosphorus, high abundance of available manganese, zinc, copper and average abundance of available magnesium. The total content of Zn, Cu, Cd, Pb, and Ni was less than admitted by law, however reported cases of elevated amounts of zinc, copper and lead and widespread existing poor contamination of cadmium.
PL
W pracy określono, w oparciu o Indeks Trofizmu Gleb Leśnych (ITGL), przydatność jako siedliska leśnego erodowanych gleb porolnych. W oparciu o klasyfikację bonitacyjną gleby te, niezależnie od lokalizacji w rzeźbie terenu, kwalifikują się do borów mieszanych. Według ITGL, gleby na wierzchowinie i zboczu to siedliska lasów mieszanych i lasów, a gleby u podnóża to siedliska lasowe.
EN
Authors in this work determined, on base of Forest Soil Trophism Index (FSTI), the suitability of eroded fallows as forest habitat. On base of soil quality classification these soils independently from localization in relief are habitat of mixed coniferous. According FSTI the soils from summit and slope belong to habitat of mixed forests and forests but soils of delluvial zone belong to habitat of forests.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości chemicznych i fizycznych betonu znajdującego się w dolnym pierścieniu obwodowym kopuły Hali Stulecia w Wrocławiu. Badania przeprowadzone były w drugiej połowie 2009 roku oraz w pierwszej połowie 2015 roku. Ponadto wykonano dodatkowo badania mikrostruktury betonu przy użyciu tomografu komputerowego oraz, na podstawie serii testów nanoindentacji, wykonanych w nanoindenterze. Dotychczas przeprowadzone badania potwierdzają wysoką jakość betonu. Kruszywo znajdujące się w badanych próbkach to w większości łamany granit strzegomski. W kruszywie o frakcjach poniżej 8 mm zaobserwowano występowanie żużlu paleniskowego o dużej porowatości oraz wtrącenia w postaci ścinków drewnianych. Ocenę składu mineralogicznego betonu wykonano wykorzystując wyniki analizy składu tlenkowego. Przez zmniejszoną zawartość CaO skład tlenkowy zbliżony jest do składu cementu hutniczego. Wprowadzając świadomie do mieszanki betonowej żużel paleniskowy uzyskano zwartą mikrostrukturę betonu. Stwardniały zaczyn w badanym betonie wykazuje doskonałą przyczepność do łamanego kruszywa granitowego. Posiada strukturę zwartą, gęstą, o bardzo niskiej nasiąkliwości. Mikrotwardość badanego betonu wyniosła 1,8 GPa, a moduł sprężystości E = 33 GPa. W badaniach wykonanych za pomocą mikrotomografu komputerowego oznaczona porowatość w badanych próbkach wyniosła ok. 10%. W strukturze przeważają mikropory poniżej 300 μm.
EN
The paper reports on results of chemical and physical testing of concrete sampled from the lower circumferential ring of the dome of the Centennial Hall In Wrocław. Testing was conducted in the second half of 2009 and in the first half of 2015. Additionally, an analysis of the concrete microstructure was undertaken using a computer tomography and a number of nano-indentation tests were carried out with a nanoindentation device. Analysis of the concrete carried out to date confi rms high concrete quality. The aggregate in tested specimens comprises mainly crushed Strzegom granite. In aggregate fractions lower than 8 mm, the presence of high porosity slag and wood chip inclusions was observed. Analysis of concrete mineral composition was conducted using results of an oxide composition analysis. The oxide composition of this cement is close to the composition of blast-furnace cement. Introduction of slag into the concrete mix resulted in a dense microstructure of the concrete. The hardened cement paste in the tested concrete demonstrates excellent adhesion to crushed granite aggregate. This is characterised by a dense structure, with low absorbability. Micro-hardness of tested concrete was determined to equal 1,8 GPa and the modulus of elasticity E = 33 GPa. In studies conducted using micro-CT the porosity for tested samples found to be approximately 10%. In the structure the majority are micropores smaller than 300 μm.
PL
Podczas oczyszczania ścieków komunalnych przy oddzielaniu części płynnej od stałej powstają osady ściekowe. W procesie oczyszczania ścieków powstaje osad wstępny w osadnikach wstępnych oraz biologiczny w osadnikach wtórnych. Te dwa typy osadów po zmieszaniu muszą podlegać procesowi stabilizacji. Proces stabilizacji jest jednym z ważniejszych elementów tzw. gospodarki osadowej, prowadzonej na terenie oczyszczalni ścieków, zmierzającym do poprawy właściwości osadów. W przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych we Wrześni zmieszane osady są tłoczone do otwartych komór fermentacyjnych (OKF), gdzie w warunkach psychrofilnych prowadzony jest proces fermentacji. W celu zwiększenia efektywności stabilizacji osadów z jednoczesną poprawą ich parametrów proponuje się stosowanie takich substancji, jak przykładowo Eco Tabs™. Zakłada się, że preparat może korzystnie wpływać na redukcję uwodnienia osadów oraz zawartość substancji biogennych, zmniejszając ich ilość. Celem pracy była ocena rzeczywistej efektywności technologii Eco Tabs™ we wzroście suchej masy oraz poprawie właściwości chemicznych osadów ściekowych podczas ich fermentacji. Założenie to zrealizowano w oparciu o doświadczenie prowadzone na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych we Wrześni. Do osadów znajdujących się w OKF aplikowano co tydzień preparaty Eco Tabs™ przez 7 tygodni. Częstotliwość pobierania próbek osadów ściekowych do analiz była cotygodniowa. W zebranym materiale wykonano analizy dotyczące zawartości suchej masy, materii organicznej oraz makro- i mikroskładników. Oznaczenia wykonano w 3 powtórzeniach, a uzyskane dane poddano analizie statystycznej, przy której uwzględniono 2 czynniki: A - termin pobrania próbek do analiz oraz B - frakcja osadu. Najmniejsze istotne różnice obliczono metodą Tukeya przy poziomie istotności a £ 0,05. Biorąc pod uwagę uzyskane dane, można stwierdzić, że preparaty Eco Tabs™ miały słaby wpływ na właściwości chemiczne osadów ściekowych podczas procesu fermentacji. Ponadto należy zaznaczyć, że po pierwszej aplikacji opisywanego preparatu nastąpiło rozdzielenie całej masy osadów w OKF na 2 frakcje: lżejszą, znajdująca się w górnej części zbiornika, oraz cięższą - w dolnej. Badania ujawniły, że aplikacja Eco Tabs™ ani nie zwiększyła suchej masy osadów, ani nie obniżyła ilości substancji biogennych wyrażonych przez materię organiczną i takie składniki, jak: węgiel, azot, siarka czy fosfor. Porównując wartości określone dla osadów kontrolnych z tymi stwierdzonymi dla osadów poddanych aplikacji omawianego preparatu, przydatność technologii Eco Tabs™ w przeprowadzonym doświadczeniu należy uznać za małą.
EN
Sewage sludge is regarded as the residue produced by the wastewater treatment process, during which liquids and solids are being separated. During the wastewater treatment process, preliminary sludge is produced in primary sedimentation tanks, and biological sludge in secondary sedimentation tanks. Such mixed sludge need to be subject to stabilization process. This process is one of the most important element of sludge management leading to improving sewage sludge properties. At wastewater treatment plant in Wrzesnia mixed sludge is fed to the Open Digestion Tanks (ODT), where at psychrophilic conditions fermentation process proceeds. The application of special preparation such as for example Eco Tabs™ should be a good solution to increase efficiency of fermentation process. Such interaction may be beneficial effect on reduction of sewage sludge hydratation as well as on decreasing content of biogenic substances. The scope of the researches was to agree whether Eco Tabs™ positively influence on chosen parameters of sewage sludge during the fermentation process. This statement was verified on the basis of experiment carried out at wastewater treatment plant in Września. The experiment with the usage of the Eco Tabs™ preparation was lasting seven weeks and related to the sludge contained in ODT. The frequency of Eco Tabs™ dosing and taking the samples of sewage sludge for analysis was weekly. The collected material was subjected to the analytical procedures and dry weight, organic matter, total content of macronutrients and micronutrients were tested. Analyses of samples were carried out in three replicates. The obtained results were subjected to formal evaluation with the assistance of the statistical analysis. Two basic experimental factors were taken into consideration in the course of the performed analysis: time of sampling (A) and fraction of sewage sludge (B). The least significant differences were calculated using the Tukey method at the significance level a £ 0.05. Taking into account the obtained data, it can be concluded that Eco Tabs™ application have weak influence on the chemical properties of the sewage sludge in the course of fermentation process. It needs to be stress that after first application of described preparation the mass of sludge present in ODT dissociated onto 2 fractions: light located at the top of tank and heavier - at the bottom. The study demonstrated that application of Eco Tabs™ neither increased dry matter nor decreased biogenic substances exerted by organic matter and such elements as: carbon, nitrogen, sulphur and phosphorus. On the basis of made comparison of analysed parameters between control sewage sludge and sludge subjected to Eco Tabs™ application, one may state, that the usability of such preparation in analysed conditions was low.
PL
W pracy podjęto próbę oceny oddziaływania śmietników miejskich na wybrane właściwości chemiczne i biochemiczne gleb. Oceny tej dokonano na podstawie wybranych wskaźników chemicznych i biochemicznych odzwierciedlających specyficzne procesy zachodzące w środowisku glebowym. Badaniami objęto pięć osiedlowych śmietników miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Łęczna w województwie lubelskim. Odniesieniem były próbki glebowe pobrane z terenu trawnika usytuowanego w odległości około 800–1200 m od wytypowanych śmietników. W glebach wokół wszystkich testowanych śmietników stwierdzono kilkakrotnie większą aktywność dehydrogenaz, fosfataz i ureazy oraz kilkakrotnie większą zawartość azotu amonowego i przyswajalnych form fosforu niż w glebie z trawnika. Wiązało się to z dopływem do środowiska glebowego odpadów pochodzenia organicznego. Wykazano również tendencję do nagromadzania metali ciężkich w glebach otaczających wytypowane śmietniki.
EN
In this study, an attempt was made to assess the effects of municipal refuse container sheds on some chemical and biochemical properties of soils. This assessment was made on the basis of selected chemical and biochemical indicators reflecting specific processes of the soil ecosystem. The study covered five residential district refuse sheds located within the town of Łęczna in Lubelskie Voivodeship. Soil samples from a plot located 800–1200 m from the selected refuse sheds served as reference. The activity of dehydrogenases, phosphatases and urease and content of ammonia nitrogen and absorbable forms of nitrogen were observed to be several times higher in soils around the studied sheds than in the reference soil. This was related to the flow of waste of organic origin into the soil environment. Tendencies of heavy metal accumulation in soils surrounding the studied sheds were also demonstrated.
EN
The paper presents characterisation of the eco-chemical condition and potential threats to soils of goose farms on the basis of recent monitoring of a 15-year measuring cycle. It was demonstrated that the observed soil enzymatic inactivation progressing with years of investigations on the examined farms was significantly associated with a very high content of mineral nitrogen and available forms of phosphorus. A distinct tendency towards increased content of heavy metals in soils derived from these farms as well as in their direct neighbourhood observed with the passage of time poses a serious hazard to the environment.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę ekochemicznego stanu i potencjału zagrożenia gleb na terenie ferm gęsi, na podstawie monitoringu obejmującego dotychczasowy, 15-letni cykl pomiarowy. Wykazano, że postępująca z upływem lat badań inaktywacja enzymatyczna gleb na fermach wiązała się istotnie z bardzo wysoką zawartością azotu mineralnego i przyswajalnych form fosforu. Obserwowana z upływem czasu wyraźna tendencja do wzrostu zawartości metali ciężkich w glebach na fermach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie stanowi poważne zagrożenie dla środowiska.
PL
Celem pracy była ocena podstawowych właściwości chemicznych i ogólnej zawartości Pb, Zn, Cu, Ni i Cd w poziomie próchnicznym gleb z terenu byłej odlewni żeliwa i metali kolorowych w Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie). Zakład ten nie działa od ok. 10 lat, a jego teren obecnie w dużym stopniu pokryty jest gruzem z niszczejących budynków i innymi nielegalnie składowanymi odpadami. Stwierdzono, że badane gleby były zasadowe, a ich niskie zasolenie wynika z luźnego uziarnienia. Maksymalna zawartość metali wynosiła: 467,4 dla Pb; 546,0 dla Zn; 452,0 dla Cu; 64,9 dla Ni i 4,45 mgxkg-1 dla Cd. Zawartości wyższe od dopuszczonych prawem dla gruntów zabudowanych i zurbanizowanych odnotowano dla Zn, Cu, Pb i Cd. Wzbogacenie gleb w Ni było nieznaczne i nie wskazywało na zanieczyszczenie. Uwzględniając aktualną jakość gleb i lokalizację terenu w obrębie Nowogardu, racjonalnym sposobem jego zagospodarowania byłoby przeznaczenie do działalności produkcyjnej (drobna wytwórczość), składowania i magazynowania. Teren ten po-winien być w jak największym stopniu zadarniony i otoczony pasem drzew i krzewów, by ograniczyć migrację metali w środowisku przez fitostabilizację i zmniejszenie ryzyka erozji. Takie działanie uzasadnia luźne uziarnienie gleb i fakt istnienia w niedalekim sąsiedztwie doliny ze zbiorowiskami szuwarowymi podmokłych łąk.
EN
The aim of this work was assessment of basic chemical properties and Pb, Zn, Cu, Ni, Cd total content in soil humus horizon from area of former iron foundry and non-ferrous metals in Nowogard (West Pomeranian Province). This foundry does not work from approx. 10 years and the ar-ea now largely covered by the rubble of crumbling buildings and other waste of stored illegally. It was found that the investigated soils had alkaline character and their low salinity was the result of loose texture. The maximum contents of metals were: 467.4 for Pb, 546.0 for Zn, 452.0 for Cu, 64.9 for Ni and 4.45 mgxkg-1 for Cd. Content higher than permitted by law for built-up urban areas reported for Zn, Cu, Pb and Cd. Soil enrichment in Ni was low and no sign of contamination. Given the current soil quality and location of former foundry on the Nowogard area, rational way will been to allocate this terrain to productive activities (small production), storage and warehousing. This area should be in high degree covered with grasses and surrounded by a belt of dense trees and shrubs to reduce the migration of metals in the environment by phytostabilization and minimize the risk of erosion. This action would be desirable considering the loose texture of soils and the existence in the vicinity of the valley with the communities of rushes and wet meadows.
PL
Celem pracy była ocena odłogowanych gleb rdzawych, jako siedliska leśnego w oparciu o indeks trofizmu gleb leśnych (ITGL) i siedliskowy indeks glebowy (SIG). Badano gleby VI klasy bonitacyjnej położone na równinie sandrowej we wsi Ginawa w woj. zachodniopomorskim. Wartości ITGL i SIG pozwoliły określić je jako siedliska lasów mieszanych, a w jednym przypadku nawet lasu.
EN
The aim of this work was evaluation of rusty soil, which were fallowed in the early 90s, as forest habitat made based on the indexes of forest soil trophism index (ITGL) and soil site index (SIG) with using criteria proposed by Brożek (2001) and Brożek et al. (2008). Investigated rusty soils with VI quality class are located within the sandr plain in the village Ginawa in the province of West Pomerania. The values of ITGL and SIG, helped to determine them as mixed forest habitat, and in one case even the forest.
PL
Badania przeprowadzono na glebach leśnych, po pożarze, w pobliżu miejscowości Mikorzyce-Górowo w województwie dolnośląskim. Pożar na przesuszonych glebach organicznych obserwowano w 1986 r. na powierzchni kilkunastu hektarów. Próbki gleby zebrano z 4 wyznaczonych profili glebowych. Pożar zmniejszył miąższość poziomów organicznych i stworzył w glebie oraz na jej powierzchni poziomy z popiołem. Poziomy pożarowe miały kwaśny odczyn. Gleba była wzbogacona w wapń, magnez, sód i potas. Niektóre warstwy z domieszką popiołu miały ziarnistą strukturę. Na podstawie budowy morfologicznej oraz właściwości, gleby sklasyfikowano jako organiczne murszowe i organiczno-mineralne [PTG 2011]. Ze względu na zawartość materii organicznej, gleby klasyfikowano najczęściej jako Histic lub Humic Gleysols [FAO 2006].
EN
The study was conducted in burnt forest soils near Mikorzyce-Górowo. A fire over a few hectares of organic soil was observed in 1986. Soil samples were collected in 4 selected soil profiles which represented different intensity of fire effects. The fire decreased organic layer thickness and created soil layers with ash. Post fire soil horizons had strongly acidic and acidic reaction. The soil was enriched with calcium, magnesium, sodium and potassium. Layers with ash had grainy structured. Based on their morphology and properties, the soils were classified as muck and organicmineral soil [PTG 2011]. With regard to organic matter content, soils were most often classified as Histic, Humic Gleysols or Histosols with horizons enriched with ash [FAO 2006].
20
Content available remote Evaluation of effect of changes during long-term storage on fuel charcteristics
EN
This paper describes the effect of long-term petroleum fuels storage on their characteristics that are significant for fuel and engine fuelling with this fuel. The paper shows the course of changes of selected fuels’ parameters that, according to the author, have the biggest effect on fuel quality maintaining during long-term storage. These changes were related to potential usage problems that would be the effect of them. The presented results are the part of the project with the goal to develop the system of reserves control. It’s pointed that there is necessary to continue work, especially aimed to create modern methodology to forecast the pace and nature of potential changes, not as so far - to evaluate the actual level of product under storage in actual or simulated-accelerated conditions.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.