Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włókno wzmacniające
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
For splinting or designing adhesive bridges, reconstructive composite structures with increased mechanical properties owing to embedded reinforcement fibres are used. The aim of this article was to determine the influence of glass and aramid fibres on the mechanical strength of composites reinforced with these fibres. Methods: Two polymer-ceramic microhybrid materials: Boston and Herculite were tested. Three types of reinforcement fibres were used: aramid (Podwiązka) with a single layer weave, a single layer weave glass fibre (FSO) and triple layer weave glass fibre (FSO evo). Tests were conducted in accordance with the requirements of ISO 4049:2009. The following material types were chosen for research: Boston, Boston + Podwiązka, Herculite, Herculite + Podwiązka, Herculite + FSO and Herculite + FSO evo. The scope of research included: flexural strength B, bending modulus of elasticity εB and work to failure of the reinforced composite Wfb. Additionally, microscopic observations of fracture occurring in samples were made. Results: In comparison: the Herculite (97.7 MPa) type with the Herculite + FSO evo (177.5 MPa) type was characterized by the highest strength. Fibre reinforcement resulted in decreasing the elasticity modulus: Herculite + reinforcement (6.86 GPa; 6.33 GPa; 6.11 GPa) in comparison with the Herculite (9.84 GPa) and respectively Boston + reinforcement (10.08 GPa) as compared with the Boston (11.81 GPa). Conclusions: Using glass fibres increases flexural strength of the test composites. Using aramid fibres does not change their strength. The elasticity modulus of the reinforced reconstructive structures decreases after application of either type of fibres. However, their resistance to the crack initiation increases.
PL
W pracy dokonano oceny możliwości wzmacniania poli(oksymetylenu) POM różnymi rodzajami włókien syntetycznych. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości fizyko-mechanicznych kompozytów POM o handlowej nazwie Tarnoform T-400 wzmacnianych odpadowymi, długimi (20-30 mm) włóknami bazaltowymi. Dodatek 20 i 40% masowo włókien zwiększa o ponad 30-70% wytrzymałość i kilkukrotnie sztywność takich kompozytów. Rezultaty te, uzyskano bez kompandowania i wytwarzania granulatu. W zakończeniu wskazano potencjalne możliwości zastosowania nowych kompozytów.
EN
The paper presents the assessment of the potential reinforcing ofpoly(oxymethylene) POM by different types of synthetic fibres. The experimental part presents the results of the basic physical and mechanical properties of composites POM with their trade name Tarnoform 300 basalt fibre waste. The addition of 20 and 40% of fibres repeatedly increases the strength and rigidity of such composite by more than 30-70%. The results were obtained without compauding and manufacturing granules. In conclusion, the potential use of new composites is indicated.
3
Content available Kompozyty epoksydowe wzmacniane włóknem bazaltowym
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i termomechanicznych kompozytów epoksydowych wzmacnianych włóknem bazaltowym. Wykonano kompozyty warstwowe na osnowie żywicy epoksydowej Epidian 6, utwardzanej trietylenotetraaminą i modyfikowanej metalosilsekwioksanem. Ponadto porównano właściwości mechaniczne i termomechaniczne kompozytów wzmacnianych tkaniną bazaltową z właściwościami kompozytów wzmacnianych tkaniną szklaną.
EN
The results of mechanical and thermomechanical properties of epoxy composites with basalt fiber were presented in this paper. The composites were prepared from the epoxy resin Epidian 6 mixed with amine curing agent and metalsilsesqioxane. The properties of the composites with basalt woven fabric were compared to the properties of the composites with glass woven fabric.
4
Content available Polimery wzmacniane włóknami metalowymi
PL
Polimerowe materiały kompozytowe wzmacniane włóknami metalowymi stanowią bardzo interesującą grupę materiałów konstrukcyjnych, a pierwsze informacje o tego typu rozwiązaniach pochodzą z końca lat 80-tych. W artykule omówiono podstawowe pojęcia dotyczące zbrojenia materiałów polimerowych za pomocą włókien, porównanie właściwości mechanicznych i fizycznych włókien, przedstawiono wybrane zależności wpływające na projektowanie materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami. Artykuł zawiera krótki przegląd w dziedzinie materiałów polimerowych wzmacnianych włóknem metalowym, gdzie przedstawiono przykłady zastosowań włókien metalowych.
EN
Metal fibers reinforced polymer composites are a very interesting group of construction materials, and the first information about these joints are from the late 80's. This contribution presents the basic concepts of fiber reinforced of polymeric materials, comparison of mechanical and physical properties of the fibers. Next is an overview variety of parameters affecting the design of fiber-reinforced composite materials. This paper is a short review in the area of metal fibers reinforced polymers where presented examples of applications of metal fibers.
5
Content available remote Screw extrusion technology — past, present and future
EN
Extrusion using a screw extruder has been playing very important roles in polymers processing as one of the basic processing technologies for producing compounds and various products such as pipes, car parts, films, etc. In this paper the history and recent technology progress in screw extrusion are reviewed, mainly focused on Japan. Screw extrusion has a long history starting from food processing to rubber and plastics, and is now applied to various fields, such as compounding, fiber spinning, film making, blow molding and injection molding. Recent progress in extrusion technology allows for precise selection of conditions, providing for production of polymers and nanocomposites with required properties, e.g. morphology/structure, as well as significant improvement in production efficiency and energy consumption. Today extrusion technology has been divided into two major streams. The first stream goes towards higher efficiency using larger scale processing lines, and the other towards the production of functional products with special properties, such as nanocomposites and/or polymer blends with specified nanoscale morphology. Starting from the wide range of extrusion technologies against the historical background, this review will cover new advancing extrusion technologies in processing of sustainable/eco- -friendly biopolymers such as PLA or nanocomposites.
PL
Wytłaczanie odgrywa bardzo ważną rolę w przetwarzaniu polimerów, jako jedna z podstawowych technologii otrzymywania produktów, takich jak: rury, części samochodowe, folie, itp. W tej pracy przedstawiono historię i najnowsze osiągnięcia technologii wytłaczania, koncentrując się głównie na tematyce dotyczącej Japonii. Wytłaczarki ślimakowe były stosowane od dawna, począwszy od przetwórstwa spożywczego do przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych, a obecnie znajdują również zastosowanie w procesach, takich jak mieszanie składników, przędzenie włókien, wytwarzanie cienkich błon, formowanie z rozdmuchiwaniem i formowanie wtryskowe. Najnowsze technologie wytłaczania pozwalają na precyzyjny dobór warunków umożliwiających otrzymywanie polimerów i nanokompozytów o wymaganych właściwościach, np. morfologii/strukturze, jak również uzyskanie znacznej poprawy wydajności produkcji i oszczędności energii. Obecnie technologie wytłaczania rozwijają się w dwu kierunkach. Jeden kierunek prowadzi do uzyskiwania coraz większych wydajności na coraz większych liniach technologicznych. Drugi natomiast ma na celu wytwarzanie produktów funkcjonalnych o specjalnych właściwościach, takich jak nanokompozyty czy mieszaniny polimerowe charakteryzujące się określoną morfologią w nanoskali. Przegląd ten obejmuje także najnowsze postępy w technologiach wytłaczania zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i służących przetwarzaniu przyjaznych dla środowiska biopolimerów, takich jak np. poli(kwas mlekowy) (PLA).
PL
W artykule pokazano możliwość zastosowania termografii aktywnej do detekcji przemieszczeń warstw włókien wzmacniających w kompozytach epoksydowo-węglowych typu CFRP (ang. Carbon Fibre Reinforced Plastic). Próbki do badań wykonano tak, aby "symulowały" kompozyt, w którym doszło do przemieszczenia się części warstw włókien wzmacniających podczas wytwarzania. Na podstawie uzyskanych sekwencji obrazów termograficznych wyznaczono charakterystyki czasowo-temperaturowe pochodzące z obszarów kompozytu o różnej liczbie warstw. Przeprowadzona analiza wyników badań pozwoliła stwierdzić, że zaproponowana metoda badawcza może być zastosowana do detekcji przemieszczeń warstw włókien wzmacniających w kompozytach warstwowych epoksydowo-węglowych.
EN
A possibility of application of active thermography for the detection of displacement of fiber-reinforcement plys in carbon-epoxy (CFRP) composites has been presented in this article. The specimens were prepared to simulate the composite material with displacement of part of woven fabrics plys. On the basis of obtained thermal images the temperature-time dependences from two areas of composite with different number of plys were extracted. The analysis of obtained results showed that the proposed testing method can be applied in detection of displacement of fiber-reinforcement plys in carbon-epoxy composites.
7
Content available remote Identyfikacja uszkodzeń włókien wzmacniających w konstrukcjach tarczowych
PL
W prezentowanej pracy rozpatrywany jest problem identyfikacji zniszczenia dyskretnych włókien wzmacniających konstrukcje tarczowe. Założono, że kształt linii, wzdłuż których zostały ułożone włókna jest znany, a parametry wytrzymałościowe włókien są znacznie wyższe niż macierzystego materiału tarczy. Ponadto założono, że włókna zostały zatopione w macierzy w ten sposób, że stwierdzenie uszkodzenia w trakcie zewnętrznych oględzin jest niemożliwe. W etapie analizy pracy konstrukcji wykorzystano metodę elementów skończonych, a w etapie identyfikacji uszkodzenia wykorzystano algorytm ewolucyjny, tak aby określić globalne minimum funkcjonału identyfikacyjnego.
EN
In this paper the identification problem of damage of disk reinforcing fibers is considered. It was assumed that reinforcing material is distributed along lines of arbitrary shape and material parameters, and then the fiber properties, are much higher then matrix ones. Furthermore, it was assumed that the fibers are covered with matrix material so that their damage is invisible during visual inspection of a structure. In analysis step of the structure behaviour the finite element method was used. In synthesis step, based on optimization algorithm, evolutionary algorithm was used for finding the global minimum of identification functional.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.