Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węzeł cieplny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wkrótce zaczną obowiązywać nowe wymagania dotyczące zużycia energii przez budynki. To kolejny wzrost wymogów dotyczących izolacyjności termicznej, a także zużycia energii pierwotnej na ogrzewanie, ciepłą wodę oraz wentylację i oświetlenie. Do tego dochodzi konieczność tworzenia w budynkach systemów czyniących z nich obiekty inteligentne, co ma wpływać nie tylko na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ale zwłaszcza na oszczędne wykorzystanie energii.
2
Content available remote Regulacja hydrauliczna węzłów cieplnych w łódzkim systemie ciepłowniczym
PL
W artykule przedstawiono dwa najczęściej spotykane sposoby regulacji hydraulicznej ciśnienia wysokich parametrów (wody sieciowej) w układach węzłów cieplnych w łódzkim systemie ciepłowniczym: z zastosowaniem zaworów równoważących przepływ w węźle wraz z pełną stabilizacją ciśnienia z regulatorami bezpośredniego działania. Dla omawianych przypadków przedstawiono przykłady obliczeniowe wraz z doborem urządzeń.
EN
In the article two most often met manners of the hydraulic regulation of the pressure of high parameters were presented in arrangements of heating substations in the Łódź district heating system: with using valves balancing the flow on the threshold of the knot and with the full stabilization of the pressure. For cases in question computational examples were presented along with the assortment of devices.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny niezadowalającego schładzania wody sieciowej w niektórych węzłach cieplnych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pomiarowych obecnie realizowanych w węzłach. Wskazano dodatkowe parametry, których pomiar umożliwiłby pełną diagnostykę przyczyn zawyżania temperatury wody sieciowej powrotnej.
EN
The article presents the reasons for unsatisfactory cooling of network water in some heating substations. The analysis was based on measurement data currently being carried out at the heating substations. Additional parameters have been indicated, the measurement of which would enable full diagnostics of the reasons for the temperature increase in DH network return water.
PL
Przedstawiono filozofię budowania relacji diagnostycznych w oparciu o potencjał eksploatacyjny węzłów zespołów funkcjonalnych. Opisano model węzła cieplnego. Wykazano, że współczynnik przenikania ciepła jest zastępczą miarą potencjału eksploatacyjnego węzła cieplnego. Przedstawiono relacje współczynnik przenikania ciepła – miara symptomu diagnostycznego. Scharakteryzowano przedział wartości miary symptomu.
EN
The philosophy of building diagnostic relationships based on the were margin of functional units nodes is presented. A model of the thermal node has been described. It has been shown that the heat transfer coefficient is a surrogate measure of the wear margin of a thermal node. The relationship between the heat transfer coefficient and the measure of diagnostic symptom is presented. The range of symptom measure values has been characterized.
EN
Remedial actions aimed a production system items should be taken after unacceptable differences occur between the desired and actual values of item functional unit characteristic measures. The author justifies the need to use the term ‘wear margin of a functional unit node’. Three basic models of nodes are presented, and selected models for each node are described taking into account their kinematics, the shape of solids, and the physicochemical properties of fluids. Substitute measures of the wear margin and measures of diagnostic symptoms of hydrodynamic, thermal, and tribological nodes are described and justified.
PL
Działania sanacyjne na obiektach systemu produkcyjnego powinny być następstwem wystąpienia nieakceptowalnych różnic pożądanych i rzeczywistych wartości miar cech zespołów funkcjonalnych obiektów. W pracy uzasadniono potrzebę posługiwania się pojęciem „potencjał eksploatacyjny węzła zespołu funkcjonalnego”. Przedstawiono trzy podstawowe modele węzłów i dla każdego opisano wybrane modele szczegółowe uwzględniające kinematykę, kształt ciał stałych i wła- ściwości fizykochemiczne płynów. Opisano i uzasadniono miary zastępcze potencjału eksploatacyjnego i miary symptomów diagnostycznych węzłów: hydrodynamicznego, cieplnego i tribologicznego.
PL
W artykule opisano przykład wykorzystania instalacji pomp ciepła typu solanka – woda o mocy grzewczej 276,8 kW i mocy chłodniczej 221,6 kW zainstalowanych w budynku WBiIŚ Politechniki Białostockiej na potrzeby grzewcze i wentylacyjne. Pompy ciepła pracują w układzie biwalentnym równoległym z węzłem cieplnym o mocy 125 kW. Dolne źródło stanowią 52 pionowe gruntowe wymienniki ciepła o głębokości 100m każdy oraz 20 sond gruntowych współosiowych o długości 50m każda usytuowanych pod kątem 45°, 55° i 60°. Pokazano przyjęte rozwiązanie technologiczne zastosowanego źródła ciepła oraz zaprezentowano wyniki bilansu energetycznego pracy pomp ciepła w okresie od kwietnia 2015 roku do kwietnia 2016 roku. Wykonanie instalacji z pompami ciepła w budynku użyteczności publicznej możliwe było dzięki projektowi “Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I.
EN
The article describes an example of the heat pumps brine – water type use with 276.8 kW heating power and 221.6 kW cooling capacity for heating and ventilation purposes installed in the WBiIŚ University of Technology building in Bialystok. Heat pumps work in a bivalent paralel system to the district heating station with 125 kW thermal power. A heat source consists of 52 vertical ground heat exchangers 100m in depth each and ground probes 20 coaxial 50m in length each, angled between of 45°, 55° and 60 degrees. The adopted technological solution of applied heat source was presented and the results of the energy balance of the heat pumps work in the period from April 2015 to April 2016 were presented, too. Installation of heat pumps in a public building was made possible by the project “Examination of the effectiveness of active and passive methods to improve energy efficiency infrastructure using renewable energy sources,” co-financed by the Regional Operational Programme Podlaskie years 2007-2013 Priority Axis I.
7
Content available remote Dostosowanie parametrów węzła cieplnego do zmiany mocy zamówionej
PL
W artykule omówiono zagadnienie obliczenia parametrów operacyjnych węzła cieplnego w przypadku zmiany mocy zamówionej do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Problem ten występuje w wielu systemach ciepłowniczych z powodu postępującej termomodernizacji budynków i projektowania nowych budynków zgodnie ze współczesnymi standardami ochrony cieplnej. W artykule wykorzystano programy komputerowe umożliwiające modelowanie stanów pracy instalacji i węzła cieplnego w zmienionych warunkach.
EN
In the article a problem concerning calculation of operating parameters of District Heating Substation in case of ordered capacity change have been discussed. The problem is important in a large group of District Heating Systems due to progress of thermomodernization of existing buildings and designing the new buildings in accordance to the contemporary thermal protection standards. Computer programs for simulation of DHS and building installation work at changed operating conditions were used.
8
Content available remote Automatyczna regulacja parametrów węzłów ciepłowniczych – cz. I
PL
W cyklu artykułów przedstawiono zagadnienia dotyczące automatycznej regulacji parametrów operacyjnych węzłów ciepłowniczych. Omówiono podstawy teorii automatycznej regulacji, przedstawiono statyczną i dynamiczną charakterystykę członów regulacyjnych, podano zasady doboru elementów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych w miejskich systemach ciepłowniczych. Zbiór artykułów jest fragmentem przygotowanej do druku książki.
EN
In the set of articles issues concerning control of operating parameters of district heating substation have been presented. The basis of control theory, static and dynamic characteristics of control units, rules for selection of control system elements in urban district heating substations are given. The set of articles is a part of the book being prepared for printing.
9
PL
Dobór elementów węzła cieplnego przeprowadza się w warunkach projektowych, odpowiadających wielkości projektowego obciążenia cieplnego do ogrzewania i przyjętej wielkości zapotrzebowania na moc cieplną do celów przygotowania ciepłej wody [4]. Zmiana mocy zamówionej do ogrzewania lub do ciepłej wody powoduje zmianę parametrów operacyjnych węzła cieplnego, w tym trzech najważniejszych: ciśnienia dyspozycyjnego, strumienia masy (objętości nośnika ciepła) i wartości nastawy zaworu regulacji różnicy ciśnienia. Zmiana zamówionej mocy cieplnej powoduje nieliniową zmianę strumienia masy nośnika ciepła w sekcjach pierwotnych. Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi do obliczenia parametrów operacyjnych węzła cieplnego w warunkach zmiany mocy zamówionej.
EN
Dimensioning of devices of district heating station is performed at design conditions on the basis of heat load and heating capacity for hot domestic water (HDW) preparing. The change of the ordered heating capacity for heating or HDW caused the change of operating parameters of district heating station including three the most important: available pressure difference, nominal flow of heating medium and setting of pressure difference control valve. The change of ordered capacity caused non-linear change of the medium flow in primary circuit in heating station. The goal this article is presentation of tools for calculation of operational parameters in case of change of ordered heating capacity.
PL
Jednym ze sposobów zaopatrzenia budynków w ciepło są systemy scentralizowane. Rozwiązania te są stosowane przede wszystkim na terenach mocno zurbanizowanych, o dużych potrzebach energetycznych. Zaletą tego rozwiązania jest poprawa sprawności przetwarzania energii pierwotnej zawartej w paliwach na ciepło i energię elektryczną. Przemiany, jakie nastąpiły na rynku energii w ostatnich dwudziestu latach powodują konieczność podejmowania badań nad nowymi rozwiązaniami pozwalającymi na coraz bardziej skuteczną eksploatację scentralizowanych systemów cieplnych. W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania w ciepłownictwie dwufunkcyjnych węzłów z jednostopniowym wymiennikiem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) zasilanym szeregowo-równolegle wodą sieciową, podłączonym na powrocie z układu centralnego ogrzewania (tzw. węzły pierwszostopniowe). Węzły tego typu mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań, a szczególnie powszechnie stosowanych równoległych węzłów jednostopniowych. Badania przeprowadzono w obiekcie rzeczywistym, a wyniki porównano z analizami teoretycznymi. Wykazano, że węzły pierwszostopniowe, dzięki obniżeniu temperatury wody grzewczej przed wymiennikiem c.w.u. charakteryzują się mniejszym ryzykiem powstawania kamienia kotłowego na ściankach wymiennika ciepła (po stronie instalacji c.w.u.). Stwierdzono również, że ze względu na pośredni sposób dostawy ciepła do wymiennika c.w.u. zmniejszone zostają wahania temperatury c.w.u. (w porównaniu do węzła równoległego), co wpływa zarówno na zwiększenie jakości dostawy c.w.u., jak i na zwiększenie żywotności zaworu regulacyjnego ciepłej wody użytkowej, a także zmniejszony zostaje strumień wody sieciowej pobieranej z sieci ciepłowniczej.
EN
One of the methods used for heat supply to buildings involves centralized systems, which are best suited to heavily urbanized areas with high energy demand. A major advantage of the centralized systems over other solutions of the heat supply problem is that they enhance the transformation of the primary energy contained in fuels into heat and electricity. The transformations of the energy market that have occurred in the past two decades necessitate extensive research aimed at improving the performance of the centralized systems. In this paper an analysis is presented of the potential application of bifunctional substations involving a one-stage domestic hot water (d.h.w.) exchanger with serial-parallel district heating water supply. The so-called first-stage substations could be a viable alternative especially to the parallel substations commonly used. The research reported on in this paper was conducted in a real object. The results obtained were compared with those of the theoretical analysis. As for the first-stage substations, these comparisons have revealed that if the temperature of the heating water is reduced before the heat exchanger, this will lower the risk of boiler scale formation on the walls of the heat exchanger (on the side of the d.h.w. installation). The results have also shown that owing to the indirect mode of heat supply to the d.h.w. exchanger, the variations in d.h.w. temperature can be reduced (by comparison with parallel substations). The benefits are manifold: improved quality of the d.h.w. supplied, extended life of the d.h.w. flow regulating valve, and reduced flow of the network water abstracted from the heating network.
PL
W artykule omówiono problemy doboru mocy wymienników i pojemności zasobników ciepłej wody użytkowej w węzłach ciepła pracujących z priorytetem podgrzewania c.w.u Zaproponowano sposób określania tych elementów dla indywidualnych pośrednich węzłów ciepła.
EN
In the paper are discussed problems of choice of heat exchanger power and capacity of hot water storages in house substations, operating with priority of hot water preparation. T here was proposed a method of these elements selection for individual intermediate house substations.
PL
Omówiono budowę układów sterowania węzłami cieplnymi w budynkach mieszkalnych, przy uwzględnieniu wpływu zakłóceń na temperaturę pomieszczeń.
EN
The paper discusses the structure of control systems of house heat substations, taking into account an influence of disturbances on temperature of rooms.
13
Content available remote Propozycje procedur obliczeniowych dwufunkcyjnych węzłów ciepłowniczych
PL
Trwałe zmiany wskaźników zużycia ciepłej wody [2], w połączeniu z tendencjami obniżenia temperatury obliczeniowej w instalacjach ogrzewania skłaniają do rewizji metod obliczeniowych dwufunkcyjnych węzłów ciepłowniczych w systemach krajowych dystrybucji ciepła. Powszechne stosowanie dwustopniowych węzłów ciepłowniczych w systemach krajowych wynikało głównie z potrzeby obniżenia strumienia masy w sieciach ciepłowniczych. Uzasadnienie stosowania dwustopniowych węzłów do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody znikło w przypadku pojawienia się skutecznych możliwości ograniczenia strumienia masy nośnika ciepła (elektroniczne sterowanie otwarciem zaworów regulacyjnych), zwłaszcza w sytuacji, gdzie w większości systemów ciepłowniczych istnieją rezerwy przepustowości. Celem artykułu jest propozycja (do dyskusji) nowej metody obliczeń dwufunkcyjnych węzłów ciepłowniczych w budownictwie mieszkaniowym.
EN
Lasting changes of standards of hot domestic water consumption [2] and trends for lowering of operating temperature in central heating installations cause an inclination to revision of the calculation method for DHS (district heating stations) in Polish district heating systems. Common using of two-stage DHS in district heating systems was the result from need of decreasing of mass flow in pipelines. In contemporary conditions there are new methods for limitation of mass flow in DHS (e.g. electronically control of valve opening). Most of the Polish district heating networks have a lower than nominal mass flow of water. The goal of the article is presentation of a new method for dimensioning of two-function DHS (proposition for a discussion).
PL
Przedstawiono wyniki analizy dotyczącej zużycia ciepła na potrzeby c.o. oraz przygotowania c.w.u. w budynku wielorodzinnym wyposażonym w mieszkaniowe węzły cieplne na podstawie danych pomiarowych rejestrowanych podczas eksploatacji systemu grzewczego. Zwrócono uwagę na różnicę w kosztach ciepła dostarczanego do poszczególnych mieszkań z uwzględnieniem kondygnacji budynku oraz powierzchni mieszkania.
EN
The results of an analysis are presented concerning heat consumption for central heating systems and for the preparation of usable hot water in the case of a multi-family building with residential thermal centres. The data were registered in a measuring system during the operation of the heating system. The difference of the heating costs depending on a particular building storey and surface of a flat has been pointed out.
PL
Przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wielkości strat ciepła w systemie ogrzewczym z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi w sezonie ogrzewania oraz w okresie lata. Porównano ilość ciepła traconego i wykorzystanego w poszczególnych okresach pomiarowych. Zwrócono także uwagę na koszty przygotowania ciepłej wody w mieszkaniowych węzłach i zestawiono je z kosztami ciepłej wody dostarczanej ze spółdzielni mieszkaniowej.
EN
The results of an analysis are presented concerning heat losses of a heating system with residential thermal centres during heating and summer seasons. The amount of heat consumption and heat loss were compared in separate measuring periods. The costs of preparation of hot water in the residential buildings were also pointed out and compared with the costs in the case of a housing cooperative.
16
Content available remote Automatyka wybranego węzła cieplnego na sterownikach PLC
PL
Celem pracy było stworzenie systemu automatyki i wizualizacji dla węzła cieplnego znajdującego się w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Dodatkowo zrealizowana została także symulacja pracy węzła cieplnego. System automatyki zaprojektowany został z myślą o kompleksowej obsłudze węzła cieplnego, natomiast projekt wizualizacji stworzony został dla zbudowanego wcześniej systemu automatyki, aby umożliwić aktualny podgląd pracy całego układu.
PL
Autor w odpowiedzi na tak przewrotnie postawione przez siebie w tytule pytanie przytacza przykłady oceny energetycznej budynków przeprowadzonej dla kilku przywoływanych opisów projektów.
18
Content available remote Węzły grzewcze - źródło ciepła i sposób na otrzymanie ciepłej wody
PL
Główne tezy artykułu wynikają z publikacji [9], w której wykazano brak technicznego i ekonomicznego uzasadnienia stosowania dwustopniowych węzłów podgrzewania ciepłej wody w budownictwie mieszkaniowym (także w innych zastosowaniach). Celem artykułu jest przedstawienie stanu parametrów operacyjnych jednostopniowego węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody z priorytetem ciepłej wody w oparciu o rzeczywisty rozkład zapotrzebowania na ciepłą wodę. Wykazano, że deficyt strumienia masy nośnika ciepła przy największym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę nie wpływa na pogorszenie komfortu cieplnego w ogrzewanym budynku.
EN
The main thesis of this article are the results of the publication [9]. In the paper titled "Technical and economic aspects of applying of two-stage district heating stations" have been shown a negative justification for applying of twostage district heating stations in residential buildings (also in other applications). The aim of the article is presentation of operating condition one-stage district heating station with a priority of hot domestic water, on the basis of actual distribution of hot domestic water. A result a computer simulation is conclusion, that deficit of mass flow in district heating system at maximum consumption of water has no influence on thermal comfort in heating space.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.