Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włókno
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Czy przyszło by nam do głowy, że po wyciśnięciu soku z pomarańczy skórkę jako odpad można zagospodarować do produkcji ekskluzywnej przędzy? Okazało się, że jest to możliwe i z odpadów z owoców cytrusowych można stworzyć przędzę, z której powstanie biodegradowalna tkanina, bardzo podobna do jedwabiu.
PL
Hodowla alpak i pozyskiwanie od nich włókna cieszy się na świecie dużym zainteresowaniem. W porównaniu z innymi włóknami naturalnymi pochodzenia zwierzęcego występuje w szerokiej gamie kolorystycznej, dlatego nie wymaga farbowania. Popyt na włókno alpak na świecie jest duży, ale tylko na najcieńsze poniżej 22 mikrometrów. Alpaki są hodowane w Polsce od 2004 roku, ale jakość krajowego surowca jest zbyt zróżnicowana, żeby móc konkurować na europejskim czy światowym rynku. Przemysł tekstylny potrzebuje surowca wysokiej jakości, dlatego też celem niniejszego artykułu jest przedstawienie skali produkcji włókna alpak na świecie na przykładzie Peru jako lidera, dynamiki populacji, obrotu surowcem i czynników, które mają na to wpływ.
EN
Breeding alpacas and their fiber sourcing from has a great interest in the world. In comparison with other natural fibers of animal origin is present in a wide range of color because it does not require dyeing. The demand for alpaca fiber is high in the world, but only for the thinnest below 22 microns. Alpacas are bred in Poland since 2004, but the quality of domestic raw materials is very different to be able to compete on a European or global market. Textile industry needs high-quality raw materials and therefore the purpose of this article is to present the scale of production of alpaca fiber in the world on the example of Peru as a leader, population dynamics, marketing material and the factors that affect this.
EN
Failure analysis of a laminated composite beam subjected to uniformly distributed load and thermal load is studied for different boundary conditions and fiber orientation angles, based on first ply failure load. Three different boundary conditions are studied: simply supported, fixed-fixed and fixed-free. The strength ratio is computed and compared for different failure theories. The effect of fiber orientation angle and aspect ratio on the strength ratio based on first ply failure load is presented in the paper. The strength ratio and transverse deflection are determined for Graphite/Epoxy and Glass/Epoxy composite and their hybrid combinations to find out the optimum hybrid composite beam with minimum weight, deflection and cost. The problem is solved in MATLAB platform. The mode of failure of the composite beam is determined by using maximum stress theory.
EN
Nowadays, cold plasma technology is highly involved in textile processing either to assist conventional wet-chemical processing and/or create innovative products. Plasma Surface treatment is an ergonomically simple process, but the plasma process and its effect on the fibre surface are more complex due to the interplay of many concurrent processes at a time. The efficiency of plasma treatment mainly depends on the nature of textile material and the treatment operating parameters. The main objective of this review paper is to summarise and discuss the application of plasma treatment and its effect on the pre-treatment, dyeing, printing and finishing of natural and synthetic textile fibres. However, the application of plasma technology to different types of textile substrates has not been fully addressed.
PL
Obecnie technologia obróbki plazmą jest często wykorzystywana w obróbce tekstyliów. Jej zastosowanie wspomaga konwencjonalną mokrą obróbkę chemiczną i/lub pozwala tworzyć innowacyjne produkty. Obróbka powierzchni plazmą jest procesem prostym z ergonomicznego punktu widzenia, ale proces plazmowy i jego wpływ na powierzchnię włókna są bardziej złożone ze względu na wzajemne oddziaływanie wielu współbieżnych procesów jednocześnie. Skuteczność obróbki plazmowej zależy głównie od rodzaju materiału tekstylnego oraz parametrów eksploatacyjnych obróbki. Głównym celem przedstawionego artykułu przeglądowego było podsumowanie i omówienie zastosowania obróbki plazmowej i jej wpływu na obróbkę wstępną, barwienie, drukowanie i wykańczanie naturalnych i syntetycznych włókien tekstylnych.
5
PL
W pracy opisano wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przez ściskanie murów bez wzmocnienia, wzmocnionych z jednej oraz z dwóch stron za pomocą zaprawy cementowej z siatką. Modele badawcze wykonano z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego SOLBET OPTIMAL 4/600. Mury wzniesiono na systemowej zaprawie do cienkich spoin klasy M5, bez wypełniania spoin czołowych. Jako wzmocnienie powierzchniowe zastosowano siatki z włókna PBO, osadzone w mineralnej matrycy. Mury wzmacniano nakładając na powierzchnie boczne modeli zaprawę systemową PBO-MX GOLD MASONRY i wtapiano w nią siatkę PBO-MESH GOLD 22/22, a następnie nakładano wierzchnią warstwę zaprawy systemowej PBO-MX GOLD MASONRY. Zastosowane wzmocnienie powierzchniowe pozwoliło na wzmocnienie modeli po zarysowaniu i bezpieczniejsze ich zachowanie po zniszczeniu.
EN
This paper describes results from testing the tensile strength of compressed masonry walls strengthened with fiber-reinforced cement matrix [FRCM] system on one side, both sides, or without any strengthening. Test models were prepared from masonry units made of autoclaved aerated concrete SOLBET OPTIMAL 4/600. Walls were built with a ready-mixed mortar for thin layer joints of class M5, without filling head joints. PBO fibre grids embedded in a mineral matrix were used as superficial strengthening. Lateral surfaces of masonry walls were strengthened with ready-mixed mortar PBO-MX GOLD MASONRY with embedded grid PBO-MESH GOLD 22/22. Then, the surface layer of ready-mix mortar PBO-MX GOLD MASONRY was applied. The used superficial strengthening provided an additional strengthening of the cracked models and their safer behaviour after failure.
EN
Based on the mechanical properties of stretch fabrics and Laplace’s law, the mathematical models have been developed enabling one to determine the values of the relationship between the fabric strain and the circumferential stress depending on pressure and diameter of the body. The results obtained refer to the values of the parameters assessed for the initial phase of their exploitation, which allow us to preliminarily predict the values of these parameters.
EN
The main objective of the present study is an elaboration of a method for a transfer of high strength metallurgical graphene (HSMG) and its introduction into the structure of fibre laminates. In this work, two transfer procedures have been established: a transfer onto structural adhesive film (SAF) and a direct transfer onto two types of carbon fibre pre-impregnates (uniaxial and biaxial cloth). An important novelty of the presented experimental work is a use of scanning electron microscopy (SEM) operating in the absorbed electrons (AE) mode. This technique enables the evaluation of graphene continuity on a large area within a relatively short time. The SEM/AE technique made it possible to ascertain that the transferred graphene was characterised by a low level of defects, indicating that it could be used as a reinforcing phase in composites. Both transfer procedures, one onto SAF and the other directly onto the pre-impregnates were used for manufacturing flat laminates as well as tubular profiles. The flat samples, containing 0.68 ppm HSMG by weight, exhibited a 9% increase of low cycle fatigue strength. The tubular profiles (bicycle components) with approximately 0.22 ppm of HSMG exhibited a significant increase of fatigue wear during initial tests. In addition, no fatigue delamination was observed at interfaces between the pre-impregnates separated with HSMG graphene.
EN
The following work describes the application of a mathematical model based on Markov chain theory (MM) to estimate the fiber composite strength parameters, taking into account the laminate forming aspects using the vacuum bag method. This provides, from a unified position, a tool for a coordinated description of static strength and fatigue life. It was shown that the MM model gives relatively good results.
EN
The paper investigates the growing popularity of composite materials concentrating on explanation of their advantages, especially taking into consideration composite materials used in the aerospace industry such as polymer matrix composites, metal matrix composites, ceramic matrix composites and smart composite materials. Various types of matrices and fibers are described with special emphasis on nanotechnology and opportunities to improve the properties of composites. The paper also presents selected examples of applications in the aerospace industry.
PL
Włókno alpak zaliczane jest do tzw. grupy włókien specjalnych ze względu na niewielką skalę produkcji w porównaniu np. z wełną owczą. Występuje w szerokiej gamie kolorów od białego do czarnego ze wszystkimi odcieniami beżu brązu i szarego. Włókno to posiada wiele zalet: jest miękkie w dotyku, elastyczne, hipoalergiczne, nietoksyczne, odporne na promieniowanie UV, ciepłe i izolacyjne, odporne na zabrudzenia, higroskopijne, trwałe, odporne na zgniatanie, wytrzymałe na zerwanie. Utrzymuje temperaturę ciała zwierzęcia dzięki zawartym mikroskopijnym torebkom powietrznym w rdzeniu włókna.Najważniejsze cechy włókna alpak, o dużym znaczeniu ekonomicznym to: masa runa, średnica i długość włókien. Umiejętność oceny parametrów jakościowych i ilościowych włókna ma znaczenie dla hodowców alpak jako producentów surowca dla przemysłu tekstylnego. Znajomość tych parametrów wykorzystywana jest przy sprzedaży włókna oraz żywych zwierząt do dalszej reprodukcji Surowiec najwyżej jakości pochodzi od sztuk młodych. Wraz z wiekiem zwierząt i powiększaniem masy ciała, długość włókien ulega skróceniu. Ponadto zmniejsza się również wskaźnik komfortu i włókno pochodzące od starszych zwierząt ma niższą wartość handlową Dodatkową korzyścią wynikającą z utrzymania zwierząt jest wykorzystanie ich w działalności pozarolniczej realizowanej w obszarach wiejskich.
EN
Alpaca fiber is classified as a of special fibers due to the small scale of production compared, for example, with sheep’s wool. It comes in a wide range of colors from white to black with all shades of beige brown and gray. This fiber has many advantages: soft to the touch, flexible, hypoallergenic, non-toxic, resistant to UV radiation, warm and insulating, resistant to dirt, hygroscopic, durable, resistant to crushing, resistant to tearing. Keeps the body temperature of the animal thanks to the contained microscopic air bags in the fiber core. The most important features of alpaca fiber, of great economic importance are: fleece weight, fibrediameter and length. The ability to assess qualitative and quantitative parameters of the fiber is important for alpaca growers as producers of the raw material for the textile industry. Knowledge of these parameters is used for the sale of fiber and live animals for further reproduction. The raw material of the highest quality comes from young animals. With the age of the animals and the increase in body weight, the fiber length is shortened. In addition, the comfort index is also reduced, as a result the fiber from older animals has a lower commercial value. An additional benefit resulting from keeping animals is their use in non- -agricultural activities carried out in rural areas.
EN
In this work, we have investigated the effect of the natural Kenaf reinforcement on the improvement of the interfacile bond between two types of epoxy and Polypropylene (PP) matrix. Our genetic model is based on Weibull’s probabilistic models and on Cox’s interface model. The moisture content for each material is determined by Fick’s law. Our simulation results show that the most resistant interface is that of Kenaf-Polypropylene compared to the other interfaces. This result coincides perfectly with the experimental data found by Paul Wambua et al. Which have shown that Kenaf is a promoter fiber for the improvement of the mechanical properties of biocomposite used in the field of civil engineering.
EN
In this work, the finite element method was used to determine the stress intensity factors as a function of crack propagation in metal matrix composite structure, A threedimensional numerical model was developed to analyze the effect of the residual stresses induced in the fiber and in the matrix during cooling from the elaboration temperature at room temperature on the behavior out of the composite. Added to commissioning constraints, these internal stresses can lead to interfacial decohesion (debonding) or damage the matrix. This study falls within this context and allows cracks behavioral analysis initiated in a metal matrix composite reinforced by unidirectional fibers in ceramic. To do this, a three-dimensional numerical model was analyzed by method of finite element (FEM). This analysis is made according to several parameters such as the size of the cracking defects, its propagation, its interaction with the interface, the volume fraction of the fibers (the fiber-fiber interdistance), orientation of the crack and the temperature.
13
Content available remote Predicting Cotton Fibre Maturity by Using Artificial Neural Network
EN
Cotton fibre maturity is the measure of cotton’s secondary cell wall thickness. Both immature and over-mature fibres are undesirable in textile industry due to the various problems caused during different manufacturing processes. The determination of cotton fibre maturity is of vital importance and various methods and techniques have been devised to measure or calculate it. Artificial neural networks have the power to model the complex relationships between the input and output variables. Therefore, a model was developed for the prediction of cotton fibre maturity using the fibre characteristics. The results of predictive modelling showed that mean absolute error of 0.0491 was observed between the actual and predicted values, which show a high degree of accuracy for neural network modelling. Moreover, the importance of input variables was also defined.
EN
In the present study, physical, chemical, morphological, crystallographic analysis of the non-treated and treated (100 °C during 30 min) sugarcane bagasse fibers were examined. Sugarcane bagasse fibers pre-treatment effect on the Portland cement hydration was monitored by inhibition tests and differential scanning calorimetry in the first 24 h. Furthermore, 28 days age physical-mechanical properties of cement composite materials with sugarcane bagasse fibers were also evaluated. Inhibition index of treated sugarcane bagasse fibers was 5.9%, while for the non-treated sugarcane bagasse fibers it was 67.3%. Cement composites containing treated sugarcane bagasse fibers showed lower physical properties (water absorption and thickness swelling) than the cement composites reinforced with non-treated sugarcane bagasse fibers (p < 0.05). Likewise, mechanical properties under flexure (modulus of rupture, MOR, and modulus of elasticity, MOE) of cement composites with treated sugarcane bagasse fibers showed higher values than the cement composites with non-treated sugarcane bagasse fibers (p < 0.05), thus proving the pre-treatment efficiency on sugarcane bagasse fibers for cement composites.
EN
This research work mainly focuses on improving the concrete strength based on fiber reinforcement both in compression and tension. Concrete with various mix proportions containing dosage of Polypropylene (PP) fiber of lengths ranging from 13 to 25 mm with coarse aggregate replacement levels at 10%, 20%, and 30% by dismantled road aggregate were made and the compressive and tensile strengths were investigated. The experimental test results revealed high compressive and tensile strength at curing period of 28 and 56 days. The specimens tested observed that due to addition of fiber, the fibers could hold the matrix together even after extensive cracking and crushing. Net result of all these is to impart to the fiber composite pronounced post-cracking ductility which is absent in traditional concrete. In order to provide base for comparison, concrete specimens as a reference were cast without the addition of polypropylene fiber. Test result revealed that by adding polypropylene fibers at 6grams per one kg of cement a considerable improvement in the strength of concrete of 37.68 MPa and 43.59 MPa at 28 and 56 days respectively with 10% coarse aggregate replacement by recycled aggregate is achieved.
PL
W artykule przedstawiono badania, których celem było zwiększenie wytrzymałości betonu na ściskanie i rozciąganie przed dodatek zbrojenia rozproszonego w postaci włókien polipropylenowych. W badaniach wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie próbek betonowych stosowano różnorodne mieszanki betonowe z dodatkiem włókien polipropylenowych (PP) o długościach od 13 do 25 mm i z dodatkiem kruszywa wtórnego pochodzącego z rozbiórki nawierzchni drogowych zastępującego kruszywo grube w ilościach: 10%, 20% i 30%. W badaniach, po 28. i 56. dniach twardnienia betonu, uzyskano wysoką wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. Dzięki dodatkowi włókien zaobserwowano, że matryca cementowa jest utrzymana nawet wówczas, gdy ma miejsce intensywne zarysowanie i zmiażdżenie próbki. W badaniach stwierdzono zatem ciągliwość po zarysowaniu kompozytu betonowego zbrojonego włóknami, której pozbawiony jest tradycyjny beton. Do badań porównawczych, wykonano próbki betonowe bez dodatku włókien polipropylenowych. W badaniach porównawczych, dzięki dodatkowi włókien polipropylenowych w ilości 6 g/kg cementu uzyskano znaczną poprawę wytrzymałości betonu - o 37.68 MPa i 43.59 MPa, odpowiednio po 28. i 56. dniach i przy 10% zastąpieniu kruszywa grubego kruszywem drogowym, z recyklingu.
EN
Synthesis of a new stationary phase for SPME based on polyaniline has been developed and optimized. The obtained stationary phase is designed for analysis of triphenylarsine (TPA) which is a marker of chemical warfare agents dumped in the Baltic Sea. The best TPA sorption properties were observed for fiber obtained during the electropolymerization of aniline from 0.1 M solution in 1.25 M H2SO4. Three cycles of scanning were performed in the range from –0.2 to 1.1 V, followed by 14 cycles in the range from 0.4 to 1.1 V, at a scanning speed of 20 mV/s. These conditions guarantee accurate, leveled and repeatable coating of the fiber with the polymer stationary phase. The maximum working temperature of the resulting SPME fiber was 220°C. It exhibited approximately 40% higher TPA extraction efficiency than the best available commercial fiber: DVB/CAR/PDMS. The highest TPA extraction efficiency was obtained at 60°C and after 90 min sorption. The limits of detection and quantification for the developed TPA analysis method were respectively 0.1 and 0.5 ppb. The precision of the method for five consecutive measurements was 4.7% for the same fiber and 7.2% for the five commercial fibers. Compared to standard liquid-solid extraction, the HS-SPME technique developed based on polyaniline-coated fiber remains competitive as simple, quick and low-cost.
PL
W pracy zaprojektowano i zoptymalizowano warunki syntezy nowej fazy stacjonarnej do SPME na bazie polianiliny, przeznaczonej do analizy trójfenyloarsyny (TPA), która jest markerem broni chemicznej zatopionej w Bałtyku. Najlepsze właściwości adsorpcyjne względem TPA uzyskano z użyciem włókna otrzymanego podczas elektropolimeryzacji aniliny (PANI) z jej 0,1M roztworu w 1,25M H2SO4. Skanowanie prowadzono w przedziale od –0,2 V do 1,1 V przez trzy cykle, a następnie w zakresie od 0,4 V do 1,1 V przez 14 cykli, z prędkością skanowania 20 mV/s. Warunki te zapewniły uzyskanie dokładnego, równomiernego i powtarzalnego pokrycia nośnika warstwą polimerową fazy stacjonarnej. Maksymalna temperatura pracy tak uzyskanego włókna wynosiła 220°C. Stwierdzono, że otrzymane w ten sposób włókno do SPME miało około 40% większą sprawność ekstrakcji TPA w porównaniu do najlepszego dostępnego włókna handlowego DVB/CAR/PDMS. Największą wydajność ekstrakcji TPA uzyskano w temperaturze 60°C i czasie 90 min. Granice oznaczalności i wykrywalności opracowanej metody analizy TPA z wykorzystaniem włókna PANI wynosiły odpowiednio 0,1 ppb i 0,5 ppb, a precyzja metody w przypadku pięciu kolejnych pomiarów wynosiła 4,7% dla tego samego włókna i 7,2% dla pięciu włókien komercyjnych. W porównaniu do tradycyjnej ekstrakcji typu ciało stałe-ciecz, opracowana technika HS-SPME z wykorzystaniem włókna pokrytego polianiliną zyskuje przewagę dzięki swojej prostocie, szybkości oraz niskim kosztom.
EN
In this paper, the Rubiaceae Chinese Fevervine stem as raw material was used, with pool dipping, sodium hydroxide scouring and acid dipping as degumming methods, to produce Chinese Fevervine fibre (CF fibre). The components and structure of the fibre were tested and indicated with the relative component test method, infrared spectroscopy and a scanning electron microscope. The CF fibre produced possesses good spinnability: cellulose content 82.82%, specific gravity 1.323 g/cm3, length 41 mm, diameter 40.29 µm, linear density 2.93 tex, single fibre strength 55.4 cN, tenacity 18.9 cN/dtex, and elongation at break 2.87%. The results show that CF fibre is natural cellulose fibre, whose components is similar to those of flax.
PL
W pracy jako surowiec do produkcji naturalnych włókien celulozowych wykorzystano łodygi Rubiaceae Chinese Fevervine (Paederia foetida). Za pomocą spektroskopii w podczerwieni oraz elektronowego mikroskopu skaningowego zbadano skład i strukturę włókien. Otrzymane włókna wykazywały dobrą przędliwość. Określono dokładną charakterystykę włókien, m.in.: zawartość celulozy (82,82%), ciężar właściwy (1,323 g/cm3), długość (41 mm), średnicę (40,29 μm), gęstość liniową (2,93 tex), wytrzymałość (18,9 cN/dtex) i wydłużenie (2,87%). Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że otrzymane włókna mają skład zbliżony do włókien lnianych.
EN
The paper presents the design process and test results of warm mix asphalt concrete produced with modified foamed bitumen and recycled synthetic fiber reinforcement. Recycling and low-temperature asphalt production techniques are now seen as the possibilities to increase the sustainability and energy effectiveness of road construction. Although low processing temperatures permit increased use of reclaimed and recycled materials in new asphalt mixes, they sometimes result in impaired service performance. The aim of this article was to present a possibility of producing a better performing asphalt concrete (in comparison to a control hot-mix) at lower temperatures. For this purpose two road paving bitumens modified with a surface active agent and a Fischer-Tropsch wax thoroughly tested for their basic, rheological characteristics and foaming performance. Selected binders were used for producing two control mixes (hot-mix and foamed warm mix with 35/50 bitumen) as well as the experimental mix with the modified 50/70 bitumen and an addition of synthetic fiber material from recycling of automotive tires. Basic properties of the mixes were tested (air void content, moisture susceptibility with one freeze-thaw cycle, wheel tracking) along with stiffness moduli and fatigue resistance. It was concluded that the control foamed warm-mix performed significantly worse than the hot-mix, while the experimental warm-mix with modified bitumen and fiber additive exhibited increased performance and resistance to fatigue and moisture.
EN
Steel Mesh-Reinforced Cementitious Composites (SMRCC) (traditionally known as ferrocement) have been in existence for few decades, but have some limitations set on element thickness and number of reinforcing mesh layers and the resulting deflection ductility. Therefore, the author has made an attempt to explore whether deflection ductility will improve in mesh-reinforced cementitious composites (25 mm thick) if discontinuous fibres are added to slab elements. For this purpose, thin slab elements of dimensions 700 mm (length) × 200 mm (width) × 25 mm (thickness) were cast and subjected to four point bending tests. Based on the flexural tests conducted on SMRCC (Control Slab Elements, cast with Steel Mesh Volume of reinforcement, MVr=0.78, 0.94, and 1.23%) and Hybrid Mesh-and-Fibre-Reinforced Cement Based Composite (HMFRCBC) (Test Slab Elements, combining MVr=0.78, 0.94 and 1.23% and Polyolefin Fibre Volume fraction, PO-FVf=0.5-2.5% of volume of specimens, with 0.5% interval), load-deflection and the deflection ductility index were analyzed. From the flexural load-deflection curves it has been observed that HMFRCBC slabs demonstrate higher flexural load-carrying capacity and deflection ductility when compared to SMRCC slabs. This study shows that higher the polyolefin fibre volume fraction (PO-FVf) from 0.5 to 2.5% (with a 0.5% interval) in HMFRCBC slabs, the higher the flexural deflection ductility. The Deflection Ductility Index (DDI) of HMFRCBC (with 5 layers of mesh and PO-FVf=2.5%) is 4.5 times that of SMRCC. This study recommends that HMFRCBC can be used as an innovative construction material due to its higher flexural ductility characteristics.
PL
Cementowe materiały kompozytowe zbrojone siatką stalową (tradycyjnie znane jako siatkobeton) stanowią innowacyjny materiał składający się z hydraulicznej zaprawy cementowej oraz ciasno rozmieszczonych warstw ciągłej siatki stalowej o małej średnicy oczek do stworzenia sztywnej konstrukcji, a ze względu na swoją doskonałą wytrzymałość na zginanie są wykorzystywane jako prefabrykaty dachowe. Pomimo, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat na świecie wybudowano kilka konstrukcji siatkobetonowych (prefabrykowane i wylewane na miejscu pierwszorzędne oraz drugorzędne konstrukcje dachowe i elementy belkowe, panele ścienne, ściany zatrzymujące ziemię, prefabrykowane schody, ławki, sklepienia, kopuły, cienkie pergole oraz systemy ochrony przeciwsłonecznej, ściany graniczące z morzem, nadziemne zbiorniki wodne, podziemne zbiorniki ściekowe, baseny i łodzie – wymieniając jedynie kilka), istnieją pewne ograniczenia dotyczące grubości elementu, a także liczby warstw siatki zbrojeniowej oraz wynikowego odchylenia plastyczności. Plastyczność jest niezwykłym zjawiskiem umożliwiającym odkształcenie elementu przy lub w okolicach granicznego obciążenia niszczącego bez znacznej utraty jego wytrzymałości. O zachowaniu plastycznym świadczy jego zdolność do utrzymania wyższych poziomów obciążenia po pierwszym pękaniu na skutek dużych odkształceń. Poprzednie badania wskazują, że nieciągłe włókna mogą być dodane do matrycy cementowej cementowych materiałów kompozytowych zbrojonych siatką stalową w formie hybrydowej w celu poprawy jej wytrzymałości na zginanie oraz odchylenia plastyczności.
20
Content available Ultrasonic Assisted Dyeing of Angora Fi̇bre
EN
In this study it was aimed to determine the effect of ultrasound usage on the colour yield in dyeing angora fibres, and it was found that dyeing in the presence of ultrasound energy increases the dye-uptake of angora fibres, hence higher colour yield values were obtained. According to experimental results, it can be said that at all points the colour yield values were higher in the presence of ultrasound than in its absence . The difference between them was greater for darker shades and for dyeing carried out in an acidic medium (pH 5), and also for moderate dyeing periods (90 min.). Furthermore there is no important difference between washing fastness, alkali solubility and strength values of fibres dyed in the presence and absence of ultrasound.
PL
Badania poświęcone były określeniu wpływu ultradźwięków na właściwości kolorystyczne barwionych włókien angora. Stwierdzono, że barwienie przy zastosowaniu ultradźwięków zwiększa pobieranie barwnika przez włókna angory, w wyniku czego uzyskuje się większą intensywność barwy. Różnice w barwieniu były większe w przypadku ciemniejszych odcieni i dla barwienia przeprowadzonego w kwaśnym środowisku (pH 5), jak również dla średnich czasów barwienia (90 min). Stwierdzono również brak wyraźnego wpływu odporności na pranie i wytrzymałość włókien barwionych w obecności, jak i bez ultradźwięków. Nie stwierdzono istotnych różnic w barwieniu przy stosowaniu różnych częstotliwości ultradźwięków.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.