Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włókna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Stone Matrix Asphalt (SMA) is primarily used as a surfacing layer material since it is found to perform well under heavy traffic conditions and at the same time is more cost-effective when compared to the conventional dense graded mixes. An attempt has been made in this study to incorporate a stiffer grade crumb rubber modified bitumen (CRMB) for design of SMA. Extensive laboratory studies on mixes prepared with different modified binders and normal binders (with fibers) were conducted. The results obtained indicate that SMA designed using CRMB-70 and CRMB-80 performs well under heavy traffic conditions and at the same time without significant drain-down. Further, CRMB-80 is found to be suitable at high temperatures since it yields a very low accumulated strain and is thus recommended for designing rut resistant durable mixes. In addition, CRMB-80 yields the least rut depth of 4.5 mm even after 20,000 load repetitions.
PL
Mieszanki mastyksowo-grysowe znajdują zastosowanie przede wszystkim jako materiał do wykonywania warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej ze względu na ich bardzo dobrą charakterystykę pracy w warunkach dużego obciążenia ruchem oraz jako korzystna cenowo alternatywa w stosunku do klasycznych mieszanek mineralno-asfaltowych o ciągłym uziarnieniu. Przedmiotem pracy jest zastosowanie w mieszankach SMA sztywniejszego lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowym. Przeprowadzono szerokie badania laboratoryjne mieszanek z różnymi lepiszczami modyfikowanmi i niemodyfikowanymi (z dodatkiem włókien). Uzyskane wyniki wskazują na dobre właściwości eksploatacyjne mieszanek SMA na bazie lepiszczy CRMB-70 i CRMB-80 w warunkach dużych obciążeń ruchem bez znaczącego problemu ze spływnością lepiszcza. Potwierdzono również zasadność zastosowania lepiszcza CRMB-80 do nawierzchni o zwiększonych wymaganiach w zakresie odporności na wysokie wartości temperatury. Bardzo niskie wartości skumulowanych odkształceń predestynują ten materiał do produkcji mieszanek o wysokiej odporności na koleinowanie. Ponadto, w przypadku wykorzystania lepiszcza CRMB-80 uzyskano najmniejszą głębokość koleiny wynoszącą 4,5 mm po 20000 cyklach obciążenia.
2
Content available remote Innowacje w klejach do płytek
PL
Artykuł jest prezentacją najnowszych osiągnięć w dziedzinie unowocześniania materiałów stosowanych w glazurnictwie, przede wszystkim klejów do płytek. Koncentruje się na zastosowaniach żelu krzemianowego, polimerów i włókien. Omawia zasady działania nowoczesnych spoiw, ich zalety oraz zakres stosowania. Przedstawia możliwości uzyskania zmiennych parametrów w zależności od ilości dodanej wody.
EN
The article presents the newest achievements in the area of improvements in materials used in tiling, primarily in tile adhesives. It focuses on the use of silica gel, polymers and fibres. It discusses the rules of operation of modern adhesives, their advantages and their scope of use. It showcases the possibilities of achievement of variable parameters depending on the volume of water added.
PL
W artykule dokonano oceny możliwości wytworzenia i uzyskania nowych efektów wizualnych kompozytów na osnowie poliacetalu (POM) modyfikowanych włóknami i cząstkami naturalnymi. Wytworzono trzy kompozycje na osnowie poliacetalu z 12.5% udziałem masowym mączki drzewnej, kawy mielonej oraz pociętvch: banknotów 200 złotowych, jako kompatybilizator zastosowano Aldrich Tris (2-metoxyetoxy)(vinyl). Wykonano badania podstawowych właściwości fizyko-mechanicznych w szerokim zakresie temperatur oraz zdjęcia makro i mikroskopowe za pomocą mikroskopu optycznego i elektronowego dla zobrazowania charakteru zastosowanych napełniaczy. Kompozyty tego typu przeznaczone są na elementy sprężyste o wysokich wymaganiach odnośnie trwałości, ale też estetyki w przemyśle dekoracyjnym.
EN
In this paper the possibility of producing and obtaining new visual effects of composites based on polyacetal (POM), modified by natural fibers and particles was evaluated. Three compositions based on polyacetal matrix with 12.5wt% content of wood flour, ground coffee and cut 200 PLN banknotes were prepared. As a compatybilizer Aldrich Tris(2-metoxyetoxy) (vinyl) was used. The basic physical and mechanical properties were estimated. The tests were conducted at wide temperature range. In order to illustrate the nature of used fillers macro and microscopic images were taken using optical and electron microscopy. Composites of this type are designed for elastic elements with high demands on durability, as well as aesthetics in the decorative industry.
EN
This paper reports on a melt-spinning process of glycol-modified poly(ethylene terephthalate) PETG and regranulate of PETG. The effect of the processing temperature and winding reel velocity on the diameters of fibres was examined. It was observed with a scanning electron microscope that the surface of fibres produced from recycled PETG are thicker but smoother than fibres made of fresh PETG. Applying a higher drawing velocity helped to decrease the diameters, which were between 75-150 μm. Under static deformation, fibres showed different behaviour, with higher flexibility and lower strength observed for fibres made of PETG regranulate. Both types of fibre were chopped and added to carbon fibre reinforced polymers as interlayers to investigate their effect on mechanical properties. It was found that the flexural strength decreased in the presence of PETG fibres, while interlaminar shear strength improved, but only in the case of fresh PETG fibres.
PL
W artykule przedstawiono proces przędzenia ze stopu zmodyfikowanego glikolem poli (tereftalanu etylenu) PETG i regranulatu PETG. Zbadano wpływ temperatury przetwórstwa i prędkości bębna nawijającego na średnice włókien. Za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego zaobserwowano, że włókna wytworzone z recyklatu PETG jest są grubsze, ale ich powierzchnia jest gładsza niż w przypadku włókien wykonanych ze świeżego PETG. Zastosowanie większej prędkości nawijania pomogło zmniejszyć średnice, które w efekcie wynosiły od 75 do 150 pm. Przy odkształceniu statycznym włókna wykazywały różne zachowanie, z obserwowaną większą elastycznością i mniejszą wytrzymałością włókien wykonanych z regranulatu PETG, Oba rodzaje włókien zostały pocięte i dodane do kompozytów epoksydowych wzmacnianych włóknem węglowym jako międzywarstwy, w celu zbadania ich wpływu na właściwości mechaniczne laminatów. Stwierdzono, że wytrzymałość na zginanie zmniejszyła się w obecności włókien PETG, podczas gdy wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe poprawiła się, ale tylko w przypadku dodatku włókien ze świeżego PETG.
EN
The article presents results of laboratory tests of selected mechanical and physical properties of fine-grained fiber concrete. Tests were conducted on samples with a different degree of reinforcement made on the basis of steel and polypropylene fibers. For the designed concrete mixtures and prepared samples, slump class, shrinkage, compressive and bending strength and water tightness were determined.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych wybranych właściwości mechanicznych i fizycznych fibrobetonów drobnoziarnistych. Badania przeprowadzono na próbkach o różnym stopniu zbrojenia wykonanych na bazie włókien stalowych oraz polipropylenowych. Dla zaprojektowanych mieszanek betonowych oraz wykonanych próbek wyznaczono klasę konsystencji, skurcz, wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz wodoszczelność.
6
Content available remote Prediction of Electric Permittivity of Threads in Woven Fabric
EN
In the article, a new method for the estimation of electric permittivity of threads (filaments) was presented. The proposed recursive method is based on the results of computer simulation of 3D model of transmission stripline. This model contains a model of flat fabric having threads, with which electric permittivity should be determined. The described procedure uses the method proposed by Barry to obtain permittivity of flat fabric from the so-called s parameters of the simulated stripline. In the proposed method, the permittivity of the flat fabric obtained from simulation is compared with the measured value of permittivity of real flat fabric in order to estimate the threads’ permittivity. This comparison is needed to obtain the electric permittivity of threads forming this fabric. The article also presents examples of the obtained values of threads’ permittivity and discussion about the accuracy of the method. The presented method will be useful in situations where the knowledge of permittivity of threads is necessary in the conducted research.
EN
The paper presents a description of the mechanical construction, measuring and control systems and the possibilities of a new type tribological testing device. The design was developed and built at the Department of Fundamentals of Machine Design and Tribology of Wroclaw University of Science and Technology. Described tester allows the investigate a friction and wear of components such as fibrous tapes, ropes, plaitings or fibers themselves in contact with solid materials. The paper describes in detail the construction of drive and the load pneumatic system. The innovative system of the device such measurement equipped with piezoelectric sensors and an experimental fixing unit of tested components also have been described. Work includes diagrams of used control and measurement systems and the central lubrication system. As a test the polyethylene cable in contact with brass rods has been examined. The results of this studies were been also presented in the paper.
PL
W pracy przedstawiono opis konstrukcji, układów kontrolno-pomiarowych i możliwości nowego typu tribologicznego urządzenia badawczego. Konstrukcja została opracowana i zbudowana w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii Politechniki Wrocławskiej. Opisane stanowisko pozwala na prowadzenie badań tarcia i zużywania komponentów włóknistych takich jak taśmy, liny, plecionki lub same włókna podczas kontaktu z materiałami stałymi. W pracy opisano szczegółowo budowę mechaniczną urządzenia wraz z układem napędowym i pneumatycznym układem obciążającym. Przedstawione zostały również zastosowane w urządzeniu nowatorskie rozwiązania układu pomiarowego wyposażonego w czujniki piezoelektryczne oraz innowacyjny sposób mocowania badanych komponentów. Praca zawiera schematy zastosowanych systemów kontrolno-pomiarowych oraz centralnego układu smarowania badanych węzłów tarcia. W ramach testów przeprowadzone zostały badania lin polietylenowych we współpracy z prętami mosiężnymi, a wyniki ww. badań zostały również przedstawione w pracy.
EN
The aim of this research was to study what happens to polylactide (PLA) fibers when they are released to wastewater systems. Samples of PLA fibers were immersed in activated sludge and subjected to typical activated sludge treatment in mesophilic (36 °C) and thermophilic (56 °C) conditions for up to 4 weeks. The characteristics of the surface and cross-sections of PLA fibers were analyzed by scanning electron microscopy (SEM), showing the settlement of the microorganisms on the surface of PLA fibers immersed in sludge and also the erosion of the material with time. Differential scanning calorimetry (DSC) analysis provided information on small changes in the crystalline structure of PLA fibers, and the results of tensile tests proved only partial degradation of PLA material treated in the activated sludge system during the processing time. The study confirmed that the standard processing of wastewater in the activated sludge system, in both mesophilic and thermophilic variants, is insufficient for the biodegradation of PLA. Therefore, PLA microplastics can be released from wastewater treatment plants.
PL
Zbadano oddziaływanie osadu czynnego w procesach przebiegających w oczyszczalni ścieków na włókna polilaktydowe (PLA) uwolnione z wyrobów włókienniczych. Próbki włókien PLA umieszczano w osadzie ściekowym i poddawano klasycznemu procesowi oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, w procesie mezofilowym (36 °C) oraz termofilowym (56 °C), w ciągu 4 tygodni. Powierzchnię i przekrój poprzeczny włókien charakteryzowano z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Wykazano zasiedlenie mikroorganizmami powierzchni włókien inkubowanych w osadzie czynnym oraz stopniową erozję badanego materiału. Na podstawie wyników badań metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) stwierdzono nieznaczne zmiany w strukturze krystalicznej włókien PLA, natomiast badania wytrzymałościowe potwierdziły częściową degradację włókien poddanych działaniu osadu ściekowego. Dowiedziono, że standardowe procesy oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, zarówno w wersji mezofilowej, jak i termofilowej, nie powodują biodegradacji PLA, dlatego też polilaktydowe mikrocząstki mogą być uwalniane z osadu ściekowego.
PL
W artykule omówiono między innymi zmiany, jakich byliśmy świadkami w ostatnim półwieczu, a także pokazano współczesne zastosowania betonu w budownictwie mostowym. Wskazano również spodziewane i oczekiwane kierunki dalszego zastosowania betonu do budowy obiektów mostowych.
EN
The aim of the article is to discuss the changes we have witnessed in the recent half-century in the application of concrete for bridge construction. The possibilities of using new generation concretes including lightweight aggregate concrete, high performance concrete, self-consolidating concrete, fibre concrete, concrete with non-metallic reinforcement and polymer concrete are presented, as well as architectonic and self-service concrete. The trends of further development of concrete applications are indicated.
EN
In this study, the effect of UV irradiation on mechanical properties of both natural and synthetic fabrics is investigated. Also the UV degradation of fabrics before and after TiO2 padding is studied. Cotton is used as natural fabric, and polyester, polypropylene, and polyamide were used as synthetic fabrics. After deposition with TiO2, prepared samples were irradiated by different dosage of UV light and the changes in fiber surface and the adhesion of nanoparticles is tested. The scanning electron microscopy, elemental analyses of Ti, and other methods were used. In some cases, the effect of stabilization of nanoparticles on fibers by UV light was realized. Reasons of this stabilization are the surface changes of polymer fibers-increase in surface roughness and oxidation of surface.
11
Content available remote Specific Properties of Waste Ceramic Aggregate Concrete Reinforced by Steel Fibre
EN
The paper consists of five main chapters and a list of references. The first chapter is focused on presenting specific properties of ceramic waste aggregates based on extensive literature studies. The properties and characteristics of the materials used to prepare the fibre composites in question are presented in the following section. Such properties as density in the loose state and compacted state and absorption of waste ceramic aggregate was of special interest. Some basic properties of used steel fibres such as: their geometric and mechanical properties, aspect ratio, FIER were established. Cement CEM I 42.5 was adopted as a binder. There was also used superplasticizer type FM. The final composition of the concrete mix (per 1 m3) is presented in the third chapter. The adopted mix composition is as follows: saturated waste ceramic aggregate (WCA) – 830 kg, sand – 632 kg, cement – 307 kg, water – 92 kg, superplasticizer – 3.1 kg. Casting and curing of concrete elements is described in the third chapter. The research programme comprised such standard tests as: test of modulus of elasticity, compressive strength test conducted on cubes (150 mm ·150 mm · 150 mm) and cylinders (diameter of 150 mm and a height of 300 mm), a tensile strength test at splitting conducted on cubes (150 mm 150 mm 150 mm), the residual strength test at limit of proportionality limit conducted on beams (150 mm 150 mm · 700 mm) and the shear strength test conducted on beam halves. There was also conducted an unconventional dynamic test. Namely, the weight of 40 kg was free falling from the height of 1 m on a slab creating an impact load. The slab was 100 cm in diameter and 10 cm thick. It was supported in three points located on its circumference (apart by 120 degrees). The results of the study together with the analysis are presented in chapter four. The density of the composites ranged from 2001 to 2080 kg/m3. The compressive strength was from C27.9/39.1 for the matrix without fibre to C36.3/52.3 for the composite with the maximum amount of added fibre. A similar increase in strength was observed for shear strength which ranged from 4.97 MPa to 10.75 MPa for WCA matrix and composite with 1.5% of fibre respectively. Tensile splitting strength varied from 3.12 to 3.97 MPa. Static and dynamic modulus of elasticity of fibre composites ranged from 23 to 24 GPa and from 28.6 to 29.4 GPa respectively. On the basis of achieved residual strengths and limits of proportionality, strength class was assigned to composites following Model Code 2010. The assigned strength classes were as follows: 0.5% of fibre – class 3c, 1.0% of fibre – class 4c, 1.5% of fibre – class 7d. The last of the analysed results was deflection and the process of destruction of tested slabs. After six impacts, the slab deflection ranged from 3.0 to 18.7 mm for WCA concrete reinforced by 1.5 and 0.5% of the fibres respectively. The ultimate destruction of slabs was recorded after 8, 15 and 22 impacts. The final summary of the conducted research and performed analyses is presented in chapter five.
PL
Artykuł składa się z pięciu zasadniczych rozdziałów i cytowanej literatury. W rozdziale pierwszym omówiono specyficzne właściwości odpadowych kruszyw ceramicznych na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych. W kolejnym rozdziale przedstawiono właściwości i cechy zastosowanych w badaniach materiałów składowych analizowanego kompozytu. Określono m.in. gęstość w stanie luźnym i utrzęsionym oraz nasiąkliwość ceramicznego kruszywa odpadowego. Oznaczono również kilka podstawowych cech zastosowanych włókien stalowych, tj. ich właściwości geometryczne i mechaniczne, smukłość, FIER. Jako spoiwo przyjęto cement CEM I 42,5, zaś jako domieszkę zastosowano superplastyfikator typu FM. Ostateczny skład mieszanki betonowej (na 1 3), zaprezentowany w rozdziale trzecim, stanowią: namoczone kruszywo ceramiczne (WCA) – 830 kg, piasek – 632 kg, cement – 307 kg, dodana woda – 92 kg i superlpastyfiaktor – 3,1 kg. W rozdziale trzecim omówiono również sposób wykonywania i pielęgnacji elementów próbnych. Przedstawiono program badań, w którego skład weszły badania: modułu sprężystości, wytrzymałości na ściskanie na próbkach sześciennych o boku 150 mm oraz walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm, wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu na próbkach kostkowych o boku 150 mm, wytrzymałości resztkowych i granicy proporcjonalności belek o przekroju 150 ´ 150 mm i długości 700 mm oraz wytrzymałości przy ścinaniu połówek belek. Jako niekonwencjonalne badanie przeprowadzono próbę dynamiczną w postaci masy (40 kg) spadającej z wysokości 1m na płytę (o średnicy 100 cm i grubości 10 cm) podpartą w trzech punktach rozmieszczonych na jej krawędzi co 120 stopni. Wyniki z przeprowadzonych badań wraz z ich analizą zamieszczono w rozdziale czwartym. Określono m.in. gęstość kompozytów, która zawierała się w przedziale od 2001 do 2080 kg/3, wytrzymałość na ściskanie, która wyniosła C27,9/39,1 dla matrycy bez włókien, do C36,3/52,3 dla kompozytu z największą ilością zbrojenia rozproszonego. Podobny przyrost wytrzymałości zaobserwowano w przypadku wytrzymałości na ścinanie, gdzie uzyskano 4,97 MPa dla matrycy i 10,75 MPa dla WCA z włóknami w ilości 1,5 %. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu zmieniała się od 3,12 do 3,97 MPa. Moduł sprężystości statyczny i dynamiczny dla kompozytów z włóknami wyniósł odpowiednio 23-24 GPa i 28,6-29,4 GPa. Na podstawie wytrzymałości resztkowych i granicy proporcjonalności określono klasy wg Model Code 2010 dla kompozytów o różnej procentowej zawartości włókien: 0,5% – klasa 3c, 1.0% – klasa 4c 1.5% – klasa 7d. Ostatnimi z analizowanych wyników było ugięcie i zniszczenie płyt. Po sześciu uderzeniach masy ugięcie wyniosło 3,0-18,7 mm dla WCA z 1,5 i 0,5% włókien, zaś ich zniszczenie miało miejsce odpowiednio po 8, 15 i 22 uderzeniach masy. Ostateczne podsumowanie z przeprowadzonych badań i analiz zamieszczono w rozdziale piątym.
12
PL
W artykule opisano badania fibropiaskobetonów na bazie kruszywa odpadowego. Jako zbrojenie rozproszone zastosowano dwa rodzaje włókien stalowych w ilość nieprzekraczającej 0,5% objętościowo. W badaniach określono podstawowe właściwości zaproponowanych fibrobetonów takie jak: wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie przy rozłupywaniu czy też moduł sprężystości. Jednak główny nacisk badawczy położono na określenie stanów granicznych użytkowalności badanych belek z uwzględnieniem cech relogicznych (tj. skurczu i pełzania) użytych fibrokompozytów.
PL
Przedstawiono materiały kompozytowe, które znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, a ich wynalezienie stało się punktem przełomowym w wielu dziedzinach życia. Opisano rodzaje włókien stosowanych do zbrojenia materiałów kompozytowych. Zaprezentowano również wykorzystanie kompozytów w budownictwie mostowym jako materiału konstrukcyjnego.
EN
The paper presents composite materials that are used in many industries, and their invention has become a turning point in many areas of life. The article contains a description of the types of fibers using for the reinforcement of composite materials. The use of composites in bridge construction as a construction material was presented.
PL
W artykule przedstawiono zarys wiedzy o kompozytach, ich klasyfikacji, niektórych zastosowaniach w technice militarnej i kosmicznej, jak też w wybranych aplikacjach przemysłowych.
EN
This article presents the outline of the information on composites, their classification, basic properties and usage in military and space technology, as well as other industrial applications.
EN
The aim of this paper is to present research work about the mode in which the water sorption- desorption process is influenced by the type of spinning yarns (dry or wet) and by the type of roving treatment (boiling or bleaching) in the case of flax and hemp yarns. The hygroscopic properties of fibres, yarns and woven fabrics from flax and hemp boiled or bleached were investigated at different relative humidities. The saturation limit of moisture absorption of the fibres varies depending on the source as well as pre-treatment of the sample. The effect of water quantity absorbed on the electrical resistance of the fibres and yarns and on the mechanical properties was examined.
PL
Przedstawiono badania dotyczące sorpcji i desorpcji wilgoci włókien, przędz i tkanin gotowanych i bielonych prowadzone w warunkach różnej wilgotności względnej. Badano również wpływ absorpcji wody na oporność elektryczną włókien i przędz oraz wpływ na ich właściwości mechaniczne.
EN
Electrospinning represents a low cost technique applied in the production of micro- and nano-fibres. The use of poly(vinyl alcohol) as supporting matrix in aqueous solution for fibre deposition introduces important advantages related with drug release (based on the low toxicity of polymer). On the other side, imperfections of resulting fibres (bead formation) represents an impediment to be circumvented. The introduction of non ionic surfactant (triton X-100) circumvents bead formation and improves the homogeneity of fibre, as verified in the analysis of thermal, structural and morphological properties of PVA net. The results indicate that minimal dispersion of triton X-100 in solution (in the order of 1 wt%) affects the circularity of beads, while at 10 wt% a reduction in the defect concentration in the order of five times is verified with a reasonable reduction in the diameter of the remaining defects and improvement in the regularity of fibres.
PL
Elektroprzędzenie jest techniką o niskich kosztach dla produkcji mikro i nano włókien. Zastosowanie PVA dla odkładania się włókien w wodnym roztworze posiada istotne zalety związane z uwalnianiem się leków i niską toksycznością polimeru. Niedoskonałości otrzymanych włókien w postaci zgrubień skłaniają do poszukiwania środków zaradczych. Badania wykazały, że małe ilości Triton X-100 zdyspergowanego w roztworze w ilości ok. 1% wpływają na zaokrąglenie zgrubień, podczas gdy przy 10% uzyskuje się pięciokrotną redukcję ilości defektów i ich zmniejszenie.
EN
The behaviour of the pile layer of artificial turf is an important element for the performance of artificial turf. As a top layer, it is constantly under deformation, with the most possible being bending . The bending behaviour of monofilaments of linear low density polyethylene (LLDPE) is strongly influenced by the processing parameters, the type of polymer, and geometrical factors, which in combination with each other seem to have a strong influence on the behaviour of the final product. From the results obtained, the use of octene instead of hexene as a monomer yields better results for resilience due to a higher concentration of intrafibrillar tie molecules for the same degree of DSC crystallinity of the LLDPEs. The increase in the final cross section of monofilaments based on the same LLPDPEs resulted in a decrease in the intrafibrillar tie molecules due to a slower cooling after melt extrusion.
PL
Badania dotyczyły obróbki wykańczalniczej jedwabiu naturalnego. Mikrostruktura jedwabiu była badana za pomocą skaningowej mikroroskopii elektronowej, a właściwości mechaniczne testowane były klasyczną zrywarką firmy Instron, podczas gdy strukturę krystaliczną analizowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni (FTIR) oraz rozproszenia promieniowania rentgenowskiego. Wyniki pozwoliły wytypować najlepszą w danych warunkach metodę obróbki.
18
Content available remote Use of short fibers as a filler in rubber compounds
EN
In this work, composites made from styrene-butadiene rubber and short fibers were prepared by mixing and investigated. The influence on the vulcanization process and tensile strength properties has been studied and compared with compounds filled with carbon black. The presence of fibers gave shorter curing time and led to a slight increase in tensile strength but decreased the elongation at break of the compound.
EN
Fibrillated polypropylene fibres for concrete reinforcement were produced. The fibres were formed in industrial conditions at different formation parameters. Selected fibres with the best mechanical parameters were used for concrete reinforcement. Compressive strength of concrete and freeze resistance was investigated. In addition, a microscopic examinations ofthe fracture of concrete samples were performed. It was stated that fibres have satisfactory mechanical propenies. The network structure of fibres enables formation of stronger bonds and better adhesion of fibres to concrete components. Addition of fibres inhibits the propagation ofcracks in concrete and increases the resistance of concrete to the destructive effects of cyclic freezing.
EN
The modern systems of the assessment of the quality of cotton fiber assembles were introduced. The article brings more closer the most important achievements from the field of the audit of the quality of fibers, the semimanufactured articles of the spinning and yarns. The first part is devoted on the assessment of the physical proprieties of fibers, in part II were presented the methods of the assessment of cotton fiber assembles, in the form of slivers rovings and yarns, whereas in part III were presented the ways of the assessment of the strength properties of yarns and issue of clearing cotton yarns.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.